Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka,

Kannadigarella ondaagi Kannadavannu ulisona, kalisona and belesona

Baraha-Nudi, KSD

A. Sathyanarayana on NUDI, BARAHA, KAGAPA/KGP – He was FOUNDER SECRETARY of Kannada Ganaka Parishat known as KAGAPA/KGP.

PÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«ÄAiÀĪÀjUÉ £ÀªÀĸÁÌgÀ

PÀ£ÀßqÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ EgÀĪÀ CrØ-DvÀAPÀUÀ¼À ¤ªÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ vÁªÀÅ ªÀ»¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÁ¼ÀfUÉ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä £À£Àß C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ GzÁÞgÀzÀ ºÉ¸Àj£À°è PÀ£ÀßqÀ PÀA¥ÀÆålgï PÉëÃvÀæzÀ°è £ÀqÉ¢gÀĪÀ CªÀWÀqÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀÄÝUÀzÀÝ®«®èzÉ EwºÁ¸ÀzÀ ¥ÀÄlUÀ¼À°è CqÀVºÉÆÃzÀªÀÅ JAzÀÄ £À£ÀßAvÀºÀªÀgÀÄ ¨sÁ«¹gÀĪÁUÀ¯ÉÃ, ¤ÃªÀÅ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛªÉÄä wgÀÄ«ºÁPÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr¢ÝÃj. CµÉÖà C®èzÉ, £ÀªÀÄäAvÀºÀ PÉ®ªÉà ªÀåQÛUÀ½UÉ w½¢zÀÝ, C¦æAiÀÄ ¸ÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUɼÉAiÀÄĪÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÉÊd PÀ£ÀßqÁ©üªÀiÁ£À¢AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁrgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀzÀ GzÁÞgÀzÀ ºÉ¸Àj£À°è ¸ÁܦvÀ »vÁ¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀªÀgÀ AiÀiÁgÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß eÁUÀwPÀªÁV PÀ£ÀßrUÀjUÉ §AiÀÄ®Ä ªÀiÁr¢ÝÃj. F ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ «±ÉõÀªÁV PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À PÉ®ªÉà ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À §UÉÎ ¹Ã«ÄvÀUÉƽ¹ ºÉüÀ§AiÀĸÀÄvÉÛãÉ. PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À°è £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀßAxÀªÀjUÉ DzÀ PÀ» C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì ºÀUÀÄgÀUÉƽ¹PÉƼÀî®Ä MAzÀÄ CªÀPÁ±ÀªÁ¬ÄvÀÄ JAzÀÄ £Á£ÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÉÛãÉ. C®èzÉ, EzÀjAzÁV PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥ÀÆålgï PÉëÃvÀæPÉÌ £ÁåAiÀÄ MzÀV¸À®Ä ºÉÆÃgÁqÀĪÀªÀjUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁzÀgÉ, £À£Àß F ±ÀæªÀÄ ¸ÁxÀðPÀ JAzÀÄ «£ÀªÀÄæªÁV ¨sÁ«¸ÀÄvÉÛãÉ.

_________________________________________________________

PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«ÄAiÀĪÀjUÉ £ÀªÀĸÁÌgÀ

£ÀªÀÄä E-ªÉÄïïUÉ vÀqÀªÁV GvÀÛj¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀPÉÌ PÀëªÉĬÄgÀ°. PÀZÉÃjAiÀÄ°è PÉ®¸ÀUÀ¼À MvÀÛqÀzÀ PÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁzÀ §gɪÀtÂUÉAiÀÄ°è GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À®Ä ¸ÀªÀÄAiÀiÁªÀPÁ±À ¨ÉÃPÁzÀ PÁgÀt ¤ªÀÄUÉ ªÀiÁgÀÄvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ°è «¼ÀA§ªÁVzÉ. C£ÀåxÁ ¨sÁ«¸À¢j.

¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä ªÉÄïï£À°è ¥Àæ¸ÁÛ¦¹gÀĪÀAvÉ, £Á£ÀÄ CzÉà ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt J. – PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¹zÀݪÀ£ÀÄ. ¤ÃªÀÅ qÁ. ¥ÀªÀ£Àd gÀªÀjUÉ PÉýzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ, ¥ÀªÀ£ÀdgÀªÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ GvÀÛgÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀvÀåPÉÌ ºÉÆgÀvÁzÀÄzÀÄ E®è. ¥ÀªÀ£ÀdgÀªÀgÀÄ ¸ÀvÀ夵ÀתÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ×gÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. PÉ®ªÀjUÉ CzÀÄ C¥ÀxÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ, PÀÈw ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀPÀ½AiÀÄ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀîzÉ ªÀåQÛ¤µÉ×AiÀÄ°è £ÀA©PÉ EgÀĪÀ PÉ®ªÀgÀÄ, MªÉÆäªÉÄä CzÉà PÁgÀtPÁÌV ¥ÀªÀ£ÀdgÀªÀ£ÀÄß zÉéö¸ÀĪÀ ºÀAvÀPÉÌ vÀ®Ä¦©qÀÄvÁÛgÉ.

PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÉÆA¢UÉ £À£Àß C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À PÀÄjvÁV FUÀ PÉ®ªÀÅ £À£Àß C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÉÆäA¢UÉ F PɼÀPÀAqÀAvÉ ºÀAaPÉƼÀî§AiÀĸÀÄvÉÛãÉ.

PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À (PÀUÀ¥À) PÀÄjvÀÄ £À£Àß C©ü¥ÁæAiÀÄ :

£Á£ÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀvÀåªÀ£Éßà £ÀÄrAiÀÄĪÀ PÀ£ÀßrUÀ£ÁVzÀÝjAzÀ¯Éà UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÁÜ¥ÀPÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV £Á®ÄÌ ªÀµÀð zÀÄrzÀÆ ¸ÀºÀ EAzÀÄ ¥ÀjµÀwÛ¤AzÀ zÀÆgÀ G½AiÀĨÉÃPÁzÀ ¥Àj¹Üw §A¢zÉ. EAzÀÄ ¥ÀjµÀwÛ£À°è ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß £ÀÄrAiÀÄĪÀªÀjUÉ ¸ÁÜ£À«®è. ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ×vÉUÉ, ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀÄPÉÌ ªÀiÁ£ÀåvɬĮè, ¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß MAzÀÄ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ£ÁßV CªÀgÀÄ ªÀÄÄ£ÀßqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛ®è. PÉêÀ® PÉ®ªÉà ªÀåQÛUÀ¼À PÉÊAiÀÄ°è EAzÀÄ ¥ÀjµÀvÀÄÛ ¹®ÄQzÉ. CwAiÀiÁzÀ £ÀA©PɬÄAzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ E§âgÉà ªÀåQÛUÀ½UÉ Cw¤µÉ׬ÄAzÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ, D E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼À PÁgÀĨÁgÀÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV ¸ÁUÀÄwÛzÉ. ¤dªÁzÀ vÀAvÀædÕgÀ£ÀÄß EAzÀÄ ¥ÀjµÀvÀÄÛ zÀÆgÀ«nÖzÉ.

PÀUÀ¥À.zÀ°è £À£Àß DgÀA©üPÀ ¥ÁvÀæ :

PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÁUÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ CªÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ £ÉÆÃAzÀt E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß £ÉÆÃAzÁ¬Ä¸ÀĪÀ°è£À «¢ü-«zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀĪÀ°è ºÉaÑ£À ±ÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀ»¹zÉÝãÉ. ¸Á¥sïÖªÉÃgï vÀAiÀiÁgÀPÀgÀ£ÀÆß ¸ÀºÀ «±Áé¸ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è §¼À¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ, CªÀgÀ£ÀÄß ºÀt ¸ÀA¥Á¢¸ÀĪÀªÀgÀÄ £ÁªÀÅ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£ÀªÀgÀÄ PÉêÀ® ¸ÉêÁ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ¢AzÀ zÀÄrAiÀÄĪÀªÀgÀÄ JAzÀÄ JgÀqÀÄ «¨sÁUÀUÀ¼À£ÁßV ªÀiÁr ¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß ¥ÀævÉåÃPÀªÁV £ÉÆÃqÀ¨ÁgÀzÀÄ, J®ègÀ£ÀÆß «±Áé¸ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀjµÀwÛ£À PÁAiÀÄðZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¸À¨sÉUÀ¼À°è ¥Àæw¥Á¢¹zÉÝãÉ. EzÀjAzÁV, £À£ÀߣÀÄß ¸Á¥sïÖªÉÃgï vÀAiÀiÁgÀPÀgÀ ¥ÀgÀªÁzÀªÀ£ÀÄ JAzÀÆ ¸ÀºÀ ªÀVðPÀj¹ »AzÉ ªÀiÁvÀ£ÁrPÉÆArgÀĪÀ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÆ EªÉ.

£Á£ÉÃPÉ PÀUÀ¥À.¢AzÀ zÀÆgÀ«zÉÝãÉ? :

ºÀtPÁ¹£À «µÀAiÀÄzÀ°è PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß «±Áé¸ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛ®è. PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁzÀ ¸ÁéAiÀÄvÀÛvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjµÀwÛ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀjUÉ ¤ÃrzÉ JAzÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼Éà ¨sÀæ«Ä¹zÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÉZÀѪÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß C£ÀĪÉÆâ¸ÀĪÀAvÉ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwUÉ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ PÉÆÃgÀÄvÁÛgÉ. F PÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¥Àæ²ß¹zÀgÉ, £ÁªÉãÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß zÀħð¼ÀPÉ ªÀiÁrzÉÝêÉAiÉÄÃ? JAzÀÄ ªÀÄgÀÄ¥Àæ±Éß JzÀÄgÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ºÀtzÀ zÀħð¼ÀPÉAiÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ®è §zÀ¯ÁV MAzÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÁAiÀÄðªÉÊRjAiÀÄÄ ¸ÀAWÀl£ÁvÀäPÀªÁV, PÀæªÀħzÀÞªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ PÀ¼ÀPÀ½ JA§ÄzÉà PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀjUÉ CxÀðªÁUÀ¢zÀÝgÉ ºÉÃUÉ?. F §UÉÎ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸À¨sÉUÀ¼À°è £Á£ÀÄ ¥Àæ¸ÁÛ¦¹zÉÝãÉ. DzÀgÉ, EªÀÅ AiÀiÁªÀŪÀÇ ¸À¨sÁ£ÀqÀªÀ½UÀ¼À°è ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀgÀÄ zÁR°¹AiÉÄà E®è. ªÀÄÄA¢£À ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¸À¨sÁ£ÀqÀªÀ½UÀ¼À£ÀÄß C£ÀĪÉÆâ¸ÀĪÁUÀ £À£ÀßAvÀºÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ DºÁé£ÀªÉà ¤ÃqÀzÉ, »A¢£À ¸À¨sÁ £ÀqÀªÀ½UÀ¼À£ÀÄß EvÀgÉ ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ C£ÀĪÉÆÃzÀ£É ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ©qÀĪÀ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRåªÁV ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀgÀÄ C£ÀĸÀj¹PÉÆAqÀÄ §AzÀ PÁAiÀÄðvÀAvÀæªÁVvÀÄÛ. EªÉ®èªÀ£ÀÆß ¥Àæ²ß¹zÀ PÁgÀt¢AzÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¸ÀÛªÀvÉAiÀÄ PÀlĸÀvÀåªÀ£ÀÄß £ÀÄrªÀ EvÀgÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ¨ÉA§°¸ÀĪÀ £À£ÀߣÀÄß ¥ÀjµÀwÛ£À PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸À¨sÉUÀ¼À ¸À¨sÁ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£Éßà PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤°è¹zÀgÀÄ. EªÀ£É߯Áè ¥Àæw¨sÀn¹zÉÝãÉ. EAvÀºÀÄzÉà C£ÉÃPÀ PÁgÀtUÀ½UÁV £Á£ÀÄ PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ¤AzÀ FUÀ zÀÆgÀ G½¢zÉÝãÉ.

PÀUÀ¥À; £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ qÁ. AiÀÄÄ.©.¥ÀªÀ£Àd :

¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÁÜ¥ÀPÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVzÀÝ qÁ. ¥ÀªÀ£ÀdgÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀæeÁ¸ÀvÁÛvÀäPÀ jÃwAiÀÄ°è NlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÆð¹ ¥ÀjµÀwÛ£À PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw¬ÄAzÀ ºÉÆgÀVqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¥ÀjµÀwÛ£À°è D jÃwAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CUÀvÀåªÉà EgÀ°®è. EA¢UÀÆ ¥ÀjµÀwÛ£À J¯Áè jÃwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀASÉå ºÉZÉÑAzÀgÉ CgÀªÀvÀÄÛ J¥ÀàvÀÄÛ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. qÁ. ¥ÀªÀ£ÀdgÀ£ÀÄß GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁVAiÉÄà ¥ÀjµÀwÛ£À PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw¬ÄAzÀ ºÉÆgÀVqÀ®Ä ºÀÄ£ÁßgÀªÀ£ÀÄß £ÀqɹzÀ E§âgÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ £ÁlPÀªÀ£ÀÄß ¸ÀȶֹzÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ CUÀvÀå ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀASÉåVAvÀ M§â ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß ºÉZÀÄݪÀjAiÀiÁV ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¤°è¹ CªÀgÀ°è ¥ÀªÀ£Àd M§âgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¸ÉÆð¹ ¸ÉÃqÀÄ wÃj¹PÉÆAqÀ zsÀ£ÀåvÁ ¨sÁªÀPÉÌ ¥ÀjµÀvÀÄÛ M¼ÀUÁVzÉ. DzÀgÉ, ¤dPÀÆÌ GvÀÛªÀÄ vÀAvÀædÕgÁzÀ ¥ÀªÀ£ÀdgÀÄ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw¬ÄAzÀ ºÉÆgÀºÁPÀ®ànÖgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥ÀjµÀwÛUÉà ¤dªÁzÀ £ÀµÀÖªÁVzÉ JAzÀÄ £Á£ÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÉÛãÉ. £Á£ÀµÉÖà C®èzÉ, ¥ÀjµÀwÛ£À PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ EvÀgÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß, CªÀgÀ vÀAvÀæeÁÕ£À PÉëÃvÀæPÉÌ CªÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß, CªÀgÀ eÁÕ£ÀzÀªÀÄlÖ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀjµÀwÛ£À ¸À¨sÉUÀ½UÉ ¸ÀàA¢¸ÀĪÀ jÃw – EªÉ®èªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹gÀĪÀ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ £À£Àß ºÁUÉAiÉÄà ¨sÁ«¸ÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÉ®ègÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÀÇ ¸ÀºÀ CzÉà DVzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ £Á£ÀÆ ¸ÀºÀ £ÁªÀÄ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÉÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ¸ÁÜ¥ÀPÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® PÁAiÀÄð¤ªÀð»¹zÀÝgÀÆ. PÁ¯Á£ÀAvÀgÀzÀ°è §zÀ¯ÁzÀ G¥À¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀÆPÀÛ ºÀt ¤Ãr £À£Àß ¸ÀzÀ¸ÀåvÀÛªÀ£ÀÄß £À«ÃPÀj¹PÉÆAr®è JA§ vÁAwæPÀ PÁgÀt ¤Ãr £À£Àß GªÉÄÃzÀĪÁjPÉAiÀÄÄ C¹AzsÀÄ JAzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ WÉÆö¹ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV £À£ÀߣÀÄß PÁAiÀÄð ¸À«ÄwUÉ ¨ÁgÀzÀAvÉ vÀqÉAiÀįÁ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀzÀ°è, £À£Àß ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé PÉÆ£ÉUÉÆArgÀĪÀ §UÉÎ vÁAwæPÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£Éßà zÉÆqÀØzÀÄ ªÀiÁrzÀ ²æãÁxÀ ±Á¹ÛçÃAiÀĪÀgÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß ¸À«ÄwUÉ £ÁªÀĤzÉÃð±À£À ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ªÀÄÆVUÉ vÀÄ¥Àà ¸ÀªÀgÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀgÀÄ. qÁ. ¥ÀªÀ£ÀdjUÉ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ªÀiÁrzÀ C£ÁåAiÀĪÀ£ÀÄß PÀuÁÚgÉ PÀAqÀ £Á£ÀÄ CzÀ£ÀÄß ¥Àæw¨sÀn¹zÉ ªÀÄvÀÄÛ F J¯Áè vÀAvÀæ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄvÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ £Á£ÀÄ ¥ÀjµÀwÛ£À £À£Àß £ÁªÀĤzÉÃð±À£ÀzÀ CªÀgÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀªÀ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¹, £Á£Éà UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ¤AzÀ zÀÆgÀ G½¢zÉÝãÉ.

£À£Àß §UÉÎ :

E£ÀÄß £À£Àß §UÉÎ ºÉZÀÄÑ ºÉýPÉƼÀÄîªÀÅzÉä®è. £À£Àß ªÀåQÛUÀvÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃrzÉÝãÉ. zÀAiÀĪÀiÁr CªÀ¯ÉÆÃQ¹. ªÀåQÛUÀvÀ CA±ÀUÀ½UÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁV PÉ®ªÀÅ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß E°è ºÉüÀ§AiÀĸÀÄvÉÛãÉ.

£Á£ÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß PÀA¥ÀÆålj£À°è ¸ÀªÀÄxÀðªÁV, ¸ÀªÀÄUÀæªÁV §¼À¸ÀĪÀ°è£À PÉ®¸ÀPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ, «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀtUÀ¼ÀÄ, PÁAiÀiÁðUÁgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ EvÁå¢UÀ¼À°è ¸ÀQæAiÀĪÁV ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÄÝ, PÁ® PÁ®PÉÌ F «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ zÉÆgÉvÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ, £Á£Éà ¤ªÀð»¹zÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼ÀÄ, «ZÁgÀ «¤ªÀÄAiÀÄPÁÌV «zÁéA¸ÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnªÀiÁrzÁUÀ zÉÆgÉvÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß PÁ¦lÄÖPÉÆArgÀĪÀÅzÀ®èzÉ, CAvÀºÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß PÁ® PÁ®PÉÌ ¸ÀAzÀ¨sÉÆÃðavÀªÁV £À«ÃPÀj¹ ElÄÖPÉÆArzÉÝãÉ.

· «AqÉÆøï DzsÁjvÀ ¥sÁPïì¥ÉÆæãÀ°è `ªÉÃvÀ£À ¯ÉPÀÌZÁgÀzÀ ¥ÉÆæÃUÁæA’C£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ°èAiÉÄà zÀvÁÛA±À ¹éÃPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÀætPÁÌV ªÉÆlÖªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ gÀa¹zÀ C®àSÁåwAiÀÄÄ £À£Àß ºÉ¸Àj£À°èzÉ. £Á£ÀÄ gÀa¹zÀ F ¥ÉÆæUÁæA `«AqÉÆøï DzsÁjvÀ PÀ£ÀßqÀzÀ zÀvÀÛ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉAiÀÄ ªÉÆzÀ® ¥ÀæAiÀÄvÀß’ JAzÀÄ ¥ÀjUÀtÂvÀªÁVzÉ. 1997gÀ°è £ÀqÉzÀ gÁdå ªÀÄlÖzÀ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt MAzÀgÀ°è F ¥ÉÆæÃUÁæA£À ¥ÁævÀåQëPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ CA¢£À PÀ£ÀßqÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ CzsÀåPÀëgÀÄ £À£ÀߣÀÄß PÀ£ÀßqÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ°è£À PÀA¥ÀÆålgï ¥ÉÆæUÁæªÀÄgï ºÀÄzÉÝUÉ ¥Àæw¤AiÉÆÃd£É ªÉÄÃgÉUÉ PÀgɹPÉÆAqÀgÀÄ.

· PÀ£ÀßqÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ°è£À £À£Àß ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÉêÁªÀ¢üAiÀÄ°è ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ½UÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¹, PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß PÀA¥ÀÆålgÀÄUÀ¼À°è §¼À¸ÀĪÀ°è ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ªÀĺÀvÀézÀ ¤zsÁðgÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä £ÀqÉzÀ ¸À¨sÉUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ vÁAwæPÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁVgÀĪÀ zÁR¯ÉAiÀÄÄ EzÉ. PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£À E¯ÁSÉ EªÀÅUÀ¼À ¸ÀºÀPÁgÀzÉÆA¢UÉ £ÀqÉzÀ ºÀ®ªÀÅ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀtUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥ÀÆålgï §¼ÀPÉ PÀÄjvÁzÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAr¸À¯ÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀ °¦UÀ½UÉ ²µÀÖ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²µÀÖ QðªÀÄuÉ «£Áå¸À gÀa¹ ²¥sÁgÀ¸ÀÄì ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ gÀavÀªÁzÀ G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ ¸À«ÄwAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¹ PÉ®¸À ªÀiÁrzÉÝãÉ. zÀ¸ÀgÁ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉÄʸÀÆj£À°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀ¸ÀÄÛ¥ÀæzÀ±Àð£ÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥ÀÆåljUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀĽUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸À¯ÁVzÉ. CzÀPÁÌV ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ CvÀÄåvÀÛªÀÄ vÀÈwÃAiÀÄ ªÀĽUÉ JAzÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À ¸ÀºÀ zÉÆgÉwzÉ. ºÀ®ªÀÅ GvÁì» D£Àé¬ÄPÀ PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀjUÉ vÁAwæPÀ ¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÉÝãÉ.

· £Á£ÀÄ ±ÁSÁ¢üPÁjAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀ QzÁé¬Ä ¸ÁägÀPÀ UÀAy ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ªÉÃvÀ£À ¯ÉPÁÌZÁgÀzÀ D£Àé¬ÄPÀ PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀjAzÀ C©üªÀÈ¢ÞUÉƽ¹ EA¢UÀÆ AiÀıÀ¹éAiÀiÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°èAiÉÄà §¼À¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. EzÀÄ EwÛÃa£À vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁzÀ D£Àé¬ÄPÀ vÀAvÁæA±ÀªÁVzÉ. £À£Àß ªÀåQÛUÀ¼À ªÀiÁ»wAiÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀtPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è£À £À£Àß ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À PÀÄjvÁzÀ n¥ÀàtÂAiÀÄ£ÀÄß zÀAiÀĪÀiÁr UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃgÀÄvÉÛãÉ.

J®èªÀ£ÀÆß FUÀ w½¸À¯ÁUÀzÀÄ!

PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ £ÀÄr vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹gÀĪÀ »£Éß¯É K£ÀÄ? CzÀ£ÀÄß ¥ÀjµÀvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ D¹Û JA§AvÉ §¼À¹PÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ°è£À vÁAwæPÀ WÀlÖUÀ¼À°è PÉ®¸À ¤ªÀð»¹zÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÄ PÉ®¸À ¤ªÀ𻹠«¢ü-«zsÁ£ÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ £À£Àß ªÀÄÄA¢£À E-ªÉÄïïUÀ¼À°è w½¸ÀÄvÉÛãÉ.

EwÛÃa£À MAzÀÄ ¥Àæ¸ÀAUÀ :

ªÀÄÄV¸ÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß, MAzÀÄ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ EwÛÃa£À CA±ÀªÀ£ÀÄß w½¸ÀÄvÉÛãÉ. ªÉÄà 25gÀAzÀÄ ªÉÄʸÀÆj£À°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÁ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀªÀÅ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆålgï §¼À¸ÀĪÀ°è EgÀĪÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À PÀÄjvÁzÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹvÀÄ. ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¥ÉÆæ. °AUÀzÉêÀgÀÄ ºÀ¼ÉªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄ ¸À¨sÉUÉ £À£ÀߣÀÆß ¸ÀºÀ DºÁ餹, £À£Àß C£ÀĨsÀªÀzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À ¥ÀjºÁgÀPÉÌ ¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀAvÉ PÉÆÃjzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ D ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÉÝ£ÀÄ, qÁ. ¥ÀªÀ£Àd gÀªÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ¸À¨sÉUÉ §A¢zÀÝgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀgÁzÀ ²æà ²æãÁxÀ ±Á¹ÛçÃAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¸À¨sÉUÉ §A¢zÀÝgÀÄ. ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀluÉUÉ PÀA¥ÀÆålgÀ£ÀÄß vÁªÉà ¸ÀévÀ: §¼À¹ vÁAwæPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À §UÉÎ Cj«gÀĪÀ SÁåvÀ ¸Á»wUÀ¼ÁzÀ ¥ÀÆtðZÀAzÀæ vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÀÄÄRªÁV ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. CA¢£À ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀ PÉÆÃjPÉ ªÉÄÃgÉUÉà DAiÉÆÃf¸À¯ÁVvÀÄÛ. ªÉÄʸÀÆj£À PÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ qÁ. ¥ÀArvÁgÁzsÀå, C¥ÀgÀAf ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÁzÀ ²ªÀgÁªÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʸÀÆj£À ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÁ±À£ÀªÉÇAzÀgÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÁzÀ ²æÃgÁªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ.

¥ÀÆZÀAvÉà gÀªÀgÀÄ ¥ÀƪÀð¨sÁ«AiÀiÁVAiÉÄà °TÃvÀªÁV ¤ÃrzÀÝ PÉ®ªÀÅ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄÄ ZÀZÉð £ÀqɹvÀÄ. CzÀPÉÌ qÁ. AiÀÄÄ.©. ¥ÀªÀ£Àd gÀªÀgÀÄ ¸À¨sÉUÉ ªÉÆzÀ¯Éà ¤ÃrzÀÝ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀAzÀgÀÄ. C®èzÉ, vÀªÀÄäzÉà ¯Áå¥ïmÁ¥À£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ vÀAzÀÄ, CzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ, CA±ÀªÁgÀÄ vÁAwæPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀªÀgï¥Á¬ÄAmï ¥Àæ¸ÉAmÉõÀ£ï DzsÀj¹ «ªÀgÀªÁV ¸À¨sÉUÉ w½¹zÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀZÉðAiÀÄ°è ºÉÆgÀºÉÆ«ÄäzÀ C£ÉÃPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À PÀÄjvÁzÀ vÁAwæPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À ¸À»vÀ «µÀ¢ÃPÀj¹zÀgÀÄ. «±ÉõÀªÁV ¸À¨sÉAiÀÄ°è «µÀAiÀÄ ªÀÄAqÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ZÀZÉðAiÀÄ°è «±ÉõÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀÄ, C®èzÉ ¸À¨sÁ PÁ®zÀ ¹AºÀ¥Á®£ÀÄß CªÀgÉà ¥ÀqÉzÀgÀÄ.

AiÀÄƤPÉÆÃqï §UÉÎ, ºÀ¼ÉAiÀÄ lÆæmÉÊ¥ï ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀ N¥À£ï mÉÊ¥ï ¥sÁAmï mÉPÁß®f §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ CªÉgÀqÀgÀ°è£À ©ü£ÀßvÉ, G¥ÀAiÀÄÄPÀÛvÉ ªÀÄvÀÄÛ C£Á£ÀÄPÀÆ®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖªÀiÁrzÀgÀÄ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ, mÉPÁß®fAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÁnðAUï, ¸Éà¯ïZÉPï ªÀÄÄAvÁzÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß GzÁºÀgÀuÉ ¸À»vÀ «ªÀj¹zÀgÀÄ. ªÉÄÊPÉÆæøÁ¥sïÖ vÀ£Àß C¦èPÉõÀ£ï ¸Á¥sïÖªÉÃgïUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ °¦UÁV AiÀÄƤPÉÆÃqïC£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV C¼ÀªÀr¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¥ÁævÀåQëPÉ ªÀÄÆ®PÀ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ. §gÀºÀ, PÀ£ÀßqÀ £ÀÄr EªÀÅUÀ¼À°è AiÀÄƤPÉÆÃqï C¼ÀªÀrgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀ C¼ÀªÀrPÉAiÀÄÄ°è£À «ÄwUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀºÀ JwÛ vÉÆÃjzÀgÀÄ. C®èzÉ, N¥À£ï ¸ÉÆøïð ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ AiÀÄƤPïì ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ C¦èPÉõÀ£ïUÀ¼À°è AiÀÄƤPÉÆÃqÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹zÀÝgÀÆ, CzÀgÀ°è E£ÀÆß gÉAqÀjAUï ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ºÁUÉAiÉÄà G½¢gÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀgÀÄ.

qÁ. ¥ÀArvÁgÁzsÀå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÆZÀAvÉà gÀªÀgÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆålgï ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĪÁ¢¸À¨ÉÃPÉ CxÀªÁ AiÀÄxÁªÀvÀÄÛ °¥ÀåAvÀj¹ §¼À¸À¨ÉÃPÉ? JA§ §UÉÎ ¸ÀàµÀÖªÁzÀ ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀÄ GAmÁ¬ÄvÀÄ. £Á£ÀÆ ¸ÀºÀ ¥Àæw ZÀZÉðAiÀÄ CA±ÀUÀ¼À°è £À£Àß C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV w½¹, ZÀZÉðAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÉ£ÀÄ. ¥ÀzÀUÀ¼À «ZÁgÀzÀ°è MAzÀÄ gÁføÀÆvÀæªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄð JAzÀÄ £Á£ÀÄ ¸À¨sÉUÉ w½¹zÉ£ÀÄ. D gÁføÀÆvÀæªÉãÉAzÀgÉ: `¨sÁµÁAvÀgÀ¢AzÀ UÉÆAzÀ® GAmÁUÀĪÀÅ¢®è J£ÀÄߪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ¨sÁµÁAvÀjvÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ FUÁUÀ¯Éà §¼ÀPÉUÉ §A¢gÀĪÀ PÀA¥ÀÆålgï PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà §¼À¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀ¨ÉÃPÀÄ. EvÀgÉ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà °¥ÀåAvÀj¹ §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ.’ – gÁføÀÆvÀæªÉà ¸ÀªÀĸÉåUÉ ¥ÀjºÁgÀ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸À¨sÉAiÀÄÄ M¦àvÀÄ. ¸À¨sÉAiÀÄ°è E£ÀÆß C£ÉÃPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZÀað¸À¯Á¬ÄvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤tðAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀjAzÀ ºÉaÑ£À «ªÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÀZÉðAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆμÀÄî«PÉAiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ ¤jÃQë¹zÉÝ£ÀÄ. DzÀgÉ, ¥ÀjµÀwÛ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀgÁzÀ ²æãÁxÀ ±Á¹Ûçà AiÀĪÀgÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è £À£Àß ¤jÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ºÀĹUÉƽ¹zÀgÀÄ. vÁAwæPÀ DA±ÀUÀ¼À£ÀÄß qÁ. ¥ÀªÀ£Àd gÀªÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀAvÉ ªÀÄAr¸À§®ègÀÄ. CªÀgÀ°è ºÉƸÀ ºÉƸÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀÅ §AzÁzÀ CzÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀPÉÌ C¼ÀªÀr¸ÀĪÀ°è£À ¥Àj±ÀæªÀÄ«zÉ. CzÀPÉÌ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÁQëUÀ¼ÀÆ EªÉ. DzÀgÉ, ±Á¹ÛçÃAiÀĪÀgÀ vÁAwæPÀ eÁÕ£ÀªÀÅ ¥ÀªÀ£ÀdjUÉ ºÉÆð¹zÀgÉ vÀÄA¨Á PÀrªÉÄ JAzÀÄ M§â vÀAvÀædÕ£ÁV £Á£ÀÄ ¸ÀéAiÀÄA CjwzÉÝãÉ. EzÀÄ ¸ÀvÀå¸Àå ¸ÀvÀå JAzÀÄ WÀAmÁWÉÆõÀªÁV ºÉüÀÄvÉÛãÉ. CzÀ£ÀÄß ±Á¹ÛçÃAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀªÀ£ÀdgÀ G¥À¹ÜwAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ M¦àPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. DzÀgÉ, CªÀgÀ C£ÀÄ¥À¹ÜwAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀ°è CzÀPÉÌ vÀ¢égÀÄzÀÞªÁV £ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. EzÀÄ £À£Àß M§â£À C£ÀĨsÀªÀªÉãÀ®è. EzÉà C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß C£ÉÃPÀgÀÄ w½¹zÁÝgÉ.

ªÉÄʸÀÆj£À ¸À¨sÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß E°è zÁR°¸À¯ÉèÉÃPÀÄ. £ÀÄr vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß N¥À£ï ¸ÉÆøïð ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀjµÀwÛUÉ C£ÉÃPÀ ¨Áj AiÀÄƤPïì vÀAqÀzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ GvÁì» AiÀÄĪÀ vÀAvÀædÕgÀÄ MvÁ۬ĹzÁÝgÉ. CzÉà jÃwAiÀÄ°è qÁ. ¥ÀªÀ£ÀdgÀªÀgÀÆ ¸ÀºÀ MvÁ۬ĹzÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ £ÀÄrAiÀÄÄ N¥À£ï¸ÉÆøïð DUÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀåªÁVzÉ JAzÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀlÄÖ, UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß AiÀiÁPÉ N¥À£ï¸ÉÆøïð DV ªÀiÁqÀÄwÛ®è? JA§ ¥Àæ±ÉßUÉ ±Á¹ÛçÃAiÀĪÀgÀÄ ¤¢ðµÀÖªÁV GvÀÛj¸ÀzÉ, F §UÉÎ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ¤zsÁðgÀ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ºÉý eÁjPÉÆAqÀgÀÄ.

EzÉAvÀºÀ GvÀÛgÀ £ÉÆÃr. ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ £ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ PÉÆlÖzÀÄÝ, ¥ÀjµÀvÀÄÛ. CzÀPÁÌV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÉ. ¸ÁªÀðf¤PÀ ºÀt¢AzÀ vÀAiÀiÁgÁzÀ `£ÀÄr’ N¥À£ï¸ÉÆøïð ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀjµÀvÉÛà ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ EqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀgÀPÁgÀªÀ£ÀÄß M¦à¹ ¸ÉÆøïðPÉÆÃqÀ£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ, ¤zsÁðgÀPÁÌV ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÀqÉ PÉÊvÉÆÃj¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ K£À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ? JA§ ¥Àæ±Éß ¸À¨sÉAiÀÄ°è £Á£Éà ¥ÀæªÀÄÄRªÁV JwÛzÉ. C®èzÉ, `£ÀÄr’ vÀAvÁæA±ÀzÀ ¸ÀȶÖAiÀÄ°è ºÉÆgÀ§gÀzÉ EgÀĪÀ C£ÉÃPÀ ¸ÀvÁåA±ÀUÀ¼À PÀÄjvÁzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ PÉ®ªÉà ªÀåQÛUÀ¼À°è £Á£ÀÆ ¸ÀºÀ M§â£ÁVzÉÝÃ£É JA§ÄzÀÄ ±Á¹ÛçÃAiÀĪÀjUÀÆ ¸ÀºÀ w½¢zÉ. £ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß N¥À£ï¸ÉÆøïð ªÀiÁrzÀgÉ F J¯Áè ¸ÀvÁåA±ÀUÀ¼ÀÄ §AiÀÄ°UÉ §gÀÄvÀÛªÉ JA§ ©üÃw¬ÄAzÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ £ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß N¥À£ï¸ÉÆøïð ªÀiÁqÀÄwÛ®è, EzÀjAzÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ M½vÁUÀĪÀ §zÀ®Ä, £ÀµÀÖªÉà DVzÉ. ¥ÀjµÀvÀÆÛ ¸ÀºÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥ÉÆæ¥ÉæöÊlj PÀA¥À¤AiÀÄAvÉAiÉÄà PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÉ JAzÀÄ £Á£ÀÄ §®ªÁV ¥Àæw¥Á¢¹zÉ. ºÁUÉä®è JAzÀÄ CªÀgÀÄ ºÁjPÉ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr eÁjPÉÆAqÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀzÀ°è, ¨ÉA§®ªÀÅ £ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß N¥À£ï¸ÉÆøïð ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MvÀÛqÀ vÀgÀ®Ä ¸À¨sÉAiÀÄÄ ¤zsÀðj¹vÀÄ.

¸ÀzÀåPÉÌ EµÀÄÖ ¸ÁPɤ¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄð£ÀªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è ¤ªÀÄUÉ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ «ªÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¥ÀÆgÀPÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ CUÀvÀå«zÉ J¤¹zÀgÉ, D §UÉÎ £À£ÀUÉ w½¹zÀgÉ, £À£Àß ªÀÄÄA¢£À E-ªÉÄïïUÀ¼À®Äè GvÀÛj¸ÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀvÀåªÀÅ C¦æAiÀĪÁzÀgÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ CzÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ w½zÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ CUÀvÀå JAzÀÄ ¤ÃªÀÅ ¨sÁ«¹zÀgÉ, CAvÀºÀ C¦æAiÀÄ ¸ÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è w½¸À®Ä £Á£ÀÄ »AdjAiÀÄĪÀ ¥Àæ±ÉßAiÉÄà E®è.

_____________________________________

PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«ÄAiÀĪÀjUÉ £ÀªÀĸÁÌgÀ

¤ÃªÀÅ zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ°è ¥Àæ¸ÁÛ¦¹zÀAvÉ ºÁUÀÆ £Á£ÀÄ £À£Àß »A¢£À E-ªÉÄïï£À°è w½¹zÀAvÉ “PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ £ÀÄr vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹gÀĪÀ »£Éß¯É K£ÀÄ? CzÀ£ÀÄß ¥ÀjµÀvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ D¹Û JA§AvÉ §¼À¹PÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ°è£À vÁAwæPÀ WÀlÖUÀ¼À°è PÉ®¸À ¤ªÀð»¹zÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÄ PÉ®¸À ¤ªÀ𻹠«¢ü-«zsÁ£ÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ” FUÀ ¥Àæ¸ÁÛ¦¸À§AiÀĸÀÄvÉÛãÉ.

PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥ÀÆålgï PÉëÃvÀæzÀ°è £À£Àß ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ :

«AqÉÆÃ¸ï ªÉâPÉAiÀÄ°è ¥sÁPïì¥ÉÆæà ªÀÄÆ®PÀ DPÀÈw D£ÀAzïgÀªÀgÀÄ PÉærmï ¸ÉƸÉÊnAiÉÆAzÀPÉÌ ªÀåªÀºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ C¦èPÉõÀ£ï ¸Á¥sïÖªÉÃgÀ£ÀÄß 1996gÀ°èAiÉÄà ¹zÀÞ¥Àr¹zÀÝgÀÄ. CªÀgÀzÉà DPÀÈw PÀ£ÀßqÀzÀ rn¦ ¥sÁAlÄUÀ¼À£Éßà «©ü£Àß jÃwAiÀÄ°è §¼À¹ ¢é-¨sÁµÁ ¥sÁAlÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈf¹ CzÀ£Éßà PÀ£ÀßqÀzÀ C¦èPÉõÀ£ï ¸Á¥sïÖªÉÃgï ¤«Äð¸À®Ä §¼À¹zÀÝgÀÄ. EzÉÆAzÀÄ «£ÀÆvÀ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÁVvÀÄÛ. £À£ÀUÉ w½zÀ ªÀÄnÖUÉ, CzÀÄ £Á£ÀÄ PÀAqÀ ¥ÀæxÀªÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ C¦èPÉõÀ£ï ¸Á¥sïÖªÉÃgï. CªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ¯Éà £Á£ÀÆ ¸ÀºÀ CªÉà ¨ÉÊ-°AUÀé¯ï ¥sÁAlÄUÀ¼À DPÀÈw PÀ£ÀßqÀ °¦ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ¥sÁPïì¥ÉÆæÃzÀ°è ªÉÃvÀ£À ¯ÉPÁÌZÁgÀPÁÌV QzÁé¬Ä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è £Á£Éà EAVèµï£À°è ¹zÀÞ¥Àr¹zÀÝ ¥ÉÆæÃUÁæªÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßrÃPÀj¹zÉ. 1997gÀ ¥sɧæªÀjAiÀÄ°è §ºÀĪÀĺÀrUÀ¼À PÀlÖqÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉAiÀÄ D±ÀæAiÀÄzÀ°è £ÀqÉzÀ «ZÁgÀ¸ÀAQgÀtzÀ°è EzÀ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹zÉ. £À£Àß ºÁUÉAiÉÄà ºÀ®ªÁgÀÄ GvÁì»UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ ¥ÉÆæÃUÁæªÀÄÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹zÀgÀÄ. EzÀPÉ̯Áè DPÀÈw D£ÀAzï CªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ qÁ. AiÀÄÄ.©. ¥ÀªÀ£ÀdgÀªÀgÀÄ vÁAwæPÀ ¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÉ, ²æãÁxÀ ±Á¹Ûçà ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ PÀ£ÀßqÁ©üªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÀÝgÀÄ.

§gÀºÀ – vÀAvÁæA±ÀzÀ PÀÄjvÀ £À£Àß C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §gÀºÀzÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ »£Éß¯É :

D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ¯Éèà D£ÀAzïgÀªÀgÀÄ PÉÆqÀÄUÉAiÀiÁV ¤ÃrzÀÝ `jÃqï N£ï°Ã’ DPÀÈw ¥sÁAlÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ NzÀ§ºÀÄzÁzÀ “«±ÀéPÀ£ÀßqÀ” ºÉ¸Àj£À PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ CAvÀgÀeÁ® ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß qÁ. AiÀÄÄ.©. ¥ÀªÀ£Àd gÀªÀgÀÄ DgÀA©ü¹zÀÝgÀÄ. CAvÀgÀeÁ®zÀ°è ¸ÀÄ®¨sÀªÁV qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÁzÀ F PÀ£ÀßqÀ ¥sÁAlÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®µÉÖà §¼À¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁVvÀÄÛ. CªÀ£Éßà §¼À¹ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀévÀAvÀæªÁV ¨ÉgÀ¼ÀaѸÀ®Ä ¸ÁzsÀå«gÀ°®è. ¨ÉgÀ¼ÀaѸÀ®Ä DPÀÈw JAf£ï£À CªÀ±ÀåPÀvɬÄvÀÄÛ. CzÀ£ÀÄß DPÀÈw D£ÀAzï CªÀgÀ°è Rjâ¸À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ.

«±ÀéPÀ£ÀßqÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß NzÀÄwÛzÀÝ, DUÀ CªÉÄjPÉAiÀÄ°èzÀÝ ±ÉõÁ¢æªÁ¸ÀÄ gÀªÀgÀÄ qÁ. ¥ÀªÀ£ÀdgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ F jÃqïN£ï°Ã DPÀÈw ¥sÁAlÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉƼÀÀÄzÉÃ? JAzÀÄ ¥Àæ²ß¹zÁÝgÉ. AiÀiÁªÀ GzÉÝñÀPÉÌ JAzÀÄ ¸ÀàµÀÖ¥Àr¹zÀgÉÆà E®èªÉÇà £À£ÀUÉ w½¢®è. DzÀgÉ, EzÀÄ CAvÀgÀeÁ® vÁtzÀ°è GavÀªÁV zÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÉ, CzÀ£ÀÄß §¼À¹PÉƼÀÀÄzÀÄ JAzÀÄ ¥ÀªÀ£ÀdgÀªÀgÀÄ w½¹zÁÝgÉ. F DPÀÈw ¥sÁAlÄUÀ¼À£Éßà §¼À¹PÉÆAqÀÄ ±ÉõÁ¢æªÁ¸ÀÄ `§gÀºÀ’zÀ ªÉÆzÀ® DªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀAzÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ CPÀëgÀ ¨sÁUÀUÀ¼À ¨sÀAqÁgÀªÁzÀ DPÀÈw ¥sÁAlÄUÀ¼À£Éßà ¥ÀoÀå gÀÆ¥ÀzÀ°è ¨ÉgÀ¼ÀaѸÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀAvÉ ¸ÀévÀAvÀæªÁzÀ `Qà ¨ÉÆÃqïð qÉæöʪÀgï’ C£ÀÄß ªÁ¸ÀÄ CªÀgÀÄ ¸ÀÈf¹zÀgÀÄ. CzÉà ¥sÁAlÄ ªÀÄvÀÄÛ Qà ¨ÉÆÃqïð qÉæöʪÀgï ¸À»vÀ Jrlgï MAzÀ£ÀÄß `§gÀºÀ’ JA§ ºÉ¸Àj£À°è GavÀªÁV §¼ÀPÉUÉ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. – E¢µÀÆÖ £Á£ÀÄ qÁ. ¥ÀªÀ£Àd gÀªÀjAzÀ CAzÉà PÉý w½zÀÄPÉÆAqÀ ªÀiÁ»wAiÀiÁVzÉ.

“ªÁ¸ÀÄ CªÀgÀ `§gÀºÀ’zÀ°è DPÀÈw ¥sÁAlÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹gÀĪÀ §UÉÎ MAzÀÄ ¸Á°£À PÀÈvÀdÕvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA§A¢ü¹zÀªÀjUÉ ¸À°è¸À§ºÀÄ¢vÀÄÛ. DzÀgÉ, CAvÀºÀÄzÀÄ DgÀA¨sÀzÀ°è CµÉÖà D®èzÉ, ªÀÄÄAzÉ JA¢UÀÆ CAvÀºÀ PÀÈvÀdÕvÉAiÀÄ ¸Á®Ä §gÀºÀ ¸Á¥sïÖªÉÃgï£À°è PÀAqÀħgÀ°®è.” JA§ÄzÀÄ DPÀÈw ¸Á¥sïÖªÉÃgï£À vÀAiÀiÁgÀPÀgÁzÀ ²æà D£ÀAzï gÀªÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÁVvÀÄÛ. “ªÁ¸ÀÄ CªÀgÀÄ §gÀºÀªÀ£ÀÄß GavÀªÁV PÀ£ÀßrUÀjUÉ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ. CzÀ®èzÉ, MAzÀÄ ¥ÀPÀë CªÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁlPÉÌà EnÖzÀÝgÉ RArvÀªÁVAiÀÄÆ £Á£ÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÉÝ” JAzÀÄ D£ÀAzï CªÀgÀÄ £À£Àß°è ºÉýzÀÄÝAlÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ °¦ ¸ËAzÀAiÀÄðPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁV, CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¥sÁAlÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄAiÀÄ, ±ÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀå¬Ä¹ ªÀiÁgÁlPÉÌAzÉà DPÀÈwAiÀĪÀgÀÄ vÀAiÀiÁj¹zÀÝgÀÆ, CAvÀºÀ ¥sÁAlÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹zÀ ªÁ¸ÀÄgÀªÀgÀÄ PÀ¤µÀÖ ¸Ëd£ÀåPÁÌzÀgÀÆ PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À DªÀÈwÛAiÀÄ°è ¸À°è¹zÀÝgÉ, CzÀÄ £ÁåAiÀĸÀªÀÄävÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ – JA§ÄzÀÄ £À£Àß ªÉÊAiÀÄQÛPÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ.

§gÀºÀ PÀÄjvÀ ¥ÀwæPÁ ¯ÉÃR£ÀPÉÌ £À£ï ¥ÀæwQæAiÉÄ :

ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è “PÀ£ÀßqÀ ¥Àæ¨sÀ” ¢£À ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀÄgÀªÀgÀ §gÀºÀ PÀÄjvÁzÀ ¯ÉÃR£À ¥ÀæPÀlUÉÆArvÀÄ. D ¯ÉÃR£ÀPÉÌ ¥ÀæwQæAiÉÄAiÀiÁV £Á£ÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¥Àæ¨sÀPÉÌ §gÉzÀ ¥ÀvÀæzÀ°è §gÀºÀzÀ°è DPÀÈw ¥sÁAlÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹gÀĪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß zÁR°¹zÉÝãÉ. C®èzÉ, §gÀºÀzÀ°è EAVèµï ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÀßqÀ °¦AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀĪÀ ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ PÀæªÀĪÀÅ PÀ£ÀßrUÀjUÉ §¼À¸ÀÄ ªÀiÁUÀð, CzÀgÉÆA¢UÉ DUÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ²µÀÖ ªÀÄvÀÄÛ KPÀgÀÆ¥À QðªÀÄuÉ JAzÀÄ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¤ÃrzÀÝ ²æÃAiÀÄÄvÀ PÉ.¦.gÁªï gÀªÀgÀ QðªÀÄuÉ «¸Áå¸ÀªÀ£ÀÆß ¸ÀºÀ ¤ÃqÀĪÀAvÉ PÉÆÃj «£ÀAw¹zÉÝ£ÀÄ. D ¥ÀvÀæzÀ°è ±ÉõÁ¢æªÁ¸ÀÄ gÀªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀPÉÌ ¤ÃrzÀ PÉÆqÀÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÄ §gÀºÀªÀ£ÀÄß GavÀªÁV ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ GvÀÛªÀÄ ¥Àæ±ÀA¸ÉAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÀÄgÉwgÀ°®è. £À£Àß ¥ÀjavÀgÀÄ ºÁUÀÆ EAzÀÄ `zÀmïì PÀ£ÀßqÀ’zÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÁVgÀĪÀ ²æà ±ÁåªÀĸÀÄAzÀgï DUÀ PÀ£ÀßqÀ ¥Àæ¨sÀzÀ°è ªÀiÁåUÀfÃ£ï «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ `§gÀºÀPÉÌ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄAvÀæ’ JA§ ²Ã¶ðPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr ¥ÀæPÀn¹zÀ £À£Àß ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ±ÉõÁ¢æªÁ¸ÀÄ gÀªÀgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ£ï gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ £À£ÉÆßA¢UÉ ¸Àé®à SÁgÀªÁzÀ jÃwAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝAlÄ. DzÀgÉ, C¦æAiÀÄ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¯ÉÆÃPÀPÉÌ w½¹ DPÀÈw D£ÀAzï gÀªÀjUÉ DVzÀÝ £ÉÆêÀ£ÀÄß ¸Àé®à ªÀÄnÖUÉ ±ÀªÀÄ£ÀUÉƽ¸ÀĪÀ £À£Àß ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ ¸ÀàzsÁð ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ¢AzÀ ¹éÃPÀj¸À§ºÀÄ¢vÀÄÛ. ªÁ¸ÀÄ CªÀgÀ PÀÄjvÁzÀ D ¯ÉÃR£ÀPÉÌ ¥ÀæPÀlªÁzÀ £À£Àß ¥ÀvÀæPÉÌ ªÁ¸ÀÄ CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°èAiÀÄÆ DUÀ ¥ÀæwQæ¬Ä¸À°®è, DzÀgÉ, ªÉÄʸÀÆj£À qÁ. ¥ÀArvÁgÁzsÀå gÀªÀgÀÄ ªÁ¸ÀÄ CªÀgÉÆA¢UÉ £ÀqɹzÀ dmÁ¥ÀnAiÀÄ PÁgÀt¢AzÁV ªÀÄvÀÄÛ ²æãÁxÀ ±Á¹ÛçÃAiÀĪÀgÀÄ ªÁ¸ÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹zÀ £ÀAvÀgÀ §gÀºÀzÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ CAVÃPÀj¹zÀÝ ²µÀÖ QðªÀÄuÉ «£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß ªÁ¸ÀÄ CªÀgÀÄ C¼ÀªÀr¹ `§gÀºÀ’zÀ ªÀÄÄA¢£À DªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉUÉƽ¹zÀgÀÄ.

£ÀÄr vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ »£Éß¯É :

£Á£ÀÄ PÀ£ÀßqÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ°è PÀA¥ÀÆålgï ¥ÉÆæUÁæªÀÄgï JAzÀÄ ¤AiÉÆÃd£É ªÉÄÃ¯É PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ¯Éà PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁVAiÀÄÆ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. G£ÀßvÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ²¥sÁgÀ¹ì£ÀAvÉ PÀ£ÀßqÀPÉÌ KPÀgÀÆ¥À UÀtPÀ CPÀëgÀ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹zÀ £ÀAvÀgÀzÀ°è, CA¢£À PÀ£ÁðlPÀ UÀtPÀ PÉÃAzÀæzÀ (EA¢£À ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£À ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ) ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ qÁ. E.«. gÀªÀÄt gÉrØAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¸ÁAzÀ©üðPÀªÁV £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æãÁxÀ ±Á¹ÛçÃAiÀĪÀgÀÄ ¨sÉÃnAiÀiÁzÁUÀ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ CªÀgÀ°è ¥Àæ¸ÁÛ¦¹zÉ£ÀÄ. CzÉãÉAzÀgÉ; PÀ£ÀßqÀ °¦ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼ÀÄ SÁ¸ÀV PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀgÀPÁgÀªÉà DzÀgÀÆ ¥ÀæwAiÉÆAzÀPÀÆÌ EvÀgÀgÀ PÉÊ PÁAiÀĨÉÃPÁUÀÄwÛzÉ. CzÀgÀ §zÀ¯ÁV, ¸ÀgÀPÁgÀzÉÝà DzÀ PÀ£ÀßqÀ °¦ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¹PÉÆAqÀgÉ EgÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼É¯Áè ¥ÀjºÁgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ w½¹ ¸ÀgÀPÁgÀªÉà vÀ£ÀßzÉà DzÀ “PÀA¥ÀÆålgï PÀ£ÀßqÀ °¦ ªÀåªÀ¸ÉÜ”AiÀÄ£ÀÄß (PÀ£ÀßqÀ ¹Ìç¥ïÖ ªÀiÁå£ÉÃdgï) ¤«Äð¸ÀĪÀÅzÀÄ JA¢VAvÀ®Æ EAzÀÄ CvÀåAvÀ CUÀvÀåªÁVzÉ JAzÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀÆa¹zÉ. DUÀ ²æãÁxÀ ±Á¹ÛçÃAiÀĪÀgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ C£ÉÃPÀjUÉ F ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄÄ ªÀĺÀvÀéªÁzÀÄzÀÄ J¤ß¸À¯Éà E®è. DzÀgÉ, PÁ® PÀæªÉÄÃt UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ EzÀPÉÌ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ CAVÃPÁgÀPÁÌV ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉUÉ §gÀºÀzÀ gÀÆ¥À ¤Ãr PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ zÉÆgÉvÀzÀÄÝ, `PÀ°vÀ’ JA§ ºÉ¸Àj£À°è UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀzÀ °¦ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹ ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀPÁÌV qÁ. AiÀÄÄ.©. ¥ÀªÀ£ÀdgÀªÀgÀÄ DgÀA©üPÀªÁV vÁAwæPÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ ªÀÄÄA¢£À DªÀÈwÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀA¢zÀÄÝ- J®èªÀÇ EAzÀÄ EwºÁ¸À. `PÀ°vÀ’ JA§ ºÉ¸Àj£À vÀAvÁæA±À ªÀÄÄAzÉ `£ÀÄr’ JAzÀÄ ªÀÄgÀÄ£ÁªÀÄPÀgÀtUÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÀZÉÃjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðf¤PÀjUÉ GavÀªÁV zÉÆgÉvÀÄ J¯ÉèqÉAiÀÄ°è §¼ÀPÉUÉ §AvÀÄ. D£ÀAvÀgÀzÀ°è ¸ÁAzÀ©üðPÀªÁV £Á£ÀÄ ±Á¹ÛçÃAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ EzÁÝUÀ¯É®è “¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ vÀ£ÀßzÉà DzÀ PÀ£ÀßqÀ °¦ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ JA§ M¼ÉîAiÀÄ ¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀªÀgÀÄ EªÀgÉÔ JAzÀÄ £À£ÀߣÀÄß EvÀgÀjUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £À£Àß C£ÀÄ¥À¹ÜwAiÀÄ°è CªÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß ºÉüÀÄwÛgÀ°®è JA§ÄzÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀiÁvÀÄ!. PÁ® PÀæªÉÄÃt PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À°è £Á£ÀÄ ©ü£ÀߪÀÄwÃAiÀÄ JAzÀÄ ºÀuÉ¥ÀnÖ zÉÆgÀQzÀ ªÉÄïÉ, ±Á¹ÛçÃAiÀĪÀgÀÄ CAvÀºÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀĪÀÅzÀ£Éßà ©lÄÖ©lÖgÀÄ. £À£Àß §UÉÎ CAvÀºÀ CUÀνPÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß EvÀgÀgÀÄ ºÉüÀ¨ÉÃPÉA§ ¤jÃPÉëUÀ¼ÀÆ EgÀ°®è. EA¢UÀÆ E®è.

£ÀÄr ©qÀÄUÀqÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼ÀÄ :

`£ÀÄr’AiÀÄ ºÉƸÀ ºÉƸÀ DªÀÈwÛUÀ¼ÀÄ ¹zÀÞUÉÆAqÀÄ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀAvɯÁè, K£É¯Áè ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼ÁzÀªÀÅ JAzÀgÉ; UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸ÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜ JAzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqɬÄvÀÄ. CAvÀºÀ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀÅ CUÁzsÀªÁzÀ vÁAwæPÀ ¥ÀjtwAiÀÄ£ÀÄß ¤jÃQë¸ÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛUÉ CAvÀºÀ ¥ÀjtvÀgÀ ¥ÀÆtð ¥ÀæªÀiÁtzÀ £ÉgÀªÀÅ E®è ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjµÀwÛUÉ CAvÀºÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀÇ E®è. DzÀÝjAzÀ, F ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸ÀĪÀ dªÁ¨ÁÝj ªÀÄvÀÄÛ G¸Á§j £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃqÀªÉèÉÃqÀ JAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛªÁV ¥ÀjµÀwÛ£À ¸À¨sÉUÀ¼À°è w½¹zÉÝãÉ. CzÀ£Éßà qÁ. ¥ÀªÀ£Àd CªÀgÀÆ ¸ÀºÀ ºÉýzÀÝgÉAzÀÄ £É£À¥ÀÄ. zÀÄgÀzÀȵÀÖªÀ±Ávï, CA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ £ÀqÀªÀ½UÀ¼À°è EAvÀºÀ ©ü£Àß C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¸ÀĪÀ ¥Àj¥ÁoÀªÉà EgÀ°®è. CAzÀµÉÖà C®è, EA¢UÀÆ EAvÀºÀ ¥Àj¥ÁoÀªÉãÀÆ DgÀA¨sÀUÉÆAr®è. £ÀªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£É߯Áè §¢VlÄÖ, ¥ÀjµÀvÀÄÛ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀgÀt ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ, vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁjPÀjAzÀ C£ÉÃPÀ DgÉÆÃ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉƼÀÄîªÀAvÁ¬ÄvÀÄ.

£Á£Á PÁgÀtUÀ½UÁV, vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjµÀwÛ¤AzÀ ºÉÆgÀVqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ vÀAiÀiÁj¹zÀ £ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀªÁV GavÀªÁV «vÀj¹zÀÝjAzÀ, ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÀZÉÃjUÀ¼À°è £ÀÄrAiÉÄà §¼ÀPÉUÉ §AzÀÄ, EvÀgÀ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ PÀĹ¢vÀÄÛ. EzÀjAzÀ, PÀĦvÀgÁzÀ PÉ®ªÀÅ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ. ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀgÀtPÉÌ ¤ÃqÀ¯ÁzÀ £ÀªÀÄä vÀAvÁæA±ÀªÀ£Éßà UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ £ÀPÀ®Ä ªÀiÁr £ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹zÉ JA§ vÀ¯É§ÄqÀ«®èzÀ DgÉÆÃ¥ÀªÀ£ÀÄß vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀgÀÄ. EzÀ£ÀÄß G¥ÁAiÀÄ¢AzÀ ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¥ÀjµÀvÀÄÛ ¥ÀwæPÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÄ¢ÝUÀ¼À£ÀÄß §gɸÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ “PÀ£ÀßqÀ¢AzÀ ºÀt ªÀiÁrzÀ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ EªÀgÀÄ. EAzÀÄ CªÀgÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁlªÁUÀÄwÛ®è, DzÀÝjAzÀ, EªÀgɯÁè »ÃUÉ EAzÀÄ £ÀÄrAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ PÁgÀt, `ºÉÆ¼É ¤ÃjUÉ zÉÆuÉÚ £ÁAiÀÄPÀ£À C¥ÀàuÉAiÉÄÃ?” JAzɯÁè §gɹ, Erà ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß gÁr J©â¹zÀgÀÄ. ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ zÀƵÁgÉÆÃ¥ÀuÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀĺÉÆÃzÀªÀÅ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ £ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß `PÀzÀÝzÀÄÝ’ JAzÀÄ ºÉýzÀgÉ, ¥ÀjµÀvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß ¤gÁPÀj¸ÀÄvÀÛ¯Éà §gÀÄwÛzÉ. DzÀgÉ, ªÁ¸ÀÛªÀ CA±À ¨ÉÃgÉAiÀÄzÉà EzÉ!.

PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀ «±Áé¸ÀªÀ£Éßà PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀ ¸ÀAWÀµÀð EAzÀÄ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀZÉÃjUÉ zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÉÄnÖ¯ÉÃgÀĪÀ ºÀAvÀPÉÌ §AzÀÄ vÀ®Ä¦zÉ. EzÀjAzÁV, ¸ÀgÀPÁgÀzÀ DyðPÀ £ÉgÀªÀÇ ¸ÀºÀ ªÉÆlPÁV ¥ÀjµÀvÀÄÛ DyðPÀ £ÉgÀ«UÁV ¹ÜwªÀAvÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ°è CAvÀgÀeÁ®zÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÉÆgɬÄqÀĪÀ ¥Àj¹Üw §AzÉÆzÀVzÉ!

`£ÀÄr’AiÀÄ vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°è£À ºÉÆgÀ§gÀzÉà EgÀĪÀ ªÁ¸ÀÛªÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ :

vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ vÁªÀÅ ªÀiÁrgÀĪÀ DgÉÆÃ¥ÀzÀAvÉ, ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀgÀtPÁÌV CªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ½AzÀ £ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß PÀzÀÝzÉÝãÀ®è. ºÁUÉ PÀ¢AiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÀÇ E®è. PÁgÀt; vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÉãÀÆ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀgÀtPÁÌV vÀªÀÄä vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÆøïð PÉÆÃr£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀjµÀwÛUÉ ¤ÃrgÀ°®è. CAvÀºÀzÀ£ÀÄß ¥ÀjµÀvÀÆÛ ¸ÀºÀ ¤ÃqÀĪÀAvÉ PÉÆÃgÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÀÇ E®è.

ªÁ¸ÀÛªÀ CA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, DPÀÈw D£ÀAzï gÀªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀgÀ ¤®Ä«£À vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ, CªÀgÀ ¸ÀA¥ÀPÀðzÉÆA¢UÉ ²æãÁxÀ ±Á¹ÛçÃAiÀĪÀgÀÄ CªÀjAzÀ PÀ£ÀßqÀ °¦ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À°è EgÀĪÀ CªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, PÀA¥ÀÆålj£À°è PÀ£ÀßqÀzÀ §¼ÀPÉAiÀÄ°è CzÀjAzÁUÀÄwÛgÀĪÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼À£ÀÄß «ªÀgÀªÁV ZÀað¸ÀĪÁUÀ C£ÉÃPÀ vÁAwæPÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß PÀ¯ÉºÁQPÉÆAqÀgÀÄ. CAvÀºÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÀßqÀPÉÌ MAzÀÄ KPÀ gÀÆ¥À Qð ªÀÄuÉ «£Áå¸À ªÀÄvÀÄÛ KPÀgÀÆ¥À CPÀëgÀ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À CUÀvÀåªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆAqÀ ±Á¹ÛçÃAiÀĪÀgÀÄ EzÀ£ÀÄß PÁAiÀÄðgÀÆ¥ÀPÉÌ vÀgÀ®Ä UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ JA§ ºÉ¸Àj£À ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü¸À®Ä £ÁA¢ ºÁrzÀgÀÄ. DgÀA¨sÀzÀ°è vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÁ©üªÀiÁ¤ UÀtPÀ §¼ÀPÉzÁgÀgÀ°è ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÉãÀÆ EgÀ°®èªÀ®è!. ºÁUÁV, DPÀÈw D£ÀAzïgÀªÀgÀÄ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÁzÀgÀÆ CªÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀgÀÄ.

“¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ vÀ£ÀßzÉà DzÀ °¦ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸À¨ÉÃPÀÄ JA§ ¤tðAiÀĪÀÅ ºÉÆgÀºÉÆ«ÄäzÀ PÀÆqÀ¯Éà ªÉÆzÀ°UÉ ±Á¹ÛçÃAiÀĪÀgÀÄ ZÀÄgÀÄPÀÄUÉÆAqÀgÀÄ. ²æãÁxÀ ±Á¹Ûçà ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ DPÀÈw D£ÀAzï CªÀgÀ°è ºÉÆÃV PÀ£ÀßqÀPÁÌV ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä DPÀÈwAiÀÄ£ÀÄß GavÀªÁV ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ¤Ãr JAzÀÄ ¥Àæ¸ÁÛ¦¹zÁÝgÉ. vÀAvÁæA±À ªÀiÁgÁlªÉà ªÀÄÄRå ªÀåªÀºÁgÀªÁVgÀĪÀ D£ÀAzï CªÀgÀÄ ºÀvÀÄÛ ®PÀë gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀgÉ, £Á£ÀÄ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß GavÀªÁV ¤ÃqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ w½¹zÁÝgÉ. EzÀjAzÀ PÀĦvÀgÁzÀ E§âgÀÄ vÁªÉà vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ JA§ §UÉÎ aAvÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £Àqɹ, CzÀ£ÀÄß eÁjUÉ vÀA¢zÁÝgÉ.” – F «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß DPÀÈw D£ÀAzï CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÀgÀÄ CzÀ£Éßà £Á£ÀÄ E°è ¤gÀƦ¹zÉÝãÉ. zÀÄgÀAvÀªÉAzÀgÉ, EzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ ¸ÀºÀ ¥ÀjµÀwÛ£À PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ°è ZÀZÉðAiÀiÁVzÉ, PÉêÀ® ªÉÊAiÀÄQÛPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀ ¤tðAiÀÄ¢AzÁV, PÀ£ÀßqÀ °¦ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV zÁj vÀ¦àºÉÆìÄvÀÄ JA§ÄzÀÄ £À£Àß RavÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ.

PÉêÀ® DPÀÈw D£ÀAzïgÀªÀgÀ£Éßà KPÉ ¸ÀA¥ÀQð¹ EzÀ£ÀÄß ZÀað¸À¨ÉÃQvÀÄÛ? PÀ£ÀßqÀzÀ J¯Áè °¦ vÀAiÀiÁgÀPÀjUÉ KPÉ F ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß EqÀ°®è?. »ÃUÉ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ PÀ£ÀßrUÀjUÉ PÀ£ÀßqÀzÀ PÀA¥ÀÆålgï °¦ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß GavÀªÁV zÉÆgÀQ¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ°è KPÉ ZÀað¸À°®è? JA§ £À£ÀßzÉà ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ²æãÁxÀ ±Á¹Ûçà ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÉ J®èjUÀÆ ºÁjPÉAiÀÄ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß EA¢UÀÆ ¤ÃqÀÄvÁÛ §gÀÄwÛzÁÝgÉ.

“¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ J®èªÀ£ÀÆß ªÉÊAiÀÄQÛPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è J®èªÀ£ÀÆß ¤zsÀðj¸ÀĪÀÅzÁzÀgÉ, PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ C©ü¥ÁæAiÀÄPÉÌ ¨É¯ÉAiÉÄà E®èªÉà CxÀªÁ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ PÉêÀ® £ÁªÀÄPÁªÀ¸ÉÛ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÃ, PÉêÀ® ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À wêÀiÁð£À¢AzÁV ¥ÀjµÀwÛUÉ PÉlֺɸÀgÀÄ §AzÀgÉ CzÀgÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ AiÀiÁgÀzÀÄ ? ºÁUÁV, zÀAiÀĪÀiÁr AiÀiÁªÀÅzÉà ¤zsÁðgÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÄ£Àß CzÀ£ÀÄß PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ°è ZÀað¹, ¸À®ºÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¤tðAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ” JAzÀÄ £Á£ÀÄ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ¥ÀjµÀwÛ£À PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ°è ºÉüÀÄvÀÛ¯Éà §A¢zÉÝ£ÀÄ. £À£Àß ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀßAvÀºÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀiÁwUÉ ¨É¯ÉAiÉÄà E®è JAzÀÄ CjvÀ £Á£ÀÄ ¥ÀjµÀwÛ£À PÁAiÀÄðZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁrzÉ. PÁ¯Á£ÀAvÀgÀzÀ°è ¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÁÜ¥ÀPÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁzÀ £À£ÀߣÉßà ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¤ªÁj¹PÉÆAqÀgÀÄ (CzÀ£ÀÄß FUÁUÀ¯Éà £À£Àß »A¢£À ªÉÄïïUÀ¼À°è w½¹zÉÝãÉ.)

£ÀÄrAiÀÄÄ PÀzÀÝzÀÄÝ JA§ DgÉÆÃ¥À KPÉ §AvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ F DgÉÆÃ¥ÀzÀ ¤dªÁzÀ ªÀÄÄR K£ÀÄ? F DgÉÆÃ¥À §gÀ®Ä PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ? JA§ÄzÀ£ÀÄß £À£Àß ªÀÄÄA¢£À F-ªÉÄïï£À°è w½¸ÀÄvÉÛãÉ.

_________________________________________________

 

PÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«ÄAiÀĪÀjUÉ £ÀªÀĸÁÌgÀ

PÀ£ÀßqÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ EgÀĪÀ CrØ-DvÀAPÀUÀ¼À ¤ªÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ vÁªÀÅ ªÀ»¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÁ¼ÀfUÉ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä £À£Àß C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ GzÁÞgÀzÀ ºÉ¸Àj£À°è PÀ£ÀßqÀ PÀA¥ÀÆålgï PÉëÃvÀæzÀ°è £ÀqÉ¢gÀĪÀ CªÀWÀqÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀÄÝUÀzÀÝ®«®èzÉ EwºÁ¸ÀzÀ ¥ÀÄlUÀ¼À°è CqÀVºÉÆÃzÀªÀÅ JAzÀÄ £À£ÀßAvÀºÀªÀgÀÄ ¨sÁ«¹gÀĪÁUÀ¯ÉÃ, ¤ÃªÀÅ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛªÉÄä wgÀÄ«ºÁPÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr¢ÝÃj. CµÉÖà C®èzÉ, £ÀªÀÄäAvÀºÀ PÉ®ªÉà ªÀåQÛUÀ½UÉ w½¢zÀÝ, C¦æAiÀÄ ¸ÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUɼÉAiÀÄĪÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÉÊd PÀ£ÀßqÁ©üªÀiÁ£À¢AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁrgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀzÀ GzÁÞgÀzÀ ºÉ¸Àj£À°è ¸ÁܦvÀ »vÁ¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀªÀgÀ AiÀiÁgÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß eÁUÀwPÀªÁV PÀ£ÀßrUÀjUÉ §AiÀÄ®Ä ªÀiÁr¢ÝÃj. F ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ «±ÉõÀªÁV PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À PÉ®ªÉà ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À §UÉÎ ¹Ã«ÄvÀUÉƽ¹ ºÉüÀ§AiÀĸÀÄvÉÛãÉ. PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À°è £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀßAxÀªÀjUÉ DzÀ PÀ» C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì ºÀUÀÄgÀUÉƽ¹PÉƼÀî®Ä MAzÀÄ CªÀPÁ±ÀªÁ¬ÄvÀÄ JAzÀÄ £Á£ÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÉÛãÉ. C®èzÉ, EzÀjAzÁV PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥ÀÆålgï PÉëÃvÀæPÉÌ £ÁåAiÀÄ MzÀV¸À®Ä ºÉÆÃgÁqÀĪÀªÀjUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁzÀgÉ, £À£Àß F ±ÀæªÀÄ ¸ÁxÀðPÀ JAzÀÄ «£ÀªÀÄæªÁV ¨sÁ«¸ÀÄvÉÛãÉ.

F «ZÁgÀªÁV £Á£ÀÄ F PÀAw£À°è J®èªÀ£ÀÆß ºÉý ªÀÄÄV¸À¨ÉÃPÉA¢zÉÝãÉ. G½zÀAvÉ ºÉaÑ£À ªÀiÁ»w CxÀªÁ ¸Àà¶ÖÃPÀgÀtUÀ¼À CUÀvÀå«zÀÝgÉ w½¹.

PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À (PÀ.UÀ.¥À.) E§âgÉà ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® ªÉÊAiÀÄQÛPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è ªÀiÁrzÀ ¤tðAiÀÄ¢AzÁV, PÀ£ÀßqÀ °¦ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV zÁj vÀ¦àºÉÆìÄvÀÄ JAzÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß »A¢£À F-ªÉÄïï£À°è §gÉ¢zÉÝ. EzÉà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß FUÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀÄvÉÛãÉ.

PÀ£ÀßqÀ °¦ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄÄzÀÝPÀÆÌ £ÀqÉzÀ vÀAvÀæUÁjPÉAiÀÄ »£Éß¯É :

¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ, ¸ÀgÀPÁgÀPÁÌVAiÉÄà MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ °¦ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À¨ÉÃPÉA§ AiÉÆÃd£ÉUÉ C£ÀĪÉÆÃzÀ£É ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ zÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄÃ, ¸ÀQæAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjzÀéAiÀÄgÀÄ (a.«. ²æãÁxÀ ±Á¹Ûçà ªÀÄvÀÄÛ f.J£ï. £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð) CzÀgÀ vÀAiÀiÁjPÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ «µÀAiÀÄ-«ZÁgÀ, gÀÆ¥ÀÄ gÉõÉ, C£ÀĵÁ×£À ªÀiÁUÀð EªÉ®èªÀ£ÀÆß ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀ PÀ.UÀ.¥À.zÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ°è ZÀað¸À¨ÉÃQvÀÄÛ. ¥ÀzÁ¢üPÁjzÀéAiÀÄgÀÄ EAvÀºÀ «ZÁgÀzÀ PÀÄjvÁV AiÀiÁªÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ «ªÀgÀªÁV ¥Àæ¸ÁÛ¦¸ÀzÉ, ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ M¨ÉÆâ§âgÉà ¹PÀÌ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥ÀævÉåÃPÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ZÀZÉð £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ, vÀªÀÄä ªÀÄ£ÀzÁ¼ÀzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£Éßà vÉð©qÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è C£ÀĪÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ©qÀĪÀÅzÀÄ EAvÀºÀ vÀAvÀæUÀ¼À£Éßà ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £À£Àß ºÁUÉ £ÉÃgÀ, £ÀÄrAiÀÄ ªÀåQÛvÀézÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ EªÉ®èªÀ£ÀÆß ¸À«ÄwAiÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀÄAr¹ JAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀlÖgÀÆ CªÀgÀÄ ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀ°®è. PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ JA§ÄzÀÄ CAzÀÄ £À£ÀUÉ w½¢gÀ°®è, PÁ®PÀæªÉÄÃt EªÀgÀ vÀAvÀæUÁjPÉUÀ¼ÀÄ CxÀðªÁUÀvÉÆqÀVzÀªÀÅ. ¥ÀjµÀvÀÄÛ ¤dªÁzÀ CxÀðzÀ°è ¥ÀjµÀvÁÛV G½¢®è ªÀÄvÀÄÛ G½AiÀÄĪÀÅ¢®è JAzÀÄ £À£ÀUÉ C¤ß¹zÁUÀ¯É¯Áè £ÉÃgÀªÁV F ¥ÀzÁ¢üPÁjzÀéAiÀÄjUÉ £À£Àß C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ºÉý ¸Àj¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ PÉÆÃjzÀgÀÆ CzÀPÉÌ PÀªÀqÉPÁ¹£À ¨É¯É¬Ä®èzÀAvÁ¬ÄvÀÄ. EªÉ®èzÀgÀ §UÉÎ £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ°è £Á£ÀÄ ¥Àæ¸ÁÛ¦¹zÁUÀ, `±Á¹ÛçÃAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁPÉ »ÃUÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉAiÉÆÃ?’ JAzÀÄ ªÉÆzÀªÉÆzÀ®Ä £À£Àß°è ¥ÉÃZÁrPÉÆAqÀªÀgÀAvÉ £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ ¨ÁåAPï GzÉÆåÃUÀ¢AzÀ ¸ÀéAiÀÄA¤ªÀÈwÛ ¥ÀqÉzÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀÆuÁðªÀ¢üUÉ ¥ÀjµÀwÛ£À°è vÉÆqÀVPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ ¥Àj¹Üw ¸ÀÄzsÁj¸À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ, CzÀÄ ªÀåwjPÀÛªÁ¬ÄvÀÄ. ±Á¹ÛçÃAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀ £ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ. ±Á¹ÛçÃAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉÆÃzsÉÆÃgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ºÉaÑ£À jÃwAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ K£À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. EgÀ°, ºÉZÁÑV ªÀåQÛUÀvÀªÁV ºÉüÀĪÀÅzÀÄ £À£ÀUÉ EµÀÖ«®è. PÀ£ÀßqÀ °¦ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ K¼ÀÄ-©Ã¼ÀÄUÀ¼À PÀÄjvÁV w½¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀÄvÉÛãÉ.

PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwUÀÆ J®è «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ w½¢®è! :

£Á£ÀÆ, PÀ.UÀ.¥À.zÀ E§âgÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼À°è M§â£ÁVzÉÝ, JµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ ¸ÀQæAiÀÄ£ÁVzÉÝ J£ÀÄߪÀÅzÀQÌAvÀ®Æ, PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è vÀ¥ÀàzÉà ¥Á¯ÉÆμÀÄîwÛzÉÝ JA§ÄzÀÄ E°è zÁR°¸À¨ÉÃPÁzÀ CA±À. PÁgÀtªÉãÉAzÀgÉ, AiÀiÁªÀ «ZÁgÀªÉà DUÀ° ErAiÀiÁV ¸À«ÄwAiÀÄ°è ZÀað¹, wêÀiÁð¤¹, zÁR°¹, £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¹zÀ GzÁºÀgÀuÉ PÀ.UÀ.¥À.zÀ°è MAzÁzÀgÀÆ ¹UÀ°QÌ®è. ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÉÆÃd£É (PÀ£ÀßqÀ °¦ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁjPÉUÉ PÀÄjvÀzÀÄÝ) ªÀÄAdÆgÁzÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß CA¢VgÀ°, EA¢UÀÆ £À£ÀßAvÀºÀ ¸ÀQæAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£Éà PÀuÁÚgÉ £ÉÆÃqÀĪÀ ¸Ë¨sÁUÀå MzÀV§A¢®è JAzÀgÉ ¤ÃªÀÅ £ÀA§ÄwÛÃgÁ? EzÀAvÀÆ ¸ÀvÀå. AiÀiÁªÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÁÝgÉÆà £À£ÀUÀAvÀÆ w½¢®è. PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ AiÀiÁªÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ EzÀ£ÀÄß MAzÀÄ zÁR¯ÉAiÀiÁV ªÀÄAr¹zÀ GzÁºÀgÀuɬĮè. KPÉAzÀgÉ, ²æÃAiÀÄÄvÀgÁzÀ D£ÀAzï, PÉ.f. ZÀAzÀæ±ÉÃRgïgÀAvÀºÀ PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÆ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¥ÀgÀ ¸ÀºÁ£ÀĨsÀÆwAiÀÄļÀîªÀgÀÄ JAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ £Á£ÀÄ, ¥ÀªÀ£ÀdgÀAvÀºÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ PÀ.UÀ.¥À.zÀ ¸À«ÄwAiÀÄ°è EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ UÀÄlÖ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¥ÀzÁ¢PÁjzÀéAiÀÄgÀ ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÁ PÀæªÀĪÁVvÀÄÛ JAzÀÄ £Á£ÁzÀgÀÆ EA¢UÀÆ ¨sÁ«¸ÀÄvÉÛãÉ. ºÁUÉ J®èªÀ£ÀÆß UÀÄlÄÖ UÀÄmÁÖVj¸À®Ä PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ JA§ÄzÀÄ D ¨sÀUÀªÀAvÀ£Éà §®è JAzÀÄ £À£ÀUÉ CAzÀÄ C¤¹vÀÄÛ. DzÀgÉ, EA¢UÉ J®èªÀÇ ¸ÀàµÀÖªÁVªÉ. DzÀgÉ, EA¢UÀÆ £À£ÀUÉ ¸ÀàµÀÖªÁUÀzÀ ºÀ®ªÀÅ «ZÁgÀUÀ¼À°è – PÀ£ÀßqÀ °¦ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁjPÉUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ ¤ÃrzÀ DzÉñÀzÀ «ªÀgÀUÀ¼ÉãÀÄ? «¢ü¹zÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÉãÀÄ? PÉÆqÀªÀiÁqÀ®Ä M¦àPÉÆAqÀ C£ÀÄzÁ£ÀzÀ ªÉÆvÀÛªÉãÀÄ? J®èªÀÇ EA¢UÀÆ GvÀÛgÀ«®èzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÉÃ! MªÉÄä PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß MªÉÄä¯É ªÀÄAr¸À¯ÁVvÀÄÛ JAzÀÄ £É£É¥ÀÄ, CzÀjAzÀ®Æ F ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀ zÉÆgÉAiÀÄ°®è. EA¢UÁzÀgÀÆ w½zÀªÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß «ªÀgÀªÁV w½¹zÀgÉ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ CµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ G¥ÀPÀÈvÀ!.

PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ°è ZÀaðvÀªÁUÀ¨ÉÃPÁzÀÄÝ ªÀåQÛUÀvÀ £É¯ÉAiÀÄ°è wêÀiÁð£ÀUÉƼÀÄîwÛzÀÝ §UÉ : MAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉ :

MªÉÄä £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀzÀ D£Àé¬ÄPÀ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ £À£Àß «ÄvÀægÁzÀ ²æà PÉ.f. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï (DUÀ £Á«§âgÀÆ PÀ.UÀ.¥À.zÀ ¸ÁÜ¥ÀPÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVzÉݪÀÅ) PÀ.UÀ.¥À.zÀ PÀZÉÃjUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÉݪÀÅ. DUÀ ²æãÁxÀ ±Á¹ÛçÃAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß GzÉÝò¹ »ÃUÉAzÀgÀÄ. “ºÀµÀð ¥Á¥À vÀÄA¨Á PÀµÀÖ¥ÀlÄÖ F ¸Á¥sïÖªÉÃgï ªÀiÁrzÁÝ£É. DvÀ¤UÉ K£ÁzÀgÀÆ ¥ÀjµÀwÛ£À ªÀw¬ÄAzÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. K£ÀÄ PÉÆqÉÆÃt? £ÁªÀÅ MAzÀÄ ¨ÉÊPï vÉUɹPÉÆqÉÆÃt CAzÀÄPÉÆArzÉÝêÉ. ¤ÃªÉãÀAwÃj?’’ JAzÀgÀÄ. CzÀPÉÌ £Á«§âgÀÆ “¸Ágï, EzÀÄ ¥ÀjµÀwÛ£À PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ°è wêÀiÁð¤¸À¨ÉÃPÁzÀ «µÀAiÀÄ. £ÀªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀÄ ºÁVgÀ°, ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃªÀÅ F «ZÁgÀªÀ£ÀÄß ¸À«ÄwAiÀÄ°è ªÀÄAr¹ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ZÀZÉðAiÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ¤tðAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄÄA¢£À PÉ®¸À ªÀiÁr’’ JAzÀÄ ºÉýzɪÀÅ. F «µÀAiÀÄ AiÀiÁªÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ°èAiÀÄÆ §gÀ°®è. ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¨ÉÊPï vÉUɹPÉÆlÖgÉÆà CxÀªÁ ºÀtªÀ£Éßà ¤ÃrzÀgÉÆà £À£ÀUÉ EA¢UÀÆ w½¢®è.

F ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ¥Àæ¸ÁÛ¦¸À®Ä PÁgÀtªÉãÉAzÀgÉ, UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ ªÀåQÛUÀvÀªÁV PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹ CªÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ½UÉ C£ÀĪÉÆÃzÀ£É ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. C®èzÉ, CAvÀºÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ MmÁÖVzÁÝUÀ ZÀZÉðUÉà §gÀzÉ, £ÀAvÀgÀzÀ°è ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À ªÀÄ£À¢AVvÀzÀ C£ÀéAiÀÄ ºÉÃUÉ eÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ JA§ ªÁ¸ÀÛªÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¸À®Ä ªÀiÁvÀæ E°è EzÀ£ÀÄß ¥Àæ¸ÁÛ¦¹zÉÝãÉ. EzÀjAzÁV, ¥ÀzÁ¢üPÁjzÀéAiÀÄgÀ PÁAiÀÄð±ÉÊ° ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼À ¸Àé®àªÀÄnÖ£À ¥ÀjZÀAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ.

EµÀÖ£É߯Áè FUÀ ¤ªÀÄUÉ ºÉüÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÉÄÃAiÀÄ JAzÀgÉ, DgÀA©üPÀªÁV UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ vÀ£Àß PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸À¨sÉ£ÀÄß ºÉÃUÉ £ÀqɸÀÄwÛvÀÄÛ, CzÀgÀ°è ZÀað¸À¯ÁUÀĪÀ «µÀAiÀÄ-«ZÁgÀUÀ¼ÀÄ ºÉÃVgÀÄwÛzÀݪÀÅ. ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀÄð±ÉÊ° K¤vÀÄÛ, UÀÄnÖ£À «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß JµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ UÀÄmÁÖVAiÉÄà Ej¹PÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ EvÀgÉ ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ KPÀ¥ÀæPÁgÀ £ÀA§ÄUÉAiÀÄÄ (¥ÀzÁ¢üPÁjzÀéAiÀÄgÀ PÀÄjvÁV) ºÉÃVvÀÄÛ JA§ÄzÀgÀ PÀÄjvÁzÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¥ÀQë£ÉÆÃlªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä EµÉÖ¯Áè ºÉüÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. C®èzÉ, EzÀÄ PÀ£ÀßqÀ °¦ vÀAvÁæA±À PÀÄjvÁVAiÀÄÆ £ÀqÉ¢gÀĪÀ UÀÄlÄÖ UÀÄlÄÖ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß w½¸ÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ¥ÀƪÀð¨sÁ«AiÀiÁV EzÀ£ÀÄß w½¢gÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀå JAzÀÄ E°è zÁR°¹zÉÝãÉ.

`PÀ°vÀ (£ÀÄr) vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ w½zÀµÀÄÖ:

EµÁÖzÀ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £ÉÃgÀ «µÀAiÀÄPÉÌ §gÀÄvÉÛãÉ. PÀ£ÀßqÀ °¦ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁjPÉUÁV ¥ÀªÀ£ÀdgÀªÀgÀÄ vÁAwæPÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ ªÀiËTPÀªÁV ZÀaðvÀªÁzÀ «µÀAiÀÄ. D ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ zÀÆgÀzÀ ¸ÀA§A¢ü, ¹-¯ÁåAUÉéÃeï£À°è ¥ÀÆtð ¥Àj±ÀæªÀÄ«gÀĪÀ ZÀÄgÀÄPÀĪÀÄwAiÀÄ, ºÀµÀð JA§ÄªÀªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ¥ÀjµÀwÛUÁ¬ÄvÀÄ. ¥ÀªÀ£ÀdgÀÄ ºÀµÀðjUÉà vÀAvÁæA±ÀzÀ PÉÆÃrAUï ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹zÀgÀÄ. ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀªÀ£ÀdgÉà ºÉÆvÀÛgÀÄ. ¹-¯ÁåAUÉéÃeï£À°è QèÉÆÃqïð qÉæöʪÀgï §gÉAiÀÄĪÀ ªÀÄÆ® ¸ÀAgÀZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÆß ¸ÀºÀ ¥ÀªÀ£ÀdgÀªÀgÀÄ ºÀµÀðjUÉ MzÀV¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀzÀ°è, ºÀµÀðgÀªÀgÉà Erà vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀ°è GvÁìºÀ¢AzÀ vÉÆqÀVPÉÆAqÀÄ ¥ÀªÀ£ÀdgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è CzÀ£ÀÄß CAwªÀÄUÉƽ¹zÀgÀÄ.

§ºÀĪÀÄÄRåªÁV UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ MAzÀÄ CA±À«zÉ. CzÉAzÀgÉ, PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁjPÉUÁV JgÀqÀÄ ºÀAvÀUÀ¼À°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ JA§ÄzÀÄ. PÀ¯Á«zÀjAzÀ¯Éà DgÀA¨sÀUÉÆAqÀÄ, vÀAvÀædÕgÀ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆ£ÉUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ CPÀëgÀUÀ¼À ªÀÄÆrPÉUÁV Vè¥sïUÀ¼À (©mïªÀiÁå¥ï gÀÆ¥ÀzÀ°è£À CPÀëgÀ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ) vÀAiÀiÁjPÉ EzÀÄ ªÉÆzÀ® ºÀAvÀ. ¹zÀÞªÁzÀ PÀ£ÀßqÀ Vè¥sïUÀ¼ÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ ªÀÄÆ®PÀ M¥ÀàªÁV, ¥ÀoÀåªÁV, gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀî®Ä vÀAvÀædÕgÉà ¹-¯ÁåAUÉéÃeï §¼À¹ QèÉÆÃqïð qÉæöʪÀgï ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ EzÀÄ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ºÀAvÀ.

WÀn¹zÀ CwzÉÆqÀØ vÀ¥ÀÄà :

PÀ£ÀßqÀ °¦ vÀAvÁæA±À ¤ªÀiÁðt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÆzÀ® ºÀAvÀ¢AzÀ DgÀA©ü¸ÀĪÀÅzÀgÀ §zÀ¯ÁV, ªÉÆzÀ°UÉ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ºÀAvÀªÀ£ÀÄß PÉÊUÉwÛPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. PÁgÀtªÉãÉAzÀgÉ, AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÄ §ºÀĨÉÃUÀ ªÀÄÄVAiÀĨÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DzÀµÀÆÖ ²ÃWÀæªÁV PÀ£ÀßrUÀjUÉ, ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ GavÀ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ CvÀÄåvÁìºÀ. EAvÀºÀ CvÀÄåvÁìºÀzÀ°è PÉÊUÉÆAqÀ vÀ¥ÀÄà ¤zsÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃrzÀ vÀAvÀædÕgÀ£ÀÄß ¥ÀjµÀvÀÄÛ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÁgÀtUÀ½UÁV zÀÆgÀ«j¹zÀ PÁgÀt, CªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸À®ºÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ªÀÄ£À«AiÀÄ£ÀÄß UÁ½UÉ vÀÆjzÀ PÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¤ÃrzÀ ¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀzÁ¢üPÁjzÀéAiÀÄgÀÄ UÀA©üÃgÀªÁV ¥ÀjUÀt¸ÀzÀ PÁgÀt J®èªÀÅUÀ½AzÁV ¥ÀjµÀvÀÄÛ `£ÀÄr’ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß PÀzÀÝ DgÉÆÃ¥ÀPÉÌ UÀÄjAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ JA§ÄzÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀ ¸ÀvÀå.

vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ºÀAvÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÉÆzÀ® ºÀAvÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ CPÀëgÀ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ (Vè¥sïUÀ¼ÀÄ) ¹zÀÞ«gÀ¨ÉÃPÁzÀÄÝ PÀqÁØAiÀÄ JA§ÄzÀÄ FUÀ ¤ªÀÄUÉ C¤¹gÀĪÀÅzÀÆ ¸ÀºÀ ¤d. EzÀPÁÌV FUÁUÀ¯Éà CAvÀgÀeÁ®zÀ°è ¸ÀÄ®¨sÀªÁV zÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ, ±ÉõÁ¢æ ªÁ¸ÀÄgÀªÀgÀ §ºÀÄd£À¦æAiÀÄ `§gÀºÀ’ GavÀ PÀ£ÀßqÀ °¦ vÀAvÁæA±À¢AzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ CPÀëgÀ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÁªÀÄvÁÛV JwÛPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. §ºÀÄzÉÆqÀØ vÀ¥ÀÄà £ÀqÉzÀÄzÀÄ C°èAiÉÄÃ. EzÀÄ ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ ¢£À vÀªÀÄUÉ CwzÉÆqÀØ zsÀªÀÄð¸ÀAPÀlªÀ£ÀÄß vÀAzÉÆqÀÄتÀ zÉÆqÀØ vÀ¥ÁàUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß DgÀA¨sÀzÀ°è qÁ. ¥ÀªÀ£ÀdgÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÀUÁtzÁzÀgÀÄ. `§gÀºÀ’¢AzÀ JwÛPÉƼÀî¯ÁzÀ ¥sÁAn£À Vè¥sïUÀ¼À ªÀÄÆ® D¹Ì ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CAvÀºÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ²µÀÖvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ¯Éà ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. PÀ.UÀ.¥À.ªÀÅ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ °¦ vÀAvÁæA±ÀªÀÅ -PÀ£ÀßqÀ CPÀëgÀ¨sÁUÀUÀ½UÉ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ C¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀAPÉÃvÀ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹ ºÉÆgÀr¹zÀ DzÉñÀzÀ C£ÀĸÁgÀ – ²µÀÖvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¯ÉèÉÃPÁzÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉ EvÀÄÛ. CzÀPÁÌVAiÉÄÃ, ¥sÁAmÉÆÃUÁæ¥sÀgï£ÀAvÀºÀ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß §¼À¹ Vè¥sïUÀ¼À D¹Ì PÉÆÃqïC£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸À¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀjAzÁV §gÀºÀzÀ ¥sÁAnVAvÀ CzÀÄ «©ü£ÀߪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÉà vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ¥ÀjªÉ E®èzÀªÀgÉ®ègÀÆ w½¢zÀÝgÀÄ.

JZÀÑjPÉAiÀÄ UÀAmÉ ¨Áj¹zÀ qÁ. ¥ÀªÀ£Àd:

±ÉõÁ¢æ ªÁ¸ÀÄgÀªÀgÀÄ `§gÀºÀ’ PÉÌ DPÀÈw D£ÀAzïgÀªÀgÀ jÃqï-N¤èà ¥sÁAn£À Vè¥sïUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹zÁÝgÉ. CªÉà ¥sÁAlÄUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÇ §¼À¸À¨ÁgÀzÀÄ, DgÀA¨sÀzÀ°è QèÉÆÃqïð qÉæöʪÀgï gÀa¸À®Ä ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV §¼À¹zÀgÀÆ, vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ PÉÆqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß CxÀªÁ ©qÀÄUÀqÉUÉ ªÀÄÄ£Àß £ÀªÀÄäzÉà DzÀ PÀ£ÀßqÀ CPÀëgÀ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß CAzÀgÉ ¥sÁAmïVè¥sïUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ qÁ. ¥ÀªÀ£ÀdgÀªÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ¸À¨sÉAiÀÄ°è w½¹zÀÝgÀÄ. CµÀÖgÀ¯ÁèUÀ¯ÉÃ, PÀ.UÀ.¥À.zÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ vÁAwæPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ZÀZÉðUÀ¼À°è £Á£Á PÁgÀtUÀ½UÁV ¥ÀªÀ£Àd ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÁ¢üPÁjzÀéAiÀÄgÀ°è ©ü£ÀߪÀÄvÀ PÁt¹PÉÆAqÀÄ PÁ® PÀæªÉÄÃt ©ü£ÀߪÀÄvÀªÀÅ GvÀÄÛAUÀPÉÌÃjvÀÄÛ. QèÉÆÃqïð qÉæöʪÀgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀzÀ Jrlgï MAzÀÄ ¹zÀÞªÁV CzÁUÀ¯Éà CzÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£À E¯ÁSÉ EªÀÅUÀ¼À ¸ÀAAiÀÄÄPÁÛ±ÀæAiÀÄzÀ°è `PÀ°vÀ’ (PÀ£ÀßqÀ °¦ vÀAvÁæA±À) JA§ C©üzÁ£ÀzÉÆA¢UÉ EzÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¯ÉÆÃPÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ¸ÀªÀĦð¸ÀĪÀ CvÀÄåvÁìºÀ J®ègÀ°è ªÀÄÆrvÀÄÛ.

JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ºÀAvÀzÀ PÉ®¸ÀªÁzÀ “PÀ£ÀßqÀzÀ £ÀªÀÄäzÉà ¸ÀéAvÀzÀ CPÀëgÀ¨sÁUÀUÀ¼À ¸ÀÈd£ÉAiÀiÁUÀzÉ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ M¦à¸ÀĪÀÅzÀÄ, ©qÀÄUÀqÉUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ ¹AzsÀĪÀ®è” JAzÀÄ ¥ÀªÀd£ÀgÀªÀgÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ°è ¸ÀºÀ ¥À槮ªÁV ¥Àæw¥Á¢¹zÀgÀÄ. £Á£ÀÆ ¸ÀºÀ CªÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĪÉÆâ¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÉ. DzÀgÀÆ £ÀªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ½UÉ PÀªÀqÉ PÁ¹£À ¨É¯É ¹UÀ°®è. PÁgÀt, D PÁ®PÁÌUÀ¯Éà SÁ¸ÀV vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÉqÉUÉ ªÀÄÈzÀÄzsÉÆÃgÀuÉ G¼ÀîªÀgÀÄ JA§ ºÀuÉ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß £À£ÀUÉ, ¥ÀªÀ£ÀdjUÉ PÀlÖ¯ÁVvÀÄÛ. C®èzÉ, PÀ£ÀßqÀzÀ GzÁÞgÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß PÀA¥ÀÆålgÀÄUÀ¼À°è G½¹ ¨É¼É¸À®Ä, ¸ÀgÀPÁgÀzÀ°è KPÀgÀÆ¥À Vè¥sï ¸ÀAPÉÃvÀ«gÀĪÀ (AiÀÄƤ¥sÁgÀA Vè¥sï PÉÆÃqï) ¸ÀéAvÀzÀ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß GavÀªÁV §¼ÀPÉUÉ vÀgÀĪÀ ªÀĺÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ GzÁvÀÛ zsÉåÃAiÀÄPÉÌ GavÀªÁVAiÉÄà zÉÆgÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ `§gÀºÀ’zÀ ¥sÁAlÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ªÀĺÁ¥ÀgÁzsÀªÉãÀ®è JA§ ¤tðAiÀÄPÉÌ EvÀgÀgÀÄ §AzÁVvÀÄÛ. £ÁªÉ®ègÀÆ JZÀÑjPÉAiÀÄ PÀgÉUÀAmÉ ¨Áj¹zÁUÀ®Æ JZÉÑvÀÄÛPÉƼÀîzÀªÀjAzÁV EA¢UÀÆ `PÀ°vÀ’ CxÀªÁ `£ÀÄr’AiÀÄÄ PÀzÀÝzÀÄÝ JAzÀÄ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ DgÉÆÃ¥À¢AzÀ ªÀÄÄPÀÛªÁV®è!

`PÀ°vÀzÀ ¢VÓdAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀ ¨sÀæªÀĤgÀ¸À£À :

`PÀ°vÀ’ CzÀÆÝjAiÀiÁV ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVAiÉÄà ºÉÆìÄvÀÄ. ¤dPÀÆÌ PÀ.UÀ.¥À.zÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjzÀéAiÀÄgÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߢAzÁV DgÀA¨sÀzÀ°è `PÀ°vÀ’ JA§ £ÀAvÀgÀ `£ÀÄr’ JA§ ºÉ¸Àj£À PÀ£ÀßqÀzÀ GavÀ vÀAvÁæA±ÀªÀÅ ¸ÀgÀPÁjà E¯ÁSÉUÀ¼À°è, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ PÀA¥ÀÆålgÀÄUÀ¼À°è £ÀªÉÄä®ègÀ ¤jÃPÉëUÀ½UÀÆ «ÄÃj zÉÆqÀØ ªÀÄlÖzÀ°èAiÉÄà §¼ÀPÉUÉ §AvÀÄ. F J®è ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ°è ¥ÀªÀ£ÀdgÀAvÉAiÉÄà £Á£ÀÆ ¸ÀºÀ ¨sÁVAiÀiÁVzÉÝ.

PÀ£ÀßqÀ °¦ vÀAvÁæA±ÀzÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀªÉà CwzÉÆqÀØ UÁæºÀPÀ. K£ÉãÀÆ vÁAwæPÀ ¥ÀjtÂw¬Ä®è¥À PÀ.UÀ.¥À. vÀªÀÄä vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸ÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜ JAzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ WÉÆö¸ÀàmÁÖUÀ DAvÀjPÀªÁV DgÀA¨sÀªÁzÀ C¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÀÅ PÀæªÉÄÃt §»gÀAUÀUÉÆArvÀÄ. `PÀ°vÀ’ CxÀªÁ `£ÀÄr’ CvÀÛ PÀ£ÀßqÀ °¦ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß UÀt¤ÃAiÀĪÁV WÁ¹UÉƽ¹, ¸ÀºÀdªÁVAiÉÄà CªÀgÀ DzÁAiÀÄ PÀĹzÀzÉÝà EzÀPÉÌ ¥ÀæªÀÄÄR PÁgÀt. CzÀµÉÖà C®èzÉ, °¦ vÀAvÁæA±ÀzÀ ªÀiÁgÁlªÀ£ÀÄß PÉÊ©lÄÖ D£Àé¬ÄPÀ vÀAvÁæA±ÀzÀ PÀqÉUÉ UÀªÀÄ£À ºÀj¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀÄlÖzÀ°è £ÀqÉzÀ ««zsÀ ¸À¨sÉUÀ¼À°è vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀjUÉ Q«ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉüÀ¯ÁVvÀÄÛ. CzÀgÀ°è PÀ.UÀ.¥À.ªÀÅ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæªÀÇ ¸ÀºÀ ªÀ»¹vÀÄÛ. DzÀgÉ, D£Àé¬ÄPÀ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁj¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀjUÀÆ CªÀgÀ ¤jÃPÉëAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¨ÉA§® zÉÆgÉAiÀÄ°®è. ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ zÉÆgÉwzÀÝ ¨sÀgÀªÀ¸ÉUÀ¼ÀÄ FqÉÃgÀ°®è. »ÃUÁV, vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ ¨sÀæªÀĤgÀ¸À£ÀUÉÆAqÀgÀÄ.

vÀªÉÄä®è ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjºÀj¹PÉƼÀî®Ä J¯Áè ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ MUÀÆÎrzÀgÀÄ. CªÀgÀ°èAiÀÄÆ JgÀqÀÄ ¥ÀAUÀqÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀgÀPÁgÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ JzÀÄgÀÄ ºÁQPÉƼÀî¨ÁgÀzÀÄ, EzÀjAzÁV ¨sÀ«µÀåzÀ°è vÀªÀÄUÉ ¸ÀgÀPÁgÀzÉÆA¢V£À ªÁå¥ÁgÀPÉÌ ªÀåvÀåAiÀĪÁ¢ÃvÉA§ ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ G¼Àî ªÀÄÈzÀÄ zsÉÆÃgÀuÉAiÀÄ MAzÀÄ ¥ÀAUÀqÀ. ªÁå¥ÁgÀPÉÌ zsÀPÉÌAiÉÆzÀVzÀgÀÆ ¥ÀgÀªÁV®è, vÀªÀÄä C¹ÛvÀéPÉÌ ¸ÀAZÀPÁgÀ vÀAzÀªÀgÀ£ÀÄß PÀëtzÀ°è D¥ÉÆñÀ£À vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JA§ PÁæAwPÁgÀPÀ zsÉÆÃgÀuÉ G¼Àî ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥ÀAUÀqÀ. JgÀqÀÆ ¥ÀAUÀqÀUÀ¼À°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀAWÀµÀð. CAwªÀĪÁV, MAzÀÄ ¥ÀAUÀqÀ PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ°è zÀÆgÀ£ÀÄß zÁR°¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ AiÀÄÄzÀÞzÀ PÀºÀ¼É ªÉƼÀV¹AiÉÄà ©nÖvÀÄ. D ¥ÀAUÀqÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR zÀÆgÀÄ £ÀÄr PÀzÀÝzÀÄÝ JA§ÄzÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ, CzÀÄ CzsÀð ¸ÀvÀå JA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄäAvÀºÀ PÉ®ªÉà ªÀåQÛUÀ½UÉ w½¢vÀÄÛ. PÀ.UÀ.¥À.zÀ «gÀÄzÀÞ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛgÀªÀgÉUÀÆ zÀÆgÀÄ ºÉÆìÄvÀÄ. PÉ®ªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÀÆÌ ºÉÆÃUÀĪÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹzÀgÀÄ. ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è DgÉÆÃ¥À ¥ÀævÁågÉÆÃ¥ÀUÀ¼ÀÆ £ÀqÉzÀªÀÅ. DzÀgÉ, EA¢UÀÆ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄÄ §UɺÀj¢®è. vÀªÀÄä DgÉÆÃ¥ÀªÀ£ÀÄß vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ ¸Á©ÃvÀÄ ¥Àr¹®è. PÀ.UÀ.¥À.ªÀÅ DgÉÆÃ¥À¢AzÀ ªÀÄÄPÀÛªÁUÀ®Æ E®è.

£ÀÄr PÀzÀÝzÀÄÝ JA§ CzsÀð ¸ÀvÀå :

£ÀÄrAiÀÄÄ PÀzÀÝzÀÄÝ JA§ DgÉÆÃ¥ÀªÀÅ CzsÀð ¸ÀvÀå JAzÀÄ ªÉÄÃ¯É £Á£Éà ºÉýzÉ. ¤d ¸ÀAUÀw EµÉÖÃ. £ÀÄrAiÀÄÄ PÀzÀÝzÀÄÝ ºËzÉÆà C®èªÉÇà JA§ÄzÀgÀ ¸ÀàµÀÖ ¤tðAiÀÄPÉÌ §gÀĪÀ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ¸ÀA§A¢ü¹zÀªÀgÉ®èjUÀÆ CªÀgÀªÀgÀ «ªÉÃZÀ£ÉUÉ ©lÄÖ, £À£Àß ¸ÀàµÀÖ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ E°è F ªÀÄÄA¢£ÀAvÉ zÁR°¸ÀÄvÉÛãÉ.

“JµÉÖà G£ÀßvÀªÁzÀ zsÉåÃAiÀÄPÉÌ DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¨Ë¢ÞPÀ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß, CzÀÄ AiÀiÁgÀzÉà DVgÀ°, D D¹ÛAiÀÄ MqÉAiÀÄgÁzÀªÀgÀ PÀ¤µÀ× ¸ÀºÀªÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ £ÁåAiÀĸÀªÀÄävÀªÀ®è. ºÁUÉãÁzÀgÀÆ CZÁvÀÄAiÀÄð¢AzÀ¯ÁUÀ°, C¤ªÁAiÀÄðvɬÄAzÀ¯ÁUÀ° CxÀªÁ w½AiÀÄzÉAiÉÆà §¼À¹PÉÆArzÀÝ°è, CzÀ£ÀÄß M¦àPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¤dPÀÆÌ zÉÆqÀØUÀÄt. CzÀgÀ §zÀ¯ÁV, ªÀiÁrzÀ MAzÀÄ vÀ¥Àà£ÀÄß ªÀÄÄaÑPÉƼÀî®Ä vÀ¥ÀÄàUÀ¼À ¸ÀgÀtÂAiÀÄ£Éßà ¸ÀȶֹPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, ¸Àé¥ÀæwµÉ׬ÄAzÀ ªÁzÀUÀ¼À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÈxÁ ªÀÄ£À¸ÁÛ¥À, PÁ®ºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀÆ PÀZÁÑlªÀ£ÀÄß ¤gÀAvÀgÀªÁV eÁjAiÀÄ°èlÄÖPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ AiÀiÁjUÀÆ vÀgÀªÀ®è”

PÀ.UÀ.¥À.zÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ°èAiÉÄà EzÀÝ ºÀ®ªÀÅ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀ C¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ªÁj¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÁ PÀA¥À¤AiÀiÁV ªÀiÁ¥ÀðqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÖ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ²æÃUÀuÉñï, JA.J.J¸ï. gÁd£ï ªÀÄvÀÄÛ DPÀÈw D£ÀAzï, ¸ÀħâtÚ ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÄ «ªÀj¹ ºÉýzÀgÀÆ CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ½UÀÆ ¥ÀzÁ¢üPÁjzÀéAiÀÄgÀÄ Q«UÉÆqÀ°®è.

£ÀÄr PÀzÀÝzÀÄÝ JA§ DgÉÆÃ¥ÀzÀ »A¢gÀĪÀ ªÁ¸ÀÛªÀ ¸ÀvÀå!

“vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ vÁªÀÅ ªÀiÁrgÀĪÀ DgÉÆÃ¥ÀzÀAvÉ, ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀgÀtPÁÌV CªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ½AzÀ £ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß PÀzÀÝzÉÝãÀ®è. ºÁUÉ PÀ¢AiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÀÇ E®è. PÁgÀt; vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÉãÀÆ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀgÀtPÁÌV vÀªÀÄä vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÆøïð PÉÆÃr£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀjµÀwÛUÉ ¤ÃrgÀ°®è. CAvÀºÀzÀ£ÀÄß ¥ÀjµÀvÀÆÛ ¸ÀºÀ ¤ÃqÀĪÀAvÉ PÉÆÃgÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÀÇ E®è.’’ JAzÀÄ £Á£ÀÄ F »A¢£À £À£Àß F-ªÉÄïï£À°è ¸ÀàµÀÖ¥Àr¹zÉÝãÉ. ºÁUÁzÀgÉ, F DgÉÆÃ¥ÀªÀ£ÀÄß vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ »£Éß¯É K£ÀÄ? JA§ÄzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¥Àæ±ÉßAiÀiÁV G½AiÀÄÄvÀÛzÉ.

`§gÀºÀzÀ ªÉÆzÀ°£À DªÀÈwÛAiÀÄ°è DPÀÈw ¥sÁAlÄUÀ¼ÀÄ §¼ÀPÉAiÀiÁVzÀݪÀÅ. CªÉà ¥sÁAlÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ.UÀ.¥À.ªÀÅ `PÀ°vÀ’ vÀAvÁæA±ÀPÉÌ §¼À¹vÀÄ. ºÁUÁV, `PÀ°vÀ’zÀ°è DPÀÈwAiÀÄ ¥sÁAlÄUÀ¼ÀÄ §¼ÀPÉAiÀiÁzÀAvÁ¬ÄvÀÄ. ±ÉõÁ¢æªÁ¸ÀÄgÀªÀgÀÄ F ¥sÁAlÄUÀ¼À §¼ÀPÉUÉ AiÀiÁjAzÀ®Æ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉ¢gÀ°®è. CzÉà vÀ¥Àà£ÀÄß PÀ.UÀ.¥À.ªÀÅ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹvÀÄ. ºÁUÁV, DPÀÈw ¥sÁAlÄ PÀ°vÀzÀ°è G¥ÀAiÉÆÃV¸À®àlÄÖ, ¨Ë¢ÞPÀ D¹Û ºÀQÌ£À G®èAWÀ£ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. EAvÀºÀ PÀÈwZËAiÀÄðªÀ£ÀÄß DzsÀĤPÀ PÀA¥ÀÆålgï vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸Á©ÃvÀÄ ¥Àr¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è JAzÉà EA¢UÀÆ ¥ÀzÁ¢üPÁjzÀéAiÀÄgÀÄ §®ªÁV £ÀA©zÁÝgÉ. CzÀPÉÌ PÁgÀt CzÉà DzsÀĤPÀ PÀA¥ÀÆålgï vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ Cj«£À PÉÆgÀvÉ JAzÀÄ £Á£ÀÄ ¥Àæw¥Á¢¸ÀÄvÉÛãÉ. EzÀ£ÀÄß ¸Á©ÃvÀÄ ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ JA§ÄzÀÄ, DPÀÈw D£ÀAzï CªÀjUÉ E£ÀÆß ¸ÀàµÀÖªÁV w½¢zÉ. PÁgÀtªÉãÉAzÀgÉ, CªÀgÀÄ D ¥sÁAn£À ¸Àȶ×PÀvÀðgÀÄ. DzÀÝjAzÀ, EzÀÄ CªÀjUÉ PÁAiÀÄð¸ÁzsÀå. EzÉ®èªÀ£ÀÆß D£ÀAzï CªÀgÀÄ £À£Àß°è ºÉýzÀÝgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÀÄ£À«¥ÀvÀæ ¤Ãr, vÀzÀ£ÀAvÀgÀzÀ°è CUÀvÀå©zÀÝgÉ, £Áå®AiÀÄzÀ ªÉÄnÖ®£ÀÆß ºÀvÀÄÛªÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ. D ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°èAiÉÄà PÀ.UÀ.¥À. ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁjPÁ ¸ÀAWÀzÀ £ÀqÀÄªÉ ¥ÀwæPÁ ¯ÉÃR£À, ºÉýPÉUÀ¼À ¸ÀªÀÄgÀ DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. PÀ.UÀ.¥À.zÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ°è EzÀ£É߯Áè «ªÀgÀªÁV ªÀÄAr¹zÀ ¥ÀªÀ£Àd ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀ «gÉÆÃzsÀ PÀnÖPÉƼÀîzÉ PÀ.UÀ.¥À.ªÀ£ÀÄß ªÀÄÄ£ÀßqɸÀ¨ÉÃPÀÄ, CªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÉÄnÖ®£ÀÄß ºÀvÀÛzÀAvÉ £ÁªÉà CªÀjUÉ PÉÆÃgÀÄvÉÛêÉ. ºÁUÉAiÉÄà “¥ÀwæPÁ ¸ÀªÀÄgÀ ¨ÉÃqÀ ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ºÉüÀ®Ä PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÉÄà ¸ÀÆPÀÛ ªÉâPÉ” JAzÀÄ £Á£ÀÄ D£ÀAzïgÀªÀjUÉ w½¹zÉÝÃ£É JAzÀÄ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ «ªÀj¹zÉ.

PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ°èAiÉÄà £ÀqÉzÀ dmÁ¥Àn :

PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVzÀÄÝPÉÆAqÉà `£ÀÄr’ PÀzÀÝzÀÄÝ JA§ DgÉÆÃ¥ÀªÀ£ÀÄß §»gÀAUÀªÁV ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀ.UÀ.¥À.ªÀ£ÀÄß zÀÆgÀÄwÛgÀĪÀ D£ÀAzïgÀªÀgÀ PÀæªÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀÄzÀ®è JAzÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ¯Éà ªÀÄÄAzÉ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ MAzÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉAiÀįÁVvÀÄÛ. D ¸À¨sÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀªÀ£ÀdgÀªÀgÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRªÁV vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀ ¥ÀgÀªÁVAiÉÄà ªÀiÁvÀ£Ár, ¨Ë¢ÞPÀ D¹ÛAiÀiÁzÀ EvÀgÀgÀ ¥sÁAlÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ vÀ¥ÀÄà JAzÀÄ ¥Àæw¥Á¢¹zɪÀÅ (DUÀµÉÖà C®èzÉ, EAvÀºÀ ¥Àæw¥ÁzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß »AzÉ CUÀvÀå«gÀĪÁUÀ¯É¯Áè £ÁªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÉà §A¢zÉݪÀÅ). ¸À¨sÉAiÀÄ°è ±Á¹Ûçà ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ `PÀ°vÀ’zÀ £ÀAvÀgÀzÀ DªÀÈwÛUÀ¼ÁzÀ £ÀÄr.1, £ÀÄr.2 ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À°è £ÁªÀÅ ¥sÁAl£ÀÄß §zÀ°¹zÉÝÃªÉ JAzÉà ºÉýzÀgÀÄ. ºÁUÁzÀgÉ, CAvÀºÀ ¥sÁAlÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä PÀ¯Á«zÀjAzÀ ¤ÃªÀÅ §gɹzÀ CPÀëgÀ¨sÁUÀUÀ¼À PÁUÀzÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁÌöå£ï ªÀiÁrzÀ ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä DPÀÈw D£ÀAzïgÀªÀgÀÄ PÉÆÃjzÀgÀÄ. DUÀ, ºËzÀÄ CAvÀºÀÄzÀÄ EzÀÝgÉ, E°è, ¸À¨sÉAiÀÄ°è CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸À§ºÀÄzÀ®è, CªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹AiÉÄér JAzÀÄ ¥ÀªÀ£ÀdgÀÄ zÀ¤UÀÆr¹zÀgÀÄ. CªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀÅ¢gÀ°, D£ÀAzïgÀªÀgÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¥ÀzÁ¢üPÁjzÀéAiÀÄgÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÆß ¤ÃqÀzÉ eÁjPÉÆAqÀgÀÄ.

¥sÁAlÄUÀ¼ÀÄ `PÉÆ¥ÀàzÀ°è vÀAiÀiÁgÁzÀÄÝ! :

CAvÀºÀ ¥sÁAlÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀÄUÉ ªÀiÁrPÉÆlÖªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ JA§ ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj¹zÀ £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwðUÀ¼ÀÄ “PÉÆ¥ÀàzÀ°è CªÀ£ÀÄß ªÀiÁr¹zÉÝêɔ JAzÀÄ GvÀÛj¹zÀgÀÄ. AiÀiÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆlÖªÀgÀÄ JA§ÄzÀPÉÌ CªÀgÀ°è GvÀÛgÀ«gÀ°®è. D ¸ÀAzÀ¨sÀðPÉÌ vÀPÀëtzÀ°è CªÀgÀÄ PÉÆ¥ÀàzÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÉýzÀgÀÄ JAzÀÄ £À£ÀUÀÆ C¤ß¹vÀÄ. CA¢UÉ EgÀ°, CAvÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥sÁAlÄUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉƧâjAzÀ vÀAiÀiÁj¹ PÀ.UÀ.¥À.ªÀÅ §¼À¹zÀ PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß EA¢UÀÆ ¸ÀºÀ £ÁªÀÅ £ÉÆÃr®è. AiÀiÁgÁzÀgÀÆ £ÉÆÃrzÀªÀgÀÄ EzÁÝgÁ JA§ §UÉÎ £ÀªÀÄUÉ w½¢®è. J®èªÀÇ EA¢UÀÆ UÀÄlÄÖUÀÄlÄÖ! DPÀÈw D£ÀAzï, ¥ÀªÀ£Àd, £Á£ÀÄ ªÀÄwÛvÀgÀgÀÄ MAzÀÄ ¥ÀPÀë, ¥ÀzÁ¢üPÁjzÀéAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀArvÁgÁzsÀå ªÀÄwÛvÀgÀgÀÄ MAzÀÄ ¥ÀPÀëªÁV, D ¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀiÁw£À dmÁ¥ÀnUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀªÀÅ. PÉÆ£ÉUÉ, “PÀ.UÀ.¥À.ªÀÅÅ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß PÀ¢ÝzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸Á©ÃvÀÄ¥Àr¸ÀĪÀÅzÁzÀgÉ, CzÀPÁÌV D£ÀAzï CªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌà ºÉÆÃUÀ° ©r” JA§ GqÁ¥sÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ ¨Á¬ÄAzÀ D ¸À¨sÉAiÀÄ°è §AvÀÄ. EzÀ£ÀÄß PÉý £Á£ÀÄ ¢UÀãçªÉÄUÉÆArzÀÝAvÀÄ ¤d. PÁgÀt, DzsÀĤPÀ ¸Éʧgï PÁ£ÀƤ£À ¥ÀæPÁgÀ EzÀ£ÀÄß ¸Á©ÃvÀÄ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«zÉ JAzÀÄ £À£Àß Cj«£À ¥Àj«ÄwAiÀÄ°è w½¢zÉÝ. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÀgÀÆ, ¸À¨sÉAiÀÄ°è CAvÀºÀ GqÁ¥sÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ ¨Á¬ÄAzÀ ºÉÆgÀlªÀÅ CAzÀgÉ, RArvÀªÁVAiÀÄÆ EzÀPÉÌà PÁgÀt CªÀgÀ vÁAwæPÀ eÁÕ£ÀzÀ «Äw.

CAzÀÄPÉÆAqÀzÉÝÃ DVzÉ :

FUÉãÁVzÉ, £ÉÆÃr. `£ÀÄr’ PÀzÀÝzÀÄÝ JA§ «ZÁgÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À ¥ÀzÁ¢üPÁjzÀéAiÀÄgÀ PÀÄjvÀÄ CAvÀgÀeÁ®zÀ°è EµÉÖ¯Áè ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ, ªÁUÀÄåzÀÞUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ; §gÀºÀzÀ°è DPÀÈwAiÀÄ ¥sÁAlÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸À¯ÁVzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß F »AzÉAiÉÄà `PÀ£ÀßqÀ¥Àæ¨sÀ’ ¥ÀwæPÉ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §A¢gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ F ZÀZÉð ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÉÛ ºÉýzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ – EªÀÅUÀ½AzÁV, `§gÀºÀ’zÀ ±ÉõÁ¢æªÁ¸ÀÄgÀªÀgÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀªÀ£ÀÄß (CAzÀgÉ, §gÀºÀzÀ°è DPÀÈw ¥sÁAl£ÀÄß §¼À¹PÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ) M¦àPÉÆAqÀÄ D£ÀAzïgÀªÀjUÉ F-ªÉÄÃ¯ï ªÀiÁrzÁÝgÉ JAzÀÄ D£ÀAzïgÀªÀgÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÁÝgÉ. DzÀgÉ CzÀÄ PÀzÀÝzÀÄÝ C®è, CzÀPÉÌ PÁ¦gÉÊn®è, vÁªÀÅ vÀ¥Àà£ÉßãÀÆ ªÀiÁr®è JAzÀÄ ¸ÀªÀÄyð¹PÉƼÀÄîªÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ F-ªÉÄî£ÀÄß J®èjUÀÆ ªÁ¸ÀÄgÀªÀgÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÁÛgÉ. JgÀqÀÆ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ «gÀÄzÀÞªÁzÀ F-ªÉÄïïUÀ¼ÁVªÉ. §»gÀAUÀªÁV MAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ, CAvÀgÀAUÀzÀ°è ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ »ÃUÉÃPÉ?

`£ÀÄrAiÀÄ°è `§gÀºÀ«zÉ JAzÀÄ ¥ÀjµÀvÀÄÛ §»gÀAUÀªÁV M¦àPÉƼÀî° :

£ÀÄrAiÀÄ°è §gÀºÀzÀ ¥sÁAl£Éßà DgÀA¨sÀzÀ°è §¼À¹PÉÆArzÀÄÝ JAzÀÄ M¦àPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ F J¯Áè ZÀZÉðUÉ ªÀÄAUÀ¼À ºÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ, ±ÉõÁ¢æªÁ¸ÀÄ CªÀgÀÄ FUÀ¯ÁzÀgÀÆ M¦àPÉÆAqÀ jÃwAiÀÄ°èAiÉÄà PÀ.UÀ.¥À.ªÀÅ ¸ÀºÀ M¦àPÉÆAqÀÄ F ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ vÉgÉ J¼ÉAiÀÄ° JA§ÄzÀÄ £À£Àß C©ü¥ÁæAiÀÄ. EµÀÖPÀÆÌ ²æãÁxÀ ±Á¹ÛçÃAiÀĪÀgÀÄ `PÀ°vÀ’ CxÀªÁ `£ÀÄr’AiÀÄÄ ¹zÀÞUÉÆArgÀĪÀ »£É߯ÉAiÀÄ£ÀÄß `¥ÀæeÁªÁtÂ’ ¥ÀwæPÉAiÀÄ°èAiÉÄà ¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀiÁ«ÄðPÀªÁV w½¹zÁÝgÉ. ±Á¹ÛçÃAiÀĪÀgÀÄ £ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß `PÀzÀÝzÀÄÝ’ ºÉÃUÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß M¦àPÉÆArgÀĪÀ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀ ¥ÀwæPÁ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ «±Éèö¹ªÀ ªÀÄÆ®PÀ w½¸ÀÄvÉÛãÉ.

±Á¹ÛçÃAiÀĪÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ £ÀÄr `PÀzÀÝzÀÄÝ »ÃUÉ! :

¥ÀæeÁªÁtÂAiÀÄ ¢. 07-09-2002gÀ PÀ£ÁðlPÀ zÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ `¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ’ CAPÀtzÀ PÀqÉUÉ ¤ªÀÄä UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀħAiÀĸÀÄvÉÛãÉ. vÀAvÁæA±À PÀzÀÝzÀÄÝ JA§ DgÉÆÃ¥À KPÉ §AvÀÄ JA§ ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj¹gÀĪÀ ±Á¹ÛçAiÀĪÀgÀÄ “»AzÉ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ GgÀĪÀ®Ä M¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §ºÀ¼À ªÉÃ¼É »rAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. FUÀ PÀÄPÀÌgï PÁ®. ºÁUÉAzÀÄ PÀÄPÀÌgï C£ÀÄß zÀÆjzÀgÉ K£ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃd£À? JAzÀÄ ¥Àæ²ß¹zÁÝgÉ. ªÀÄvÀÄÛ “£ÀªÀÄä CzÀȵÀÖPÉÌ F PÁ®zÀ°è PÀA¥ÀÆålgï PÉëÃvÀæzÀ°è DzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÉÄà £ÀªÀÄä £ÉgÀ«UÉ §AvÀÄ JAzÀÄ ªÀiÁvÀæ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ” JA¢zÁÝgÉ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj¹gÀĪÀ CªÀgÀÄ “°¦ gÀƦ¸ÀĪÀ ¸ÀAPÉÃvÀ d£ÀjUÉ UÉÆvÁÛzÀgÉ AiÀiÁgÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ CzÀ£ÀÄß (®¨sÀå«gÀĪÀ °¦) `¸ÀÄzsÁj¸À§ºÀÄzÀÄ’ vÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀÄAzÀgÀ PÀ£ÀßqÀ °¦AiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¹PÉƼÀî®Ä d£ÀgÀÄ ¸ÀévÀAvÀægÀÄ £ÁªÀÇ F ¢¸ÉAiÀÄ°è PÁgÀå¤gÀvÀgÁVzÉÝêɔ JA¢zÁÝgÉ.

²æÃAiÀÄÄvÀ a.«. ²æãÁxÀ ±Á¹ÛçAiÀĪÀgÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß J®ègÀÆ ªÉÄZÀѯÉèÉÃPÀÄ!. KPÉAzÀgÉ F «ZÁgÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ CªÀgÀÄ `£ÀÄr’zÀAvÉ £ÀqÉ¢zÁÝgÉ. ¥ÀæxÀªÀĪÁV ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ `PÀ°vÀ’ vÀAvÁæA±ÀzÀ°è “§gÀºÀ”zÀ PÀ£ÀßqÀ ¥sÁAlÄUÀ¼À D¹Ì ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹ §¼À¸À¯ÁVvÀÄÛ. vÁªÉà ºÉƸÀzÁV ¥sÁAlÄUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀzÉ, EvÀgÀgÀÄ vÀAiÀiÁj¹gÀĪÀ °¦AiÀÄ£ÀÄß DªÀÄƯÁUÀæ ¥Àj²Ã°¹, °¦ gÀƦ¸ÀĪÀ ¸ÀAPÉÃvÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀÆ ¸ÀºÀ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ºÁUÉ (CAzÀgÉ, ²µÀÖvÉ C£ÀĸÁgÀ) gÀƦ¹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÉÆßAzÀÄ ¥sÁAlÄUÀ¼À£ÀÄß `£ÀÄr’ vÀAvÁæA±ÀzÀ ºÉƸÀ DªÀÈwÛAiÀÄ°è ¤ÃrzÁÝgÉ. ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CQÌ, ¨ÉÃ¼É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, CªÀgÀ CAUÀ¼ÀzÀ¯Éèà ¨É¼ÉzÀ vÀgÀPÁjAiÀÄ£ÀÆß ºÉÆvÉÆÛAiÀÄÄÝ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À PÀÄPÀÌj£À°è ¨ÉìĹ CqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßrUÀjUÉ®èjUÀÆ GavÀªÁV §r¹gÀĪÀ zsÀ£ÀåvÁ ¨sÁªÀzÀ°è UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ «ÄA¢zÉ. EzÉ®èªÀ£ÀÆß ªÀiÁqÀ®Ä CªÀjUÉ PÀA¥ÀÆålgï PÉëÃvÀæzÀ°è DzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÉÄà CªÀgÀ £ÉgÀ«UÉ §AvÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÁÝgÉ. CzÀÄ ºÉÃUÉAzÀgÉ, ¥sÁAlÄUÀ¼À CPÀëgÀ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß PÀA¥ÀÆålgïzÀ°è vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À£ÀÄß w½zÀÄ CUÀvÀå«gÀĪÀAvÉ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ §zÀ°¹ zÁR°¸ÀĪÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ®¨sÀ嫪É. CªÀ£Éßà UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ §¼À¹ EvÀgÀgÀÄ vÀAiÀiÁj¹gÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ FUÁUÀ¯Éà ®¨sÀå«gÀĪÀ ¥sÁAlÄUÀ¼À CPÀëgÀUÀ¼À vÀÄAqÀÄUÀ½UÉ ²µÀÖvÉAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹ GavÀªÁV `£ÀÄr’AiÀÄ°è ¸ÉÃj¹ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÉ.

PÀ£ÀßqÀzÀ GzÁÞgÀPÁÌV F PÀ£ÀßUÀ¼ÀîvÀ£À ¸ÀjAiÉÄà ? :

EzɯÁè `PÀ£ÀßqÀzÀ GzÁÞgÀPÁÌV JA§ÄzÀÄ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À GzÁvÀÛ zsÉåÃAiÀĪÁzÀgÀÆ, EvÀgÀgÀÄ vÀAiÀiÁj¹gÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀPÉUÉ ®¨sÀå«gÀĪÀ °¦AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄAzÀgÀªÁV¸À®Ä d£ÀgÀÄ ¸ÀévÀAvÀægÀÄ JA§ ²æÃAiÀÄÄvÀ a.«. ²æãÁxÀ ±Á¹ÛçAiÀĪÀgÀ D©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ AiÀiÁgÀÆ M¥Àà¯ÁgÀgÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà °¦AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹gÀĪÀªÀgÀÄ CªÀgÀ ¨Ë¢ÞPÀ D¹Û ºÀPÀÌ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¹AiÉÄà wÃgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, CªÀgÀ °¦AiÀÄ£ÀÄß C®à¸Àé®à §¼À¹ CzÀ£Éßà PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ GzÁÞgÀzÀ ºÉ¸Àj£À°è J®èjUÀÆ GavÀªÁV ºÀAZÀĪÀÅzÀÄ £ÁåAiÀÄ ¸ÀªÀÄävÀªÉÃ?. EµÀÖPÀÆÌ vÀAiÀiÁgÀPÀgÀ CxÀªÁ ªÀÄÆ® ªÀiÁ°PÀgÀ M¦àUÉ ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄĪÀ°è PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛUÉ EzÀÝ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁzÀgÀÆ K£ÀÄ JA§ÄzÀÄ CxÀðªÁUÀzÀ «µÀAiÀÄ. §ºÀıÀ: PÀA¥ÀÆålgï£À°è PÀ£ÀßqÀzÀ §¼ÀPÉ «ZÁgÀ §AzÁUÀ¯É¯Áè zÉÆqÀØtÚ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀĪÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À CºÀA EzÀPÉÌ PÁgÀtªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. PÀ£ÀßqÀPÁÌV ªÀÄÆ® ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉÆAqÀÄ ¤dPÀÆÌ zÉÆqÀØtÚ£ÁUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸À°. CzÀ£ÀÄß ©lÄÖ FUÁUÀ¯Éà DVgÀĪÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß “¸ÀÄzsÁj¹” HgÀ zÀ£À PÁzÀÄ zÉÆqÀØ ¨ÉÆÃgÉÃUËqÀ£ÁUÀĪÀ ºÀA§® AiÀiÁPÉ ¨ÉÃPÀÄ. D ªÀÄÆ®PÀ «ªÁzÀUÀ¼À°è ¹®ÄQPÉƼÀÄîªÀÅzÉÃPÉ?

GzÉÝñÀzÀAvÉ ªÀiÁUÀðªÀÇ M¼ÉîAiÀÄ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ :

¥ÀjµÀwÛ£À `GzÉÝñÀ M¼ÉîAiÀÄ¢vÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ M¼ÉîAiÀÄ¢zÉ JAzÀÄ ¸ÁgÀÄvÁÛ ºÉÆgÀngÀĪÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjzÀéAiÀÄgÀÄ `ªÀiÁUÀðzÀ §UÉÎAiÀÄÆ aAw¸À¨ÉÃQvÀÄÛ. £ÁªÀÅ PÉ®ªÀgÀÄ ºÉýzɪÀÅ “GzÉÝñÀ M¼ÉîAiÀÄzÉà DzÀgÀÆ ¤ªÀÄä ªÀiÁUÀð M¼ÉîAiÀÄzÁV®è, GzÉÝñÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À®Ä ºÉÆgÀl ªÀiÁUÀð JgÀqÀÆ M¼ÉîAiÀÄzÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ’’. F £ÀªÀÄä ¤®Ä«UÉ £ÀªÀÄUÉ ¹PÀÌ ¥Àæw¥sÀ® `¥ÀæeÁ¸ÀvÁÛvÀäPÀ jÃwAiÀÄ°èAiÉÄà UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ¤AzÀ zÉÆgÉvÀ “UÉÃmï¥Á¸ï!’’. ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß ºÉý ¥ÀjµÀwÛ¤AzÀ ºÉÆgÀ§AzÀ £ÀªÀÄUÉãÀÆ ¥À±ÁÑvÁÛ¥À«®è. £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀßAvÉ PÀ.UÀ.¥À.¢AzÀ ºÉÆgÀ§AzÀªÀgÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀzÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÉà §A¢zÉÝêÉ. ¤dªÁzÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ¥ÀjeÁÕ£À, C£ÀĨsÀªÀ EgÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjµÀvÀÄÛ zÀÆgÀ«j¹zÀgÉ £ÀµÀÖ AiÀiÁjUÉ ? ¥ÀjµÀwÛ£À PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ°è EzÀݵÀÆÖ PÁ® £Á£ÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV J®èªÀ£ÀÆß ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ°è £À£Àß ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß ¤gÀAvÀgÀ eÁjAiÀÄ°ènÖzÉÝ. CzÀPÁÌV J®ègÉÆA¢UÀÆ ªÁUÀÄåzÀÞªÀ£ÀÄß ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÆ GAlÄ. CAvÀºÀ ¤µÀÄ×gÀvÉAiÀÄ PÁgÀt¢AzÀ¯Éà CAzÀÄ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À ¥ÀzÁ¢üPÁjzÀéAiÀÄjUÉ £À£ÀßAvÀºÀªÀgÀ£ÀÄß ¤ªÁj¹PÉƼÀÄîªÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉ EvÀÄÛ. £À£ÀߣÀÄß ¥ÀjµÀwÛ¤AzÀ ºÉÃUÉ ¤ªÁj¹PÉÆAqÀgÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß F »A¢£À ªÉÄïï£À°è «ªÀj¹zÉÝãÉ. EzÀ£É߯Áè §»gÀAUÀªÁV ºÉý AiÀiÁgÀ£ÀÆß zÀƶ¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀzÀ°è PÁ®ªÀ£ÀÄß ªÀåxÀðUÉƽ¸ÀzÉ, ªÉÊAiÀÄQÛPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀzÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝãÉ. PÀ.UÀ.¥À.zÀ PÀÄjvÁV ºÀ®ªÀÅ «ZÁgÀUÀ¼À §UÉÎ CAvÀgÀeÁ®zÀ°è £ÀqÉ¢gÀĪÀ ZÀZÉðUÉ ¥ÀæwQæ¬Ä¸ÀĪÀAvÉ zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ MvÁ۬ĸÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ vÁªÀÅ £À£ÀߣÀÆß F ZÀZÉðUÉ J¼ÉvÀA¢j. ¥ÀzÁ¢üPÁjzÀéAiÀÄgÀ PÀ¦ªÀÄĶ×AiÀÄ°è ¹®ÄQgÀĪÀ PÀ.UÀ.¥À.zÀ ¸ÀzÀåzÀ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸À§®èªÀgÀÄ ¤dªÁzÀ PÀ¼ÀPÀ½AiÀÄļÀî PÀ.UÀ.¥À.zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀiÁvÀæ.

ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À¶ÖªÉ :

PÀA¥ÀÆålgï vÀAvÀæeÕÁ£À PÉëÃvÀæzÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® FUÀµÉÖà DgÀA¨sÀUÉÆArªÉ, PÉêÀ® °¦ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁjPɬÄAzÀ PÀA¥ÀÆålgïUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ §¼ÀPÉAiÀÄÄ ¥Àj¥ÀÆtðvÉ ¸Á¢ü¹zÀAvÁUÀĪÀÅ¢®è. `£ÀÄr’ vÀAvÁæA±ÀzÀ ¯ÉÊ£ÉPïì DªÀÈwÛAiÀÄÄ vÀAiÀiÁgÁUÀ¨ÉÃPÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ°èAiÉÄà ¥ÉÆæÃUÁæ«ÄAUï PÀ°PÉUÉ PÀ£ÀßqÀzÉÝà DzÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄ¢ævÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀåªÀÅ PÀA¥ÀÆålgï ¥ÀoÀåªÁV ¥ÀjªÀwð¸À®Ä `CPÀëgÀeÁt’ vÀAvÁæA±À ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥ÀÆålgï ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß ±À§Ý gÀÆ¥ÀzÀ°è GZÀÒj¸ÀĪÀ `£ÀÄreÁt’ ªÀÄÄAvÁzÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ ¹zÀÞªÁV PÀ£ÀßrUÀgÀ §¼ÀPÉUÉ E£ÀÆß zÉÆgÉAiÀĨÉÃPÁVzÉ. EAvÀºÀ ªÀĺÀvÀéªÁzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÁvÀäPÀ PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÁzÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄÆ® GzÉÝñÀPÉÌ w¯ÁAd° ¤Ãr, D£Àé¬ÄPÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß vÁ£Éà vÀAiÀiÁj¹ «ªÁzÀUÀ½UÉ ¹®ÄPÀĪÀÅzÀÄ EªÀÅUÀ½AzÁV, UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À PÀvÉ “£ÉÃAiÀÄĪÀÅzÀÄ ©lÄÖ £ÉUÉzÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÀAvÉ” JA§ UÁzÉAiÀÄAwzÉ. E®è ¸À®èzÀ «ªÁzÀUÀ¼À°è ¹®ÄQ ªÀÄÆ® GzÉÝñÀªÉà UÁ½UÉ vÀÆjzÀgÉ ºÉÃUÉ?

DvÁäªÀ¯ÉÆÃPÀ£À CUÀvÀå :

PÀA¥ÀÆålj£À°è PÀ£ÀßqÀzÀ GzÁÞgÀªÀ£ÀÄß vÁªÉà UÀÄwÛUÉUÉ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀAvÉ ªÀwð¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß E£ÁßzÀgÀÆ F ¥ÀzÁ¢üPÁjzÀéAiÀÄgÀÄ ©lÄÖ, ªÀÄÆ® ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ°è UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ vÀ£ÀߣÀÄß vÁ£Éà vÉÆqÀVPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ°è D¸ÀQÛ vÉÆÃgÀ°. EzÀPÁÌV UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ºÁ° PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀÄÄRªÁV ¥ÀzÁ¢üPÁgÀzÀéAiÀÄgÁzÀ ²æÃAiÀÄÄvÀ a.«. ²æãÁxÀ ±Á¹Ûçà ªÀÄvÀÄÛ f.J£ï. £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ ¤dªÁzÀ DvÁäªÀ¯ÉÆÃPÀ£À ªÀiÁrPÉƼÀî° JAzÀÄ w½¸ÀÄvÁÛ £À£Àß n¥ÀàtÂAiÀÄ£ÀÄß E°èUÉ ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛãÉ.

_________________________________________________________

9 Comments »

 1. namaskara,
  dayavittu idannu unicode ge badalayisi prakaTisuttira, eenu oodalaaguthtthilla!! eega hechchinavaru unicode annu baLosaddarinda, adaralle prakaTagoLisidare oLLeyadu antha nanna anisike…

  Comment by Shankar | January 11, 2008 | Reply

 2. DvÁäªÀ¯ÉÆÃPÀ£À CUÀvÀå :

  PÀA¥ÀÆålj£À°è PÀ£ÀßqÀzÀ GzÁÞgÀªÀ£ÀÄß vÁªÉà UÀÄwÛUÉUÉ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀAvÉ ªÀwð¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß E£ÁßzÀgÀÆ F ¥ÀzÁ¢üPÁjzÀéAiÀÄgÀÄ ©lÄÖ, ªÀÄÆ® ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ°è UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ vÀ£ÀߣÀÄß vÁ£Éà vÉÆqÀVPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ°è D¸ÀQÛ vÉÆÃgÀ°. EzÀPÁÌV UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ºÁ° PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀÄÄRªÁV ¥ÀzÁ¢üPÁgÀzÀéAiÀÄgÁzÀ ²æÃAiÀÄÄvÀ a.«. ²æãÁxÀ ±Á¹Ûçà ªÀÄvÀÄÛ f.J£ï. £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ ¤dªÁzÀ DvÁäªÀ¯ÉÆÃPÀ£À ªÀiÁrPÉƼÀî° JAzÀÄ w½¸ÀÄvÁÛ £À£Àß n¥ÀàtÂAiÀÄ£ÀÄß E°èUÉ ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛãÉ.

  Comment by Ravi | September 20, 2008 | Reply

 3. DvÁäªÀ¯ÉÆÃPÀ£À CUÀvÀå :

  PÀA¥ÀÆålgï vÀAvÀæeÕÁ£À PÉëÃvÀæzÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® FUÀµÉÖà DgÀA¨sÀUÉÆArªÉ, PÉêÀ® °¦ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁjPɬÄAzÀ PÀA¥ÀÆålgïUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ §¼ÀPÉAiÀÄÄ ¥Àj¥ÀÆtðvÉ ¸Á¢ü¹zÀAvÁUÀĪÀÅ¢®è. `£ÀÄr’ vÀAvÁæA±ÀzÀ ¯ÉÊ£ÉPïì DªÀÈwÛAiÀÄÄ vÀAiÀiÁgÁUÀ¨ÉÃPÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ°èAiÉÄà ¥ÉÆæÃUÁæ«ÄAUï PÀ°PÉUÉ PÀ£ÀßqÀzÉÝà DzÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄ¢ævÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀåªÀÅ PÀA¥ÀÆålgï ¥ÀoÀåªÁV ¥ÀjªÀwð¸À®Ä `CPÀëgÀeÁt’ vÀAvÁæA±À ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥ÀÆålgï ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß ±À§Ý gÀÆ¥ÀzÀ°è GZÀÒj¸ÀĪÀ `£ÀÄreÁt’ ªÀÄÄAvÁzÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ ¹zÀÞªÁV PÀ£ÀßrUÀgÀ §¼ÀPÉUÉ E£ÀÆß zÉÆgÉAiÀĨÉÃPÁVzÉ. EAvÀºÀ ªÀĺÀvÀéªÁzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÁvÀäPÀ PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÁzÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄÆ® GzÉÝñÀPÉÌ w¯ÁAd° ¤Ãr, D£Àé¬ÄPÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß vÁ£Éà vÀAiÀiÁj¹ «ªÁzÀUÀ½UÉ ¹®ÄPÀĪÀÅzÀÄ EªÀÅUÀ½AzÁV, UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À PÀvÉ “£ÉÃAiÀÄĪÀÅzÀÄ ©lÄÖ £ÉUÉzÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÀAvÉ” JA§ UÁzÉAiÀÄAwzÉ. E®è ¸À®èzÀ «ªÁzÀUÀ¼À°è ¹®ÄQ ªÀÄÆ® GzÉÝñÀªÉà UÁ½UÉ vÀÆjzÀgÉ ºÉÃUÉ?

  Comment by Ravi | September 20, 2008 | Reply

 4. s

  Comment by pavan | September 29, 2008 | Reply

 5. […] Founder Secretary Sri. Sathyanarayana Letter- Several pages in Kannada https://ellakavi.wordpress.com/kgp-founder-secretary-on-barahanudikagapa/     Dr. U. B. Pavanaja article in Kannada […]

  Pingback by EKAVI mattu KANNADAVEDIKE.NET Blogs « EKAVI and Kannada Software Development | January 10, 2009 | Reply

 6. i need a copy of software in breaf….

  Comment by suhas.v.urs | April 29, 2009 | Reply

 7. 7yX700 sjzuhypmrfau, [url=http://vhvrzzeatnot.com/]vhvrzzeatnot[/url], [link=http://vulivzjaztnh.com/]vulivzjaztnh[/link], http://hchqnbgesosw.com/

  Comment by jqnhzwuwgsu | August 6, 2009 | Reply

 8. Some companies lease or sell water dispensers or bubblers and regularly deliver large bottles of water to homes and businesses. ,

  Comment by Wolf27 | October 22, 2009 | Reply

 9. I am not opposed to those things. ,

  Comment by Sad15 | October 23, 2009 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: