Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka,

Kannadigarella ondaagi Kannadavannu ulisona, kalisona and belesona

Hampi the Capital of the Vijayanagar Empire-Cave-Ruins-

Hampi the Capital of the Vijayanagar Empire

hampi
http://www.youtube.com/watch?v=cjTJ3iigP-0

Hampi
http://www.youtube.com/watch?v=B1BjLlXxeKA

“Hampi” By: Nathan Cando
http://www.youtube.com/watch?v=4eLt7cJwFIU

Hampi the Capital of the Vijayanagar Empire
http://www.youtube.com/watch?v=jq6qxX46I7s

india highlights : HAMPI
http://www.youtube.com/watch?v=sKP6nlPv7R4

Hampi– a photo journey
http://www.youtube.com/watch?v=Hv7EXShF3I4

Hampi and the Ancient City of Vijayanagar
http://www.youtube.com/watch?v=EJn-Wv8sZlg

Cave at Hampi
http://www.youtube.com/watch?v=zE0gYTQjGgg

Ruins of hampi
http://www.youtube.com/watch?v=qOUjuCtRD8I

hampi / india
http://www.youtube.com/watch?v=mvLo6lJBkzM

Mysore Hampi
http://www.youtube.com/watch?v=p2EBF76fTwo

Hampi
http://www.youtube.com/watch?v=gC6vIW9MPrk

HAMPI
http://www.youtube.com/watch?v=_3qnixqM-s8

Baaba Hampi
http://www.youtube.com/watch?v=IIvBvxuk-VQ

hampi1
http://www.youtube.com/watch?v=SrQVXl3OSSU

hampi2
http://www.youtube.com/watch?v=B3evarPyQZ0

hampi3
http://www.youtube.com/watch?v=aDMBuvQbTYw

hampi4
http://www.youtube.com/watch?v=0l6rBb3V6j4

hampi5
http://www.youtube.com/watch?v=q1Fc7ohNreQ

hampi6
http://www.youtube.com/watch?v=i9T_yCJsOg4

hampi7
http://www.youtube.com/watch?v=fUz-fdet2xE

hampi8-1
http://www.youtube.com/watch?v=Z21Qu8d3kW8

Hampi premiere partie
http://www.youtube.com/watch?v=PKXxh1xvOoA

Hampi deuxieme partie
http://www.youtube.com/watch?v=b8gedsaGLUw

November 3, 2007 Posted by | HAMPI | Leave a comment

Heritage walk is Hampi Utsav’s USP

Heritage walk is Hampi Utsav’s USP
 
From Manasi Paresh Kumar, DH News Service, Hampi (Bellary district):
 
Inspired by good response to heritage walks in Bangalore, the Karnataka State Tourism Department and Kannada and Culture Department have decided to sell Hampi heritage walk as its USP at the three-day Hampi Utsav, getting under way from November 3.With a nominal fee of Rs 500 per head, the nearly 10-hour walk offers an exciting fare for the participants. Starting from Virupaksha temple at 9 am, the walk would take the participants through some of the most famous landmarks like Royal Enclosure, Lotus Mahal, Gajalaya before culminating in front of the illuminated Vittala temple at around 7.30 pm.

Partly by vehicle
The walk, which will be partly covered by vehicle, will commence with local tribals performing Dollu Kunita. Even the participants can hope for some unique treatment with women self-help groups roped in, to serve local food which would include jolada rotti and ennegai made out of brinjal. “We want to offer something special for the guests and also help the local women running SHGs,”‘ Hospet Assistant Commissioner Capt K Rajendra told a group of visiting newsmen from Bangalore, which had the feel of the interesting heritage walk.

For bookings, the interested could call Tanveer Hussain at 94489 08400 or email to info@hampiworldheritage.org
“We have decided to have two batches of 15 people each and they would be accompanied by qualified and trained guides, who would be on hand to answer all queries,” he stressed. Though it commenced last year, “We have decided to make it a USP for the Hampi utsav, which is growing in popularity,” over the years, he said.
Other activities which are certain to lure the tourists are cycle race, water sports and treasure hunt.

Pack up and leave if you are a history student as clues for treasure hunt will be based on Vijayanagar empire.
Detailing out on the other activities, he said a rich cultural fete is on the offer for the tourists as over 1,400 artistes would be performing on six stages simultaneously.

Karnataka Governor Rameshwar Thakur would be inaugurating the event.

He was expecting over 5 lakh tourists for the event. Nearly 95 per cent of the participants are floating audience. The sound and light programme would focus on Karnataka Vaibhava and not Vijayanagar Vaibhava.

It was sad that the authorities concerned have not made sufficient arrangements for the people turning up for the event. Only 300 rooms would be available and nearly 50 per cent of them are required to accommodate the artistes.

50 bungalows
He said, the government had identified land to build about 50 bungalows for tourists.

Also, little effort has been put to improve the condition of the roads, which are in a pathetic condition. “We hope the authorities, like in the previous editions, will do some patchwork to make the roads motorable,” villagers said.
He said, awareness programme for children would be taken up in 160 villages.

Eight mobile cinema units will be in operation.

http://www.deccanherald.com/DeccanHerald.com/Content/Oct292007/state2007102932952.asp

October 29, 2007 Posted by | HAMPI | Leave a comment

Dhana sahaaya maadi for SUVARNA SAMBRAMA

sukapro-1.jpg

Dhana sahaaya maadi for SUVARNA SAMBRAMA

sukapro1.jpg

suvarna sambrama hana sangrahadha vichaaradalli dayavittu nivellaru sahaaya maadi.

kelavarige samaya illadha kaarana EKAVIya kelasagalalli bhagavahisalu aaguvudhilla anthavaru swalpavaadaru dhana sahaaya maadi…

dayavittu neevella sahakarisi… sadhyakke nimmindha eshtu aaguththo astu hana kottare olleyadhu.. nanthara nimma snehitharindha sangrahisidha hana kodi…..

even 100 rupees from ten kannadigas will make 1000 rupees.

hani goodidare halla
ella kannadigaru seri maaduva kelasa mattu kaaryakrama…

EKAVI details on how to send money ::
Needs help in collecting funds for EKAVI SUVARNA KARNATAKA PROGRAM.

EKAVI needs help in collecting funds for EKAVI SUVARNA KARNATAKA PROGRAM.

EKAVI SUVARNA KARNATAKA PROGRAM is on September 29th 2007.
Place: jnana joythi auditorium. Central College Campus, Banaglore.

____________ _________ _________ ____________ ___
IN INDIA.
Kannadigas can transfer funds directly through the bank.
Please mention EKAVI SuKaPro.

EKAVI TRUST BANK BAGGE.
Please pass this information to your friends.
Name: EKAVI TRUST Regd.
Account No:
007801030497
ICICI Branch, Malleshwaram
____________ _________ _________ _________ ________

KANNADIGAS send your checks to the following address:

Make checks payable to: EKAVI Trust Regd.

Mailing Address:
Mr. H. C. Eranna, EKAVI TREASURER
c/o Late Dr. P. Venkatappa
34/1, 1st Cross, M. T. Layout
(between 12th and 13th cross of Malleshwaram)
Malleshwaram, Bangalore -3, Karnataka.
____________ _________ _________ _________ ________

Support EKAVI and it’s programs- Pass this on to your kannada friends in USA and other countries
IN USA .
Make checks payable to: EKAVI TRUST Regd.
Mail it to: V. M. Kumaraswamy
14102 Moore Ct.
Irvine, CA 92606
USA
Phone: 949-8578-8578

____________ _________ _________ _________ ___

EKAVI SUVARNA KARNATAKA PROGRAM is on September 29th 2007.
Place: jnana joythi auditorium. Central College Campus, Banaglore.

EKAVI SUVARNA KARNATAKA PROGRAM-PRESS RELEASE,
https://ellakavi.wordpress.com/2007/08/20/ekavi-suvarna-karanataka-program-press-release-august-20th-07/

EKAVI suvarna karnataka LEKHANA SPARDHE

https://ellakavi.wordpress.com/2007/09/04/ekavi-suvarna-karnataka-lekhana-spardhe/

ಎಲ್ಲಾದರು ಇರು ಎಂತಾದರು ಇರು


ಎಂದೆಂದಿಗು ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು

Ella Kannada AbhimaanigaLa Vedike International “EKAVI”

ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟೀಯ ವೇದಿಕೆ – ಈಕವಿ
ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಿಗರು ಒಂದಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗೋಣ…

Ella Kannada AbhimaanigaLa Vedike International “EKAVI”

EKAVI Inagurated in 2003, uddeshagalu mattu nadedu banda daari
https://ellakavi.wordpress.com /2007/04/08/ekavi-inagurated -in-2003-uddeshagalu-mattu -nadedu-banda-daari/

September 7, 2007 Posted by | EKAVI Suvarna Karnataka Program, Karnataka World Heritage Sites | Leave a comment

EKAVI suvarna karnataka LEKHANA SPARDHE

J®è PÀ£ÀßqÀ C©üªÀiÁ¤UÀ¼À CAvÀgÁæ¶ÖÃçAiÀÄ ªÉâPÉ-FPÀ«.

F-PÀ«AiÀÄÄ ¸ÀĪÀtð PÀ£ÀßqÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CAUÀªÁV PÁ¯ÉÃdÄ «zÁåyðUÀ½UÉ ºÁUÀÆ J®è PÀ£ÀßqÀ C©üªÀiÁ¤UÀ½UÁV ºÀ®ªÁgÀÄ ¸Á»wåPÀ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¹zÉ. CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ:

 1. ¥ÀÇtðZÀAzÀæ vÉÃd¹éUÉ £ÀÄr £ÀªÀÄ£À: vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß Dj¹PÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ KPÉ ªÉÄaÑPÉÆArj JAzÀÄ 500 ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃgÀzÀAvÉ ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß §gÉAiÀĨÉÃPÀÄ.
 2. PÀ£ÀßqÀ £ÁqÀÄ £ÀÄr d£À ¸ÀA¸ÀÈw §UÉÎ PÀªÀ£À ¸ÀàzsÉð: PÀªÀ£ÀªÀÅ £ÀÆgÀÄ ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃgÀzÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ. J°èAiÀÄÆ ¥ÀæPÀlªÁVgÀ¨ÁgÀzÀÄ.
 3. PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀæUÀwUÁV £ÁªÉãÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ: PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀæUÀw¥ÀxÀªÀ£ÀÄß ºÀÄlÄÖºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÀ£ÀßrUÀgÁzÀ £ÁªÉãÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀÅl «ÄÃgÀAzÀAvÉ ¥Àæ§AzsÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è §gÉAiÀĨÉÃPÀÄ.
 4. PÀ£ÀßqÀ PÀxÁ ¸ÀàzsÉð: AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÁ¸ÀÛ«PÀ CA±ÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀÅlUÀ¼À «ÄÃgÀzÀ PÀxÉUÀ½UÉ ¸ÁéUÀvÀ.

¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ:

 1. §gÀºÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀéAvÀzÁÝVgÀ¨ÉÃPÀÄ.
 2. J°èAiÀÄÆ ¥ÀæPÀlªÁVgÀ¨ÁgÀzÀÄ. DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀŸÀÛPÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 3. §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸É¥ÀÖA§gï 29, 2007gÀAzÀÄ, ¸ÉAlæ¯ï PÁ¯ÉÃf£À DªÀgÀtzÀ°è £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ ¸ÀĪÀtð PÀ£ÀßqÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 4. §gÀºÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄálªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÁzsÀåªÁzÀ°è mÉÊ¥ï CxÀªÁ rn¦ ªÀiÁrgÀ¨ÉÃPÀÄ.
 5. AiÀiÁgÀÄ JµÀÄÖ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À°è ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÀÄ.
 6. «zÁåy𠫨sÁUÀUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀªÀgÀÄ «zÁå¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜjAzÀ ¥ÀqÉzÀ zsÀÈrüÃPÀgÀt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ®UÀwÛ¸À¨ÉÃPÀÄ.
 7. §gÀºÀUÀ¼À eÉÆvÉ ¨sÁªÀavÀæªÀ£ÀÄß ®UÀwÛ¸À¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀÇtð «¼Á¸À, ªÀAiÀĸÀÄì, zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå, EzÀÝgÉ
  E ªÉÄ¬Ä¯ï «¼Á¸À EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà £ÀªÀÄÆ¢¸À¨ÉÃPÀÄ.
 1. ¥ÀæPÀlªÁUÀzÀ §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ »A¢gÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
 2. §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß £À«Ã£ï ºÀ¼ÉêÀÄ£É, 88, L¹J¥sóïJL £ÁåµÀ£À¯ï PÁ¯ÉÃdÄ, 6 ªÀÄvÀÄÛ 7£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛUÀ¼À £ÀqÀĪÉ, ¸ÀA¦UÉ gÀ¸ÉÛ, ªÀįÉèñÀégÀA, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560003 CxÀªÁ zÀÆgÀªÁtÂ: 9901399318 E°èUÉ ¸É¥ÀÖA§gï 2, 2007gÉƼÀUÉ vÀ®Ä¥ÀŪÀAvÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÀÄ.

(£À«Ã£ï ºÀ¼ÉêÀÄ£É)

¥ÀwæPÁ ¸ÀA¥ÀPÀð PÁAiÀÄðzÀ²ð, F-PÀ«

ಈ ಕವಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್,

ಲೇಟ್ ಡಾ// ಪಿ. ವೆ೦ಕಟಪ್ಪನವರ ಪುತ್ರ ವಿ.ಎಮ್.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ವಿಳಾಸ: “ನಳ೦ದ” ನ೦ ೩೪/೧, ೧ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎಮ್.ಟಿ.ಲೇಔಟ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ೦, ಬೆ೦ಗಳೂರ್-೫೬೦೦೦೩ website: www.ekavi.org

September 4, 2007 Posted by | EKAVI Suvarna Karnataka Program, Karnataka World Heritage Sites | 3 Comments

EKAVI LEKHANA

ಈ-ಕವಿ  ಲೇಖನ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಗೆ ನುಡಿ ನಮನ  

ಈಕವಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಗವು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಲು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸದವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ನೀವು ಏಕೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ೫೦೦ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ. ಉತ್ತಮ ೩ ಬರಹಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನವಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ೯ ಬಹುಮಾನಗಳು. ಹಾಗು ಬಹುಮಾನಿತ ಬರಹಗಳನ್ನು ‘ನನಗೇಕೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಇಷ್ಟ’ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.


ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು 3 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಡಸಲಾಗುವುದು.

1)  ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು

2) ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ತಿಗಳು

3)  ಇತರೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಸಕ್ತರು

ಬರಹಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 10 ಕೊನೆಯ ದಿನ.

ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ:-

ನವೀನ್ ಹಳೆಮನೆ, 9901399318

೮೮,ಐ ಸಿ ಎಫ್ ಎ ಐ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು, 

೬ ಮತ್ತು ೭ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯ ನಡುವೆ,

ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ,

ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೦೩

ಇಮೈಲ್- ekavisukapro@gmail.com 

 

ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ೨೯ ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈಕವಿ ಸುವರ್ಣ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.


_____________________________________________________

 

ಈ-ಕವಿ  ಲೇಖನ ಸ್ಪರ್ಧೆ

 

ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ   ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕಾದ ಪಥದ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೂ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ  ನಿಲುವುಗಳು ಹಾಗೂ  ಆಲೋಚನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಪ್ರಗತಿಪಥವೊಂದನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮದು.    ಆಸಕ್ತರು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಇದು ಸದವಕಾಶ. ಬರಹಗಳು ಪ್ರಬಂಧದ ರೂಪದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಬಹುಮಾನಿತ ಹಾಗು ಇತರೆ ಉತ್ತಮ ಬರಹಗಳನ್ನು “ಕನ್ನಡ ಪ್ರಗತಿ ಪಥ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಐದು ಬರಹಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನವಿರುತ್ತದೆ.

ಬರಹಗಳು ಪ್ರಬಂಧದ ರೂಪದಲ್ಲಿರಬೇಕು.

ಬರಹಗಳು ಸ್ಫುಟವಾಗಿರಬೇಕು.

ಪ್ರಬಂಧ ಫೂಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪುಟಗಳನ್ನು ಮೀರದಂತಿರಬೇಕು.

ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಡಿಟಿಪಿ ಅಥವಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.

ತಮ್ಮ ಬರಹದ ಜೊತೆಗೆ , ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ, ಭಾವಚಿತ್ರ , ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ , ಇ-ಮೈಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು.

ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಐದು ಬರಹಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನವಿರುತ್ತದೆ.

ಬರಹಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 10 ಕೊನೆಯ ದಿನ.

ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ:-

ನವೀನ್ ಹಳೆಮನೆ, 9901399318

೮೮,ಐ ಸಿ ಎಫ್ ಎ ಐ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು, 

೬ ಮತ್ತು ೭ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯ ನಡುವೆ,

ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ,

ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೦೩

ಇಮೈಲ್- ekavisukapro@gmail.com

 

ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ೨೯ ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈಕವಿ ಸುವರ್ಣ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.


_________________________________________________________

 

ಈ-ಕವಿ  ಲೇಖನ ಸ್ಪರ್ಧೆ

 

ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ 

 

ಈಕವಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಗವು ಉದಯೋನ್ಮುಕ ಸಾಹಿತ್ಯ  ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಯುವ ಬರಹಗಾರರಿಂದ ಕಥೆ, ಕವನಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಆಯ್ದ ೩ ಕವನ ಹಾಗು ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು.ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಹುಮಾನ 

ಕವಿಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

1) ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ

2) ಕನ್ನಡ ಚರಿತ್ರೆ

3) ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

4) ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ

5) ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾತ್ಮರು 

ಕಥೆಗಾರರಿಗೆ ವಿಷಯ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರವಿದೆ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ  ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ.

ಬರಹಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 10 ಕೊನೆಯ ದಿನ. 

ಸೂಚನೆಗಳು:-

ಕಥೆಯನ್ನು 3 ಪುಟಗಳಿಗೆ (ಎ-4 )  ಮೀರದಂತಿರಬೇಕು. 

ಅಕ್ಷರ ಓದುವಂತೆ ಇರಬೇಕು ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ  ಟೈಪ್ ಅಥವಾ ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ. ಮಾಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿ. ಒಬ್ಬರು ಕಥೆ ಮತ್ತು ಕವನ ವಿಭಾಗ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು

ತಮ್ಮ ಬರಹದ ಜೊತೆಗೆ, ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ, ಭಾವಚಿತ್ರ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಇ-ಮೈಲ್ ವಿಳಾಸ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು

ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ತೀರ್ಮಾನವೆ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ.

ಸ್ವೀಕೃತವಲ್ಲದ ಬರಹಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂಲ ಪ್ರತಿ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕ್ಷೇಮ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು  ಪಾಲಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು 

ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ:-

ವಿಭು N.R.

s/o ನಾರಸಂದ್ರ ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ

#27, “ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ”, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,

ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ

ಬೆಂಗಳೂರು – 560057

ಇಮೈಲ್- ekavisukapro@gmail.com  

 

ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ೨೯ ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈಕವಿ ಸುವರ್ಣ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
__________________________________________________________________

August 22, 2007 Posted by | EKAVI Suvarna Karnataka Program, Karnataka World Heritage Sites | 2 Comments

EKAVI SUVARNA KARNATAKA PROGRAM-PRESS RELEASE AUGUST 20th 07

ದಿನಾಂಕ ೨೯-೦೯-೨೦೦೭ ರಂದು ಈ-ಕವಿ ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಾರಂಭ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವಗೌಡ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷಪೀಠವನ್ನು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಈ ಕವಿ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ|| ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರರವರು ಅಲಂಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿ ಡಾ|| ಎ.ಎಸ್.ರಂಗನಾಥ್ , ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರಾದ ಮಾಹಾದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರಾದ ನೆ.ಲ.ನರೇಂದ್ರಬಾಬು ಅಥಿತಿಗಳಾಗಿ ಬಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.


ಈ ಸಂಧರ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಗಾಯಕಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗಂಗುಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ಲ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ರವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವದು.


ಈ ಸಂಧರ್ಬದಲ್ಲಿ 4 ಲೇಖನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಗೆ ನುಡಿ ನಮನ, ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? , ಯುವ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಕವನ & ಕಥಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನವೀನ್ ಹಳೆಮನೆ(9901399318), ವಿಭು(9242766120) ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಗವಹಿಸಿದವರು

ಶ್ರೀ ಅಭಿನಾಶ್ ಗಣೇಶ್ (ಕರ್ಯದರ್ಶಿ ಈ-ಕವಿ)

ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಹಳೆಮನೆ( ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮ್ಪರ್ಕ ಸಮಿತಿ ಈ-ಕವಿ)

ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಶಂಕರ್(ಸಾಂಸ್ಕ್ರುತಿಕ ಸಮಿತಿ ಈ-ಕವಿ)

ಶ್ರೀ ವಿಭು (ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಈ-ಕವಿ)
ಇಂತಿ
ಅಭಿನಾಶ್ ಗಣೇಶ್

೯೯೮೬೦೩೩೩೨೧
EKAVI TRUST Regd.
V. M. Kumaraswamy
s/o Late Dr. P. Venkatappa
“Nalanda” No. 34/1, 1st Cross
M. T. Layout, Malleshwaram
Bangalore – 560003

______________________________________________________________________
ಈ-ಕವಿ (ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ವೇದಿಕೆ)
ಎಲ್ಲಾದರು ಇರು,ಎಂತಾದರು ಇರು,ಎಂದೆಂದಿಗು ನೀ,ಕನ್ನಡವಾಗಿರು. -ಕುವೆಂಪು.
ಏನಿದು ಈ-ಕವಿ?
ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ವೇದಿಕೆ.
ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಒಂದು ತಂಡ. ಕನ್ನಡದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿದೆ.
ದಿನಾಂಕ ೧೮ ಜನವರಿ ೨೦೦೪ ರಂದು ಡಾ|| ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ರವರಿಂದ ಈ-ಕವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ.


ಈಗಾಗಲೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಅಮೇರಿಕ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ಼್ರಿಕ, ಸಿಂಗಪೂರ್, ಮಲೇಷಿಯ, ಸೌದಿ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿದೆ, ಹಾಗೆಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ತುಮಕೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಈ-ಕವಿಯು ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ-ಕವಿ ನಡೆದು ಬಂದಿರುವ ಹಾದಿ. . .
೧. ಯಾವುದೊ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
೨. ಈಗಾಗಲೆ ಮಂಡ್ಯ, ಹಾಸನ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ದತ್ತು ತೇಗೆದುಕೊಂಡು, ಆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ, ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶಾಲೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
೩.ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಮಾಲಿಕರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಕನ್ನಡ ವಿರೋಧಿ ನಿಲುವು ಹಾಗೂ ಪರಭಾಷಾ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು.
೪.ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ವರದಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅಂದಿನ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಪಿ.ಜಿ.ಆರ್.ಸಿಂಧ್ಯಾ ರವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಯಿತು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಐ.ಟಿ. ಮತ್ತು ಬಿ.ಟಿ. ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಇನ್ಫೊಸಿಸ್, ವಿಪ್ರೊ, ಬಯೋ ಕಾನ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡರು.
೫. ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಭಾವ ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಏಕ ಪಾತ್ರಾಭಿನಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೆವು.
೬.ದಿನಾಂಕ ೧೨ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೦೪ ರಂದು ನಗರದ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ, ವೈಚಾರಿಕತೆ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಟಕಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕುವೆಂಪು ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಆಚರಿಸಿದೆವು.
೭. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕೆಲಸ ದೊರಕುವಂತೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ.
೮.ರೇಡಿಯೊ ಸಿಟಿ(ಎಫ್ ಎಂ ೯೧)ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಸುಮಾರು ೧೦ ಸಾವಿರ ಜನರ ಸಹಿಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ರೇಡಿಯೊ ಸಿಟಿ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಪ್ರೈಂ ಟೈಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆವು.
೯.ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಅಧ್ಯಯನದಕ್ರಮ, ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಹಾಸನ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ಜವಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
೧೦. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ, ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
೧೧. ಡಾ||ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ರಕ್ತದಾನ ಹಾಗು ನೇತ್ರದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಡಾ|| ರಾಜ್ ರವರ ಸಮಾದಿಯ ಬಳಿ ೧೦೦೧ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ದೀಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆವು. ಆಗಸ್ಟ್ ೬ ರಂದು ಡಾ|| ರಾಜ್ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ನಾದಮಯ ಈ ಲೋಕವೆಲ್ಲ. . . ರಸಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ, ಹಿರಿಯ ನಟರಾದ ಕೆ.ಎಸ್.ಅಶ್ವಥ್ ರವರಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
೧೨. ನಾದಮಯ ಈ ಲೋಕವೆಲ್ಲ – ರಸಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೧೩ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹಿಸಿದೆವು.
೧೩. ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ಥಿ ಪಡೆದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಾದ ಬೇರು, ಹಸೀನಾ, ಸ್ಟಂಬಲ್ ಮುಂತಾದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಗಳ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ, ಆ ಚಿತ್ರತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆವೆ.


ಈ-ಕವಿಯ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳು . . . .
೧. ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯ ತಂದು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು.
೨. ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಾಡಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದು.
೩. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಈ-ಕವಿ ಲೇಖನ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಗೆ ನುಡಿ ನಮನ

ಈಕವಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಗವು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಲು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸದವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ನೀವು ಏಕೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ೫೦೦ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ. ಉತ್ತಮ ೩ ಬರಹಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನವಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ೯ ಬಹುಮಾನಗಳು. ಹಾಗು ಬಹುಮಾನಿತ ಬರಹಗಳನ್ನು ‘ನನಗೇಕೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಇಷ್ಟ’ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.
ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು 3 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಡಸಲಾಗುವುದು.

1) ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು

2) ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ತಿಗಳು

3) ಇತರೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಸಕ್ತರು

ಬರಹಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 24 ಕೊನೆಯ ದಿನ.

ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ:-

ನವೀನ್ ಹಳೆಮನೆ,

೮೮, ಐ ಸಿ ಎಫ್ ಎ ಐ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು ,

೬ ಮತ್ತು ೭ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯ ನಡುವೆ,

ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ,

ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೦೩

ಇಮೈಲ್- ekavisukapro@gmail.com

ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕಾದ ಪಥದ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೂ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಲುವುಗಳು ಹಾಗೂ ಆಲೋಚನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಪ್ರಗತಿಪಥವೊಂದನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮದು. ಆಸಕ್ತರು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಇದು ಸದವಕಾಶ. ಬರಹಗಳು ಪ್ರಬಂಧದ ರೂಪದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಬಹುಮಾನಿತ ಹಾಗು ಇತರೆ ಉತ್ತಮ ಬರಹಗಳನ್ನು “ಕನ್ನಡ ಪ್ರಗತಿ ಪಥ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಐದು ಬರಹಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನವಿರುತ್ತದೆ.

ಬರಹಗಳು ಪ್ರಬಂಧದ ರೂಪದಲ್ಲಿರಬೇಕು.

ಬರಹಗಳು ಸ್ಫುಟವಾಗಿರಬೇಕು.

ಪ್ರಬಂಧ ಫೂಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪುಟಗಳನ್ನು ಮೀರದಂತಿರಬೇಕು.

ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಡಿಟಿಪಿ ಅಥವಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.

ತಮ್ಮ ಬರಹದ ಜೊತೆಗೆ , ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ, ಭಾವಚಿತ್ರ , ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ , ಇ-ಮೈಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು.

ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಐದು ಬರಹಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನವಿರುತ್ತದೆ.

ಬರಹಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 24 ಕೊನೆಯ ದಿನ.

ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ:-

ನವೀನ್ ಹಳೆಮನೆ, 9901399318

೮೮,ಐ ಸಿ ಎಫ್ ಎ ಐ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು,

೬ ಮತ್ತು ೭ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯ ನಡುವೆ,

ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ,

ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೦೩

ಇಮೈಲ್- ekavisukapro@gmail.com

ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ

ಈಕವಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಗವು ಉದಯೋನ್ಮುಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಯುವ ಬರಹಗಾರರಿಂದ ಕಥೆ, ಕವನಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಆಯ್ದ ೩ ಕವನ ಹಾಗು ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು.ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಹುಮಾನ

ಕವಿಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

1) ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ

2) ಕನ್ನಡ ಚರಿತ್ರೆ

3) ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

4) ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ

5) ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾತ್ಮರು
ಕಥೆಗಾರರಿಗೆ ವಿಷಯ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರವಿದೆ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ.

ಬರಹಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 24 ಕೊನೆಯ ದಿನ.

ಸೂಚನೆಗಳು:-

ಕಥೆಯನ್ನು 3 ಪುಟಗಳಿಗೆ (ಎ-4 ) ಮೀರದಂತಿರಬೇಕು.

ಅಕ್ಷರ ಓದುವಂತೆ ಇರಬೇಕು ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಅಥವಾ ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ. ಮಾಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿ. ಒಬ್ಬರು ಕಥೆ ಮತ್ತು ಕವನ ವಿಭಾಗ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು

ತಮ್ಮ ಬರಹದ ಜೊತೆಗೆ, ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ, ಭಾವಚಿತ್ರ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಇ-ಮೈಲ್ ವಿಳಾಸ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು

ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ತೀರ್ಮಾನವೆ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ.

ಸ್ವೀಕೃತವಲ್ಲದ ಬರಹಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂಲ ಪ್ರತಿ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕ್ಷೇಮ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು

ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ:-

ವಿಭು N.R.

s/o ನಾರಸಂದ್ರ ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ

#27, “ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ”, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,

ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ

ಬೆಂಗಳೂರು – 560057

ಇಮೈಲ್- ekavisukapro@gmail.com

ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ೨೯ ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈಕವಿ ಸುವರ್ಣ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

August 20, 2007 Posted by | EKAVI Suvarna Karnataka Program, Karnataka World Heritage Sites | 1 Comment

EKAVI Suvarna Karnataka Lekhana Spardhe -Program on September 29th 07


EKAVI Suvarna Karnataka Lekhana Spardhe
https://ellakavi.wordpress.com/2007/08/17/ekavi-suvarana -karnataka-lekhana-spardhe/ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಕೈ ಎತ್ತು ನಿನ್ನ ಕೈ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಗುತದೆ……

ella jilleya shaalegaligu mattu collegegaligu ee vishaya

tilisi.


EKAVI NADEDUBANDA DAARI
https://ellakavi.wordpress.com /2007/07/20/ekavi-nadedubanda-daari/

EKAVI KUVEMPU program photos
https://ellakavi.wordpress.com/2007/01/12/ekavi-kuvempu -program-photos


EKAVI Rajkumar Rasa Sanje Program
https://ellakavi.wordpress.com/2006/11/04/rasa-sanje-program/ -on-school-adoption-program/

___________________________________________________________________________________

EKAVI COMMUNITY on ORKUT
http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=23145031

EKAVI COMMUNITY on YAHOO – 3500 members
Join::
http://groups.yahoo.com/group/ellaKAVIDISTRICTS and TALUQS can be found in the following URL

EKAVI 29 Districts and 177 Taluqs Communities-Joinall of Your Communities

https://ellakavi.wordpress.com /2007/08/06/ekavi-29-districts -and-177-taluqs-communities -joinall-of-your-communities/


EKAVI August 5th Meeting Minutes held at Bangalore

https://ellakavi.wordpress.com /2007/08/05/ekavi-august-5th -meeting-minutes-held-at -bangalore/

ekavi and ellakavi

http://picasaweb.google.com /vmkumaraswamy/EKAVIAndEllaKAVI ?authkey=OfRkRh_5210

August 19, 2007 Posted by | EKAVI Suvarna Karnataka Program, Karnataka World Heritage Sites | Leave a comment

EKAVI Suvarna Karnataka Lekhana Spardhe

ekavi-2.jpg

EKAVI NADEDUBANDA DAARI

https://ellakavi.wordpress.com/2007/07/20/ekavi-nadedubanda-daari/

_________________________________________________________________________

ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಗೆ ನುಡಿ ನಮನ

ಈಕವಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಗವು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಲು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸದವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ನೀವು ಏಕೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ೫೦೦ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ. ಉತ್ತಮ ೩ ಬರಹಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನವಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ೯ ಬಹುಮಾನಗಳು. ಹಾಗು ಬಹುಮಾನಿತ ಬರಹಗಳನ್ನು ನನಗೇಕೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಇಷ್ಟ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.

ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು 3 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಡಸಲಾಗುವುದು.

1) ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು

2) ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ತಿಗಳು

3) ಇತರೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಸಕ್ತರು

ಬರಹಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 10 ಕೊನೆಯ ದಿನ.

ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ:-

ನವೀನ್ ಹಳೆಮನೆ,

೮೮, ಐ ಸಿ ಎಫ್ ಎ ಐ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು,

೬ ಮತ್ತು ೭ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯ ನಡುವೆ,

ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ,

ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೦೩

ಇಮೈಲ್- ekavisukapro@gmail.com

___________________________________________

ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಕೈ ಎತ್ತು ನಿನ್ನ ಕೈ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಗುತದೆ……

EKAVI KUVEMPU program photos
https://ellakavi.wordpress.com/2007/01/12/ekavi-kuvempu-program-photos/

__________________________________________________________________

ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕಾದ ಪಥದ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೂ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಲುವುಗಳು ಹಾಗೂ ಆಲೋಚನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಪ್ರಗತಿಪಥವೊಂದನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮದು. ಆಸಕ್ತರು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಇದು ಸದವಕಾಶ.

ಬರಹಗಳು ಪ್ರಬಂಧದ ರೂಪದಲ್ಲಿರಬೇಕು.

ಬರಹಗಳು ಸ್ಫುಟವಾಗಿರಬೇಕು.

ಪ್ರಬಂಧ ಫೂಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪುಟಗಳನ್ನು ಮೀರದಂತಿರಬೇಕು.

ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಡಿಟಿಪಿ ಅಥವಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.

ತಮ್ಮ ಬರಹದ ಜೊತೆಗೆ, ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ, ಭಾವಚಿತ್ರ , ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಇ-ಮೈಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು.

ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಐದು ಬರಹಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನವಿರುತ್ತದೆ.

ಬರಹಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 10 ಕೊನೆಯ ದಿನ.

ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ:-

ನವೀನ್ ಹಳೆಮನೆ,

೮೮, ಐ ಸಿ ಎಫ್ ಎ ಐ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು ,

೬ ಮತ್ತು ೭ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯ ನಡುವೆ,

ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ,

ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೦೩

e mail: ekavisukapro@gmail.com

Naveen Kumar HC
(ನವೀನ್ ಹಳೇಮನೆ ಹಾಲುಗೊಣ)
Faculty-Soft Skills
ICFAI National College
Malleshwaram
Bangalore

___________________________________________________________

EKAVI Rajkumar Rasa Sanje Program
https://ellakavi.wordpress.com/2006/11/04/rasa-sanje-program/

______________________________________________________________

ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ

ಈಕವಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಗವು ಉದಯೋನ್ಮುಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಯುವ ಬರಹಗಾರರಿಂದ ಕಥೆ, ಕವನಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಆಯ್ದ ೩ ಕವನ ಹಾಗು ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು.ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಹುಮಾನ

ಕವಿಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

1) ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ

2) ಕನ್ನಡ ಚರಿತ್ರೆ

3) ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

4) ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ

5) ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾತ್ಮರು

ಕಥೆಗಾರರಿಗೆ ವಿಷಯ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರವಿದೆ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ.

ಬರಹಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 10 ಕೊನೆಯ ದಿನ.

ಸೂಚನೆಗಳು:-

ಕಥೆಯನ್ನು 3 ಪುಟಗಳಿಗೆ (ಎ-4 ) ಮೀರದಂತಿರಬೇಕು.

ಅಕ್ಷರ ಓದುವಂತೆ ಇರಬೇಕು ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಅಥವಾ ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ. ಮಾಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿ. ಒಬ್ಬರು ಕಥೆ ಮತ್ತು ಕವನ ವಿಭಾಗ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು

ತಮ್ಮ ಬರಹದ ಜೊತೆಗೆ, ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ, ಭಾವಚಿತ್ರ , ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಇ-ಮೈಲ್ ವಿಳಾಸ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು

ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ತೀರ್ಮಾನವೆ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ.

ಸ್ವೀಕೃತವಲ್ಲದ ಬರಹಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂಲ ಪ್ರತಿ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕ್ಷೇಮ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು

ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ:-

ವಿಭು N .R.

s/o ನಾರಸಂದ್ರ ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ

#27, ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,

ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ

ಬೆಂಗಳೂರು 560057

ಇಮೈಲ್- ekavisukapro@gmail.com

_________________________________________________________________________

ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ೨೯ ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈಕವಿ ಸುವರ್ಣ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

________________________________________________________________________


JOIN:EKAVI COMMUNITY on ORKUT
http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=23145031

JOIN:EKAVI COMMUNITY on YAHOO – 3500 members
Join::
http://groups.yahoo.com/group/ellaKAVI

_______________________________________________________________

August 17, 2007 Posted by | EKAVI Suvarna Karnataka Program, Karnataka World Heritage Sites | Leave a comment

Dr.Kota Shivram Karanth(1902-1997)

IGNCA Remembers Dr. Shivarama Karanth

The IGNCA regional center at Bangalore is organizing a day long National Seminar on the contribution of Dr. K.S. Karanth to the art form of Yakshagana on 28th July 2002 at Bangalore.

Yakshagana has a traceable history of at least six hundred years.  In Karnataka, the wonderful art is seen in several forms, adopted by different schools.  The two (now three) coastal districts of Karnataka have preserved this art to a great extent. Yakshagana  shares some strikingly similar features with the other South Indian ancient theatrical and dance forms such as Terukkootu, Kudiyattam, Kathakali Kuchipudi, Bhagavata Melam, Dodata, Sannata, Srikrishna Parijata etc.

Dr. Kota Shivarama Karanth was the first person to take interest in the theoretical and practical aspects of Yakshagana . He reformed the costumes, scripts, music and other ingredients that make Yakshagana  a mesmerising theatre, to suit the contemporary taste and style.  At a time when traditional art forms were fast losing audience, he made Yakshagana  an attractive art form, interesting to the present day generation. Dr. Karanth is one of the most arresting personalities in the literary and theatre world of India.  His interests have been vast and varied.  He was a great novelist, innovative playwright, unique essayist, one man-mission-encyclopaedist, cultural anthropologist, art historian, lexicographer, promoter, of science and environmentalist.

Besides honorary doctorates from several Indian universities and fellowships from two national academics – the Sahitya Akademi and the Sangeeth Natak Akademi, he has received the prestigious Janapith award in 1978, Dadabhai Navroji award and Tulsi Samman in 1990.  He has written 150 books in Kannada and English.  His works have been translated into several Indian languages and filmed as well.  Among all his achievement, his contribution to Yakshagana  the Indian theatre form is singular.

Shivaram Karanth
Kannada Writer, Novelist, Artist, Educator, Art Critic, Dancer, Philosopher, Environmentalist.

“I’ve always been confused about you two. Now that both of you are here together, my confusion is doubled!” Dr. Karanth joked as I paid him a visit in Puttur along with Dr. Suryanath Kamath.  I gave him a photograph of his, which I had taken 40 years ago, as a boy, during the Kumta Sahitya Sammelan. I even pointed to his hands in the photograph which were hiding a box of tobacco and his comments at that time. He burst out into a Yakshagana style laughter!

Dr. Karanth inspired several generations of youngsters to love and preserve our art, heritage and environment. His works on children’s education done seventy years ago are still unequalled in Kannada language. In his death, Karnataka has lost one of its foremost sons.

 Dr. Kota Shivram Karanth (1902-1997)

When one thinks of famous Kannada literary personalities, lots of names come to our minds. One of them, undoubtedly is Dr. Shivram Karanth. Dr. Karanth is not only well known in Kannada literary circles but also is well known nationally. He hails from Kota, a small village in the South Canara. Apart from his literary prowess, Dr. Karanth is also an authority in Yakshagana. He has studied the art form – Yakshagana extensively and has published books on them. Yakshagana-Bayalata (1958) in Kannada, and Yakshagana(1975) are two of his masterpieces on Yakshagana. Dr. Karanth has received international acclaim for his study on this rare folk art. Yakshagana is a folk art from Dakshina Kannada.His work includes
42 novels,
31 plays,
Four short stories,
Six books of essays and sketches,
thirteen books on art, including a history of world art and an authoritative work on Chalukyan sculpture and architecture,
A standard treatise on the Yakshagana, with which dramatic form, his name is identified,
A three volume book of knowledge for children,
A four volume encyclopedia on science for grown ups,
240 children’s books
Six books on travel,
In addition compilation of his random articles and speeches numbering a couple of thousand are being published. So far eight of these anthologies have been published. (Courtesy: Discover India)

Such is extent of Dr. Karanth’s contribution to Indian literature. Dr. Karanth is very well known for writing on a variety of topics such as social castism, social conflicts, and social rigidity. His novels are powerful in nature and represent revolt and rebillion. Dr. Karanth’s novels are well known for their uniqueness and genuiness. His most acclaimed work, which is well known, is Chommana dudi, which Dr. Karanth took only 5 days to write.

Dr. Karanth did not go to any special school to learn the techniques of writing. It came very naturally to him. He did not have any set formula for any of his book nor did he even write on the same topic. He wrote on several issues plaguing today’s society. Dr. Karanth can be best described as a revolutionary writer. He addressed many issues in his book, which were rampant in Dakshina Kannada. He wrote about the common man, who struggled, for his rights. He wrote about the woman who wanted to be treated equally like a man. He wrote about you and me and the society that we live in. Choma, Mookajji, and Nagaveni are some of characters in Dr. Karanth’s books who are still linger in our minds long after we read the book.

Dr. Karanth has received many accolades for his literary contributions. He has been bestowed with the highest honor any Indian can achieve – Padmabushan. He has also received awards and fellowships from the Sahitya Akademi, as well as the Sangeet Natak Akademi. He has also won the Jnanapeet award and also the Tulsi Samman. Dr. Karanth has also received honorary doctorates from many universities in India. Inspite of all this, Dr. Karanth chose to live a modest and a simple life in Kota, a small village in South Canara.

Karnataka has given birth to many glorious personalities who we are proud of. Dr. Kota Shivram Karanth is definitely one of them. People like Dr. Karanth has given Karnataka an identity and has also placed it on the map. Kota Shivram Karanth has become a household name in South Canara and also all over in India. His books have been made into movies, which reaches out to different people from different states all over the country.

  A fitting tribute to a giant

Soon, visitors to Udupi will have to include the Shivarama Karanth Smaraka Kalagrama in their itinerary, reports GANESH PRABHU

 

 An artist’s impression of the Dr. Kota Shivarama Karanth Smaraka Kalagrama complex THE TEMPLE town of Udupi, famous for the Krishna Temple and the fine beach at Malpe, will have a new landmark in the form of the Dr. Kota Shivarama Karanth Smaraka Kalagrama, for which Rani Satish, Minister of State for Kannada and Culture, laid the foundation stone late last month.

The Kalagrama is a befitting institution in memory of one of the greatest Kannadigas, K. Shivarama Karanth (1902-1997), who was born in Kota in Udupi district. This multi-faceted genius left his imprint on practically every cultural arena. A literary giant, his invaluable contribution to Kannada literature earned him that literary Holy Grail, the Jnanpith, in 1978. His literary output includes over 40 novels, four anthologies of short stories, two volumes of poems, over 90 plays, nine encyclopaedias, and hundreds of articles on various issues and subjects. Besides being hailed for his progressive views on education, he introduced several innovations in the field of Yakshagana. Apart from all this he was a painter, an environmentalist, and an anti-nuclear activist. Karanth was known for his anti-nuclear views. In fact, he contested in the Lok Sabha elections from Kanara parliamentary constituency because he fiercely opposed the Kaiga Nuclear Power Project.

A memorial to this magnificent man was long pending, especially in his native Udupi district. The Rs. 4-crore project, conceptualised by S.R. Umashankar, Deputy Commissioner, will be taken up in four phases and will be located on 60 acres of land on the Manipal-Alevoor Road. It was for this purpose that the Government constituted the Dr. Shivaram Karanth Smaraka Samsthapana Mandali with Ms. Satish as its President. The Mandali had sanctioned Rs. 50 lakh for the Kalagrama, of which Rs. 24 lakhs has been released. The remaining amount is expected soon.

The Kalagrama will take four or five years to be completed. It will come up at the location earlier earmarked for the Jinke Vana, a picturesque locale in Udupi. The Kalagrama will comprise three enclaves: the first consisting of a training centre in the arts and a museum of Karanth’s literary works and artefacts native to Udupi district. Karanth’s personal belongings are likely to be displayed too.

The training centre will impart instruction in Yakshagana, drama, dance, and folk arts. It will have a a ranga mandira, and the Rs. 10 lakh allotted for the District Ranga Mandira will be used for this purpose.

The Hampi Kannada University proposes to set up a Karanth Samshodhana Kendra to facilitate in-depth research of the great man’s works. Also in the pipeline are a permanent and temporary art galleries.

 


The second enclave will skirt the rivulet flowing through the hilly terrain of the Jinke Vana. There is a plan to form a pond by constructing a small dam across the rivulet. Acknowledging the special place Karanth had for children, a children’s park and a children’s science centre will come up here. Information on various branches of science will be disseminated through multimedia presentation. There will be facilities for young people to do basic experiments at the science centre.

Also on the cards are a bayalu ranga mandira and a camping ground, besides residential quarters for scholars and dormitories for NCC and NSS cadets would be constructed.

The third enclave will have a nature information centre that will have data on the flora and fauna of the region. Fittingly, Kalagrama will have a trekking path too. There is a proposal to construct a meditation centre atop the hill here and organisations such as the ISKCON and others would be asked to take meditation courses in turns. This enclave will promote geo-art.

Harmony is the keyword and all the three enclaves will complement one another. The idea is to develop Kalagrama as both a cultural and tourist centre.

With co-operation from local experts, the authorities cut the costs of consultancy charges for the project by about Rs. 10 lakh -12 lakh. They will seek public donations while the Central Government will be approached for Rs. 1.5 crore for the Karanth Memorial Museum. A sum of Rs. 5 lakh saved by the Udupi Utsav Committee will go into the project.

Apart from the Kalagrama, the Mandali proposes to build a memorial on the land housing Karanth’s samadhi in Kota.

Works on Shivaram Karanth to be released

Staff Correspondent

22 volumes have already been brought out

 

 Kota Shivaram Karanth

 

 

Udupi: Medical Education Minister V.S. Acharya will release four volumes on the dramas of Jnanpith Award winner late Kota Shivaram Karanth here on July 15.

Addressing presspersons here on Thursday, principal of MGM College M.L. Samaga said that the function is being jointly organised by the Department of Kannada and Culture, and the college. Dr. Kota Shivaram Karanth has 417 works and over 900 essays to his credit. He has written poems, novels, dramas, short stories and travelogues. The Government has already brought out 22 volumes.

MLA K. Raghupati Bhat will preside over the function. Vice-Chancellor of Kannada University at Hampi, B.A. Viveka Rai; secretary to the Department of Kannada and Cultre I.M. Vittalmurthy; and Registrar of the Academy of General Education K.K. Pai will be chief guests.

The function would be followed by rendition of “Nada geethe” and “Ranga geethe” by the senior artiste Subhadramma Mansur, Prof. Samaga said. Director of Govinda Pai Research Centre Heranje Krishna Bhat and Assistant Director of the Department of Kannada and Culture R.S. Dalwai, were present.

July 21, 2007 Posted by | HAMPI, KARANTH | 1 Comment

Naanu Kanda Karantaru by Malini Mallya

Ms. Malini Mallya , Secretary
Dr. Kota Shivaram Karanta Memorial Foundation
(R)

Dr. Kota Shivaram Karanth (1902-1997) Ms. B. Malini Mallya started her career in 1974 as Copyist cum Stenographer of late Dr. Kota Shivaram Karanth (1902-1997) the great Writer Scholar of Kannada. Within a year, she got full time employment in Life Insurance Corporation of India. Yet, continued her help and co-operation to Dr. Karanth in his literary work and soon earned his confidence and admiration. “There were many youngsters who came to work as my Office Assistants throughout my writing career. But, it was Malini alone who took interest in my activities and imbibed some of my intellectual interests……,”wrote Dr. Karanth in his famous memories Hucchu Manassina Hattu Mukhagalu (Ten Faces of Crazy Mind). He further wrote that he was the luckiest writer to have such an able Assistant.

Ms. Malini Mallya’s first Article viz., “Hattiradinda Kanda Hattu Mukhagalu” (Close View of Ten Faces) published in the year 1986 on Dr. Karanth’s personality brought her sensational admiration both from Scholars and lay-readers. Inspired by this widespread applause, she wrote a descriptive Biography of Dr. Shivaram Karanth titled “Naanu Kanda Karantaru” (Karanth as I viewed) which again made news. Famous Writers, Scholars and Reviewers of Kannada had all eyes on her impressive style of writing, beauty of language and impartial judgement about Dr. Karanth’s personality. Dr. Karanth himself felt thrilled to see his own “faces” in the eyes of his office Assistant: Dr. Ha. Ma. Nayak, the expert Kannada Literary Reviewer reading this book wrote:”…….We may expect a future writer………”Such unexpected reactions inspired her to bring out literary works such as Novels, Short Stories, Satires, Stray Articles etc., which again received fair reviews from Scholars as well. Famous Kannada Reviewer like Dr. C. N. Ramachandran wrote: “…..I read both of your Novels. I was very happy. while reading your works, one cannot imagine that you are a beginner. Because, you have got very good hold on language and the subject. Thus, an ordinary office copyist turned into an able writer in Kannada.

Ms. Malini MallyaMs. Mallya is a well-known Scholar-Writer of Dr.Shivaram Karanth and his writings. To this date,other than Ms.Mallya,none in Kannada has written so much Articles and Books on Dr.Karanth. In the year 1992,she brought out a comprehensive, sumptuous volume viz., “Shivaram Karantha Vagmaya Vrittanta”,a Bibliography of Dr. Karanth enriched with many line drawings of famous Artist Mr. K.K. Hebbar which book again made news as it was the first of its kind in the history of Bibliography in Kannada and probably elsewhere. This scholarly and research work brought her an Award in the year 1993 from a famous women’s Organisation of Bangalore i.e., Shaswati Womens’ Study Centre. within 3 years, Ms. Mallya collected from elsewhere nearly 1000 stray Articles of Dr. Karanth and compiled them into 8 volumes (subject wise) which were published by Mangalore University. Dr. Karanth himself was stunned to see the ‘sea’ of his writings spread over the period of about 7 decades which made him to exclaim in his public speeches like “……I never imagined that I had written so much: It is Malini who showed me the fact”(:)Many Kannada literary scholars also felt like that. Then again, she compiled a Bibliography of Dr.Karanth’s works in a different format from that of the earlier one.

Shivarama Karanthara Kinnara Loka is an exhaustive research work first ever published on the theatrical activities and experiments of Dr. Karanth beginning from the year 1921 till his demise in 1997, Chinnara Lokadalli Karantharu ( 2 volumes ) is a collection of Dr. Karanth’s Conversations with children done over the period of 9 years that were published in “Taranga” a Kannada magazine which volumes an unusually interesting and thought-provoking works in the history of Kannada literature. Karantha Uvacha is a collection of excerpts of Dr. Karanth’s quotable sentences appeared in more than 50 books authored by him. Subject wise classification, para wise descriptions (samples) and even the excerpts of short and sweet sentences are the distinctive features of this book which made the scholars like Dr. Srinivas Havanur to write thus: “……You may think of bringing out more such books in the years to come….”

Patra Vyavahara Mattu Naanu (Author: Dr. K. Shivaram Karanth) is a big volume consisting of more than 1500 letters of correspondence published by Mangalore University, the work of which was also due to the unstinted support and assistance of Ms. Mallya to Dr. Karanth at his 96th year of age.

Thus, Ms. Malini Mallya has become an Authority on Dr. Karanth with deep study, hard research work and dedicated service to the cause of literature who still continues her missionary like work of publishing books on Dr. Karanth. Two more works of her will be published soon.

Besides, Ms. Mallya has founded a Memorial Trust in the name of Dr. Shivaram Karanth in his birth place. For the benefit of the posterity, she wishes to do some constructive work in honour of Dr. Kota Shivaram Karanth. Ms. Malini Mallya being the Secretary of Dr. Kota Shivaram Karanta Memorial Foundation (R) Saligrama,Udupi Dist, Karnataka works hard to realise her dreams. which work of hers is also gaining popularity all over Karnataka.

Ms. B. Malini Mallya
P.O. Saligrama – 576 225
Udupi, Karnataka, India

 

Dr. Kota Shivaram Karanth Memorial Foundation (R)

“MANASA”, SALIGRAMA – 576225, KARNATAKA, INDIA.

Dr. Kota Shivaram Karanth

The contributions of Late Dr. Kota Shivaram Karanth (1902-1997) the great writer of this century, scholar, educationist, encyclopaedist, lexicographer, theater expert and environmentalist etc, etc were inconceivable today when we think of the days of the pre-independent India during which time he single handedly worked as a writer, social reformer and ventured in so many fields of public importance. He began his career as a freedom fighter of India inspired by Mahatma Gandhiji. Gradually ,he worked for the spread of the knowledge and social awareness amongst the people through his life. He never failed in his ideals till the end of his life which was his greatest potentiality as a writer . His concern for social justice was well-known all over India due to his legal battles over environmental issues. Dr. Kota Shivaram Karanth Memorial Foundation is a public trust founded in the birth place of late Shivaram Karanth with the objectives of marinating, preserving and propagating the intellectual and unusual theatrical activities of late Dr.Karanth for the posterity and the art lovers elsewhere. Just like “The Shakespeare Birth Place Trust” at Startford -on- Avon , United Kingdom, Dr. Kota Shivaram Karanth Memorial Foundation desires to commemorate the works of late Dr. Karanth by establishing various institutions viz., Dr. Shivaram Karanth Museum, Shivaram Karanth Memorial House ,Shivaram Karanth Children’s ‘Theatre, Shivaram Karanth Fine Arts ‘ centre, Shivaram Karanth Science centre etc. The proposed Shivaram Karanth Mobile Science unit aims at giving audio-visual scientific knowledge to the school children and the uneducated/moderately educated rural folk. Besides this, the Memorial foundation intends to carry out community health service in the rural areas. All these proposed projects are in tune with the activities of late Dr. Shivaram Karanth during his life time. To realise the above dreams, the foundation needs huge amount of finance to the extent of about Rs.10crores, the accumulation of which is possible only with the liberal contributions of the like-minded philanthropists, art lovers, literary admirers, social reformers etc. Your donations are eligible for Income tax relief of 50% under 80G clause of Income Tax act of India (for Indian Residents only). Please draw your cheque/demand draft/foreign currency in the name of the foundation as above and mail the same to the following address.

July 21, 2007 Posted by | HAMPI, KARANTH | 2 Comments