Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka,

Kannadigarella ondaagi Kannadavannu ulisona, kalisona and belesona

Welcome to Triveni,Tri-State Kannada Cultural Association,

Welcome to Triveni
the Tri-State Kannada Cultural Association,
a confluence of Kannadigas from
Delaware, New Jersey, and Pennsylvania areas,
on the web

‘wæªÉÃtÂ’AiÀÄ DgÀA¨sÀzÀ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ
(¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ qÉ®ªÉÃgï PÀtªÉAiÀÄ°è ¸ÁܦvÀªÁzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ)
qÁ. «. PÉ. ¥Àæ¸À£Àß PÀĪÀiÁgï
wæªÉÃt ¸ÁÜ¥ÀPÁzsÀåPÀëgÀÄ

    ‘wæªÉÃtÂ’ ºÀÄnÖ FUÀ 29 ªÀµÀðUÀ¼ÁVªÉ. CzÀ£ÀÄß eÁÕ¦¹PÉÆAqÁUÀ £À£ÀUÉ ¸ÀAvÉÆõÀzÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¸Àé®à D±ÀÑAiÀÄðªÀÇ DUÀÄvÀÛzÉ. KPÉAzÀgÉ wæªÉÃt ºÀÄnÖzÀ ¢£À £À£ÀUÉ E£ÀÆß PÀtÂÚUÉ PÀnÖzÀ ºÁUÉ, ªÀÄ£À¹ì£À°è CZÀѽAiÀÄzÉ ¤AwzÉ. CzÀgÀ PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀUÀ¼É¯Áè £À£ÀUÉ ¤£Éß-ªÉÆ£Éß £ÀqÉ¢zÉAiÉÆ JA§ ¨sÀæªÉÄ GAmÁUÀĪÀ vÀgÀºÀ EzÉ. ºÁUÁV, CzÀPÉÌ 29 ªÀµÀðªÉAzÁUÀ £À£ÀUÉ ¸ÉÆÃfUÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ CµÉÖãÀÄ D±ÀÑAiÀÄðªÀ®è. D PÁgÀtPÁÌUÉAiÉÄ MªÉÆäªÉÄä ¸Àé®à ºÉªÉÄäAiÀÄÆ ¸ÀĽzÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀA¨sÀæªÀÄ¥ÀnÖzÀÆÝ GAlÄ. ºÁUÉAiÉÄà wæªÉÃt ºÀÄnÖzÀ ªÉÆzÀ®°è, DyðPÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ §ªÀuÉUÀ¼ÀÆ eÁÕ¥ÀPÀPÉÌ §AzÀÄ ‘C£ÀĨsÀªÀªÀÅ ¸À”AiÀÄ®è, CzÀgÀ £É£À¥Éà ¸À”‘ JA§ “ùà CªÀgÀ ªÁPÀå C¤ÃjvÀªÁVAiÉÄà eÁÕ¥ÀPÀPÉÌ §gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35 ªÀµÀðPÀÆÌ “A¢£À ªÀiÁvÀÄ. Erà CªÉÄÃjPÀ zÉñÀzÀ°èAiÉÄ MlÄÖ PÀ£ÀßrUÀgÀ ¸ÀASÉå 10,000 E¢ÝgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ HºÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ®ªÁgÀÄ d£ÀgÀ JtÂPÉ. DzÀÝjAzÀ qÉ®ªÉÃgï PÀtªÉAiÀÄ°è (JAzÀgÉ, ¦üû®qÉ°áAiÀÄ, £ÀÆå d¹ð ªÀÄvÀÄÛ qÉ®ªÉÃgï ªÀÄÆgÀÄ gÁdåUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃj) £ÀÆgÀÄ d£À PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ¸ÀºÀ EgÀ°®è JAzÀgÉ D±ÀÑAiÀÄðªÉä®è. £ÀªÀÄä ¥Àæw ¢£ÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀªÀÅ EAVèµï ¨sÁµÉAiÀÄ°è £ÀqɸÀ¨ÉÃPÁzÀÄzÀjAzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ £Á°UÉ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß £ÀÄrAiÀÄ®Ä §AiÀĸÀÄwÛvÀÄÛ. (ºÁUÉAiÉÄ PÀ£ÀßqÀzÀ £Á°UÉ, PÀ£ÀßrUÀgÀ gÀ¸ÀPÀªÀ¼ÀªÀ£ÀÆß §AiÀĸÀÄwÛvÀÄÛ). ºÉƸÀzÁV AiÀiÁgÉƧâgÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÁzÀgÀÆ CªÀgÀÄ PÀ£ÀßrUÀjgÀ§ºÀÄzÉãÉÆ JAzÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì vÀÄrAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. DUÀ E°è MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ E¢ÝzÀÝgÉ… JAzÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì ºÁvÉÆgÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ PÀ£ÀßrUÀgÉà E®èzÀ eÁUÀzÀ°è ¸ÀAWÀªÉÃPÉ J£ÀÄߪÀ ¤gÀxÀðPÀvÉAiÀÄ CjªÀÇ DVvÀÄÛ. DzÀPÁgÀt, EzÀÝ PÉ®ªÉà ¸ÉßÔvÀgÀÄ AiÀiÁgÀ ªÀÄ£ÉAiÀįÁèzÀgÀÆ DUÀ FUÀ ¸ÉÃj £Á°UÉAiÀÄ (JgÀqÀÆ “zsÀªÁzÀ!!) ZÀ¥À®ªÀ£ÀÄß wÃj¹PÉƼÀÄîwÛzÉݪÀÅ. CªÉÄÃjPÀ zÉñÀPÉÌ §AzÀ ºÉƸÀzÀgÀ°è, £À£ÀUÉ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è D¸ÀQÛ QAavÀÆÛ EgÀ°®è. £À£Àß DV£À ¨sÁªÀ£É K¤vÉÛAzÀgÉ: £ÀªÀÄä ¨sÁgÀvÀzÉñÀzÀ°è, ¨sÁµÉ, ¤ÃgÀÄ, eÁw, ªÀÄvÀ, GvÀÛgÀ-zÀQët, “ÃUÉ ºÀvÁÛgÀÄ PÁgÀtUÀ½AzÀ £ÀªÀÄä°è J®ègÀÆ MAzÀÄUÀÆr PÉ®¸ÀªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ ¨É¼ÀzÀÄ §A¢®è; DzÀÝjAzÀ, F zÉñÀzÀ¯ÁèzÀgÀÆ CªÉ®èªÀ£ÀÆß ªÀÄgÉvÀÄ, EzÀÝ PÉ®ªÉà ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÁzÀgÀÆ MlÄÖPÀÆr PÉ®¸À ªÀiÁrzÀgÉ MAzÀÄ LPÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À§ºÀÄzÉãÉÆ JA§ MAzÀÄ PÀ£À¸ÀÄ E¢ÝvÀÄ. DUÀ £Á¤zÀÝ ¦üû®qÉ°áAiÀiÁ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀzÀ AiÀÄƤªÀ¹ðn D¥sóï ¥É¤ì¯ÉéäAiÀiÁ£À°è EArAiÀÄ ¸ÀÆÖqÉAmïì C¸ÉÆì¹AiÉÄõÀ£ï ºÉÆgÀvÁV ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀAWÀªÀÇ EgÀ°®è. DzÀÝjAzÀ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß DZÀj¹zÀgÀÆ CzÀÄ D C¸ÉÆìùAiÉÄõÀ£ï ªÀÄÆ®PÀªÉà DV, ¨sÁgÀvÀzÀ J¯Áè gÁdåUÀ¼À “”zsÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸ÀÄwÛ¢ÝvÀÄ. DzÀgÉ F LPÀåvÉ §ºÀ¼À ¢£À G½AiÀÄ°®è. ¦üû®qÉ°áAiÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ ¸ÀASÉå ºÉZÁÑzÀAvÉ, ¨sÁµÁªÁgÀÄ ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉzÉÆÃgÀ®Ä ±ÀÄgÀĪÁzÀªÀÅ. GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ “A¢, ¹A¢ü, §AUÁ½, ªÀÄgÁpAiÀÄ®èzÉ, PÉÆ£ÉUÉ zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ vÀ”ļÀÄ, vÉ®ÄUÀÄ ªÀįÉAiÀiÁ¼ÀA ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ ±ÀÄgÀĪÁV, PÀ£ÀßrUÀjUÉ ªÉâPÉAiÉÄà E®èªÁÄvÀÄ. ºÁUÁV, PÀ£ÀßrUÀjUÉ CªÀgÀzÉ DzÀ MAzÀÄ ¸ÀAWÀzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ GAmÁÄvÀÄ. 1966gÀ°è £À£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀĪÁzÀ ªÉÆlÖªÉÆzÀ® PÀ£ÀßrUÀgÉAzÀgÉ ²æÃ. ®Që÷äãÁgÁAiÀÄtAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw gÁzsÀªÀÄä£ÀªÀgÀÄ. qÁ. ®Që÷äãÁgÁAiÀÄtAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ DUÀ AiÀÄƤªÀ¹ðn D¥sóï ¥É¤ì¯ÉéäAiÀÄzÀ°è ¥sóÁªÀÄðPÁ®f ¥ÉÇæ¥sóɸÀgï DVzÀÝgÀÄ. £À£ÀUÉ PÀ£ÀßrUÀgÀ “µÀAiÀĪÁV ¸Àé®à ªÀiÁ”w ¹QÌzÀÄzÀÄ CªÀjAzÀ¯É. £Á£ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨sÉÃnªÀiÁrzÀ ¢£À, CªÀgÀ ªÀÄ£ÀUÉ §A¢zÀÝ qÁ. gÀAUÀZÁgï ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ²æêÀÄw ¥ÀzÁä (¥ÀÅ. w. £À. CªÀgÀ C½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ) ¥ÀjZÀAiÀÄ PÀÆqÀ DÄvÀÄ. 1967gÀ°è C¤jÃQëvÀªÁV £À£ÀUÉ qÁ. ±À²PÀĪÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ²æêÀÄw ªÁtÂAiÀĪÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÁÄvÀÄ. 1970gÀ ºÉÆwÛUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ C®è°èAiÉÄ PÁt¸ÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¥Àæ¸ÁÛ¥À ªÀiÁrzÀÄzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæwªÀµÀð DZÀj¸ÀÄwÛzÀ ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âzÀ ¢£À, 1971 gÀ°è. PÀ£ÀßrUÀgÀ ¸ÀASÉå §ºÀ¼À PÀrªÉÄAiÉÄAzÀÄ D ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß DUÀ PÉÊ©mÉÖªÀÅ. PÀ£ÀßrUÀgÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ E£ÀÆß Jt¸ÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄ, qÉ®ªÉÃgï PÉëÃvÀæzÀ°è ²æà ©. n. ®PÀë÷äuï ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw GªÀiÁgÀªÀgÀÆ, £ÀÆå d¹ðAiÀÄ°è qÁ. gÀAUÁZÁgï ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw ¥ÀzÁägÀªÀgÀÆ CzÉà PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝzÀÄÝ w½zÀħA¢vÀÄ. £À£ÀUÉ qÁ. ±À²PÀĪÀiÁgï ªÀÄÆ®PÀ ²æà ®PÀë÷äuï gÀªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÁÄvÀÄ. ºÁUÀÆ, £À£Àß ªÀÄÆ®PÀ qÁ. ±À²PÀĪÀiÁgÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ qÁ gÀAUÁZÁgÀjUÀÆ DV, £ÀªÀÄä°èzÀÝ PÀ£ÀßrUÀgÀ UÀÄA¥ÀÅ ¸Àé®à “±Á®ªÁÄvÀÄ. CªÉÄÃjPÀ zÉñÀzÀ°è ¥Àæ¥ÀæxÀªÀiÁzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ ¥ÁægÀA©ü¹zÀªÀgÀÄ ²æà ªÁ¸ÀÄ ºÁrðPÀgÉA§ PÀ£ÀßrUÀgÉƧâgÀÄ. CªÀgÀÄ 1924gÀ°è ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÀÅ PÀ£ÀßrUÀgÀ §½ EgÀĪÀÅzÉAzÀÄ w½zÀħgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ EwÛÃaUÉ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀ QÃwð “ÄUÀ¤ß£À Då£ï D§ðgï PÀ£ÀßrUÀjUÉ ¸À®è¨ÉÃPÀÄ. 1971gÀ°è “ÄUÀ£ï “ÄvÀæªÀÈAzÀªÀÅ MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ PÉÃAzÀæªÀ£ÀÆß ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ gÁdåUÀ¼À°è CzÀgÀ ¥ÁæAvÀå CzsÁåAiÀÄUÀ¼À£ÀÆß ¸Áܦ¸À®Ä ¤zsÀðj¹vÀÄ. D PÉÃAzÀæzÀ GzÉÝñÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ZÀað¸À®Ä, K¦æ¯ï 3 gÀAzÀÄ CªÀgÀÄ K¥Àðr¹zÀ GUÁ¢AiÀÄ ºÀ§âPÉÌ §gÀ®Ä £À£ÀUÉ DªÀÄAvÀætªÀ£ÀÄß PÀ½¹zÀÝgÀÄ. D ºÀ§âPÉÌ CªÉÄÃjPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉ£ÀqÁzÀ gÁdåUÀ¼À J®è PÀ£ÀßqÀ GvÁì”UÀ½UÀÆ DºÁé£ÀªÀ£ÀÄß PÀ½¹, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 500-600PÀÆÌ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è PÀ£ÀßrUÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹zÀÝgÀÄ. CzÉà ¢£ÀªÉ ‘¥ÀA¥À PÀ£ÀßqÀ PÀÆl’ PÀÆqÀ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁzÀzÀÄÝ. EzÀjAzÀ GvÉÛÃfvÀgÁzÀ £ÀÆå AiÀiÁPïð PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ªÀiÁgÀ£É ªÀµÀð ‘£ÀÆå AiÀiÁPïð PÀ£ÀßqÀ PÀÆl’ªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀgÀÄ. CzÀgÀ ªÀiÁgÀ£É ªÀµÀð ¨Á°ÖªÉÆÃj£À°è ‘PÁªÉÃj’ PÁ°lÖ¼ÀÄ. EªÀÅ ªÀÄÆgÀÄ ‘wæªÉÃtÂ’ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ £ÁA¢AiÀiÁzÀªÀÅ. £ÀÆå AiÀiÁPïð PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁzÀ ¢£À, C°è ¸ÉÃjzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 500PÀÆÌ ºÉaÑ£À PÀ£ÀßrUÀgÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr, £ÀªÀÄä PÉëÃvÀæzÀ®Æè MAzÀÄ ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸À§ºÀÄzÉA§ zsÉÊAiÀÄð §A¢vÀÄ. CzÀgÀ ¸ÁzsÁå¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß “ªÀıÉð ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝAvÉ, £Á£ÀÄ §PÉð°AiÀÄ AiÀÄƤªÀ¹ðn D¥sóï PÁå°¥sóÉÇäðAiÀÄUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁV §AzÀzÀÝjAzÀ, ¸ÀAWÀzÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ PÁAiÀÄð vÁvÁÌ°PÀªÁV ¤AwvÀÄ. 1975gÀ°è £Á£ÀÄ §PÉð°ÄAzÀ ¦üû®qÉ°áAiÀÄPÉÌ “AwgÀÄVzÁUÀ qÉæPÉì¯ï “±Àé”zÁ央AiÀÄPÉÌ DUÀvÁ£É §A¢zÀÝ qÁ. ªÁ¸ÀÄzÉêÀ gÁªï ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ²æêÀÄw C£À¸ÀÆAiÀÄgÀªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÁV, PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀÅ£ÀB ±ÀÄgÀĪÁÄvÀÄ. 1975gÀ ¥sóɧÄæªÀj vÁjÃRÄ 22gÀAzÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ”¼ÉAiÀÄgɯÁè £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÃj ¸ÀAWÀ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ£ÀÄß ZÀað¸À®Ä ¸À¨sÉ ¸ÉÃjzÉݪÀÅ. C ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¦üû®qÉ°áAiÀÄ, £ÀÆå d¹ð, ªÀÄvÀÄÛ qÉ®ªÉÃj£À PÀ£ÀßrUÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj MAzÀÄPÀÆr PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀPÉÌ ¥ÀǪÀð¨sÁ”AiÀiÁV GUÁ¢ºÀ§âªÀ£ÀÄß DZÀj¸ÀĪÀÅzÉAzÀÄ ¤zsÀðj¹zɪÀÅ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è, £ÀÆå AiÀiÁQð£À PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀªÀgÀÄ £ÁªÀÄä ¸ÀAWÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ ¥ÉÇæÃvÁìºÀªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ, ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀºÁAiÀĪÀiÁqÀĪÀÅzÁVAiÀÄÆ w½¹zÀgÀÄ. EzÀjAzÀ GvÉÛÃfvÀgÁzÀ £ÁªÀÅ ¸ÀAWÀzÀ ¤ªÀiÁðtªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ¯É PÉÊUÉÆAqɪÀÅ. gÁPÀë¸À ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ GUÁ¢AiÀÄ ¢£À (1975gÀ K¦æ¯ï 13 gÀAzÀÄ) ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ qÉæPÉì¯ï AiÀÄƤªÀ¹ðnAiÀÄ ¸ÀĸÀfÓvÀ ¸ÉÖöÊ£ï ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è “dÈA¨sÀuÉÄAzÀ £ÉgÀªÉÃjvÀÄ. C°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 300QÌAvÀ®Æ ºÉaÑ£À PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÝgÀÄ. EµÀÖ”ÄvÀægÀ ¨sÉÃn, M¼ÉîAiÀÄ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄȵÁ×£Àß ¨sÉÆÃd£À¢AzÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀÅ §ºÀ¼À d£ÀPÉÌ ªÉÄZÀÄÑPÉAiÀiÁVzÀ®èzÉ, ªÀÄÆgÀÄ gÁdåzÀ PÀ£ÀßrUÀgÀÆ MAzÀÄ PÀqÉ ¸ÉÃjzÀ “²µÀ× ¸ÀAvÉÆõÀ J®ègÀ°èAiÀÄÆ PÁt§ºÀÄzÁVvÀÄÛ. CªÀwÛ£À PÀ£ÀßrUÀgÀ GvÁìºÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ, qÉ®ªÉÃgï PÀtªÉAiÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉà DzÀ MAzÀÄ PÀÆlPÉÌ C¹Ü¨sÁgÀªÀ£ÀÄß ºÁQzÁÝgÉAzÀÄ ¤¸ÀìAzÉúÀªÁV ºÉüÀ§ºÀÄzÁV¢ÝvÀÄ. ºÁUÉ ¸ÁܦvÀªÁzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀPÉÌ AiÀiÁªÀ C¢üPÁgÀªÀUÀðªÀÇ EgÀ°®è. DzÀÝjAzÀ CzÀgÀ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±À²PÀĪÀiÁgï E§âgÉà ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzɪÀÅ. D MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ-£Á®ÄÌ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¹zɪÀÅ. D PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ qÉ®ªÉÃgï PÀtªÉAiÀÄ PÀ£ÀßrUÀjAzÀ “±ÉõÀªÁzÀ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ ¹QÌzÀÝjAzÀ, 1976gÀ ªÉüÉUÉ D ¸ÀAWÀPÉÌ C¢üPÁgÀªÀUÀðªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄðªÉAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢vÀÄ. D PÁgÀt¢AzÀ 1976gÀ ªÀiÁZïð 5£É vÁjÃQ£À ¢£À qÁ. ±À²PÀĪÀiÁgï ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸À¨sÉ ¸ÉÃj, PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß C¢üPÀÈvÀªÁV ¦üû®qÉ°áAiÀÄ, £ÀÆå d¹ð ªÀÄvÀÄÛ qÉ®ªÉÃj£À PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀªÉAzÀÆ, CzÀ£ÀÄß 1976gÀ GUÁ¢AiÀÄ ¢£À GzÁÏn¸ÀĪÀÅzÉAzÀÆ wêÀiÁð£ÀªÁÄvÀÄ. D ¸ÀAWÀzÀ ±Á¸À£À gÀZÀ£ÉAiÀÄ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ²æà ²æÃPÁAvÀ ¨sÀmï ªÀÄvÀÄÛ qÁ. ªÁ¸ÀÄzÉêÀ gÁªï CªÀjUÉ ªÀ”¸À¯ÁÄvÀÄ. £À¼À ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ GUÁ¢AiÀÄ ¢£À, ªÀÄzsÁå£Àí 2 WÀAmÉ ªÉüÉAiÀÄ°è £ÀÆå d¹ðAiÀÄ ZÉjæ “°è£À°ègÀĪÀ eÁAiÀiïì Q®ägï ±Á¯ÉAiÀÄ°è qÉ®ªÉÃgï PÀtªÉAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀzÀ d£À£ÀªÁÄvÀÄ. qÁ. ±À²PÀĪÀiÁgÀgÀÄ, ¸ÀAWÀzÀ ªÀÄÆgÀÄ gÁdåUÀ¼À ¸ÀAUÀªÀĪÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹, CzÀPÉÌ ‘wæªÉÃtÂ’ JA§ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ. CzÀÄ J®èjUÀÆ M¦àUÉAiÀiÁV ¸À¨sÉAiÀÄ°è C”gÉÆÃzsÀªÁV CAiÉÄÌAiÀiÁÄvÀÄ. wæªÉÃtÂAiÀÄ ¥Àæ¥ÀæxÀªÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ C ¢£ÀªÉà £ÀqÉÄvÀÄ. qÁ. ¥Àæ¸À£Àß PÀĪÀiÁgï CªÀgÀ£ÀÄß ¥Àæ¥ÀæxÀªÀÄ CzsÀåPÀëgÀ£ÁßVAiÀÄÆ, ²æà ©. n. ®PÀê÷äuï CªÀgÀ£ÀÄß G¥ÁzsÀåPÀëgÀ£ÁßVAiÀÄÆ, qÁ. ±À²PÀĪÀiÁgÀªÀgÀ£ÀÄß PÉÆñÁ¢üPÁjUÀ¼Á£ÁßVAiÀÄÆ, ²æà £ÀAd¥Àà£ÀªÀgÀ£ÀÄß PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼À£ÁßVAiÀÄÆ ZÀÄ£ÁĸÀ¯ÁÄvÀÄ. qÁ. ªÁ¸ÀÄzÉêÀgÁAiÀÄgÀÄ D ¸À¨sÉAiÀÄ°è ‘wæªÉÃtÂ’AiÀÄ ¸ÀA”zsÁ£À ±Á¸À£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄAr¹, ¸ÀªÁð£ÀĪÀÄvÀ¢AzÀ CAVÃPÁgÀ ¥ÀqÉzÀgÀÄ. ºÁUÉ ºÀÄnÖzÀ wæªÉÃtÂAiÀÄ ºÁ¢ ¸ÀÄUÀªÀĪÁVgÀzÉ, ºÀ®ªÁgÀÄ CqÀZÀuÉUÀ¼ÀÄ PÁt¹PÉÆAqÀªÀÅ. CvÀåAvÀ wêÀæªÁzÀzÀÄÝ, DyðPÀ ªÀÄÄUÀÎlÄÖ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀÄ, PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß DZÀj¸À®Ä ¸ÀܼÁ¨sÁªÀ. ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄzÀÄ, zsÀ餪ÀzsÀðPÀªÁUÀ°, ªÀ¸ÀÄÛ ªÁºÀ£À¢UÀ¼ÁUÀ° E®èzÉ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁrUÉUÀÆ vÀAzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀzÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è EzÀÝzÀÄÝ. ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½AzÀ JwÛzÀ ZÀAzÁ ºÀt D PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉà ¸Á®ÄwÛgÀ°®è. DzÀÝjAzÀ ¨ÉÃgÉ gÀAUÀ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ¨ÁrUÉUÁUÀ° CxÀªÀ ºÉÆgÀV£À ¸Á”w ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Á”zÀgÀ£ÀÄß PÀgɸÀĪÀÅzÀPÁÌUÀ° ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛgÀ°®è. CzÀȵÀÖªÀ±Ávï £ÀªÀÄä°èAiÉÄ EzÀÝ ±ÉæõÀ× PÀ¯Á”zÀgÁzÀ ²æêÀÄw “dAiÀÄ ¥Àæ¨sÁPÀgï, ²æêÀÄw “ªÀÄ®, qÁ. gÁdUÉÆ¥Á¯ï ªÀÄÄAvÁzÁªÀgÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸À® ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ D PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃV¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. wæªÉÃtÂAiÀÄÄ DZÀj¸ÀÄwÛzÀÝ GUÁ¢ ºÀ§âzÀ eÉÆvÉ, UËj ªÀÄvÀÄÛ UÀuÉñÀ£À ºÀ§âUÀ¼ÀÆ d£À¦æAiÀÄvÉ PÀAqÀÄ, CªÀ£ÀÄß ¥Àæw ªÀµÀðªÀÇ DZÀj¸ÀĪÀ ¥ÀzÀÝwAiÀiÁÄvÀÄ. F±Á£Àå ªÀ®AiÀÄzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÁV, ¥ÀævÉåÃPÀªÁV, ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀÄ£ÀÄß C¢üPÁgÀªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃj¹, D eÁUÀPÉÌ ²æêÀÄw ¥ÀzÁä gÀAUÁZÁgï CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÔĸÀ¯ÁÄvÀÄ. wæªÉÃtÂAiÀÄ DyðPÀ ¥Àj¹Üw §ºÀ¼À ¸ÀÆPÀê÷äªÁVzÀÝgÀÆ, £À£ÀUÉ £ÀªÀÄäzÉà DzÀ MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ §ºÀ¼À D¸ÉÄvÀÄÛ. D ¥ÀæPÁgÀªÁzÀ PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä°èAiÉÄ EzÀÝ ±ÉæõÀ× ¸Á”wUÀ¼ÀzÀ qÁ. gÀAUÀZÁgï CªÀgÀ ªÀÄÄA¢mÉÖ. CªÀgÀÄ PÀÆqÀ¯É M¦àPÉÆAqÀÄ, CzÉà ªÀiÁWÀ ªÀiÁ¸ÀzÀ°è ªÉÆlÖªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ ¥ÀwæPÉ ‘wæªÉÃt ªÁ”¤’AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹zÀgÀÄ. ‘wæªÉÃt ªÁ”¤’ D ¥ÀwæPÉUÉ CªÀgÉà ElÖ ºÉ¸ÀgÀÄ! CzÀÄ EA¢UÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀzÀ ¸ÀAUÀw. wæªÉÃtÂAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è D¸ÀPÀÛ£ÁVgÀĪÀ £À£ÀUÉ MAzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀzÀ ¸ÀªÀiÁZÁgÀªÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ wæªÉÃt PÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß ©lÄÖ 17 ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀgÀÆ wæªÉÃt £À£ÀߣÀÄß ©qÀzÉ EgÀĪÀÅzÀÄ. CzÀPÁÌV £Á£ÀÄ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀæwªÀµÀðzÀ C¢üPÁjªÀUÀðzÀªÀgÉ®èjUÀÆ §ºÀ¼À D¨sÁjAiÀÄVzÉÝãÉ. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉAiÀÄÆ EzÉà “zsÀªÁzÀ C©üªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀgÉAzÀÄ £ÀA©zÉÝãÉ. wæªÉÃt ¨É¼ÀzÀÄ §AzÀ ºÁ¢ ¸ÀÄUÀªÀĪÁV EgÀ¢zÀÝgÀÆ CzÀ£ÀÄß FªÀgÉ”UÀÆ zsÉÊAiÀÄð¢AzÀ®Æ, “±Áé¸À¢AzÀ®Æ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÀÄ qÉ®ªÉÃgï PÀtªÉAiÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀ zsÀÈqsÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. wæªÉÃtÂAiÀÄ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä°èzÀÝ ªÀÄ£À¹£À zÀÄUÀÄqÀªÉãÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄä £ÀAvÀgÀ, F ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÀºÀ GvÁì” PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ¹PÀÄÌvÁÛgÉAiÉÄ CxÀªÀ ªÀÄÄAzÀÄ §gÀÄvÁÛgÉAiÉÄ JAzÀÄ. D ¸ÀAzÉúÀPÉÌ PÁgÀt”®èªÉA§ÄzÀÄ FUÀ wæªÉÃtÂUÉ 29 ªÀµÀðUÀ¼ÁVgÀĪÀÅzÉà ¸ÁQë. ªÉ¸ïÖ §ÆèªÀiï ¦üûïïØ, “ÄUÀ£ï qÁ. “. PÉ. ¥Àæ¸À£Àß PÀĪÀiÁgï ªÀiÁZïð 18, 2004 ¸ÁÜ¥ÀPÁzsÀåPÀëgÀÄ

Executive Committee 2006-2007

President – Praveen Dala
Vice President – T. N. Rajashekhara
General Secretary – Gurushankar Ramamurthy
Cultural Secretary – Jayanthi Nadig
Treasurer – Angri Srinivas
Youth representative – Swati Prasad
PA representatives – Mohan Doss, Shyamprasad
NJ representatives – C.M.Ramakrishna, Geetha Kumar
Members from General Pool – Vivek Prasad, Sashi Rajashekhara

http://www.triveniusa.org/

 

December 24, 2007 Posted by | TRIVENI Kannada Sangha - USA | 1 Comment