Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka,

Kannadigarella ondaagi Kannadavannu ulisona, kalisona and belesona

Welcome to New England Kannada Koota

Welcome to New England Kannada Koota
Kannada Rajyothsava/Children Day/Deepavali Celebrations – December 8, 2007
  ““Mandaara”, New England Kannada Koota celebrated Kannada Rajyothsava/ Children’s Day/Deepavali celebrations on Saturday, December 8, 2007 at Ashland Mindess School, 90 Concord Street, Ashland, MA-01721. The program was attended by over 90 children and 175 adults…
CHITRAMANJARI – October 7, 2007
  ““Mandaara”, New England Kannada Koota hosted noted play back singers Mr. Badri Prasad and Ms. Divya Raghavan on October 7, 2007. The program was a huge success with more than 175 people enjoying an evening of enchanting live music concert.
NEKK Ganesha Chaturthi 2007 – September 16, 2007
  “Mandaara”, New England Kannada Koota (NEKK) celebrated Sri Ganesha Chathurthi celebrations on Sunday, 16th September 2007. Dr. Shankaranarayan performed Sri. Ganesha Pooje with religious deity and fervor. On this we presented flute, violin and mridangam performance by internationally acclaimed flutist “Surmani” V.K. Raman, Mysore V.Srikanth and B.Ravishankar.
NEKK Annual Picnic 2007 – July 14, 2007
  NEKK Annual picnic 2007 was held at Pomps Pond / Recreational Park in Andover on Saturday, 14th July 2006. The picnic was attended by over 150 NEKK members and every one enjoyed an exciting picnic day with lots of fun-filled activities.
Ugadi and Suvarna Karnataka Celebrations – May 12, 2007
  NEKK celebrated 2007 Ugadi and Suvarna Karnataka celebrations on Saturday, May 12, 2007 at Marlborough High School. It was a day long function with participation from many neighboring Kannada Kootas. It was attended by over 275 members and every one enjoyed the occasion.
Sri Purandara Dasa Dy Celebrations – February 24, 2007
  Sri. Purandara Dasa Day celebration was held on Saturday, February 24th, 2006 at 8:30 AM at Sri Lakshmi temple, Ashland. The program was jointly hosted by the New England Kannada Koota (NEKK) and New England Hindu Temple Inc (NEHTI) committee on Youth Cultural and Education program. More than 60 devotees attended the function and recited Sri Purandara Dasa’s compositionsmovie on the occasion.
Kannada Rajyothsava – November 11, 2006
  NEKK will celebrate 2006 Kannada Rajyothsava / Deepavali / Children’s Day celebrations on Saturday, November 11, 2006 at Marlborough High School. We are putting together a string of entertainment programs for you.
Ganesha Pooja – September 23, 2006
  NEKK celebrated 2006 Ganesha Pooje on September 23, 2006 at Marlborough High School. Noted Kannada play back singer Badari Prasad and Idugunji Mahaganapathi Yakshagana Mela entertained the audience on the occasion.
Annual Picnic – July 15, 2006
  NEKK Annual picnic 2006 was held at Pomps Pond / Recreational Park in Andover on Saturday, 15th July 2006. The event was well attended by members.
Ugadi – April 22, 2006
“Uga Ugaadi Kaledaru Ugadi Marali Barutide Hosa Varushake Hosa Harushava Hosatu Hosatu Tarutide”. Ugadi was celebrated with religious fervor and diety on Saturday, April 22nd 2006 at Keefe Tech School, Framingham.
About New England Kannada Koota
New England Kannada Koota is one of the oldest Kannada Kootas in the United States. NEKK was started in 1973 by a group of people hailing from Karnataka and living in the New England area. NEKK celebrated its 25th anniversary in 1998.
Membership
NEKK Constitution
The Constitution was first written and approved by the voting members of the Kannada Koota’s General Body on September 13, 1975. The constitution has since been amended a few times by the past committee’s…
http://www.nekk.org/

December 24, 2007 Posted by | New England Kannada Koota - USA | Leave a comment

Welcome to Triveni,Tri-State Kannada Cultural Association,

Welcome to Triveni
the Tri-State Kannada Cultural Association,
a confluence of Kannadigas from
Delaware, New Jersey, and Pennsylvania areas,
on the web

‘wæªÉÃtÂ’AiÀÄ DgÀA¨sÀzÀ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ
(¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ qÉ®ªÉÃgï PÀtªÉAiÀÄ°è ¸ÁܦvÀªÁzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ)
qÁ. «. PÉ. ¥Àæ¸À£Àß PÀĪÀiÁgï
wæªÉÃt ¸ÁÜ¥ÀPÁzsÀåPÀëgÀÄ

    ‘wæªÉÃtÂ’ ºÀÄnÖ FUÀ 29 ªÀµÀðUÀ¼ÁVªÉ. CzÀ£ÀÄß eÁÕ¦¹PÉÆAqÁUÀ £À£ÀUÉ ¸ÀAvÉÆõÀzÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¸Àé®à D±ÀÑAiÀÄðªÀÇ DUÀÄvÀÛzÉ. KPÉAzÀgÉ wæªÉÃt ºÀÄnÖzÀ ¢£À £À£ÀUÉ E£ÀÆß PÀtÂÚUÉ PÀnÖzÀ ºÁUÉ, ªÀÄ£À¹ì£À°è CZÀѽAiÀÄzÉ ¤AwzÉ. CzÀgÀ PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀUÀ¼É¯Áè £À£ÀUÉ ¤£Éß-ªÉÆ£Éß £ÀqÉ¢zÉAiÉÆ JA§ ¨sÀæªÉÄ GAmÁUÀĪÀ vÀgÀºÀ EzÉ. ºÁUÁV, CzÀPÉÌ 29 ªÀµÀðªÉAzÁUÀ £À£ÀUÉ ¸ÉÆÃfUÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ CµÉÖãÀÄ D±ÀÑAiÀÄðªÀ®è. D PÁgÀtPÁÌUÉAiÉÄ MªÉÆäªÉÄä ¸Àé®à ºÉªÉÄäAiÀÄÆ ¸ÀĽzÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀA¨sÀæªÀÄ¥ÀnÖzÀÆÝ GAlÄ. ºÁUÉAiÉÄà wæªÉÃt ºÀÄnÖzÀ ªÉÆzÀ®°è, DyðPÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ §ªÀuÉUÀ¼ÀÆ eÁÕ¥ÀPÀPÉÌ §AzÀÄ ‘C£ÀĨsÀªÀªÀÅ ¸À”AiÀÄ®è, CzÀgÀ £É£À¥Éà ¸À”‘ JA§ “ùà CªÀgÀ ªÁPÀå C¤ÃjvÀªÁVAiÉÄà eÁÕ¥ÀPÀPÉÌ §gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35 ªÀµÀðPÀÆÌ “A¢£À ªÀiÁvÀÄ. Erà CªÉÄÃjPÀ zÉñÀzÀ°èAiÉÄ MlÄÖ PÀ£ÀßrUÀgÀ ¸ÀASÉå 10,000 E¢ÝgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ HºÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ®ªÁgÀÄ d£ÀgÀ JtÂPÉ. DzÀÝjAzÀ qÉ®ªÉÃgï PÀtªÉAiÀÄ°è (JAzÀgÉ, ¦üû®qÉ°áAiÀÄ, £ÀÆå d¹ð ªÀÄvÀÄÛ qÉ®ªÉÃgï ªÀÄÆgÀÄ gÁdåUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃj) £ÀÆgÀÄ d£À PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ¸ÀºÀ EgÀ°®è JAzÀgÉ D±ÀÑAiÀÄðªÉä®è. £ÀªÀÄä ¥Àæw ¢£ÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀªÀÅ EAVèµï ¨sÁµÉAiÀÄ°è £ÀqɸÀ¨ÉÃPÁzÀÄzÀjAzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ £Á°UÉ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß £ÀÄrAiÀÄ®Ä §AiÀĸÀÄwÛvÀÄÛ. (ºÁUÉAiÉÄ PÀ£ÀßqÀzÀ £Á°UÉ, PÀ£ÀßrUÀgÀ gÀ¸ÀPÀªÀ¼ÀªÀ£ÀÆß §AiÀĸÀÄwÛvÀÄÛ). ºÉƸÀzÁV AiÀiÁgÉƧâgÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÁzÀgÀÆ CªÀgÀÄ PÀ£ÀßrUÀjgÀ§ºÀÄzÉãÉÆ JAzÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì vÀÄrAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. DUÀ E°è MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ E¢ÝzÀÝgÉ… JAzÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì ºÁvÉÆgÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ PÀ£ÀßrUÀgÉà E®èzÀ eÁUÀzÀ°è ¸ÀAWÀªÉÃPÉ J£ÀÄߪÀ ¤gÀxÀðPÀvÉAiÀÄ CjªÀÇ DVvÀÄÛ. DzÀPÁgÀt, EzÀÝ PÉ®ªÉà ¸ÉßÔvÀgÀÄ AiÀiÁgÀ ªÀÄ£ÉAiÀįÁèzÀgÀÆ DUÀ FUÀ ¸ÉÃj £Á°UÉAiÀÄ (JgÀqÀÆ “zsÀªÁzÀ!!) ZÀ¥À®ªÀ£ÀÄß wÃj¹PÉƼÀÄîwÛzÉݪÀÅ. CªÉÄÃjPÀ zÉñÀPÉÌ §AzÀ ºÉƸÀzÀgÀ°è, £À£ÀUÉ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è D¸ÀQÛ QAavÀÆÛ EgÀ°®è. £À£Àß DV£À ¨sÁªÀ£É K¤vÉÛAzÀgÉ: £ÀªÀÄä ¨sÁgÀvÀzÉñÀzÀ°è, ¨sÁµÉ, ¤ÃgÀÄ, eÁw, ªÀÄvÀ, GvÀÛgÀ-zÀQët, “ÃUÉ ºÀvÁÛgÀÄ PÁgÀtUÀ½AzÀ £ÀªÀÄä°è J®ègÀÆ MAzÀÄUÀÆr PÉ®¸ÀªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ ¨É¼ÀzÀÄ §A¢®è; DzÀÝjAzÀ, F zÉñÀzÀ¯ÁèzÀgÀÆ CªÉ®èªÀ£ÀÆß ªÀÄgÉvÀÄ, EzÀÝ PÉ®ªÉà ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÁzÀgÀÆ MlÄÖPÀÆr PÉ®¸À ªÀiÁrzÀgÉ MAzÀÄ LPÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À§ºÀÄzÉãÉÆ JA§ MAzÀÄ PÀ£À¸ÀÄ E¢ÝvÀÄ. DUÀ £Á¤zÀÝ ¦üû®qÉ°áAiÀiÁ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀzÀ AiÀÄƤªÀ¹ðn D¥sóï ¥É¤ì¯ÉéäAiÀiÁ£À°è EArAiÀÄ ¸ÀÆÖqÉAmïì C¸ÉÆì¹AiÉÄõÀ£ï ºÉÆgÀvÁV ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀAWÀªÀÇ EgÀ°®è. DzÀÝjAzÀ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß DZÀj¹zÀgÀÆ CzÀÄ D C¸ÉÆìùAiÉÄõÀ£ï ªÀÄÆ®PÀªÉà DV, ¨sÁgÀvÀzÀ J¯Áè gÁdåUÀ¼À “”zsÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸ÀÄwÛ¢ÝvÀÄ. DzÀgÉ F LPÀåvÉ §ºÀ¼À ¢£À G½AiÀÄ°®è. ¦üû®qÉ°áAiÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ ¸ÀASÉå ºÉZÁÑzÀAvÉ, ¨sÁµÁªÁgÀÄ ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉzÉÆÃgÀ®Ä ±ÀÄgÀĪÁzÀªÀÅ. GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ “A¢, ¹A¢ü, §AUÁ½, ªÀÄgÁpAiÀÄ®èzÉ, PÉÆ£ÉUÉ zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ vÀ”ļÀÄ, vÉ®ÄUÀÄ ªÀįÉAiÀiÁ¼ÀA ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ ±ÀÄgÀĪÁV, PÀ£ÀßrUÀjUÉ ªÉâPÉAiÉÄà E®èªÁÄvÀÄ. ºÁUÁV, PÀ£ÀßrUÀjUÉ CªÀgÀzÉ DzÀ MAzÀÄ ¸ÀAWÀzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ GAmÁÄvÀÄ. 1966gÀ°è £À£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀĪÁzÀ ªÉÆlÖªÉÆzÀ® PÀ£ÀßrUÀgÉAzÀgÉ ²æÃ. ®Që÷äãÁgÁAiÀÄtAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw gÁzsÀªÀÄä£ÀªÀgÀÄ. qÁ. ®Që÷äãÁgÁAiÀÄtAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ DUÀ AiÀÄƤªÀ¹ðn D¥sóï ¥É¤ì¯ÉéäAiÀÄzÀ°è ¥sóÁªÀÄðPÁ®f ¥ÉÇæ¥sóɸÀgï DVzÀÝgÀÄ. £À£ÀUÉ PÀ£ÀßrUÀgÀ “µÀAiÀĪÁV ¸Àé®à ªÀiÁ”w ¹QÌzÀÄzÀÄ CªÀjAzÀ¯É. £Á£ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨sÉÃnªÀiÁrzÀ ¢£À, CªÀgÀ ªÀÄ£ÀUÉ §A¢zÀÝ qÁ. gÀAUÀZÁgï ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ²æêÀÄw ¥ÀzÁä (¥ÀÅ. w. £À. CªÀgÀ C½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ) ¥ÀjZÀAiÀÄ PÀÆqÀ DÄvÀÄ. 1967gÀ°è C¤jÃQëvÀªÁV £À£ÀUÉ qÁ. ±À²PÀĪÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ²æêÀÄw ªÁtÂAiÀĪÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÁÄvÀÄ. 1970gÀ ºÉÆwÛUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ C®è°èAiÉÄ PÁt¸ÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¥Àæ¸ÁÛ¥À ªÀiÁrzÀÄzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæwªÀµÀð DZÀj¸ÀÄwÛzÀ ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âzÀ ¢£À, 1971 gÀ°è. PÀ£ÀßrUÀgÀ ¸ÀASÉå §ºÀ¼À PÀrªÉÄAiÉÄAzÀÄ D ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß DUÀ PÉÊ©mÉÖªÀÅ. PÀ£ÀßrUÀgÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ E£ÀÆß Jt¸ÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄ, qÉ®ªÉÃgï PÉëÃvÀæzÀ°è ²æà ©. n. ®PÀë÷äuï ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw GªÀiÁgÀªÀgÀÆ, £ÀÆå d¹ðAiÀÄ°è qÁ. gÀAUÁZÁgï ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw ¥ÀzÁägÀªÀgÀÆ CzÉà PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝzÀÄÝ w½zÀħA¢vÀÄ. £À£ÀUÉ qÁ. ±À²PÀĪÀiÁgï ªÀÄÆ®PÀ ²æà ®PÀë÷äuï gÀªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÁÄvÀÄ. ºÁUÀÆ, £À£Àß ªÀÄÆ®PÀ qÁ. ±À²PÀĪÀiÁgÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ qÁ gÀAUÁZÁgÀjUÀÆ DV, £ÀªÀÄä°èzÀÝ PÀ£ÀßrUÀgÀ UÀÄA¥ÀÅ ¸Àé®à “±Á®ªÁÄvÀÄ. CªÉÄÃjPÀ zÉñÀzÀ°è ¥Àæ¥ÀæxÀªÀiÁzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ ¥ÁægÀA©ü¹zÀªÀgÀÄ ²æà ªÁ¸ÀÄ ºÁrðPÀgÉA§ PÀ£ÀßrUÀgÉƧâgÀÄ. CªÀgÀÄ 1924gÀ°è ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÀÅ PÀ£ÀßrUÀgÀ §½ EgÀĪÀÅzÉAzÀÄ w½zÀħgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ EwÛÃaUÉ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀ QÃwð “ÄUÀ¤ß£À Då£ï D§ðgï PÀ£ÀßrUÀjUÉ ¸À®è¨ÉÃPÀÄ. 1971gÀ°è “ÄUÀ£ï “ÄvÀæªÀÈAzÀªÀÅ MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ PÉÃAzÀæªÀ£ÀÆß ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ gÁdåUÀ¼À°è CzÀgÀ ¥ÁæAvÀå CzsÁåAiÀÄUÀ¼À£ÀÆß ¸Áܦ¸À®Ä ¤zsÀðj¹vÀÄ. D PÉÃAzÀæzÀ GzÉÝñÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ZÀað¸À®Ä, K¦æ¯ï 3 gÀAzÀÄ CªÀgÀÄ K¥Àðr¹zÀ GUÁ¢AiÀÄ ºÀ§âPÉÌ §gÀ®Ä £À£ÀUÉ DªÀÄAvÀætªÀ£ÀÄß PÀ½¹zÀÝgÀÄ. D ºÀ§âPÉÌ CªÉÄÃjPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉ£ÀqÁzÀ gÁdåUÀ¼À J®è PÀ£ÀßqÀ GvÁì”UÀ½UÀÆ DºÁé£ÀªÀ£ÀÄß PÀ½¹, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 500-600PÀÆÌ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è PÀ£ÀßrUÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹zÀÝgÀÄ. CzÉà ¢£ÀªÉ ‘¥ÀA¥À PÀ£ÀßqÀ PÀÆl’ PÀÆqÀ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁzÀzÀÄÝ. EzÀjAzÀ GvÉÛÃfvÀgÁzÀ £ÀÆå AiÀiÁPïð PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ªÀiÁgÀ£É ªÀµÀð ‘£ÀÆå AiÀiÁPïð PÀ£ÀßqÀ PÀÆl’ªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀgÀÄ. CzÀgÀ ªÀiÁgÀ£É ªÀµÀð ¨Á°ÖªÉÆÃj£À°è ‘PÁªÉÃj’ PÁ°lÖ¼ÀÄ. EªÀÅ ªÀÄÆgÀÄ ‘wæªÉÃtÂ’ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ £ÁA¢AiÀiÁzÀªÀÅ. £ÀÆå AiÀiÁPïð PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁzÀ ¢£À, C°è ¸ÉÃjzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 500PÀÆÌ ºÉaÑ£À PÀ£ÀßrUÀgÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr, £ÀªÀÄä PÉëÃvÀæzÀ®Æè MAzÀÄ ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸À§ºÀÄzÉA§ zsÉÊAiÀÄð §A¢vÀÄ. CzÀgÀ ¸ÁzsÁå¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß “ªÀıÉð ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝAvÉ, £Á£ÀÄ §PÉð°AiÀÄ AiÀÄƤªÀ¹ðn D¥sóï PÁå°¥sóÉÇäðAiÀÄUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁV §AzÀzÀÝjAzÀ, ¸ÀAWÀzÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ PÁAiÀÄð vÁvÁÌ°PÀªÁV ¤AwvÀÄ. 1975gÀ°è £Á£ÀÄ §PÉð°ÄAzÀ ¦üû®qÉ°áAiÀÄPÉÌ “AwgÀÄVzÁUÀ qÉæPÉì¯ï “±Àé”zÁ央AiÀÄPÉÌ DUÀvÁ£É §A¢zÀÝ qÁ. ªÁ¸ÀÄzÉêÀ gÁªï ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ²æêÀÄw C£À¸ÀÆAiÀÄgÀªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÁV, PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀÅ£ÀB ±ÀÄgÀĪÁÄvÀÄ. 1975gÀ ¥sóɧÄæªÀj vÁjÃRÄ 22gÀAzÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ”¼ÉAiÀÄgɯÁè £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÃj ¸ÀAWÀ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ£ÀÄß ZÀað¸À®Ä ¸À¨sÉ ¸ÉÃjzÉݪÀÅ. C ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¦üû®qÉ°áAiÀÄ, £ÀÆå d¹ð, ªÀÄvÀÄÛ qÉ®ªÉÃj£À PÀ£ÀßrUÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj MAzÀÄPÀÆr PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀPÉÌ ¥ÀǪÀð¨sÁ”AiÀiÁV GUÁ¢ºÀ§âªÀ£ÀÄß DZÀj¸ÀĪÀÅzÉAzÀÄ ¤zsÀðj¹zɪÀÅ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è, £ÀÆå AiÀiÁQð£À PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀªÀgÀÄ £ÁªÀÄä ¸ÀAWÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ ¥ÉÇæÃvÁìºÀªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ, ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀºÁAiÀĪÀiÁqÀĪÀÅzÁVAiÀÄÆ w½¹zÀgÀÄ. EzÀjAzÀ GvÉÛÃfvÀgÁzÀ £ÁªÀÅ ¸ÀAWÀzÀ ¤ªÀiÁðtªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ¯É PÉÊUÉÆAqɪÀÅ. gÁPÀë¸À ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ GUÁ¢AiÀÄ ¢£À (1975gÀ K¦æ¯ï 13 gÀAzÀÄ) ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ qÉæPÉì¯ï AiÀÄƤªÀ¹ðnAiÀÄ ¸ÀĸÀfÓvÀ ¸ÉÖöÊ£ï ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è “dÈA¨sÀuÉÄAzÀ £ÉgÀªÉÃjvÀÄ. C°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 300QÌAvÀ®Æ ºÉaÑ£À PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÝgÀÄ. EµÀÖ”ÄvÀægÀ ¨sÉÃn, M¼ÉîAiÀÄ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄȵÁ×£Àß ¨sÉÆÃd£À¢AzÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀÅ §ºÀ¼À d£ÀPÉÌ ªÉÄZÀÄÑPÉAiÀiÁVzÀ®èzÉ, ªÀÄÆgÀÄ gÁdåzÀ PÀ£ÀßrUÀgÀÆ MAzÀÄ PÀqÉ ¸ÉÃjzÀ “²µÀ× ¸ÀAvÉÆõÀ J®ègÀ°èAiÀÄÆ PÁt§ºÀÄzÁVvÀÄÛ. CªÀwÛ£À PÀ£ÀßrUÀgÀ GvÁìºÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ, qÉ®ªÉÃgï PÀtªÉAiÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉà DzÀ MAzÀÄ PÀÆlPÉÌ C¹Ü¨sÁgÀªÀ£ÀÄß ºÁQzÁÝgÉAzÀÄ ¤¸ÀìAzÉúÀªÁV ºÉüÀ§ºÀÄzÁV¢ÝvÀÄ. ºÁUÉ ¸ÁܦvÀªÁzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀPÉÌ AiÀiÁªÀ C¢üPÁgÀªÀUÀðªÀÇ EgÀ°®è. DzÀÝjAzÀ CzÀgÀ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±À²PÀĪÀiÁgï E§âgÉà ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzɪÀÅ. D MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ-£Á®ÄÌ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¹zɪÀÅ. D PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ qÉ®ªÉÃgï PÀtªÉAiÀÄ PÀ£ÀßrUÀjAzÀ “±ÉõÀªÁzÀ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ ¹QÌzÀÝjAzÀ, 1976gÀ ªÉüÉUÉ D ¸ÀAWÀPÉÌ C¢üPÁgÀªÀUÀðªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄðªÉAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢vÀÄ. D PÁgÀt¢AzÀ 1976gÀ ªÀiÁZïð 5£É vÁjÃQ£À ¢£À qÁ. ±À²PÀĪÀiÁgï ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸À¨sÉ ¸ÉÃj, PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß C¢üPÀÈvÀªÁV ¦üû®qÉ°áAiÀÄ, £ÀÆå d¹ð ªÀÄvÀÄÛ qÉ®ªÉÃj£À PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀªÉAzÀÆ, CzÀ£ÀÄß 1976gÀ GUÁ¢AiÀÄ ¢£À GzÁÏn¸ÀĪÀÅzÉAzÀÆ wêÀiÁð£ÀªÁÄvÀÄ. D ¸ÀAWÀzÀ ±Á¸À£À gÀZÀ£ÉAiÀÄ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ²æà ²æÃPÁAvÀ ¨sÀmï ªÀÄvÀÄÛ qÁ. ªÁ¸ÀÄzÉêÀ gÁªï CªÀjUÉ ªÀ”¸À¯ÁÄvÀÄ. £À¼À ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ GUÁ¢AiÀÄ ¢£À, ªÀÄzsÁå£Àí 2 WÀAmÉ ªÉüÉAiÀÄ°è £ÀÆå d¹ðAiÀÄ ZÉjæ “°è£À°ègÀĪÀ eÁAiÀiïì Q®ägï ±Á¯ÉAiÀÄ°è qÉ®ªÉÃgï PÀtªÉAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀzÀ d£À£ÀªÁÄvÀÄ. qÁ. ±À²PÀĪÀiÁgÀgÀÄ, ¸ÀAWÀzÀ ªÀÄÆgÀÄ gÁdåUÀ¼À ¸ÀAUÀªÀĪÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹, CzÀPÉÌ ‘wæªÉÃtÂ’ JA§ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ. CzÀÄ J®èjUÀÆ M¦àUÉAiÀiÁV ¸À¨sÉAiÀÄ°è C”gÉÆÃzsÀªÁV CAiÉÄÌAiÀiÁÄvÀÄ. wæªÉÃtÂAiÀÄ ¥Àæ¥ÀæxÀªÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ C ¢£ÀªÉà £ÀqÉÄvÀÄ. qÁ. ¥Àæ¸À£Àß PÀĪÀiÁgï CªÀgÀ£ÀÄß ¥Àæ¥ÀæxÀªÀÄ CzsÀåPÀëgÀ£ÁßVAiÀÄÆ, ²æà ©. n. ®PÀê÷äuï CªÀgÀ£ÀÄß G¥ÁzsÀåPÀëgÀ£ÁßVAiÀÄÆ, qÁ. ±À²PÀĪÀiÁgÀªÀgÀ£ÀÄß PÉÆñÁ¢üPÁjUÀ¼Á£ÁßVAiÀÄÆ, ²æà £ÀAd¥Àà£ÀªÀgÀ£ÀÄß PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼À£ÁßVAiÀÄÆ ZÀÄ£ÁĸÀ¯ÁÄvÀÄ. qÁ. ªÁ¸ÀÄzÉêÀgÁAiÀÄgÀÄ D ¸À¨sÉAiÀÄ°è ‘wæªÉÃtÂ’AiÀÄ ¸ÀA”zsÁ£À ±Á¸À£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄAr¹, ¸ÀªÁð£ÀĪÀÄvÀ¢AzÀ CAVÃPÁgÀ ¥ÀqÉzÀgÀÄ. ºÁUÉ ºÀÄnÖzÀ wæªÉÃtÂAiÀÄ ºÁ¢ ¸ÀÄUÀªÀĪÁVgÀzÉ, ºÀ®ªÁgÀÄ CqÀZÀuÉUÀ¼ÀÄ PÁt¹PÉÆAqÀªÀÅ. CvÀåAvÀ wêÀæªÁzÀzÀÄÝ, DyðPÀ ªÀÄÄUÀÎlÄÖ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀÄ, PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß DZÀj¸À®Ä ¸ÀܼÁ¨sÁªÀ. ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄzÀÄ, zsÀ餪ÀzsÀðPÀªÁUÀ°, ªÀ¸ÀÄÛ ªÁºÀ£À¢UÀ¼ÁUÀ° E®èzÉ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁrUÉUÀÆ vÀAzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀzÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è EzÀÝzÀÄÝ. ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½AzÀ JwÛzÀ ZÀAzÁ ºÀt D PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉà ¸Á®ÄwÛgÀ°®è. DzÀÝjAzÀ ¨ÉÃgÉ gÀAUÀ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ¨ÁrUÉUÁUÀ° CxÀªÀ ºÉÆgÀV£À ¸Á”w ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Á”zÀgÀ£ÀÄß PÀgɸÀĪÀÅzÀPÁÌUÀ° ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛgÀ°®è. CzÀȵÀÖªÀ±Ávï £ÀªÀÄä°èAiÉÄ EzÀÝ ±ÉæõÀ× PÀ¯Á”zÀgÁzÀ ²æêÀÄw “dAiÀÄ ¥Àæ¨sÁPÀgï, ²æêÀÄw “ªÀÄ®, qÁ. gÁdUÉÆ¥Á¯ï ªÀÄÄAvÁzÁªÀgÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸À® ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ D PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃV¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. wæªÉÃtÂAiÀÄÄ DZÀj¸ÀÄwÛzÀÝ GUÁ¢ ºÀ§âzÀ eÉÆvÉ, UËj ªÀÄvÀÄÛ UÀuÉñÀ£À ºÀ§âUÀ¼ÀÆ d£À¦æAiÀÄvÉ PÀAqÀÄ, CªÀ£ÀÄß ¥Àæw ªÀµÀðªÀÇ DZÀj¸ÀĪÀ ¥ÀzÀÝwAiÀiÁÄvÀÄ. F±Á£Àå ªÀ®AiÀÄzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÁV, ¥ÀævÉåÃPÀªÁV, ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀÄ£ÀÄß C¢üPÁgÀªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃj¹, D eÁUÀPÉÌ ²æêÀÄw ¥ÀzÁä gÀAUÁZÁgï CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÔĸÀ¯ÁÄvÀÄ. wæªÉÃtÂAiÀÄ DyðPÀ ¥Àj¹Üw §ºÀ¼À ¸ÀÆPÀê÷äªÁVzÀÝgÀÆ, £À£ÀUÉ £ÀªÀÄäzÉà DzÀ MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ §ºÀ¼À D¸ÉÄvÀÄÛ. D ¥ÀæPÁgÀªÁzÀ PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä°èAiÉÄ EzÀÝ ±ÉæõÀ× ¸Á”wUÀ¼ÀzÀ qÁ. gÀAUÀZÁgï CªÀgÀ ªÀÄÄA¢mÉÖ. CªÀgÀÄ PÀÆqÀ¯É M¦àPÉÆAqÀÄ, CzÉà ªÀiÁWÀ ªÀiÁ¸ÀzÀ°è ªÉÆlÖªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ ¥ÀwæPÉ ‘wæªÉÃt ªÁ”¤’AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹zÀgÀÄ. ‘wæªÉÃt ªÁ”¤’ D ¥ÀwæPÉUÉ CªÀgÉà ElÖ ºÉ¸ÀgÀÄ! CzÀÄ EA¢UÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀzÀ ¸ÀAUÀw. wæªÉÃtÂAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è D¸ÀPÀÛ£ÁVgÀĪÀ £À£ÀUÉ MAzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀzÀ ¸ÀªÀiÁZÁgÀªÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ wæªÉÃt PÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß ©lÄÖ 17 ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀgÀÆ wæªÉÃt £À£ÀߣÀÄß ©qÀzÉ EgÀĪÀÅzÀÄ. CzÀPÁÌV £Á£ÀÄ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀæwªÀµÀðzÀ C¢üPÁjªÀUÀðzÀªÀgÉ®èjUÀÆ §ºÀ¼À D¨sÁjAiÀÄVzÉÝãÉ. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉAiÀÄÆ EzÉà “zsÀªÁzÀ C©üªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀgÉAzÀÄ £ÀA©zÉÝãÉ. wæªÉÃt ¨É¼ÀzÀÄ §AzÀ ºÁ¢ ¸ÀÄUÀªÀĪÁV EgÀ¢zÀÝgÀÆ CzÀ£ÀÄß FªÀgÉ”UÀÆ zsÉÊAiÀÄð¢AzÀ®Æ, “±Áé¸À¢AzÀ®Æ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÀÄ qÉ®ªÉÃgï PÀtªÉAiÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀ zsÀÈqsÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. wæªÉÃtÂAiÀÄ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä°èzÀÝ ªÀÄ£À¹£À zÀÄUÀÄqÀªÉãÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄä £ÀAvÀgÀ, F ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÀºÀ GvÁì” PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ¹PÀÄÌvÁÛgÉAiÉÄ CxÀªÀ ªÀÄÄAzÀÄ §gÀÄvÁÛgÉAiÉÄ JAzÀÄ. D ¸ÀAzÉúÀPÉÌ PÁgÀt”®èªÉA§ÄzÀÄ FUÀ wæªÉÃtÂUÉ 29 ªÀµÀðUÀ¼ÁVgÀĪÀÅzÉà ¸ÁQë. ªÉ¸ïÖ §ÆèªÀiï ¦üûïïØ, “ÄUÀ£ï qÁ. “. PÉ. ¥Àæ¸À£Àß PÀĪÀiÁgï ªÀiÁZïð 18, 2004 ¸ÁÜ¥ÀPÁzsÀåPÀëgÀÄ

Executive Committee 2006-2007

President – Praveen Dala
Vice President – T. N. Rajashekhara
General Secretary – Gurushankar Ramamurthy
Cultural Secretary – Jayanthi Nadig
Treasurer – Angri Srinivas
Youth representative – Swati Prasad
PA representatives – Mohan Doss, Shyamprasad
NJ representatives – C.M.Ramakrishna, Geetha Kumar
Members from General Pool – Vivek Prasad, Sashi Rajashekhara

http://www.triveniusa.org/

 

December 24, 2007 Posted by | TRIVENI Kannada Sangha - USA | 1 Comment