Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka,

Kannadigarella ondaagi Kannadavannu ulisona, kalisona and belesona

nudidanthe nadeyadavaru by Dr. U. B. Pavanaja

£ÀÄrzÀAvÉ £ÀqÉAiÀÄzÀªÀgÀÄ

 

MAzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ GzÉÝñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÁ¸ÀQÛ¬ÄAzÀ GvÀÛªÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä DgÀA©ü¹ CzÀ£ÀÄß J®ègÀÆ ºÉÆUÀ¼À®Ä ¥ÁægÀA©ü¹ F ºÉÆUÀ½PÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉÃj vÁ£É ¸ÀªÀð¸Àé, vÁ£ÀÄ ªÀiÁrzÉÝ®è ¸Àj JA§ CºÀAPÁgÀ¢AzÀ DgÀA¨sÀzÀ°è AiÀiÁªÀ GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÉÆà CzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ EµÀÖ§AzÀAvÉ PÀÄtÂAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀªÀgÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è DUÁUÀ C®è°è PÁtÄvÉÛêÉ. EªÀgÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä ºÉÆUÀ½ ClÖPÉÌÃj¹zÀªÀjUÉ £ÀAvÀgÀ EªÀgÀ ºÀļÀÄPÀ£ÀÄß ºÉÆgÀºÁPÀ¨ÉÃPÁV §AzÁUÀ G¨sÀAiÀĸÀAPÀl. EªÀgÀ£ÀÄß £ÁªÉà ºÉÆUÀ½zÉݪÀ®è FUÀ vÉUÀ¼ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ JA§ feÕÁ¸É. F ¸Á°UÉ ºÉƸÀvÁV ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ (PÀUÀ¥À).

 

1996£É E¸À«AiÀÄ r¸ÉA§gï wAUÀ¼À°è PÀUÀ¥ÀzÀ ©Ãd ©vÀÛ¯Á¬ÄvÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ¸Á¥sïÖªÉÃgïUÀ¼À°è E®è¢zÀÝ KPÀgÀÆ¥ÀvÉ PÀUÀ¥ÀzÀ GUÀªÀÄPÉÌ £ÁA¢. ºÀ®ªÁgÀÄ ¸Á¥sïÖªÉÃgïUÀ¼ÀÄ DUÀ ¥ÀæZÀ°vÀ«zÀݪÀÅ. MAzÀÄ ¸Á¥sïÖªÉÃgï£À°è vÀAiÀiÁj¹zÀ ¥sÉÊ®£ÀÄß E£ÉÆßAzÀÄ ¸Á¥sïÖªÉÃgï §¼À¹ vÉgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ DUÀÄwÛgÀ°®è. EzÀPÉÌ PÁgÀt M§â§âgÀÆ MAzÉÆAzÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ gÀƦ¹PÉÆArzÀÄÝ. MAzÀÄ KPÀgÀÆ¥ÀvÉ EgÀ°®è. EzÀÄ PÀA¥ÀÆålgïUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ vÉÆqÀPÁV ¥Àjt«Ä¹vÀÄÛ. F vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÀAqÀ PÉ®ªÀÅ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ©üªÀiÁ¤UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥ÀÆålgï vÀdÕgÀÄ MAzÁV PÀUÀ¥ÀªÀ£ÀÄß DgÀA©ü¹zÀgÀÄ. ºÉƸÀzÀgÀ°è CUÀ¸À JwÛ JwÛ MUÉzÀ JA§AvÉ PÀUÀ¥À DgÀA¨sÀzÀ°è M¼ÉîAiÀÄ PÉ®¸ÀªÀ£Éßà ªÀiÁrvÀÄÛ.

 

¸ÀgÀPÁgÀªÀÇ PÀUÀ¥ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ªÀiÁr PÀA¥ÀÆålgï£À°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ wêÀiÁð¤¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß PÀUÀ¥ÀPÉÌ ªÀ»¹vÀÄ. ªÉÆzÀ°UÉ PÀUÀ¥ÀªÀÅ KPÀgÀÆ¥À QèÉÆÃqïð «£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß gÀƦ¹vÀÄ. £ÀAvÀgÀ KPÀgÀÆ¥À ¥sÁAmï ¸ÀAPÉÃvÀªÀ£ÀÄß gÀƦ¹vÀÄ. EªÉgÀqÀ£ÀÆß ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ªÀiÁ£ÀPÀ JAzÀÄ DeÉÕ ºÉÆgÀr¹vÀÄ. ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrzÀgÉ F KPÀgÀÆ¥À QèÉÆÃqïð ªÀÄvÀÄÛ ¥sÁAmïUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¹zÀÄÝ ¸ÀgÀPÁgÀªÉà £ÉëĹzÀÝ MAzÀÄ ¸À«Äw. F ¸À«ÄwAiÀÄ°è PÀUÀ¥ÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ®èzÉ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛ£À CzsÀåPÀëgÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ MlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JAlÄ d£ÀjzÀÝgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw «¨sÁUÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀgÀÄ F ¸À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁVzÀÝgÀÄ. F ¸À«Äw vÀAiÀiÁj¹zÀ KPÀgÀÆ¥ÀvÉAiÀÄ ¥sÀ® ªÀiÁvÀæ PÀUÀ¥ÀzÀ ¥Á¯Á¬ÄvÀÄ.

 

F ¸À«ÄwAiÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ£À ¸Á¥sïÖªÉÃgï vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ C¼ÀªÀr¸À°®è. PÉ®ªÀgÀÄ £ÁªÀÅ C¼ÀªÀr¹zÉÝÃªÉ JAzÀÄ ºÉýPÉÆAqÀgÀÄ. DUÀ EAvÀºÀ ¸Á¥sïÖªÉÃgïUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À®Ä PÀUÀ¥ÀªÀÅ MAzÀÄ ¥ÀjÃPÀëPÀ ¸Á¥ïÖªÉÃgï£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹vÀÄ. CzÀPÉÌ “PÀ°vÀ” JA§ ºÉ¸ÀjvÀÄÛ. EzÀgÀ°è vÀªÀÄäzÉà DzÀ ¥sÁAmï EgÀ°®è. EvÀgÀ ¸Á¥sïÖªÉÃgï£ÀªÀgÀÄ PÉÆnÖzÀÝ ¥sÁAmïUÀ¼À Vè¥sïUÀ¼À£Éßà CwÛvÀÛ §zÀ¯Á¬Ä¹ F PÀ°vÀzÀ°è §¼À¸À¯ÁVvÀÄÛ. ¸ÀgÁPÁgÀªÀÅ F ¸Á¥sïÖªÉÃgï£À G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ EzÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¥ÀÆtð¥ÀæªÀiÁtzÀ ¸Á¥sïÖªÉÃgÁV ¥ÀjªÀwð¹PÉÆqÀ®Ä PÀUÀ¥ÀªÀ£Éßà PÉýPÉÆArvÀÄ. EAvÀºÀ MAzÀÄ ¸Á¥sïÖªÉÃgï£ÀÄß GavÀªÁV ºÀAazÀgÉ FUÀ ¥ÀæZÀ°vÀ«gÀĪÀ J®è ¸Á¥sïÖªÉÃgï PÀA¥É¤UÀ¼ÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄZÀѨÉÃPÁV §gÀĪÀÅzÀÄ. DUÀ GAmÁUÀĪÀ ¤ªÁðvÀªÀ£ÀÄß PÀUÀ¥À vÀÄA©PÉÆqÀ¨ÉÃPÁV §gÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ DUÀ¯Éà ªÀÄ£ÀªÀjPÉAiÀiÁVvÀÄÛ. ¨sÀ«µÀåzÀ F vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÁj¸À®Ä GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ, ªÀÈwÛ¤gÀvÀ PÀA¥É¤UÀ¼ÀÄ FUÁUÀ¯É ªÀiÁgÀÄwÛgÀĪÀ GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ¥sÁAmïUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ°è PÀrªÉÄAiÀÄ®èzÀ, ¥sÁAmïUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ PÉÆqÀĪÀ ºÉÆuÉAiÀÄ£ÀÆß ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ PÀUÀ¥ÀPÉÌ ªÀ»¹vÀÄ. EzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁV §gÀĪÀ ºÀtªÀ£ÀÆß ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ¨sÀj¸ÀĪÀ ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀĤßwÛvÀÄ.

 

ªÀÈwÛ¤gÀvÀ PÀA¥É¤UÀ¼ÀÄ GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ¥sÁAmïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EAvÀºÀ ¥sÁAmïUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À PÁ® zÀÄr¢zÀÝgÀÄ. EAvÀºÀ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ¥sÁAmïUÀ¼ÀÄ ªÁgÀUÀ¼À°è vÀAiÀiÁgÁUÀĪÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀå. PÀUÀ¥ÀªÀÅ F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è K£ÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄ¢vÉÛAzÀgÉ FUÁUÀ¯Éà ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è ¥sÁAmïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀÄwÛzÀݪÀjAzÀ GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ¥sÁAmïUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¹ CªÀ£Éß ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ PÉÆqÀ§ºÀÄ¢vÀÄÛ. EzÀPÉÌ PÀA¥É¤UÀ¼ÀªÀgÀÄ ¹zÀÞjzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ PÀUÀ¥ÀzÀªÀgÀ zsÉÆÃgÀuÉ K¤vÉÛAzÀgÉ PÀA¥É¤UÀ¼ÀªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÁåAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ, DzÀÄzÀjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß zÀÆgÀ«qÀ¨ÉÃPÀÄ, JAzÀÄ. F PÀA¥É¤UÀ¼ÀªÀgÀÄ EµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É £Àqɹ PÀ£ÀßqÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ QèÉÆÃqïð qÉæöʪÀgï, ¥sÁAmïUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ¯Éà PÀUÀ¥ÀPÉÌ CªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ CzÉà jÃwAiÀÄ ¸Á¥sïÖªÉÃgï vÀAiÀiÁj¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ JA§ CA±À PÀUÀ¥ÀzÀªÀjUÉ ºÉƼÉzÉà E®è.

 

PÉÆ£ÉUÉ ¸ÀgÁPÀgÀzÀ EZÉÒAiÀÄAvÉ “PÀ°vÀ” EzÀÄÝzÀÄ “£ÀÄr” JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ §zÀ°¹ ¥ÀÆtð¥ÀæªÀiÁtzÀ ¸Á¥sïÖªÉÃgï DV ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. E°èUÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¸Á¥sïÖªÉÃgï vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÀĪÀ PÀA¥É¤UÀ½UÉ ªÉÆzÀ®£É ºÉÆqÉvÀ ©vÀÄÛ. DzÀgÉ PÀUÀ¥ÀªÀÅ ¸ÀgÀPÁgÀ ºÉýzÀ PÉ®ªÀÅ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÉvÉà ©nÖvÀÄÛ. GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ¥sÁAmïUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä CzÀPÉÌ ¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è. EzÀPÉÌ ºÀ®ªÀÅ PÁgÀtUÀ½ªÉ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV PÀUÀ¥ÀzÀ°è ºÀ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¥sÁAmï vÀAiÀiÁj¹ C£ÀĨsÀªÀ«gÀĪÀ ¥ÀjtvÀj®è. EAvÀºÀ ¥ÀjtvÀgÀÄ CªÀgÀ CºÀðvÉUÀ£ÀÄUÀÄtªÁV ºÀt PÉüÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ±ÀºÀ¨Á¸ï VnÖ¸ÀĪÀ DvÀÄgÀzÀ°è PÀUÀ¥ÀªÀÅ EAvÀºÀ ¥ÀjtvÀgÀÄ PÉüÀĪÀµÀÄÖ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ PÉüÀzÉ MAzÉÆAzÀÄ ¥sÁAnUÀÆ Cw PÀrªÉÄ ºÀt PÉývÀÄÛ. PÀUÀ¥ÀªÀÅ ¥ÀjtvÀgÀ£ÀÄß ©lÄÖ K£ÉãÀÆ C£ÀĨsÀªÀ«®èzÀ PÉ®ªÀÅ «zÁåyðUÀ½UÉ ¥sÁAmï ªÀiÁqÀ®Ä £ÉëĹvÀÄ. EzÀjAzÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è Cw PÉlÖ ¥sÁAmïUÀ¼ÀÄ vÀÄA§ÄªÀAvÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÈwÛ¤gÀvÀ PÀA¥É¤UÀ¼ÀªÀgÀÄ FUÁUÀ¯É ¥sÁAmï vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤°è¹zÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀPÉÌ GvÀÛªÀÄ ¥sÁAmïUÀ¼À PÁ® ªÀÄÄVzÀÄ ºÉÆìÄvÀÄ. PÀUÀ¥ÀªÀÅ PÀ£ÀßqÀ ¸Á¥sïÖªÉÃgï PÀA¥É¤UÀ¼À£ÀÄß PÉÆ®ÄèªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÆß PÉÆ®ÄèªÀÅzÀgÀ°è ªÀÄÄAzÁ¬ÄvÀÄ. EzÀgÀ°è PÉlÖ ¥sÁAmïUÀ¼À PÉÆqÀÄUÉ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÀÄ. G½zÀÄzÀÄ ºÉÃUÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÉÆÃt.

 

¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ £ÉëĹzÀ ¸À«ÄwAiÀÄÄ KPÀ¨sÁµÉAiÀÄ ¥sÁAnUÉ ªÀiÁvÀæ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¹vÀÄÛ. ¢é¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁvÀÄ §AzÁUÀ ¢é¨sÁµÉAiÀÄ §zÀ®Ä AiÀÄĤPÉÆÃr£À DªÀÈwÛ vÀgÀĪÀÅzÉà ¸ÀÆPÀÛ JA§ ¤tðAiÀÄPÀÆÌ §gÀ¯ÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ PÀUÀ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁgÀ MlÄÖ ¸ÉÃj ºÉÆgÀvÀA¢gÀĪÀ “£ÀÄr”AiÀÄ ªÀÄÆgÀ£Éà DªÀÈwÛAiÀÄ°è ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ DeÉÕ DUÀzÉ EzÀÝ (²µÀÖvÉUÉ §zÀÞªÁUÀ¢gÀĪÀ) ¢é¨sÁµÉAiÀÄ ¥sÁAl£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À¯ÁVzÉ. F ¥sÁAmï£À°è vÀAiÀiÁj¹ ±ÉÃRj¹zÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ K£ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ? PÀ£ÀßqÀzÀ°è ºÀ®ªÀÅ ¸Á¥sïÖªÉÃgï ªÀÄvÀÄÛ ¥sÁAmïUÀ½ªÉ. EªÀÅUÀ¼À°è vÀAiÀiÁj¹ ±ÉÃRj¹zÀ ªÀiÁ»wUÀ½UÉ ªÀÄÄAzÉ ¨sÀ«µÀå«®è JAzÀÄ ¸Áj vÀ£ÀßzÉà ²µÀÖ ¸Á¥sïÖªÉÃgï vÀAiÀiÁj¹zÀ PÀUÀ¥À EzÀgÀ §UÉÎ K£ÀÄ ºÉüÀÄvÀÛzÉ? AiÀiÁPÉ AiÀÄĤPÉÆÃqï DªÀÈwÛAiÀÄ “£ÀÄr” §UÉÎ ªÀiË£ÀªÁVzÉ?

 

PÀUÀ¥ÀªÀÅ ¸Á¥sïÖªÉÃgï ¥ÀjtvÀgÀ£ÀÄß ºÉÆA¢®è. PÉ®ªÀÅ CgÉPÁ°PÀ vÀAvÀædÕgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĨsÀªÀ«®èzÀ EAf¤AiÀÄjAUï «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ J®è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. EªÀgÀÄ vÀAiÀiÁj¹zÀ “£ÀÄr” ¸Á¥sïÖªÉÃgï£À ªÀÄÆgÀ£É DªÀÈwÛAiÀÄ°è ºÀ®ªÀÅ §UïUÀ½ªÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ ªÀqïð£À°è §¼À¸À®Ä PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ mÉA¥ÉèÃmï. EzÀ£ÀÄß §¼À¹ PÀ£ÀßqÀ¢AzÀ EAVèòUÉ ¥sÁAmï §zÀ°¸ÀĪÁUÀ CzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ Arial ¥sÁAnUÉà ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ, ¤ÃªÀÅ ªÉÆzÀ®Ä  ¨ÉÃgÉ ¥sÁAl£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ. ¸ÁÖgïD¦üù£À ¸Éàçqï²Ãn£À°è £ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²¥sïÖ QÃAiÀÄ£ÀÄß MwÛzÁUÀ K£ÉãÉÆà DUÀÄvÀÛzÉ. PÁéPïðJPïì¥Éæ¸ï£À°è £ÀÄr PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. £ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸ÀĪÁUÀ ISCIIAiÀÄ°è ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁr MªÉÄä ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ ªÀiÁrzÀÄzÀ£ÀÄß G½¹zÀ (save ªÀiÁr) £ÀAvÀgÀ E£ÉÆߪÉÄä AiÀiÁªÀÅzÉà QðUÀ¼ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. ªÉÄÊPÉÆæøÁ¥sïÖ JPÉì¯ï£À°è “£ÉÃgÀ £ÀÄr” §¼À¹ ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¨ÁtzÀ QðUÀ¼ÀÄ (arrow keys) PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. N¥À£ï D¦üù£À ¸Éàçqï²Ãmï£À°è ²¥sïÖ Qð PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. EªÀÅ PÉ®ªÀÅ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ.

 

¸ÀgÀPÁgÀªÉà PÀ£ÀßqÀzÀ ¥sÁAmï ªÀÄvÀÄÛ QèÉÆÃqïð ¸Á¥sïÖªÉÃgï ªÀiÁr GavÀªÁV ºÀAazÀgÉ £ÁªÉãÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸Á¥sïÖªÉÃgï vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ²ß¸À®Ä vÉÆqÀVzÀgÀÄ. CzÀPÉÌ ¸ÀgÀPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀUÀ¥ÀzÀªÀgÀÄ “¤ÃªÀÅ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ £ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹ C¦èPÉñÀ£ï ¸Á¥sïÖªÉÃgï vÀAiÀiÁj¹j” JAzÀÄvÀÛj¹zÀgÀÄ. C¦èPÉñÀ£ï ¸Á¥sïÖªÉÃgï JAzÀgÉ ªÉ¨ï¸ÉÊmïUÀ¼À ¤ªÀiÁðt, ªÉÃvÀ£À ¥ÀnÖ vÀAiÀiÁjPÉ, UÀæAxÁ®AiÀÄ, ¸ÁjUÉ, ¹.r.UÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉ, EvÁå¢.  PÀA¥É¤UÀ¼ÀªÀgÀÆ CzÀgÀAvÉ C¦èPÉñÀ£ï ¸Á¥sïÖªÉÃgï PÀqÉUÉ UÀªÀÄ£À ºÀj¸ÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. DzÀgÉ CªÀjUÉ ¨ÉÃUÀ£É ¨sÀæªÀĤgÀ¸À£À PÁ¢vÀÄÛ. ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ vÀ£Àß PÀ£ÀßqÀzÀ J®è ¸Á¥sïÖªÉÃgï CUÀvÀåUÀ½UÉ PÀUÀ¥ÀªÀ£Éßà CªÀ®A©¸ÀvÉÆqÀVvÀÄ.

 

¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À ¸Á¥sïÖªÉÃgïUÀ½UÉ zÉÆqÀØ VgÁQ ¸ÀgÀPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CgÉ-¸ÀgÀPÁj ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ. G½zÀAvÉ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÉ PÀ£ÀßqÀzÀ C¦èPÉñÀ£ï ¸Á¥sïÖªÉÃgï ¨ÉÃqÀ. ¸ÀgÀPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÉ-¸ÀgÀPÁj ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ vÀªÉÄä®è DªÀ±ÀåPÀvÉUÀ½UÉ MAzÉà ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß £ÀA©zÀgÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¸Á¥sïÖªÉÃgï GzÀåªÀÄ ¨É¼ÉAiÀįÁgÀzÀÄ. 5 PÉÆÃn PÀ£ÀßrUÀjUÉ ¨ÉÃPÁzÀ J®è ¸Á¥sïÖªÉÃgï vÀAiÀiÁj¹ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ CUÀvÀå ¸ÀºÁAiÀÄ MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀUÀ¥ÀPÉÌ «ÄÃjzÀ ¸ÀAUÀw. PÀUÀ¥ÀªÀÅ C¦èPÉñÀ£ï ¸Á¥sïÖªÉÃgï vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ vÀ£Àß ºÉÆuÉAiÀÄ®è JAzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. ²µÀÖvÉUÀ¼À §UÉÎ ±ÉéÃvÀ¥ÀvÀæUÀ¼À vÀAiÀiÁj, PÀ£ÀßqÀzÀ ¸Á¥sïÖªÉÃgïUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁVªÉAiÉÄÃ, KPÀgÀÆ¥ÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ²µÀÖvÉ EzÉAiÉÄÃ, PÀ£ÀßqÀzÀ CPÁgÁ¢ «AUÀqÀuÉ ¸Àj¬ÄzÉAiÉÄà JAzÉ®è ¥ÀjÃQë¸ÀĪÀÅzÀµÀÖ£Éßà vÀ£Àß ºÉÆuÉAiÀiÁV¹PÉƼÀî¨ÉÃQvÀÄÛ. DzÀgÉ PÀUÀ¥À vÀ£ÀߣÀÄß E°èUÉ ¹Ã«ÄvÀUÉƽ¹PÉƼÀîzÉ ºÀt ªÀiÁqÀĪÀ zsÀAzÉUÉ E½¬ÄvÀÄ.

 

PÀUÀ¥ÀzÀªÀgÀ ºÀtzÁ¸ÉUÉ MAzÀÄ aPÀÌ GzÁºÀgÀuÉ: £ÀÄr ¸Á¥sïÖªÉÃgï ¸ÀA¥ÀÆtð GavÀ. MAzÀÄ SÁ° ¹.r. FUÀ ºÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. PÀUÀ¥ÀzÀªÀgÀÄ SÁ° ¹r.AiÀÄ°è £ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ PÉÆqÀ®Ä £ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. ºÁUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÀtPÉÌ gÀ²Ã¢ PÉÆqÀĪÀÅzÀÆ E®è. £ÀÄr ¨ÉÃPÁzÀ J®ègÀÆ £ÀªÀÄä°èUÉà §gÀ° JA§ zsÉÆÃgÀuɬÄAzÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀ¼É DªÀÈwÛ ºÁQzÁÝgÉ. ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÉýzÀgÉ “ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°ègÀĪÀÅzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄzÀÄ, £ÀªÀÄä°èUÉ §AzÀgÉ ºÉƸÀzÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛêɔ JA§ D«ÄµÀ MqÀÄØvÁÛgÉ. F ºÀt J°è ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ UÉÆwÛ®è.

 

PÀUÀ¥ÀªÀÅ MAzÀÄ zÉÆqÀØ ¸ÀA¸ÉÜ, £ÀÆgÁgÀÄ d£À ¸ÀzÀ¸ÀåjzÁÝgÉ JAzÀÄ ¤ÃªÀÅ ¨sÁ«¹zÀÝgÉ CzÀÄ vÀ¥ÀÄà. PÀUÀ¥ÀzÀ MlÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀASÉå PÉêÀ® 65. CzÀgÀ®Æè ¸À¨sÉUÀ½UÉ ºÁdgÁUÀĪÀªÀgÀ ¸ÀASÉå 20£ÀÄß JAzÀÆ zÁn®è. PÀUÀ¥ÀzÀ DgÀA¨sÀzÀ°è ¸ÀAWÀ PÀlÖ®Ä JAzÀÄ ºÀt PÉÆlÖ J®ègÀ£ÀÆß ¸ÀzÀ¸ÀågÁV¸ÀzÉ CªÀgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß zÉÃtÂUÉ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁVvÀÄÛ. EzÀjAzÀ vÀªÀÄUÉ ¨ÉÃqÀªÁzÀ ªÀÄA¢AiÀÄ£ÀÄß zÀÆgÀ«lÖgÀÄ. PÀUÀ¥ÀPÉÌ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ §AzÀ JµÉÆÖà ªÀÄA¢AiÀÄ£ÀÄß EªÀgÀÄ zÀÆgÀ«lÖ GzÁºÀgÀuÉUÀ½ªÉ. £ÀAvÀgÀ PÀUÀ¥ÀzÀ DgÀA¨sÀzÀ°è ºÀ®ªÀÅ jÃwAiÀÄ°è PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃrzÀªÀgÀ£ÀÆß zÀÆgÀ«lÖgÀÄ. ºÁVzÀÝgÉ EªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? JµÀÄÖ ªÀÄA¢? PÉêÀ® JgÀqÀÄ ªÀÄA¢. G½zÀAvÉ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ°è 13 d£ÀjzÀÝgÀÆ CªÀgÉ®è F JgÀqÀÄ d£ÀgÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ PÉÊ JvÀÄÛªÀªÀgÀÄ. F 2 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA¥ÀÆtð «±Áé¸À ElÖªÀgÀÄ. vÁ«lÖ «±Áé¸ÀPÉÌ F 2 ªÀÄA¢ zÉÆæúÀ §UÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ CªÀjUÉ CjªÉà E®è. ºÀtPÁ¹£À «ªÀgÀ, vÁªÀÅ PÉÊUÉÆAqÀ, E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ PÉÊUÉƼÀî°gÀĪÀ ¸Á¥sïÖªÉÃgï ¥ÁæeÉPïÖUÀ¼À «ªÀgÀ, EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß F ¸ÀzÀ¸ÀågÀ CªÀUÁºÀ£ÉUÉ vÀgÀĪÀÅzÉà E®è. GzÁºÀgÀuÉUÉ EwÛÃaUÉ PÀUÀ¥ÀªÀÅ vÀAiÀiÁj¹zÀ “ªÉÃvÀ£À” JA§ ºÉ¸Àj£À ¸Á¥sïÖªÉÃgï£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ vÀ£ÀßzÉà JAzÀÄ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrvÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛ£À ¤WÀAl£ÀÄß PÀUÀ¥ÀªÀÅ vÀAiÀiÁj¹ PÉÆnÖzÉ (F ¹.r.AiÀÄ®Æè ºÀ®ªÀÅ vÁAwæPÀ vÉÆAzÀgÉUÀ½ªÉ). F JgÀqÀÄ PÉ®¸ÀUÀ¼À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸À¨sÉAiÀÄ°è wêÀiÁð¤¸À¯ÁV®è. AiÀiÁªÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÀÆ PÀUÀ¥ÀªÀÅ EAvÀºÀ PÉ®¸À ªÀiÁrzÉ, ªÀiÁqÀÄwÛzÉ JA§ CjªÉà E®è. K£ÁzÀgÉãÀÄ PÀ£ÀßqÀPÉÌ M¼ÉîAiÀÄzÁzÀgÉ ¸ÁPÀÄ JA§ zsÉÆÃgÀuɬÄAzÀ CªÀgÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÁÝgÉ.

 

¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ PÀUÀ¥ÀPÉÌ ªÀ»¹zÀ “ªÉÃvÀ£À” ¸Á¥sïÖªÉÃgï vÀAiÀiÁjAiÀÄ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹzÀÄÝ PÀUÀ¥ÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ. DvÀ EwÛÃZÉUÀµÉÖ EAf¤AiÀÄjAUï ªÀÄÄV¹ GzÉÆåÃUÀ ºÀÄqÀÄPÀÄwÛzÀÝ. CªÀ¤UÉ MAzÀÄ C£ÀĨsÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀgÀÄ UÀÄnÖ£À°è F JgÀqÀÄ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr¹PÉÆAqÀgÀÄ. ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ K£Éà PÉƼÀî¨ÉÃQzÀÝgÀÆ mÉAqÀgï PÀgÉAiÀĨÉÃPÀÄ. DzÀgÉ PÀUÀ¥ÀPÉÌ ªÀ»¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ mÉAqÀj£À vÉÆAzÀgÉ E®è. PÉêÀ® ªÀÄÆgÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ F ¸Á¥sïÖªÉÃgï vÀAiÀiÁgÁVzÉ JAzÀÄ ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÕÁ£À E¯ÁSÉAiÀÄ »A¢£À ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ¥ÀwæPÁ UÉÆöÖAiÀÄ°è ¥ÀæPÀn¹zÁÝgÉ. E°è ¸ÀgÀPÁj C¢üPÁjUÀ¼ÀÆ ¥Á®Ä ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉAiÉÄà JAzÀÄ UÉÆwÛ®è. eÉãÀÄ ©r¹zÀªÀ£ÀÄ PÉÊ £ÉPÀÌ¢gÀÄvÁÛ£ÉAiÉÄÃ? FUÀ UÉÆvÁÛVgÀ¨ÉÃPÀ®èªÉÃ, PÀUÀ¥ÀªÀÅ AiÀiÁPÉ ¤dªÁzÀ D¸ÀPÀÛgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjtvÀgÀ£ÀÄß zÀÆgÀ«qÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÉ JAzÀÄ?

 

PÀUÀ¥ÀªÀÅ ²µÀÖvÉ §UÉÎ vÀÄA§ ¨ÉƨÉâ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÉ. PÀ£ÀßqÀ ¸Á¥sïÖªÉÃgï vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ ²µÀÖvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Á°¸ÀzÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ C£ÁåAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ CzÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¹zÉÝÃªÉ JAzÀÄ PÉÆaÑPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. CªÀgÀÄ ²µÀÖvÉAiÀÄ£ÀÄß JµÀÄÖ ¥Á°¸ÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÉÆÃt. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉAiÀÄ ªÉ¨ï¸ÉÊn£À ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÀÄÝ PÀUÀ¥À (kar.nic.in/samskruthi). EzÀ£ÀÄß vÉgÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV EzÀÄ PÉêÀ® ¥sÁè±ï DªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ JµÀÄÖ ¤zsÁ£ÀªÁV §gÀÄvÀÛzÉAiÉÄAzÀgÉ CzÀÄ ¥ÀÆwðAiÀiÁV ªÀÄÆr§gÀĪÀµÀÖgÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£ÀPÉÌà ºÉÆÃV ©qÀ§ºÀÄzÀÄ! ºÉZÁÑV ªÉ¨ï¸ÉÊmï ¤«Äð¸ÀĪÀªÀgÀÄ ¥sÁè±ï ªÀÄvÀÄÛ PÉêÀ® ¥ÀoÀåUÀ¼À JgÀqÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ DªÀÈwÛUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ ¨ÉÃPÁzÀ DªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß Dj¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÁévÀAvÀæöåªÀ£ÀÄß «ÃPÀëPÀjUÉ ©qÀÄvÁÛgÉ. E°è ºÁV®è. E£ÀÄß ²µÀÖvÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÉÆÃt. F ªÉ¨ï¸ÉÊn£À°è G¥ÀAiÉÆÃV¹gÀĪÀÅzÀÄ DPÀÈwAiÀĪÀgÀ ¥sÁAl£ÀÄß. CzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ²µÀÖvÉUÉ M¼À¥ÀnÖ®è. PÀUÀ¥ÀªÀÅ vÁ£ÀÄ vÀAiÀiÁj¹zÀ ªÉ¨ï¸ÉÊn£À¯Éèà ²µÀÖvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆAr®è JAzÀAvÁ¬ÄvÀÄ! “£Á£ÀÄ ºÉýzÀAvÉ PÉüÀÄ. £Á£ÀÄ ªÀiÁrzÀAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ” JA§ zsÉÆÃgÀuÉAiÉÄÃ?

 

PÀA¥ÀÆålj£À°è PÀ£ÀßqÀzÀ K£Éà PÉ®¸À«zÀÝgÀÆ CzÀ£ÀÄß £ÁªÉà ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀÆ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ. EvÀgÀgÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ CzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁVgÀ¯ÁgÀzÀÄ JA§ÄzÀÄ PÀUÀ¥ÀzÀªÀgÀ zsÉÆÃgÀuÉ. F PÀUÀ¥ÀzÀªÀgÀÄ JAzÀgÉ PÉêÀ® 2 ªÀÄA¢ JAzÀÄ FUÁUÀ¯Éà ºÉüÀ¯ÁVzÉ. EgÀ°. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀªÀÄUÀæ zÁ¸À ¸Á»vÀåzÀ §UÉÎ MAzÀÄ ªÉ¨ï¸ÉÊmï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀnzÁÝgÉ. EzÉà jÃw PÀ£ÁðlPÀzÀ J®è f¯ÉèUÀ¼À ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï ¤ªÀiÁðtPÀÆÌ ºÉÆgÀnzÁÝgÉ. JA¢£ÀAvÉ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ PÀUÀ¥ÀªÀ£ÀÄß PÉýPÉÆArzÉ. PÀUÀ¥ÀªÀÇ £ÁªÉà ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ºÉýzÁÝgÉ. PÀUÀ¥ÀPÉÌ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï ¤ªÀiÁðtzÀ ¥Àjtw J¶ÖzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß FUÁUÀ¯Éà MªÉÄä «ªÀj¸À¯ÁVzÉ. E£ÀÆß ºÉüÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ PÀUÀ¥ÀªÀÅ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀzÀ ªÉ¨ï¸ÉÊl£Éßà (http://www.ganakaparishat.org) E£ÀÆß PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀiÁr®è! DzÀgÉ EvÀgÀgÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmïUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ D±Áé¸À£É PÉÆqÀÄvÁÛgÉ. CzÀPÉÌ ºÀtªÀ£ÀÆß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.

 

¥Àæ¥ÀAZÁzÀåAvÀ ºÀ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ªÀÄÄPÀÛ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß (opensource software) vÀAiÀiÁj¹ d£ÀjUÉ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ. °£ÀPïì EzÀPÉÌ GvÀÛªÀÄ GzÁºÀgÀuÉ. ªÀÄÄPÀÛ vÀAvÁæA±À JAzÀgÉ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁj¸À®Ä §¼À¹zÀ ªÀÄÆ® DPÀgÀ PÀæªÀÄ«¢ü (source code) J®èjUÉ ®¨sÀå. DPÀgÀ PÀæªÀÄ«¢üAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹ ¤ÃªÀÅ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸À§ºÀÄzÀÄ, ºÁUÉ ¸ÀÄzsÁj¹zÀÄzÀ£ÀÄß d£ÀvÉUÉ ºÀAZÀ§ºÀÄzÀÄ. £ÀÄr F ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è®è. °£ÀPïì ¥ÀjtvÀ GvÁì» PÀ£ÀßqÀ ¥ÉæëÄUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ £ÀÄr vÀAvÁæA±ÀzÀ DPÀgÀ PÀæªÀÄ«¢üAiÀÄ£ÀÄß PÉüÀÄwÛzÁÝgÉ. UÀtPÀ ¥ÀjµÀvï E£ÀÆß DPÀgÀ PÀæªÀÄ«¢üAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛªÁV¹®è. £ÀÄr vÀAvÁæA±À ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ C£ÀÄzÁ£À ¥ÀqÉzÀÄ vÀAiÀiÁgÁzÀÄzÀÄ. CAzÀgÉ CzÀgÀ DPÀgÀ PÀæªÀÄ«¢ü ªÉÄÃ¯É d£ÀvÉUÉ ºÀPÀÄÌ EzÉ. »ÃVzÀÆÝ PÀUÀ¥ÀzÀªÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛªÁV¹®è.

 

PÀUÀ¥ÀzÀªÀgÀÄ °£ÀPïì£ÀªÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®è ªÉÄÊPÉÆæøÁ¥sïÖ£À vÀÄvÀÆÛjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV HzÀÄwÛzÁÝgÉ. CzÀÄ ºÉÃUÉAzÀgÉ CªÀgÀÄ vÀAiÀiÁj¹zÀ £ÀÄr ¸Á¥sïÖªÉÃgï PÉêÀ® ªÉÄÊPÉÆæøÁ¥sïÖ «AqÉÆøï PÁAiÀiÁðZÀgÀt ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è (operating system) ªÀiÁvÀæ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀÄ ªÉÄÊPÉÆæøÁ¥sïÖ ªÀqïðUÉ ªÀiÁvÀæ CPÁgÁ¢ «AUÀqÀuÉUÉ mÉA¥ÉèÃmï PÉÆnÖzÁÝgÉ. ¸ÀA¥ÀÆtð ªÀÄÄPÀÛªÁVgÀĪÀ N¥À£ï D¦üùUÉ CPÁgÁ¢ «AUÀqÀuÉAiÀÄ mÉA¥ÉèÃmï ¤Ãr®è. CzÉà jÃw £ÀÄrAiÀÄ, ¸ÀA¥ÀÆtð ªÀÄÄPÀÛ PÁAiÀiÁðZÀgÀt ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀiÁVgÀĪÀ, °£ÀPïì DªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹®è. EzÀjAzÁV ªÉÄÊPÉÆæøÁ¥sïÖUÉà ¯Á¨sÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ. CµÀÄÖ ªÀiÁvÀæªÀ®è ªÉÄÊPÉÆæ¸Á¥sïÖ£ÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä JPïì¦AiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀzÀ AiÀÄĤPÉÆÃqï ¤ÃrzÁÝgÉ. AiÀÄĤPÉÆÃqï GvÀÛªÀÄ vÀAvÀæeÕÁ£À JA§ÄzÀgÀ°è C£ÀĪÀiÁ£À«®è. “£ÀÄrAiÀÄ°è AiÀÄĤPÉÆÃqï E®è, DzÀÄzÀjAzÀ £ÀªÀÄä JPïì¦ vÉUÉzÀÄPÉÆ½î” JAzÀÄ ºÉüÀ®Ä ªÉÄÊPÉÆæøÁ¥sïÖ£ÀªÀjUÉ PÀUÀ¥ÀzÀªÀgÉà C£ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆnÖzÁÝgÉ.

 

ºÁVzÀÝgÉ FUÀ ¸ÀgÀPÁgÀ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ? ¸Á¥sïÖªÉÃgï ¥ÀjtvÀgÀÄ, PÀA¥É¤UÀ¼ÀÄ, EvÀgÀ D¸ÀPÀÛgÀ£ÀÄß «±Áé¸ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. J®ègÀ£ÀÆß zÀÆgÀ«lÄÖ E§âgÀ£Éßà £ÀA§ÄªÀÅzÀÄ PÀ£ÀßqÀPÉÌ M¼ÉîAiÀÄzÀ®è. PÀ£ÀßqÀ PÀA¥ÀÆålgï QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£É ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄ°. DzÀgÉ EzÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è UÀÄnÖ£À ªÀåªÀºÁgÀ ¸À®è.

 

ºÀt PÀAqÀgÉ ºÉtªÀÇ ¨Á¬Ä ©qÀÄvÀÛzÉ. DgÀA¨sÀzÀ°è M¼ÉîAiÀÄ GzÉÝñÀªÉà EzÀÝgÀÆ ºÀt §gÀ®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÉÆqÀ£É d£À §zÀ®ÄvÁÛgÉ. DgÀA¨sÀzÀ°è EzÀÝ ¸ÁªÀiÁfPÀ PÁ¼Àf ºÉÆÃV CzÀgÀ eÁUÀzÀ°è zÀÄgÁ¸É DPÀæ«Ä¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ JA§ÄzÀPÉÌ PÀUÀ¥À GvÀÛªÀÄ GzÁºÀgÀuÉ.

 

—***–

April 8, 2007 Posted by | DUBAI Kannada Sangha, Pavanaja on NUDI, Baraha and KGP | 2 Comments

KAGAPA Nudidanthe Nadeyadavaru by Dr. U. B. Pavanaja

NUDIDANTHE  NADEYADAVARU -> KAGAPA

IT and Kannada -part- 5 LAST PART by Dr. U. B. Pavanaja

https://ellakavi.wordpress.com/2006/09/04/it-and-kannada-part-5-last-part-by-dr-u-b-pavanaja/

 

 

 

KAGAPA’s Founder Secretary Sathyanarayana on KGP, NUDI,

 

BARAHA

I have distanced myself from KAGAPA for many reasons

https://ellakavi.wordpress.com/2006/08/26/i-have-distanced-myself-from-kagapa-for-many-reasons/

my further views in detail on the baraha and nudi developments

https://ellakavi.wordpress.com/2006/08/26/

my-further-views-in-detail-on-the-baraha-and-nudi-developments/

 

 

READ ABOUT APPLESOFT since 1990’s

Kannada Fonts and Applications developed by APPLESOFT since 1990’s

https://ellakavi.wordpress.com/2006/09/11/kannada-fonts-and-applications-developed-by-applesoft-since-1990s/

Read About SRG Systems since 1980’s

SHABDRATNA, the first Kannada Word processing Software developed in 1987 by SRG Systems. Now SRG is not in business because of NUDI and KAGAPA

https://ellakavi.wordpress.com/2006/08/31/

shabdratna-the-first-kannada-word-processing-software-developed-in-1987

-by-srg-systems-now-srg-is-not-in-business-because-of-nudi-and-kagapa/

September 18, 2006 Posted by | DUBAI Kannada Sangha, Pavanaja on NUDI, Baraha and KGP | 2 Comments

pavanaja ravara lekhanadha bagge prathikriye

From: "Dr. U.B. Pavanaja" <pavanaja@softhome.net

To: ellaKAVI-owner@yahoogroups.com

Date: Sat, 22 May 2004 22:44:18 +0530

Subject: Re: [ellaKAVI] pavanaja ravara lekhanadha bagge prathikriye
namaskaara,

I am not advocating to limit the usage of Kannada in the name of 
Unicode. I am advocating for longevity of Kannada along with other languages of the 
world. By using non-Unicode solutions, we can have Kannada, but ONLY Kannada is 
possible at a time. By using Unicode, either on XP or on Linux, we have seemless 
integration of Kannada along with the OS. Nudi, Baraha, ShreeLipi, Akruti, etc. add a 
layer and the solution is not integrated with the OS.

Karnataka Govt started using and advocating Nudi when there was no 
Unicode solution available for Kannada. Nudi has lived its utility. We have to accept 
that.

I have not condemned Nudi and Baraha. My article tried to remove the 
myth that "it is possible to have Kannada on Windows only by using Nudi and/or Baraha". 
I am using Baraha and Nudi. That does not mean that I will be using them for ever. 
I was using B&W TV about 18 years ago. But I am using multi channel, colour TV now. 
Similarly, I am suggesting that everyone should move ahead. And this is the time.

It is possible to have Kannada Unicode on Linux. As I am not an expert 
on Linux, I was suggesting my friends who are experts on Linux and are working on 
Kannada Linux, to write an article on that. But they are not good at writing. Hence it is 
not done. Another fact is that Kannada on Linux is not yet fully matured.

There are personalized attacks in the letter. This kind of mail could 
be written only by a person of unsound mental health. I am not selling Kannada to Americans. 
Let me ask a question here: What KGP has done to implement Kannada on Linux? The 
answer is NOTHING. Kannada Linux enthusiasts are asking for the source code of 
Nudi from last three years so that they can implement it on Linux. But KGP never gave 
it and are not willing to give. Nudi works ONLY on Windows. And everyone knows who 
makes Windows. This clearly shows who is selling Kannada to Americans.

It says that I am allowing Windows to twist Kannada in any manner. Let 
V S Narasimha show a proof for it. If he can not show a proof, I owe an apology from 
him. I have been after Unicode Consortium and Microsoft to make Kannada perfect on 
Unicode as well as on Micorsoft. KGP never participated in Unicode mailing list. They 
never sent a single mail to Micorosft, technically evaluating a product, giving 
feedback on bugs, etc.
It was me who did it and got Kannada's problems on Unicode and Windows 
solved. I had been to Unicode consortium's seminar at CA, USA, attended Open type font 
seminar at Seattle by Microsoft, attended Global Software Development Conf at 
Redmond and met people who decide Indian languages' implementation at Unicode and at 
Micorosft, explained the problems, gave them the solutions, etc.

Let me ask a question to V S Narasimha: What is your contribution? Just 
doing a character assassination is not good. Do something good for Kannada. 
Don't indulge in mudslinging.

sigONa,
Pavanaja

> ella snehitharigu namaskaragalu,
>
> prajavani dhinapatrikeyalli pavanaja ravaru barediruv
> lEKhanadha bgge nanna prathikriyeynfnu e ancheyondhige
> lagatthisidhene. idhara bagge nimma prathikriyeyannu
> thiLisi.
>
> nimmava
> narasimha

September 4, 2006 Posted by | DUBAI Kannada Sangha, Pavanaja on NUDI, Baraha and KGP | Leave a comment