Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka,

Kannadigarella ondaagi Kannadavannu ulisona, kalisona and belesona

A poem by K.V.Puttappa (kuvempu)

A poem by K.V.Puttappa (kuvempu)

(Translated from Kannada)

bhAratAmbeye janisi ninnoLu dhanyanAdenu dEviye

ninna prEmadi beLedu jIvavu mAnyavAdudu tAyiye

rANiyandadi mereva siritanavihudO EnO ariyenu

kAmadhEnuvinante bayasida phalava koDuveyo ariyenu

enna angagaLellavu ninna sompanu ballavu

ninna sangave parama mangaLavembudinitanU mareyenu

kundu korategaLihavu ninnoLu embuvaLalanu ballenu

hindakuLidavaLemba nindeya sahisi nondihe ballenu

Adaroliyenu anyara chiNNavolidiha dhanyara

kundu korategaLirali mahimaLu nIne anyaranollenu

ninna kangaLa puNya kAntiyolenna kangaLa terevenu

ninna ankada mangaLAngaNadalli naliyuta beLevenu

ninna mahimeye barevenu; ninna hesarane karevenu

ninna sEveyoLaLiva bhAgyake sakala bhAgyava torevenu

Oh mother, Blessed I am, to be born to you

Blessed is my soul, to be nourished by your love

I don’t care if you are adorned like a queen

I don’t care if thou grant every wish, like surabhi

All I know is my courtyard is filled with the fragrance

Of your sacred presence

Of the criticisms about your lacking, I am aware

The ridicules of being backward, you had to bear

Those adorned by gold, I shun

I regard you as the glorious one

In the luster of your eyes I open my eyes

With joy I’ll grow in your holy land

Thy glory I’ll pen; thy name I’ll call

For the fortune of your service, I reject all

July 8, 2007 Posted by | ANKOLA taluk, KUVEMPU | 8 Comments

what KUVEMPU said in 1974 about politics – money – corruption

¤dªÁzÀ ¥ÀæeÁ¸ÀvÉÛ JAzÀgÉ C¤¨Áð¢üvÀ EZÁÒ ¸ÁévÀAvÀæ÷å¢AzÀ ¥ÀæeÉUÀ¼ÀÄ DAiÀÄĪÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ªÀåQÛUÀ½AzÀ ¸ÀªÀðgÀ C¨sÀÄåzÀAiÀÄPÁÌV £ÀqÉAiÀÄĪÀ gÁdå¨sÁgÀ. D zÀȶ֬ÄAzÀ £ÉÆÃrzÀgÉ FUÀ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀæeÁ¸ÀvÁÛvÀäPÀ JAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉAiÉÄ?

politics is the last resort of a scoundrel JA¢zÀÝ£ÀAvÉ M§â ¥Á±ÁÑvÀå ªÀĤö.

£ÀªÀÄä EA¢£À gÁdPÁgÀtgÀAUÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÆQÛAiÀÄ£ÀÄß w¢ÝPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ,-Politics is the first resort of a scoundrel JAzÀÄ §zÀ¯Á¬Ä¹!

FUÀ £ÀªÀÄä gÁdQÃAiÀÄ gÀAUÀ ºÉÃUÁVzÉ JAzÀgÉ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀgÀÆ ¸ÀA¨sÁ«vÀgÀÆ ¸ÀĸÀA¸ÀÌöÈvÀgÀÆ AiÀiÁgÀÆ CzÀgÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀĽAiÀÄ®Æ CAdÄvÁÛgÉ. ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ jÃwAiÀÄ£Éß §zÀ¯Á¬Ä¸À¢zÀÝgÉ ªÀiÁ£ÀªÀÄgÁåzÉAiÀÄļÀî AiÀiÁªÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ AiÉÆÃUÀå£ÀÆ CzÀgÀ°è ¥Á®ÄUÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«®è.

ºÀtzÀ ºÉƼɺÀj¹ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÉ®ÄèªÀ AiÀiÁªÀ ªÀåQÛAiÀiÁUÀ° AiÀiÁªÀ ¥ÀPÀëªÁUÀ° ¨sÀæµÁÖZÁgÀPÉÌ §°AiÀiÁUÀzÉ EgÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÉ E®è.

DzÀÝjAzÀ ¨sÀæµÁÖZÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀÄÆð® ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤dªÁzÀ ¥ÀæeÁ¸ÀvÉÛAiÀÄ£ÀÄß gÀQë¸ÀĪÀ EZÉÑ ¤ªÀÄVzÀÝgÉ EA¢£À jÃwAiÀÄ zsÀ£Á²ævÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀzÀÝwAiÀÄ£Éß §zÀ¯Á¬Ä¹ CzÀ£ÀÄß UÀÄuÁ²ævÀªÀ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀ PÀgÀÛªÀå ¤ªÀÄä ºÉUÀ®ªÉÄÃ¯É ©Ã¼ÀÄvÀÛzÉ.

GUÀæ PÁæAw¬ÄAzÀ¯ÁzÀgÀÆ ¤ÃªÀÅ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁwÛ÷éPÀªÀiÁUÀðPÉÌ wgÀÄV¸À¢zÀÝgÉ R¢ÃªÀÄgÀÆ, ZÁjvÀæ»Ã£ÀgÀÆ ¥ÀæeÁ¸ÀvÉÛAiÀÄ ºÀĹºÉ¸Àj£À »AzÉ ¥ÀæZÀÒ£À߸ÀªÁð¢üPÁgÀ £ÀqɸÀÄvÁÛgÉ.

KUVEMPU says at this stage of the game, now we need to resort to serious chaluvali’s and to change system of election !

June 16, 2007 Posted by | ANKOLA taluk, KUVEMPU | Leave a comment

Nanna saahitya dalli SIDIMADDU ide-KUVEMPU

Nanna saahitya dalli SIDIMADDU ide – KUVEMPU

KUVEMPU heleruvdu ennandare,

Nanna saahitya dalli SIDIMADDU ide,

adu vaicharikaya ansitagalannu nasha madova SIDIMADDU,

Vigjnana yugadalli vaicharikathe KRANTHI yaga beku endu KUVEMPU heliddare.

NIRANKUSHAMATHI galagi endu Vidyarthigalige kare kottavaru KUVEMPU ravarau.

We all need to wake up.

Let us do the right things for Kannada and Kannadigas and Karnataka.

June 15, 2007 Posted by | ANKOLA taluk, KUVEMPU | Leave a comment

Kannada Ballvarige Matra Karnatakadalli Kelasa by KUVEMPU

Kannada Ballvarige Matra Karnatakadalli Kelasa by KUVEMPU

idannu odi nodi – Kuvempu ravara uddeshavannu E-KAVIyu paalisuttide
Kannada Ballvarige Matra Karnatakadalli Kelasa by KUVEMPU
http://www.kannadaprabha.com/news.asp?id=KP420040110104415

June 11, 2007 Posted by | ANKOLA taluk, KUVEMPU | 5 Comments

KUVEMPU had written in 1934..spoke in 1974..

£Á®évÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À ¥ÀǪÀðzÀ°èAiÉÄ £Á£ÀÄ ºÁrzÀ MAzÀÄ PÀªÀ£ÀzÀ PÀqÉUÉ ¤ªÀÄä UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄ®Ä §AiÀĸÀÄvÉÛãÉ. CzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄÄAzÀt ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀ ªÀÄAvÀæ¢Ã¥ÀªÁV ¤ªÀÄUÉ zÁjvÉÆÃj £ÀqɸÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʸÀÄvÉÛãÉ:UÀÄr ZÀZÀÄð ªÀĸÀfâUÀ¼À ©lÄÖ ºÉÆgÀ§¤ß,

§qÀvÀ£ÀªÀ §ÄqÀªÀÄÄnÖ QüÀ§¤ß.
ªÀiËqsÀåvÉAiÀÄ ªÀiÁjAiÀÄ£ÀÄ ºÉÆgÀzÀÆqÀ¯ÉÊvÀ¤ß,
«eÁÕ£À ¢Ã«UÉAiÀÄ »rAiÀÄ §¤ß.
N, §¤ß, ¸ÉÆÃzÀgÀgÉ, ¨ÉÃUÀ §¤ß!

¹®ÄPÀ¢j ªÀÄvÀªÉA§ ªÉÆúÀzÀeÁÕ£ÀPÉÌ;
ªÀÄw¬ÄAzÀ zÀÄr¬ÄgÉÊ ¯ÉÆÃPÀ»vÀPÉ.
D ªÀÄvÀzÀ F ªÀÄvÀzÀ ºÀ¼ÉªÀÄvÀzÀ ¸ÀºÀªÁ¸À
¸ÁQ£ÀÄß ¸ÉÃjgÉÊ ªÀÄ£ÀÄdªÀÄvÀPÉ:
N, §¤ß, ¸ÉÆÃzÀgÀgÉ, «±Àé¥ÀxÀPÉ!

    ªÀÄ£ÀÄdªÀÄvÀ, «±Àé¥ÀxÀ, ¸ÀªÉÇðÃzÀAiÀÄ, ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ, ¥ÀÇtðzÀȶ֖ F ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄAvÀæUÀ¼ÁV ¤ªÀÄä£ÀÄß eÁwªÀÄvÀUÀ½AzÀ®Æ ¥ÁgÀĪÀiÁr ¤«ÄäAzÀ ¤dªÁzÀ ¥ÀæeÁ¸ÀvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁdªÁzÀ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁUÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʸÀÄvÉÛãÉ.

 

¯ÉÃRPÀgÀÄ: PÀĪÉA¥ÀÅ

this is in speach of KUVEMPU in 1974

June 9, 2007 Posted by | ANKOLA taluk, KUVEMPU | 1 Comment

KUVEMPU writes…

“ನೀವು ಲೋಕವನ್ನಾಗಲೋ, ಸಮಾಜವನ್ನಾಗಲೀ, ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿಯನ್ನಾಗಲೀ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗದೆ ಏನೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ”

— ಕುವೆಂಪು

June 9, 2007 Posted by | ANKOLA taluk, KUVEMPU | 1 Comment

KUVEMPU :: vichaara kraanthige aahvaana

«ZÁgÀ PÁæAwUÉ DºÁé£À*:
¯ÉÃRPÀgÀÄ: PÀĪÉA¥ÀÅ
©ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ:- ¯ÉÃRPÀgÀªÀÅ
—-
    *¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ ºÀvÀÛ£ÉAiÀÄ WÀnPÉÆÃvÀìªÀzÀ°è 8-12-1974 gÀAzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¨sÁµÀt.
—-

¸À£Áä£ÀågÁzÀ ¸ÀªÀð²æà PÀįÁ¢ü¥ÀwUÀ¼À°è, PÀÄ®¥ÀwUÀ¼À°è, ¸É£Émï ¸ÀzÀ¸ÀågÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁßvÀPÀ«ÄvÀæ ªÀĺÁ±ÀAiÀÄgÀ°è «eÁÕ¥À£É.

    F ªÀµÀðzÀ WÀnPÉÆÃvÀìªÀ ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀ®Ä £À£Àߤ߰èUÉ J¼ÉvÀA¢zÁÝgÉ qÁ.£ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀƪÀgÉ wAUÀ¼À »AzÉ MAzÀÄ ºÀUÀ®Ä AiÀiÁªÀ ¥ÀǪÀð¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÆß ¤ÃqÀzÉ CvÀåAvÀ C¤jÃQëvÀªÁV, KPÁQAiÀiÁV, KPÁKQ, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¤gÁAiÀÄÄzsÀ£ÁVzÀÝ £À£Àß ªÉÄÃ¯É CPÀæªÀÄt £ÀqɹzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ PÉʪÀÄÄVzÀÄ ¥Àj¥ÀjAiÀÄ°è ¨ÉÃrPÉÆAqÀgÀÆ ©qÀ°®è. F PÉ®¸ÀPÉÌ £À£Àß C£ÀºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß «±ÀzÀ¥Àr¹zÀgÀÆ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÁUÀ°®è. CªÀgÀ ¤gÁqÀA§gÀ ¤µÀàöȺÀ ¤gÀºÀAPÁgÀzÀ ªÀåQÛvÀézÀ NfUÉ £Á£ÀÄ ±ÀgÀuÁUÀ¯ÉèÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. M¦àPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ E°èUÉ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄÄAzÉ G¥ÀzÉñÀ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀ®Ä ¤AwzÉÝãÉ.


    dUÀvÀÄÛ, CzÀgÀ°èAiÀÄÆ £ÀªÀÄäUÉ ¥ÀæPÀÈvÀªÁVgÀĪÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ dUÀvÀÄÛ, ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À dn® PÀAlPÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAPÀlzÀ°è ¹QÌ ¢PÀÄÌUÁtzÉ zÁjvÀ¦à vÉÆüÀ®ÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÀÄ vÁ£É K£ÀÄ G¥ÀzÉñÀ ¨sÁµÀtªÀiÁr ¤ªÀÄä ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß C±ÁªÁzÀzÀvÀÛ PÀgÉzÉÆAiÀÄå®Ä ¸ÁzsÀå? “¸ÀªÀð£Á±ÀzÀ°èAiÀÄÆ D±ÁªÁ¢” JAzÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß vÁ£ÀÄ §tÂÚ¹PÉƼÀÄîwÛzÀÝ PÀ«AiÀÄ ZÉÃvÀ£ÀªÀÇ Q©âAiÀÄAa£À°è vÀvÀÛj¸ÀÄvÁÛ ¤AvÀAwzÉ. £Á¤AzÀÄ ¤ªÀÄä ºÉUÀ°£À ºÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß E½¸À®Ä §A¢®è; E£ÀßµÀÄÖ ºÉÆgÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆj¸À®Ä §A¢zÉÝãÉ. ¤Ã«£ÀÆß fêÀ£ÀzÀ GvÁìºÀzÀ°ègÀĪÀ AiÀÄĪÀd£ÀgÀÄ; JAvÀºÀ PÀµÀÖUÀ¼ÀÄ JzÀÄgÁzÀgÀÆ zsÉÊgÀå¢AzÀ E¢j¸ÀĪÀ ¸ÁºÀ¸À ZÉÃvÀ£ÀgÁV¢ÝÃj. £ÁªÀÅ JzÉUÉlÖgÀÆ ¤ÃªÀÅ JzÉUÉqÀĪÀÅ¢®è JA§ ¨sÀgÀªÀ¸É £À£ÀVzÉ.


    £À£Àß G¥ÀzÉñÀ ¨sÁµÀ¢AzÀ ªÀĺÀvÁìzsÀ£ÉAiÀiÁV©qÀÄvÀÛzÉ JA§ £ÀA©PÉ K£ÀÆ £À£ÀV®è. KPÉAzÀgÉ »AzÉAiÀÄÆ £ÀªÀÄä gÁµÀÖçzÀ £ÀÆgÁgÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼À°è EAvÀºÀ WÀnPÉÆÃvÀìªÀ ¨sÁµÀtUÀ¼ÀÄ ¸Á«gÁgÀÄ £ÀqÉ¢ªÉ. D ¨sÁµÀtUÀ¼À£ÀÄß PÉý “¸ÀvÀåA ªÀzÀ-zsÀgÀäA ZÀgÀ” ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¤Ãw ¸ÀÆQÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀÄÆ»PÀªÁV AiÀiÁAwæPÀªÁV GZÀÑj¹ ¥ÀæweÉÕªÀiÁrzÀÝ ¤ªÀÄäAvÀºÀ ®PÁëAvÀgÀ ¸ÁßvÀPÀgÉ EAzÀÄ gÁdQÃAiÀÄ gÀAUÀzÀ°è, DyðPÀ gÀAUÀzÀ°è, C¢üPÁgÀ gÀAUÀzÀ°è, ²PÀët gÀAUÀzÀ°è ¤®ðeÉÓ¬ÄAzÀ ¥Á¥ÀªÀÄAiÀÄ ¨sÀæµÁÖZÁgÀUÀ¼À°è vÉÆqÀV zÉñÀªÀ£ÀÄß zÀÄUÀðwUÉ MAiÀÄÄåwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £É£ÉzÀgÉ §zÀÄPÀÄ ¨É§â½¹ ºÀzÀÄUÀĪÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁévÀAvÀæ÷å ¥ÀǪÀðzÀ°è ªÀĺÁvÁä UÁA¢üÃfAiÀÄ DvÀä²æÃAiÀÄ vÉÃd¹ìUÉƼÀUÁV ¸ÁéxÀðvÁåUÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀ¼À fêÀ£ÀzÀ zsÉåÃAiÀÄeÉÆåÃw¬ÄAzÀ ¢Ã¥ÀÛªÁV E¶ÃPÁ¸ÀÛçUÀ¼ÁVzÀÝ fêÀgÀÄUÀ¼É®è EAzÀÄ ªÀÄvÉÛ vÀªÀÄä ¤d ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ºÀÄ®ÄèPÀrØUÀ¼ÁVªÉ. J®ègÀÆ ºÁUÁV®è, ¤d. UÁA¢üÃfAiÀÄ C£ÀÄAiÀiÁ¬ÄUÀ¼ÁVzÀÝ «£ÉÆèÁf, dAiÀÄ¥ÀæPÁ±À £ÁgÁAiÀÄtgÀAvÀºÀ PÉ®ªÀgÁzÀgÀÆ D zsÉåÃAiÀÄeÉÆåÃwAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼ÀUÀÄvÁÛ £ÁqÀ£ÀÄß JZÀÑj¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ£ÀßqɸÀĪÀ QèµÀÖPÁgÀåzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ. DzÀgÉ C®à ¸ÀASÁåvÀgÁVgÀĪÀ D UÀÄA¦£ÀªÀgÀÄ gÁdQÃAiÀÄ gÀAUÀzÀ°è C¢üPÁgÀzÀ°ègÀĪÀ §ºÀĸÀASÁåvÀgÉÆqÀ£É ºÉÆÃgÁqÀ¨ÉÃPÁV §A¢gÀĪÀ zÀÄgÀAvÀ zÀÄB¹ÜwAiÉÆzÀVzÉ, £ÀªÀÄä £ÁrUÉ.


    EAvÀºÀ ¥Àj¹Üw EgÀĪÀ §zÀÄQ£À PÀtPÉÌ ¤ÃªÀÅ EAzÀÄ ¤ªÀÄä «zÁåyðzÀ±É¬ÄAzÀ GwÛÃtðgÁV ¥ÀæªÉò¸ÀÄwÛ¢ÝÃj. JAvÀºÀ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ ºÉÆÃgÁl PÁ¢zÉAiÉÆ ¤ªÀÄUÉ D PÁ®¥ÀÅgÀĵÀ£É §®è!

    £ÀªÀÄä ¸ÁévÀAvÀæ÷å ¸ÀA¥ÁzÀ£ÉUÉ £ÀªÀÄä gÁµÀÖçvÀ£À£ÉßãÉÆ G¥ÀAiÉÆÃV¹ PÉÆAqɪÀÅ, DvÀ ¨ÉÆâü¹zÀ ¸ÀézÉò, ¸ÀvÁåUÀæºÀ, C»A¸É, UÁæªÀÄ ¸ÀégÁdå, ¸ÀgÀ¼ÀfêÀ£À, vÁåUÀ§Ä¢Þ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ PÉÊzÀÄUÀ¼À£ÁßAvÀÄ. DzÀgÉ ¸ÁévÀAvÀæ÷å ¸ÀA¥ÁzÀ£É DzÉÆqÀ£ÉAiÉÄ DvÀ£À£ÀÄß vÉÆ®V¹zɪÀÅ; DvÀ£À zÉúÀPÉÌ UÀÄArQÌzÀªÀ£ÉãÉÆ M§â£É; DzÀgÉ vÀgÀĪÁAiÀÄ DvÀ£À zsÉåÃAiÀÄPÉÌ GgÀĽQÌ PÉÆAzÀªÀgÀÄ ºÀ®ªÀgÀÄ DvÀ£À C£ÀÄAiÀiÁ¬ÄUÀ¼É! £ÉºÀgÀÆ CªÀgÀ ªÀÄÄAzÁ¼ÀÄvÀ£ÀzÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è £ÁªÀÅ UÁA¢üÃfAiÀÄ vÀvÀÛ÷éUÀ¼À£Éß®è ªÀÄƯÉUÉÆwÛ, £ÀªÀÄä gÁµÀÖçªÀ£ÀÄß KPÁKQ C©üªÀÈzÀÞ ²æêÀÄAvÀ ¥Á±ÁÑvÀå zÉñÀUÀ¼À ¸Àj¸ÀªÀÄPÉÌÃj¸ÀĪÀ ºÀĪÀÄä¹ì£À°è ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV CªÀgÀ C£ÀÄPÀgÀuÉUÉ ¢ÃQëvÀgÁzɪÀÅ. vÀgÀĪÁAiÀÄ ¸ÀézÉñÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ «zÉñÀzÀ PÉ®ªÀÅ gÁdQÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ¥ÁædÕgÀÄ PÉÆlÖ JZÀÑjPÉAiÀÄ£ÀÆß £ÁªÀÅ ¯ÉQ̸À°®è; ¥ÀæwUÁ«Äà ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÉAzÀÆ CªÀ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¹zɪÀÅ. DzÀgÀÆ UÁA¢üÃfAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ©mÉÖªÀÅ JAzÁUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ CªÀgÀ zsÉåÃAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆå¹AiÀÄAUÀ¼À°è ¥ÀæzÀ±Àð£ÀQÌmÉÖªÀÅ: CAzÀgÉ D zsÉåÃAiÀÄUÀ¼À fêÀ vÉUÉzÀÄ, fêÀ«zÀÝgÉ CªÀÅUÀ½AzÀ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÉA§ ªÀÄÄAzÁ¯ÉÆÃZÀ£É¬ÄAzÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAzÀÄ, ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀÄ, ºÀzÀºÁQ, ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀÄA¢gÀUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ¹mÉÖªÀÅ. CªÀÅUÀ¼À ¥ÀÇeÉUÀÆ K¥ÁðlĪÀiÁr, CªÀgÀ ¨sÀPÀÛgÀ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁzsÁ£À¥Àr¹, ªÀÄƯÉUÉ vÀ½î, ªÀÄvÉÛ £ÀªÀÄä ¥Á±ÁÑvÀågÀ C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀÄ ¥ÁAZÀªÁ¶ðPÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À AiÀiÁUÀPÉÌ ±ÀÄgÀĪÀiÁrzɪÀÅ.

    ¥ÀgÀQÃAiÀÄgÀ ±ÉÆõÀuɬÄAzÀ £ÀªÀÄä zÉñÀ JAvÀºÀ §qÀvÀ£ÀPÉÌ E½¢vÀÄÛ JAzÀgÉ AiÀÄAvÀæ£ÁUÀjPÀvÉAiÀÄ°è vÀÄA§ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀ zÉñÀUÀ¼ÀAvÉ ªÀĺÁ ªÀĺÁ PÁSÁð£ÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À ¨sÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀĪÀ vÁætªÉ CzÀQÌgÀ°®è. DzÀgÀÆ CzÀgÀ ºÉUÀ®ªÉÄÃ¯É CzÀ£Éß®è ºÉÃjzɪÀÅ, PÉÆÃmÁåAvÀgÀ zsÀ£ÀzÀ ¸Á®ªÉwÛ. £ÀªÀÄUÉ DUÀ vÀÄgÀÄvÁÛV ¨ÉÃPÁVzÀÄÝzÀÄ C£Àß ¤ÃgÀÄ §mÉÖ UÀÄr¸À®Ä. DzÀgÉ £ÁªÀÅ ªÉÆÃmÁgÀÄ PÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ K¥ÁðrUÉ ¨ÉA§® PÉÆmÉÖªÀÅ. £ÁªÀÇ G¥ÀUÀæºÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÀoÀvÉÆmÉÖªÀÅ. £ÁªÀÇ jAiÀiÁPÀÖgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¹zɪÀÅ. PÉÆ£ÉUÉ DlA ¸ÁzsÀ£ÀªÀ£ÀÆß ¹r¹zɪÀÅ. »ÃUÉ C£ÉÃPÀ jÃwAiÀÄ ¨sÉÆÃUÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ µÉÆÃQAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉUÉ §qÀgÉÊvÀgÀ vÉjUÉAiÀÄ zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀåAiÀĪÀiÁrzɪÀÅ, zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ ¥ÀlÖtUÀ¼À°è ¨sÉÆÃUÀfêÀ£À £ÀqɸÀĪÀ ²æêÀÄAvÀgÀ ¸ÀÄRPÁÌV. ºÀ½îUÀ¼À£ÀÆß gÉÊvÀªÀUÀðªÀ£ÀÆß ªÀÄgÉvÀÄ©mÉÖªÀÅ. CxÀªÁ ªÀÄgÉvÉémÉÖªÀÅ JA§ zÀÆj¤AzÀ ¥ÁgÁUÀĪÀÅzÀPÁÌVAiÀÄÆ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÄ ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV ¤fðêÀªÁzÀgÉ £ÀªÀÄUÁV zÀÄrAiÀÄĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ E®èzÀAvÉ DUÀ¨ÁgÀzÀÄ JA§ÄªÀÅzÀPÁÌVAiÀÄÆ fêÀªÁqÀĪÀµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ CªÀgÀ ©üPÁë¥ÁvÉæUÀÆ PÁ¸ÀÄ J¸ÉzÀzÀÄÝAlÄ. £ÀUÀgÀUÀ¼À°è ªÀĺÁ ¥ÀªÀðvÉÆÃ¥ÀªÀÄ PÀlÖqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀlÄÖªÀÅzÀPÉÌ £ÀªÀÄUÉ zÀÄqÀÄØ EvÀÄÛ. DzÀgÉ ºÀ½îUÀ¼À°è ¨Á« vÉÆÃqÀ®Ä ºÀt«gÀ°®è. AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌ ªÉÆzÀ® UÀªÀÄ£À PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVvÉÆÛ CzÀPÉÌ PÉÆqÀ°®è. §qÀgÉÊvÀ£À£ÀÄß »Ar vÉUÉzÀ vÉjUÉ zÀªÀ¸À zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ £ÀUÀgÀUÀ¼À ²æêÀÄAvÀ ªÀUÀðPÀÆÌ C¢üPÁgÀ ªÀUÀðzÀ zsÁ¼ÁzsÀƽUÀÆ ªÀåAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. gÁµÀÖç¥Àw¬ÄAzÀ »rzÀÄ gÁAiÀĨsÁj, ¥ÀæzsÁ¤, ªÀÄAwæ, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸Àå, ªÉÄîä£É, PɼÀªÀÄ£É, LJJ¸ï, L¦J¸ï EvÁå¢ C¢üPÁjUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ¸ÀA§¼À VA§¼ÀUÀ¼À ºÀAaPÉ £ÀqɬÄvÀÄ. zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ «zÀévÀÆàtðªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉÆvÀÛ £ÀPÀ° ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÆ F ®ÆnAiÀÄ°è ¨sÁVAiÀiÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄ°®è. UÁæªÀĸÀégÁdå ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ «PÉÃA¢æPÀgÀtzÀ ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÀA¥ÀÇtð PÉÃA¢æÃPÀgÀt ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁV, zɺÀ°UÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÉ PÀgÀÛªÀåPÀgÀäzÀ ¥ÀæzsÁ£À¨sÁUÀªÁ¬ÄvÀÄ. DqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁåAiÀÄ «vÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ©ænµÀgÀ PÁ®zÀ°èzÀÄÝzÀQÌAvÀ®Æ dn®ªÁV C£ÀPÀëgÀ¸ÀÜ ºÀ½îUÀgÀÄ C¢üPÁgÀzÀ UÁtPÉÌ ¹QÌ £ÀgÀ¼ÀĪÀAvÁ¬ÄvÀÄ. £ÀªÀÄä ºÉÆmÉÖUÉ ¨ÉÃPÁzÀ PÉ®ªÀÅ CvÁåªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁj zÀÄrzÀ «zÉò «¤ªÀÄAiÀÄ¢AzÀ ªÀµÀðªÀµÀðªÀÇ 1400 PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÉmÉÆæÃ®Ä JuÉÚ vÀj¹ ¸ÀÄqÀÄvÉÛêÀAvÉ! »ÃUÉ ºÉüÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀgÉ PÉƣɪÀÄÄlÄÖªÀÅzÉ°è ? F «ZÁgÀzÀ°è £À£ÀVAvÀ®Æ D D PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ¥ÀjtvÀgÁzÀªÀjAzÀ FUÀ MzÀVgÀĪÀ zÀÄB¹ÜwAiÀÄ PÀxÉAiÀÄ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃªÀÅ PÉýzÀgÉ ªÀÄÆbÉð ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÉÆ K£ÉÆÃ?


    EAvÀºÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ ¦vÁæfðvÀ D¹ÛUÉ ¤ÃªÀÅ ºÀPÀÄÌzÁgÀgÁV ºÉÆÃUÀÄwÛ¢ÝÃj. KPÉ »ÃUÁ¬ÄvÀÄ? ¸ÀªÀiÁdªÁzÀªÉ £ÀªÀÄä UÀÄj JAzÀÄ WÉÆö¹zÉݪÀÅ; ¥ÀæeÁ¸ÀvÉÛAiÉÄ £ÀªÀÄä «zsÁ£ÀªÀiÁUÀð JAzÀÆ ¸Áj¸Áj ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁrzÉݪÀÅ. DzÀgÀÆ »ÃUÁ¬ÄvÀ®è KPÉ? EvÀgÀ zÉñÀUÀ¼ÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À «PÁ¸À¢AzÀ ¸ÁªÀzsÁ£ÀªÁV, DzÀgÀÆ ¸ÀÄzÀÈqsÀªÁV ¸Á¢ü¹zÀÝ£ÀÄß £ÁªÀÅ vÀPÀëtªÉ ¸Á¢ü¸À®Ä ºÉÆgÀnzÀÄÝ £ÀªÀÄUÉÆzÀVgÀĪÀ C¥ÀWÁvÀPÉÌ ªÀÄÆ®PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. £ÀÆgÀPÉÌ vÉÆA§vÀÛgÀµÀÄÖ C£ÀPÀëgÀjgÀĪÀ zÉñÀzÀ°è CzÉAvÀºÀ ¥ÀæeÁ¸ÀvÉÛ ¸ÁzsÀåªÁ¢ÃvÀÄ? CzÀgÀ°èAiÀÄÆ £ÀªÀÄä zÉñÀ, AiÀiÁªÀvÀÆÛ ¥ÀæeÁ¸ÀvÉÛAiÀÄ UÁ½AiÀÄ£ÀÆß ªÀÄƹ £ÉÆÃqÀ¢zÀÝ zÉñÀ. gÁdgÀ£ÀÄß ¥ÀævÀåPÀë zÉêÀgÉAzÀÄ ¥ÀÇf¹zÀ zÉñÀ; ¥ÀÅgÉÆûvÀgÀ£ÀÄß ¨sÀƸÀÄgÀgÉAzÀÄ DgÁ¢ü¹zÀ zÉñÀ! ªÀÄvÀªÀiËqsÀå JA§ ¤vÀågÉÆÃUÀªÀÅ CzÀgÀ £Ár£ÁrUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ J®Ä©£À°èAiÀÄÆ LzÀĸÁ«gÀ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀªÀðªÁå¦AiÀiÁVzÀÄÝ ªÀUÀð ªÀtð ªÀÄvÀ eÁw ¥ÀAxÀ ¥ÀAUÀqÀ JA§ £ÀÆgÁgÀÄ ¨sÉÃzÀUÀ½AzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛgÀĪÀ zÉñÀ! E°è “qɪÀiÁPÀæ¹” (Democracy) §jAiÀÄ “ªÀiÁPÀj” (Mockery) DVzÉ. CªÉÄÃjPÁzÀAvÀºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀ zÉñÀzÀ°èAiÉÄ CzÀgÀ ªÀĺÁzsÀåPÀëgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è zsÀ£À¸ÀA¥ÀwÛAiÉÄ ¤uÁðAiÀÄPÀ ±ÀQÛAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÁtÄwÛzÉÝêÉ. C°è »AzÉ K§æºÁA °APÀ£ï CAvÀºÀ §qÀªÀgÀÆ ¤Ãw¸ÀA¥À£ÀßgÁVzÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è ªÀĺÁzsÀåPÀëvÉUÉ KgÀĪÀ ¸À¤ßªÉñÀ«vÀÄÛ. FUÀ PÉÆÃmÁå¢üñÀégÀgÀ®èzÀªÀgÁgÀÆ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß UÉ®ÄèªÀÅ¢gÀ°, ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¤®ÄèªÀÅzÀÆ C¸ÁzsÀå. E£ÀÄß £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è D jÃwAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀzÀÝw¬ÄAzÀ K£ÉãÀÄ C£ÁºÀÄvÀªÁUÀ§ºÀÄzÉÆ CzÉ®è DVzÉ ªÀÄvÀÄÛ DUÀÄvÀÛ®Æ EzÉ. eÁw, ªÀÄvÀ, ºÉAqÀ, zÀÄqÀÄØ EªÉà NlgÀÄUÀ¼ÀÄ; NlÄPÉÆqÀĪÀ ¥ÀæeÉUÀ¼ÀÄ §jAiÀÄ ¤«ÄvÀÛ ªÀiÁvÀæ ªÀÄÆPÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀµÉÖ! £Á¯ÁÌgÀÄ d£À AiÀiÁvÀPÀÆÌ ºÉøÀzÀ R¢ÃªÀÄgÀÄ ¸ÉÃj, AiÀiÁªÀ G¥ÁAiÀÄ¢AzÁzÀgÀÆ, PÁ¼À¸ÀAvÉAiÀÄ PÀ¥ÀÅöàºÀtªÉÇ, PÀ¼Àî¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ ºÀ¼À¢ ºÀtªÉÇ, CAvÀÆ ºÉZÀÄÑ ºÀt MlÄÖªÀiÁrzÀgÁAiÀÄÄÛ £ÀªÀÄä ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À°è Uɮ觺ÀÄzÀÄ. MªÉÄä UÉzÀÄÝ C¢üPÁgÀ ¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß »rzÀgÁAiÀÄÄÛ, £Ár£À ¸ÀªÀð ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁUÀðUÀ¼À£ÀÆß C¢üPÁgÀzÀ ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ®Æ zÀÄrØ£À §®¢AzÀ®Æ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀªÁð¢üPÁgÀPÉÌ ªÁåWÁvÀ MzÀUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÀÄzÀÄ. MAzÀĪÉÃ¼É d£À±ÀQÛ JZÀÑvÀÄÛ ¥Àæw¨sÀn¹zÀgÀÆ CzÀ£ÀÄß «¥sÀ®UÉƽ¸À®Ä «±ÉõÁeÉÕUÀ¼À£ÀÆß ¥ÉÇÃ°Ã¸ï ¥ÀqÉAiÀÄ£ÀÆß PÀqÉUÉ ¸ÉÊ£À姮ªÀ£ÀÆß ¥ÀæAiÉÆÃV¸À§ºÀÄzÀÄ.


    ¤dªÁzÀ ¥ÀæeÁ¸ÀvÉÛ JAzÀgÉ C¤¨Áð¢üvÀ EZÁÒ ¸ÁévÀAvÀæ÷å¢AzÀ ¥ÀæeÉUÀ¼ÀÄ DAiÀÄĪÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ªÀåQÛUÀ½AzÀ ¸ÀªÀðgÀ C¨sÀÄåzÀAiÀÄPÁÌV £ÀqÉAiÀÄĪÀ gÁdå¨sÁgÀ. D zÀȶ֬ÄAzÀ £ÉÆÃrzÀgÉ FUÀ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀæeÁ¸ÀvÁÛvÀäPÀ JAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉAiÉÄ? politics is the last resort of a scoundrel JA¢zÀÝ£ÀAvÉ M§â ¥Á±ÁÑvÀå ªÀĤö. £ÀªÀÄä EA¢£À gÁdPÁgÀtgÀAUÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÆQÛAiÀÄ£ÀÄß w¢ÝPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ,-Politics is the first resort of a scoundrel JAzÀÄ §zÀ¯Á¬Ä¹! FUÀ £ÀªÀÄä gÁdQÃAiÀÄ gÀAUÀ ºÉÃUÁVzÉ JAzÀgÉ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀgÀÆ ¸ÀA¨sÁ«vÀgÀÆ ¸ÀĸÀA¸ÀÌöÈvÀgÀÆ AiÀiÁgÀÆ CzÀgÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀĽAiÀÄ®Æ CAdÄvÁÛgÉ. ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ jÃwAiÀÄ£Éß §zÀ¯Á¬Ä¸À¢zÀÝgÉ ªÀiÁ£ÀªÀÄgÁåzÉAiÀÄļÀî AiÀiÁªÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ AiÉÆÃUÀå£ÀÆ CzÀgÀ°è ¥Á®ÄUÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«®è. ºÀtzÀ ºÉƼɺÀj¹ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÉ®ÄèªÀ AiÀiÁªÀ ªÀåQÛAiÀiÁUÀ° AiÀiÁªÀ ¥ÀPÀëªÁUÀ° ¨sÀæµÁÖZÁgÀPÉÌ §°AiÀiÁUÀzÉ EgÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÉ E®è. DzÀÝjAzÀ ¨sÀæµÁÖZÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀÄÆð® ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤dªÁzÀ ¥ÀæeÁ¸ÀvÉÛAiÀÄ£ÀÄß gÀQë¸ÀĪÀ EZÉÑ ¤ªÀÄVzÀÝgÉ EA¢£À jÃwAiÀÄ zsÀ£Á²ævÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀzÀÝwAiÀÄ£Éß §zÀ¯Á¬Ä¹ CzÀ£ÀÄß UÀÄuÁ²ævÀªÀ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀ PÀgÀÛªÀå ¤ªÀÄä ºÉUÀ®ªÉÄÃ¯É ©Ã¼ÀÄvÀÛzÉ. GUÀæ PÁæAw¬ÄAzÀ¯ÁzÀgÀÆ ¤ÃªÀÅ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁwÛ÷éPÀªÀiÁUÀðPÉÌ wgÀÄV¸À¢zÀÝgÉ R¢ÃªÀÄgÀÆ, ZÁjvÀæ»Ã£ÀgÀÆ ¥ÀæeÁ¸ÀvÉÛAiÀÄ ºÀĹºÉ¸Àj£À »AzÉ ¥ÀæZÀÒ£À߸ÀªÁð¢üPÁgÀ £ÀqɸÀÄvÁÛgÉ.


    £ÀªÀÄä ¥ÀæeÁ¸ÀvÉÛ PÀ®Ä¶vÀªÁUÀ®Ä ºÀt MAzÉAiÉÄ PÁgÀtªÉAzÀÄ w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ vÀ¥ÁàUÀÄvÀÛzÉ. CzÀQÌAvÀ®Æ ªÀĺÀvÁÛzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÁgÀtªÀÇ EzÉ, £ÀªÀÄä ¥ÀÅtå¨sÀÆ«Ä ¨sÁgÀvÀzÀ°è! CzÀÄ MAzÀÄ CªÀÄÆgÀÛ ªÀ¸ÀÄÛ, CzÀÄ ¨sÁªÀgÀƦAiÀiÁzÀÄzÀjAzÀ Cw ¸ÀÆPÀë÷äªÁV ºÀÈzÀAiÀÄ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr £ÀªÀÄä£ÀÄß DPÀæ«Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä°è ¤dªÁVAiÀÄÆ EgÀĪÀ MAzÀÄ C¤ªÀðZÀ¤ÃAiÀÄ-CvÀåAvÀ CAvÀgÀvÀªÀÄ-¸ÀvÀå¸Àå ¸ÀvÀåªÁzÀ ¸À£ÁvÀ£À vÀvÀÛ÷éPÉÌ (CzÀ£ÀÄß DzsÁåvÀä JAzÀÄ ºÉ¸Àj¸ÀÄvÉÛêÉ.) CzÀÄ vÀ£Àß ¨ÁAzsÀªÀåªÀ£ÀÄß WÉÆö¸ÀÄvÁÛ §A¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ®Æ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£Éß vÁ£ÀÄ ¥ÉÇö¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄvÀÛ®Æ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ®Æ CzÀgÀ ¥ÀæZÀÒ£Àß ªÀAZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄĶ֬ÄAzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÆ PÀµÀÖ¸ÁzsÀåªÁVzÉ. CzÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ‘ªÀÄvÀ’! F ªÀÄvÀ¨sÁæAw¬ÄAzÀ ¯ÉÆÃPÀPÉÌ DVgÀĪÀµÀÄÖ ºÁ¤ ªÀÄvÁÛªÀÅzÀjAzÀ®Æ DV®è JAzÀÄ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉAiÀiÁzÀgÀÆ ¤ÃªÀÅ DzsÁåvÀäªÀ£ÀÄß G½¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀjAzÀ d£ÀåªÁzÀ ªÀÄvÀ¨sÁæAw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀªÀiËqsÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤gÁPÀj¸À¢zÀÝgÉ ¤dªÁzÀ ¥ÀæeÁ¸ÀvÉÛAiÀiÁUÀ° ¸ÀªÀiÁdªÁzÀªÁUÀ° ¸ÀªÀiÁ£ÀvÁ¨sÁªÀ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁUÀ° JAzÉA¢UÀÆ ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è.


    LPÀåPÀÆÌ ªÉÄÊwæUÀÆ ¸ÁzsÀ£ÀªÁUÀĪÀ D agÀAvÀ£À DzsÁåvÀäªÀ£ÀÄß F CeÁÕ£Àd£ÀåªÁzÀ ªÀÄvÀ¨sÁªÀ£É DPÀæ«Ä¹ ªÀtð eÁw ¥ÀAxÀ PÉÆêÀÄÄ ¥ÀAUÀqÀUÀ¼ÉA§ £ÀÆgÁgÀÄ ¨sÉÃzÀ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À ©gÀÄPÀÄ MqÀPÀÄUÀ½UÉ ¸ÀªÀiÁdªÀÅ ¹QÌ czÀæczÀæªÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÉ. F ¨sÉÃzÀ¨sÁªÀUÀ¼ÀÆ czÀæUÀ¼ÀÆ J°èAiÀĪÀgÉUÉ EgÀÄvÀÛªÉAiÉÆ C°èAiÀĪÀgÉUÉ ¤dªÁzÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÁ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæeÁ¸ÀvÉÛ §jAiÀÄ ªÀÄgÀĪÀÄjÃaPÉAiÀÄ ¨sÁæAwd®ªÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀªÀiÁdªÁzÀzÀ ¥ÀæeÁ¸ÀvÉÛ ¤ªÀÄä UÀÄjAiÀiÁVzÀÝgÉ ªÀÄvÀ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ ±À¤¸ÀAvÁ£ÀªÁzÀ eÁw¥ÀzÀÝwAiÀÄ ¸ÀA¥ÀÇtð «£Á±ÀPÉÌ ¤ÃªÀÅ PÀAPÀt PÀnÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.


    F ©gÀÄPÀÄ MqÀPÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÉÃzÀ¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÉ ªÀÄÆ®PÁgÀt J°èzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ, ¤ÃªÀÅ CzÀgÀ ¨ÉÃjUÉ ¨ÉAQ ºÉÆwÛ¹ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À¨ÉÃPÁVzÉ. ªÉÆzÀ®Ä ¤ªÀÄä ¤ªÀÄä ºÀÈzÀAiÀÄUÀ¼À£Éß ±ÉÆâü¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À ¨ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ £ÀA©PÉUÀ¼À ¥sÀ®ªÁV ¤ªÀÄä «ZÁgÀ ±ÀQÛAiÉÄ PÀÄApvÀªÁV ºÉÆÃVzÉ. «eÁÕ£À ¸ÀA¥À£ÀߪÁzÀ ¥Á±ÁÑvÀå £ÁUÀjPÀvÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß E£ÀÆßgÀÄ ªÀµÀð D½zÀgÀÆ CzÀgÀ «eÁÕ£À ¸ÀȶֹzÀ AiÀÄAvÀæ£ÁUÀjPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀÄPÀj¹zÉªÉ ºÉÆgÀvÀÄ CzÀgÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀzÀ馅 £ÀªÀÄäzÁUÀ°®è; ªÀÄvÀÄÛ D ªÉÊeÁÕ¤PÀ zÀȶÖUÀÆ vÁ¬Ä¨ÉÃgÁzÀ ªÉÊZÁjPÀvÉAiÀÄ£ÀÆß £ÁªÀÅ ªÉÄÊUÀÆr¹PÉƼÀî°®è. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÁzÀgÀÆ £ÁªÀÅ ªÉÊeÁÕ¤PÀ zÀȶÖAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊZÁjPÀ §Ä¢ÞAiÀÄ £ÉgÀ«¤AzÀ £ÀªÀÄä £Ár£À gÁdQÃAiÀÄ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀzsÁjäPÀ gÀAUÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj±ÉÆâü¸À¢zÀÝgÉ £ÀªÀÄUÉ PÉÃqÀÄ vÀ¥ÀàzÀÄ.


    £Á®évÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À ¥ÀǪÀðzÀ°èAiÉÄ £Á£ÀÄ ºÁrzÀ MAzÀÄ PÀªÀ£ÀzÀ PÀqÉUÉ ¤ªÀÄä UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄ®Ä §AiÀĸÀÄvÉÛãÉ. CzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄÄAzÀt ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀ ªÀÄAvÀæ¢Ã¥ÀªÁV ¤ªÀÄUÉ zÁjvÉÆÃj £ÀqɸÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʸÀÄvÉÛãÉ:UÀÄr ZÀZÀÄð ªÀĸÀfâUÀ¼À ©lÄÖ ºÉÆgÀ§¤ß,

§qÀvÀ£ÀªÀ §ÄqÀªÀÄÄnÖ QüÀ§¤ß.
ªÀiËqsÀåvÉAiÀÄ ªÀiÁjAiÀÄ£ÀÄ ºÉÆgÀzÀÆqÀ¯ÉÊvÀ¤ß,
«eÁÕ£À ¢Ã«UÉAiÀÄ »rAiÀÄ §¤ß.
N, §¤ß, ¸ÉÆÃzÀgÀgÉ, ¨ÉÃUÀ §¤ß!

¹®ÄPÀ¢j ªÀÄvÀªÉA§ ªÉÆúÀzÀeÁÕ£ÀPÉÌ;
ªÀÄw¬ÄAzÀ zÀÄr¬ÄgÉÊ ¯ÉÆÃPÀ»vÀPÉ.
D ªÀÄvÀzÀ F ªÀÄvÀzÀ ºÀ¼ÉªÀÄvÀzÀ ¸ÀºÀªÁ¸À
¸ÁQ£ÀÄß ¸ÉÃjgÉÊ ªÀÄ£ÀÄdªÀÄvÀPÉ:
N, §¤ß, ¸ÉÆÃzÀgÀgÉ, «±Àé¥ÀxÀPÉ!

    ªÀÄ£ÀÄdªÀÄvÀ, «±Àé¥ÀxÀ, ¸ÀªÉÇðÃzÀAiÀÄ, ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ, ¥ÀÇtðzÀȶÖ-F ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄAvÀæUÀ¼ÁV ¤ªÀÄä£ÀÄß eÁwªÀÄvÀUÀ½AzÀ®Æ ¥ÁgÀĪÀiÁr ¤«ÄäAzÀ ¤dªÁzÀ ¥ÀæeÁ¸ÀvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁdªÁzÀ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁUÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʸÀÄvÉÛãÉ.


    £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ ²PÀëtzÀ ¸ÀégÀÆ¥À, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀëuÉÆÃzÉÝñÀ, zÉñÀ¨sÁµÁ ²PÀët ªÀiÁzsÀåªÀÄ, C¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀzÀ «PÉÃA¢æÃPÀgÀt, UÁæªÀĸÀégÁdå, ¤gÀÄzÉÆåÃUÀ, C¨sÁªÀ ¦ÃqÉ, ¨É¯ÉKjPÉ EvÁå¢ ¥ÀæZÀ°vÀ ©¹©¹ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÁªÀŪÀ£ÀÆß £Á£ÀÄ ¥Àæ¸ÁÛ¦¹®è. KPÉAzÀgÉ CªÀÅUÀ½VgÀĪÀ PÁgÀtUÀ¼É®è d£ÀåC¤µÀÖ ªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃgÀÄvÀÛªÉ. D G¥ÀPÁgÀtUÀ½UÉ®è ªÀÄÄRå d£ÀPÀPÁgÀtUÀ¼ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¸ÁÛ¦¹gÀĪÀ D JgÀqÀÄ: ªÀÄvÀ¨sÁªÀ£É ¥ÀæZÉÆâ¹gÀĪÀ eÁw¨sÉÃzÀ §Ä¢Þ, ªÀÄvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉ C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÀÄn® PÀĤÃw. D JgÀqÀÄ d£ÀPÀ C¤µÀÖUÀ¼À£ÀÆß ¤ÃªÀÅ vÉÆ®V¹zÀgÉ G½zÀ J®è d£Àå C¤µÀÖUÀ¼À£ÀÆß §ºÀĨÉÃUÀ£É vÉÆ®V¸À®Ä ¤ÃªÀÅ RArvÀªÁVAiÀÄÆ ¸ÀªÀÄxÀðgÁUÀÄwÛÃj.


    vÀ£Àß PÉëÃvÀæªÀ®AiÀÄPÉÌ ‘eÁÕ£À ¨sÁgÀw’ JAzÀÄ ºÉ¸ÀjlÄÖPÉÆArgÀĪÀ ¤ªÀÄä «±Àé«zÁ央AiÀÄ ‘eÁÕ£ÀA «eÁÕ£À¸À»vÀA’ JA§ VÃvÁªÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß vÀ£Àß zsÉåÃAiÉÆÃQÛAiÀÄ£ÁßV ¹éÃPÀj¹zÉ. D ºÉ¸ÀgÀÄ ¤ªÀÄä §zÀÄQ£À G¹gÁV, D ªÀÄAvÀæ ¤ªÀÄä D¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ vÀAvÀæªÁV, D zsÉåÃAiÀÄ ¤ªÀÄä §zÀÄQ£À°è AiÀÄxÁxÀðªÁUÀ° JAzÀÄ ¤ªÀÄUÉ®è ±ÀĨsÀPÉÆÃj «gÀ«Ä¸ÀÄvÉÛãÉ.

¤ªÀÄUÉ®èjUÀÆ £ÀªÀĸÁÌgÀ.


March 20, 2007 Posted by | ANKOLA taluk, KUVEMPU | Leave a comment

KUVEMPU:: samskruthi kranthige kahale naandi !!

¸ÀA¸ÀÌöÈw PÁæAwUÉ PÀºÀ¼É £ÁA¢![1]
¯ÉÃRPÀgÀÄ: PÀĪÉA¥ÀÅ
©ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ:- ¯ÉÃRPÀgÀªÀÅ

[vÁ||20-4-1974 ±À¤ªÁgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ EwºÁ¸ÀzÀ°è agÀ¸ÀägÀtÂÃAiÀÄ ¢£À. PÀ£ÁðlPÀ §gÀºÀUÁgÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Á«zÀgÀ MPÀÆÌlªÀÅ 5000 ªÀµÀðUÀ½AzÀ £ÀqÉzÀÄ §A¢gÀĪÀ MAzÉà ªÀUÀðzÀ ¨Ë¢ÞPÀ zÀ¨Áâ½PÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw¨sÀn¹ ¸Á»vÀå, PÀ¯É, ªÀÈvÀÛ¥ÀwæPÉ, gÉÃrAiÉÆ, ¹¤ªÀiÁ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ, ¨Ë¢ÞPÀ «PÉÃA¢æÃPÀgÀtªÁUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆÃgÁqÀ®Ä ¥ÀtvÉÆlÖ ¢£À. PÀ£ÁðlPÀzÀ §zÀÄQ£À°è PÁæAwAiÀÄ PÀºÀ¼ÉAiÀÄ£ÀÆߢzÀ ¢£À. CAzÀÄ ªÀĺÁgÁd PÁ¯ÉÃf£À ±ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªÀ ¨sÀªÀ£À QQÌjzÀÄ vÀÄA©vÀÄÛ. PÁæAw ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß GzÁÏn¸ÀÄvÁÛ gÁµÀÖçPÀ« PÀĪÉA¥ÀÅ F jÃw £ÀÄrzÀgÀÄ.]

J®èjUÀÆ £ÀªÀĸÁÌgÀ.

²æêÀiÁ£ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¥ÁnîgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ §gÀºÀUÁgÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Á«zÀgÀ MPÀÆÌlzÀ zsÉåÃAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÁÝgÉ. £Á£ÀÄ PÁgÀågÀAUÀ¢AzÀ ¤ªÀÈvÀÛ£ÁV ªÀÄÆ¯É ¸ÉÃjzÀªÀ£ÀÄ. £À£ÀߣÀÄß KPÉ F MPÀÆÌlzÀ GzÁÏl£ÉUÉ PÀgÉzÀgÉÆà £Á£ÀjAiÉÄ. DzÀgÉ D AiÀÄĪÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀÄt ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÉÆßqÀ£É C£ÉÃPÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÀĺÀzÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ £ÁªÀÅ F MPÀÆÌlªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀÄwÛzÉÝêÉ, CzÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ GzÁÏn¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉýzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ M¦àPÉÆAqÉ.

DzÀgÉ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ ¸ÀÆZÀPÀªÁV ºÉýzÉÝ. £Á£ÀÄ ¤ªÀÄUÉ C¥ÁåAiÀĪÀiÁ£ÀªÁUÀĪÀAvÉAiÉÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ¨sÁ«¸À¨ÉÃr JAzÀÄ. C°è £ÉgÉ¢zÀݪÀgÉ®è ¸Àé®à gÉÃVzÀAvÉ vÉÆÃjvÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C£ÁåAiÀÄ DVzÉ. CzÀ£ÀÄß ¥Àæw¨sÀn¸À¨ÉÃPÀÄ JA§AvÉ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. F vÀgÀºÀzÀ ¥Àæw¨sÀl£É, PÁæAw, dUÀfÓêÀ£ÀzÀ°è §ºÀıÀB D¢PÁ®¢AzÀ®Æ £ÀrÃvÁ £ÀrÃvÁ EzÉ. F PÀëtzÀ°èAiÀÄÆ, F zÉñÀQÌAvÀ®Æ C¢üPÀªÁV, ¨ÉÃgÉ zÉñÀUÀ¼À°è vÀgÀvÀgÀªÁzÀ PÁæAwUÀ¼ÀÄ-¸Á»vÀå PÁæAw, PÀ¯ÉAiÀÄ PÁæAw, gÁdQÃAiÀÄ PÁæAw £Á£Á jÃwAiÀÄ PÁæAw £ÀrÃvÁ EªÉ. »A¸ÁªÀÄAiÀĪÁVAiÀÄÆ PÉ®ªÀÅ £ÀrÃvÁ EªÉ.

£Á£ÀÄ KPÉ EzÀPÉÌ M¦àPÉÆAqÉ? £À£Àß zÀȶÖAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À K£ÀÄ? J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ MAzÉgÀqÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆlÄÖ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀĨÉÃPÁVzÉ. FUÀvÁ£É ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ EªÀgÀÄ-CªÀgÀ DºÁé£À¥ÀwæPÉAiÀÄ°èAiÉÄà ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀiÁrzÁÝgÉ: “¸Á«gÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¨Ë¢ÞPÀ zÀ¨Áâ½PÉ £Àqɹ, d£ÀvÉUÉ w½AiÀÄzÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ, DqÀ½vÀ¸ÀÆvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ, £ÀªÀÄä d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÆPÀgÀ£ÁßV¹zÀ GZÀÑ ªÀUÀðzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀtðUÀ¼À ºÀvÉÆÃn¬ÄAzÀ…………” CAvÁ ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. EzÀÄ EwºÁ¸ÀPÉÌ §ºÀ¼À ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ªÁåSÁå£À ªÀiÁqÀĪÀ jÃw. F ªÁåSÁå£À vÀÄA§ ¸ÀgÀ¼ÀªÁV ©qÀÄvÀÛzÉ. £ÀqÉzÀzÉÝãÉÆà EgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ EwºÁ¸ÀPÁgÀ£ÁzÀªÀ£ÀÄ EzÀÄ ºÉÃUÉ £ÀqɬÄvÀÄ? KPÉ £ÀqɬÄvÀÄ? J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÆß PÀÄjvÀÄ D¯ÉÆÃa¸ÀÄvÁÛ£É. AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ ¨Ë¢ÞPÀ zÀ¨Áâ½PÉ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛÃgÉÆà CzÀ£Éß D zÀ¨Áâ½PÉ £ÀqɹzÀªÀgÀÄ, CxÀªÁ AiÀiÁgÀÄ £ÀqɹzÀgÀÄ JAzÀÄ ¤ÃªÀÅ H»¸ÀÄwÛÃgÉÆà CªÀgÀÄ, EzÀPÉÌ ªÀiÁqÀĪÀ ªÁåSÁå£À ¨ÉÃgÉ jÃwAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ: “¤ÃªÉ®ègÀÆ CeÁÕ¤UÀ¼ÁV¢Ýj. MgÀlgÁV¢Ýj, C£ÁUÀjPÀgÁV¢Ýj. £ÁªÀÅ ¤ªÀÄUÉ £ÁUÀjPÀvÉ vÀAzÀÄPÉÆmÉÖªÀÅ. ¤ªÀÄä£ÀÄß £ÀAiÀÄUÉƽ¹zɪÀÅ. ¤ªÀÄUÉ zÉêÀgÀÄ zsÀªÀÄð EzÀgÀ «ZÁgÀzÀ°è EzÀÝAvÀºÀ PÁqÀÄ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß GvÀÛªÀÄ ¹ÜwUÉ Kj¹zɪÀÅ. CzÀPÁÌV §ºÀ¼À ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzɪÀÅ. DzÀgÉ CzÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¨sÁµÉ, DUÀ £ÀªÀÄä ¨sÁµÉ ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ ¨sÁµÉAiÀiÁVzÀÄÝzÀjAzÀ CzÀ£Éß G¥ÀAiÉÆÃV¹zɪÀÅ. vÀgÀĪÁAiÀÄ DAiÀiÁ zÉñÀ¨sÁµÉUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ DAiÀiÁ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£É߯Áè ºÀgÀrzɪÀÅ. CzÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ ¹éÃPÀj¹ M¦àPÉÆAr¢ÝÃj”-JAzÀÄ w½zÀÄ CªÀgÀÄ ªÁåSÁå£À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀÝjAzÀ, £Á£ÀÄ KvÀPÁÌV M¦àPÉÆAqÉ CAzÀgÉ, MAzÀÄ ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ gÀÆ¥À¢AzÀ, GzÉæÃPÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÁßzÀgÀÆ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀlgÉ CzÀÄ ±Á±ÀévÀªÁV ¸À¥sÀ®ªÁUÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀPÉÌà £Á£ÀÄ ºÉýzÉ, £Á£ÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÉ®èªÀÇ ¤ªÀÄUÉ gÀÄa¸ÀÄvÀÛzÉAiÉÆ E®èªÉÇ JAzÀÄ. DzÀgÉ E°è £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀ ¥ÀǪÀð DUÀæºÀ ¥ÀgÀ£ÁUÀzÉ ¤gïzÉéõÀ£ÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §A¢zÉÝãÉ.

¨ÉÃgÉ zÉñÀUÀ¼À¯ÁèzÀgÉ ªÀUÀðUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛgÉ. §ÆµÁéð CAvÀ ºÉüÀÄvÁÛgÉ, ¥ÉÇæ°mÉÃjAiÀÄmï CAvÀ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ £ÀªÀÄä°è §ÆµÁéð ¥ÉÇæ°mÉÃjAiÀÄmï «¨sÀd£ÉUÉ §zÀ¯ÁV £ÁªÀÅ eÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀ¨ÉÃPÁVzÉ. F jÃw £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÉ. D zÉñÀUÀ¼À°è “The Priest” “The Priestly Class” JAzÀÄ©lÖgÀÄ. CAzÀgÉ MAzÀÄ ¥ÀÅgÉÆûvÀ ªÀUÀð, ¥ÀÅgÉÆûvÀ±Á», J£ÀÄߪÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀgÀÄ. £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è ¥ÀÅgÉÆûvÀ±Á», ¥ÀÅgÉÆûvÀªÀUÀð JAzÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¨ÁæºÀätªÀUÀð CAvÀ. DzÀgÉ ªÁ¸ÀÛªÀªÁV ¥ÀÅgÉÆûvÀ±Á», ¥ÀÅgÉÆûvÀªÀUÀð JAzÀgÉ §jà ¨ÁæºÀätªÀUÀðªÀ®è. »AzÀÆUÀ¼À°è ¨ÁæºÀätªÀUÀðªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÉæöʸÀÛgÀ®Æè ¥ÀÅgÉÆûvÀ±Á» EzÉ. C°è CzÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ eÁw JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ? ªÀÄĹèªÀÄgÀ®Æè ¥ÀÅgÉÆûvÀ±Á» EzÉ. ¨ËzÀÞgÀ®Æè ¥ÀÅgÉÆûvÀ±Á» EzÉ. J¯Áè ªÀÄvÀUÀ¼À®Æè ¥ÀÅgÉÆûvÀ±Á» EzÉÝÃEzÉ.

AiÀÄÆgÉÆæ£À°è £ÀqÉzÀ ºÉÆÃgÁl MAzÀÄ eÁwAiÀÄ ªÉÄî®è. CzÀÄ MAzÀÄ ¥ÀÅgÉÆûvÀ±Á»AiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqɬÄvÀÄ. EA¢UÀÆ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ¯É EzÉ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀ eÁwAiÀÄ «gÀÄzÀݪÁV CxÀªÁ zÉéõÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀ ªÀiÁvÀ£ÀÆß DqÀ¯ÁgÉ. KPÉAzÀgÉ £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀ eÁwAiÀÄÆ E®è. DzÀÝjAzÀ eÁwzÉéõÀªÀÇ E®è. DzÀgÉ E°è EAzÀÄ MAzÀÄ DUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀÅgÉÆûvÀ±Á»AiÀÄ «ZÁgÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ AiÀĪÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ eÁwAiÀÄ£ÀÄß ¤zÉðò¸ÀÄwÛzÉÝÃ£É JAzÀÄ ¨sÁ«¸À¨ÁgÀzÀÄ. CzÀÄ C£ÉÃPÀ ªÀÄvÀUÀ¼À°ègÀĪÀ D ªÀUÀðzÀ d£ÀPÉÌ C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÉAiÉÄ £À£Àß fêÀ£À zÀ馅 MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀªÀiÁ£ÀvÁªÁ¢AiÀÄ zÀȶÖ. ¤ÃªÀÅ ¸ÀªÀiÁdªÁ¢, ¸ÀªÀÄvÁªÁ¢ JAzÉ®è ªÁåSÁå£À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÁªÁ¢. DzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ nÃPÉ, RAqÀ£É, ±ÁèWÀ£É, ¥Àæ±ÀA¸É K¤zÀÝgÀÆ CªÀÅ F ¸ÀªÀiÁ£ÀvÁªÁ¢AiÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ ºÉƪÀÄÄävÀÛªÉAiÉÄ ºÉÆgÀvÀÄ AiÀiÁªÀ eÁwzÉéõÀ¢AzÁUÀ° ºÉƪÀÄÄäªÀÅ¢®è.

EµÀÖ£ÀÄß ºÉý £Á£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀqÀÄvÉÛãÉ. KPÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ºÉüÀĪÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ E°è ¥ÀÅgÉÆûvÀ±Á» JAzÀgÉ ºÉZÁÑV ¨ÁæºÀät ªÀUÀðªÀ£Éß ¤zÉðò¸ÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ EªÀ£ÀÄ ¨ÁæºÀätzÉéöAiÉÄà JAzÀÄ©lÖgÉ CzÀÄ ¸ÀļÀÄî. £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀ MAzÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀĺÉÆãÀßvÀ ¸ÁÜ£ÀzÀ°èlÄÖ ¥ÀÇf¸ÀÄwÛzÉÝãÉAiÉÆ D ªÀåQÛ ¨ÁæºÀätgÁVzÀÝgÀÄ, ºÀÄlÄÖvÁÛ. ²æÃgÁªÀÄPÀȵÀÚ ¥ÀgÀªÀĺÀA¸ÀgÀÄ ¨ÁæºÀätgÁVzÀÝgÀÄ. DvÀ vÀ£Àß ¨ÁæºÀätåzÀ CeÁÕ£À¢AzÀ, C«zÉå¬ÄAzÀ, ¥ÁgÁUÀĪÀÅzÀPÉÆÌøÀÌgÀªÁV ¨sÀAiÀÄAPÀgÀªÁzÀ vÀ¥À¸Àì£Éß PÉÊUÉÆAqÀÄ ªÀÄÄRªÀÄArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄtÂÚ£À° wÃr PÀµÀÖ¥ÀlÖgÀÄ. d¤ªÁgÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ©¸ÁrzÀgÀÄ. AiÀiÁPÀ¥Áà d¤ªÁgÀ ©¸ÁrÛÃAiÀiÁ CAvÀ PÉýzÀgÉ, CAiÉÆåà £ÁªÀÅ ºÀÄlÄÖvÀÛ¯É CµÀÖ¥Á±ÀUÀ½AzÀ §zÀÞgÁV §gÀÄvÉÛêÉ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ £Á£ÀÄ GvÀÛªÀÄ ªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀ£ÀÄ CAzÀÄ©lÄÖ MAzÀÄ zÁgÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥Á±ÀPÉÌ M¼ÀUÁV ¨ÁæºÀät CAvÀ DUÀ¨ÁgÀzÀÄ. CzÀPÉÆÌøÀÌgÀªÁV £Á£ÀÄ CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁQzÉ CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ. §ºÀ¼À PÀµÀÖ¥ÀlÖgÀÄ. CªÀgÀÄ ¨ÁæºÀätå¢AzÀ ¥ÁgÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ JµÀÄÖ PÀµÀÖ¥ÀlÖgÉÆà CµÀÄÖ PÀµÀÖ¥ÀqÀ¨ÉÃPÁV®è £ÁªÀÅ. ¸ÀÄ®¨sÀªÁV £ÁªÀÅ ¥ÁgÁUÀÄvÉÛêÉ, KPÉAzÀgÉ ºÀÄlÄÖvÀÛ¯É £ÁªÀÅ ¨ÁæºÀätgÀ®è. E£ÉÆߧâgÀÄ £À£Àß «zÁåUÀÄgÀÄUÀ¼ÁV, AiÀiÁjUÉ £À£Àß gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ±Àð£À ªÉÄÃgÀÄPÀÈwAiÀÄ£ÀÄß C¦ð¹zÉÝãÉAiÉÆà D ²æà ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ, CªÀgÀÆ ¨ÁæºÀätgÉ. DzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÁæºÀät zÉéõÀ¢AzÀ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ §ºÀ¼À ºÀĹ. ºÁUÉ ¨sÁ«¸ÀĪÀÅzÀÄ vÀ¥ÀÅöà, ºÁUÀ®è. £Á£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀÅgÉÆûvÀ±Á» CAzÀgÉ, £À£Àß ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ »AzÀÆ ªÀÄvÀPÀÆÌ C£Àé¬Ä¸ÀÄvÀÛªÉ, ªÀÄĹèªÀÄgÀ ªÀÄvÀPÀÆÌ C£Àé¬Ä¸ÀÄvÀÛªÉ, Qæ²ÑAiÀÄ£ï ªÀÄvÀPÀÆÌ C£Àé¬Ä¸ÀÄvÀÛªÉ. KPÉAzÀgÉ J¯Éè®Æè F ¥ÀÅgÉÆûvÀ±Á» EzÉà PÉ®¸ÀªÀ£Éßà ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÉ. CzÀPÉÌ «gÀÄzÀÝ ºÉÆÃgÁl £ÀqÉ¢zÉ. D ºÉÆÃgÁlzÀ°è ¸Àé®à ªÀÄnÖUÉ dAiÀIJîgÁzÀªÀgÉAzÀgÉ ¸ÉÆëAiÀÄvï zÉñÀzÀªÀgÀÄ. C°èAiÀÄÆ PÀÆqÀ ¥ÀÇwðAiÀiÁVzÉAiÉÄAzÀÄ ºÉüÀĪÀAw®è. CªÀgÀ£ÀÄß ©lÖgÉ aÃuÁzÀªÀgÀÄ ¸Àé®àªÀÄnÖUÉ ¥ÀÅgÉÆûvÀ±Á»¬ÄAzÀ ©r¹PÉÆArzÁÝgÉAzÀÄ PÁtÄvÀÛzÉ. £À£ÀUÉ CµÀÄÖ «ªÀgÀ UÉÆwÛ®è. ¨ÁQAiÀĪÀgÉ®è E£ÀÆß CzÀgÀrUÉ ¹QÌPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. EAUÉèAr£À°è CªÉÄjPÁzÀ°è ªÀĺÁ ªÀĺÁ ¯ÉÃRPÀgÀÄ, d£ÀvÁªÁ¢UÀ¼ÀÄ, £Á¹ÛPÀªÁ¢UÀ¼ÀÄ, §mÁæðAqïgÀ¸À¯ï, EAUÀgï¸Á¯ï ªÀÄÄAvÁzÀ C£ÉÃPÀgÀÄ EzÀPÉÆÌøÀÌgÀªÁV ¸Á»vÀå ¸Àȶ֪ÀiÁr vÀÄA¨Á ±ÀæªÀÄ¥ÀnÖzÁÝgÉ. D ±ÀæªÀÄzÀ¥sÀ® ¤dªÁV vÀPÀ̪ÀÄnÖUÉ PÉÊUÀÆrzÉ. DzÀgÀÆ E£ÀÆß £ÀrÃvÁ£É EzÉ, F ¥ÀÅgÉÆûvÀ±Á»AiÀÄ D¢ü¥ÀvÀå.

£À£Àß ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è “£ÁªÀÅ” “¤ÃªÀÅ” “CªÀgÀÄ” CAvÀ ªÀÄÆgÀÄ ¸ÀªÀð£ÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÉÝãÉ. £ÁªÀÅ, ¤ÃªÀÅ, CªÀgÀÄ CAzÀgÉ K£ÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß «ªÀj¹©qÀÄvÉÛãÉ. ªÀÄÄAzÀPÉÌ K£ÀÆ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. F “¤ÃªÀÅ” JAzÀgÉ, AiÀiÁgÀÄ MPÀÆÌlPÉÆÌøÀÌgÀ £À£Àߤ߰èUÉ PÀgɹ¢ÝÃgÉÆ D ªÀÄ£ÉÆÃzsÀªÀÄðªÀżÀîªÀgÀÄ-¤ÃªÀÅ. “CªÀgÀÄ” JAzÀgÉ. AiÀiÁgÀ «gÀÄzÀݪÁV ¤ÃªÀÅ F MPÀÆÌlªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃªÉ CAvÀ ºÉüÀÄwÛâÝÃgÉÆ CªÀgÀÄ. “£ÁªÀÅ” JAzÀgÉ ¤ÃªÀÇ CªÀgÀÆ E§âgÀÆ ¸ÉÃj ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÁgÀtUÀ½UÁV AiÀiÁgÀ£ÀÄß zÀÆgÀÄwÛ¢ÝÃgÉÆÃ, AiÀiÁgÀ£ÀÄß ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛ¢ÝÃgÉÆà CªÀgÀÄ-“£ÁªÀÅ”. DzÀÝjAzÀ F ªÀÄÆgÀÄ ¸ÀªÀð£ÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ ¥Áj¨sÁ¶PÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÁßV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÉÝãÉ. ¤ÃªÀÅ CAzÁUÀ “¤ÃªÀÅ”. CªÀgÀÄ CAzÁUÀ “CªÀgÀÄ”. £ÁªÀÅ CAzÁUÀ “£ÁªÀÅ”.

¤ÃªÀÅ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸Á»vÀå, ºÀ¼ÉAiÀÄ EzÀÄ CzÀÄ, ºÀ¼ÉAiÀÄ zsÀªÀÄð EzÉ®èªÀÇ £ÀªÀÄä£ÀÄß EzÀĪÀgÉUÀÆ CrAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÁßV ªÀiÁr £ÀªÀÄä£ÀÄß vÀĽzÀÄ©nÖzÉ, DzÀÝjAzÀ EzÀ£Éß®è ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV wgÀ¸ÀÌj¹©qÀÄvÉÛêÉ, CAvÀ ºÉÆgÀlgÉ vÀÄA¨Á £ÀµÀÖPÉÌ M¼ÀUÁUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. £À£ÀߣÉÆߪÉÄä zÁæ«qÀ PÀdUÀA£ÀªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ CzsÀåPÀë ¸ÁÜ£ÀPÉÌ PÀgÉAiÀÄ®Ä §A¢zÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß “¤ªÀÄä F ZÀ¼ÀĪÀ½ EzÉ®è ¸ÀjAiÉÄ. DzÀgÉ KvÀPÉÌ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä »A¢£À ªÀĺÁPÁªÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖºÁPÀÄwÛÃj? CxÀªÁ C°è £ÁªÀÅ UËgÀ«¸ÀĪÀAvÀºÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁqÀÄwÛÃj?” CAvÀ PÉüÉÝ. CzÀPÀ̪ÀgÀÄ “CªÉ®è ¨ÁæºÀätjUÁV, D ¨ÁæºÀät ªÀUÀð¢AzÀ ªÀiÁvÀæ DzÀzÀÄÝ. CªÀgÀÄ PÀxÉUÀ¼À£Éß®è PÀnÖ, ªÀiÁr, D IĶUÀ¼ÀÄ F IĶUÀ¼ÀÄ CAvÀ ºÉý©lÄÖ, gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è £ÀªÀÄä£Éß®è »ÃUÀ¼É¢zÁÝgÉ. DzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ CªÀÅUÀ¼À£Éß®è wgÀ¸ÀÌj¸ÀĪÀÅzÀPÉÆÌøÀÌgÀ d£ÀUÀ¼À£ÀÄß F jÃw JwÛPÀlÄÖwÛzÉÝêɔ-CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ CªÀjUÉÆAzÀÄ ¥Àæ±Éß PÉýzÉ. “¤ÃªÀÅ DzsÀĤPÀgÀÄ-C°è §A¢zÀݪÀgÀÄ-¤ªÀÄä ºÉAqÀw CvÀåAvÀ DzsÀĤPÀ ¹ÛçÃ. ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤ªÀÄä CfÓ ºÁPÀÄwÛzÀÝAvÀºÀ a£ÀßzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ, §ÄUÀÄrAiÉÆà ¨ÉAqÉÆïÉAiÉÆà CªÉ®è EgÀÄvÀÛªÀ®è, D D¨sÀgÀtUÀ¼À£Éß®è ¤ªÀÄä ºÉAqÀw vÉUÉzÀÄ M¯ÉUÉ ºÁQzÀgÉãÀÄ? ©¸ÁQzÀgÉãÀÄ?….” “E®è. E®è. AiÀiÁPÉ ©¸ÁPÁÛgÉ?….” “ªÀÄvÉÛãÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ….?” “K£ÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÆ CAzÉæ CzÀ£Éß®è PÀgÀV¹ D a£ÁߣÀ £ÀªÀÄä EµÀÖPÉÌ C£ÀĸÁgÀªÁV £ÁªÀÅ ¨ÉÃgÉ jÃwAiÀÄ°è D¨sÀgÀt ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÉÝêÉ.” CAzÀgÉ, D¨sÀgÀtzÀ gÀÆ¥À AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ EgÀ° D¨sÀgÀtzÀ ªÀ¸ÀÄÛ EzÉAiÀįÁè CzÀÄ vÀÄA¨Á ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß J¸ÉzÀgÉ ªÀÄÆRðgÁUÀÄwÛÃj. ºÁUÉAiÉÄ gÁªÀiÁAiÀÄt ªÀĺÁ¨sÁgÀt EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀvÉUÀ¼ÁVgÀ° CªÀ£ÀÄß ©¸ÁqÀĪÀÅzÀ®è, CªÀ£ÀÄß PÀgÀV¹ £ÀªÀÄä ºÉƸÀ zsÉåÃAiÀÄ ºÉƸÀ EµÀÖUÀ½UÉ C£ÀĸÁgÀªÁV CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä ¸Á»vÀåzÀ°è JgÀPÀ ºÉÆAiÀÄå¨ÉÃPÀÄ. KPÉAzÀgÉ D JgÀPÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ, D PÀxÁªÀåQÛUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä zsÉåÃAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä vÀÄA¨Á ¸ÀÄ®¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¨ÉÃUÀ ¨ÉÃUÀ »r¸ÀÄvÀÛzÉ d£ÀUÀ½UÉ. DzÀÝjAzÀ¯É £Á£ÀÄ F ¤zÀ±Àð£À PÉÆmÉÖ.

FUÀ £Á£ÀÄ ²æÃgÁªÀiÁAiÀÄt zÀ±Àð£ÀA §gÉ¢zÉÝãÉ. CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr. ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV, »A¢£À ªÀÄ£ÉÆÃzsÀªÀÄðPÀÆÌ F ªÀĺÁPÁªÀåzÀ°è C©üªÀåPÀÛUÉÆArgÀĪÀ zÁ±Àð¤PÀ zsÀªÀÄðPÀÆÌ MAzÀÄ ZÀÆgÀÆ ¸ÀA§AzsÀ«®è. ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°èAiÉÄ ±ÀÄgÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ “§ÄzsÀgÉÆ°zÀ ¸ÀªÀÄzÀ±Àð£ÀªÀ£ÉƦà”-zÀ±ÀgÀxÀ£À AiÀiÁUÀ ±ÀÄgÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄîÄeÁw QüÀÄeÁw ¨sÉÃzÀªÀ£Éß®è ¯ÉQ̸ÀzÉ CAvÀ¯É ±ÀÄgÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÉAiÉÄ GzÀÝPÀÆÌ D PÁªÀåzÀ°è J°èAiÀÄÆ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀAPÀÄavÀ ªÀÄ£ÉÆÃzsÀgÀäzÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀĽAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌà ¸ÁzsÀå«®èzÀAvÉ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄÄvÀÛzÉ. ºÁUÉAiÉÄà £Á£ÀÄ CªÀjUÉ E£ÉÆßAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÆß PÉÆmÉÖ. “±ÀÆzÀævÀ¥À¹é” JA§ £À£Àß £ÁlPÀªÀ£ÀÄß. ±ÀA¨sÀÆPÀ vÀ¥À¸ÀÄì ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÀÝ CAvÀ, CªÀ£ÀÄ vÀ¥À¸ÀÄì ªÀiÁrzÀÝPÉÌ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¸ÀvÀÄÛºÉÆÃzÀ CAvÀ, CªÀ£À£ÀÄß PÉÆ®è®Ä M§â ¨ÁæºÀät gÁªÀÄ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É. CzÀÄ »A¢£À PÀxÉ. D PÀxÉAiÀÄ£Éßà £Á£ÀÄ ‘±ÀÆzÀævÀ¥À¹é’ £ÁlPÀzÀ°è §¼À¹PÉÆArzÉÝãÉ. DzÀgÉ ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV, ¨ÁæºÀät K£ÀÄ C«ªÉÃPÀ ªÀiÁrzÀ? D C«ªÉÃPÀªÀ£ÀÄß gÁªÀÄ ºÉÃUÉ w¢zÀÝ? JA§ÄzÀÄ awævÀªÁVzÉ. vÀ¥À¸ÀÄì §ºÀ¼À zÉÆqÀØzÀÄ, AiÉÆÃUÀåªÁzÀzÀÄÝ. AiÀiÁgÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÆ CzÀÄ zÉÆqÀØzÉ-C£ÀÄߪÀ ¨sÁªÀ£É C°è §gÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ D »AzÀt CªÀÄÆ®å ¸Á»vÀåªÀ£Éß®è ¤ÃªÀÅ J¸ÉAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉAiÉÄ, D a£ÀßzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£Éß®è PÀgÀV¹ £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä zsÉåÃAiÀÄPÉÌ, £ÀªÀÄä EµÀÖPÉÌ C£ÀĸÁgÀªÁV CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß JgÀPÀ ºÉÆAiÀÄÄÝPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ºÉÆ£ÀߣÀÄß J¸ÉAiÀÄĪÀ UÁA¥ÀvÀ£ÀzÀ D £ÀµÀÖPÉÌ M¼ÀUÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ. ªÀÄvÉÛ ºÉƸÀzÁV ¸Àȶֹj. AiÀiÁgÀÄ ¨ÉÃqÀªÉ£ÀÄßvÁÛgÉ. ºÉƸÀ PÁzÀA§jUÀ¼ÀÄ, ºÉƸÀzÀ£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÁUÀ ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV ºÉƸÀ zÀȶÖAiÉÄà §gÀÄvÁÛ EzÉ. CzÀ£ÀÆß ¸ÉÃj¹. CzÀgÉ ºÀ¼ÉAiÀÄzÉ®è wgÀ¸ÁÌgÀªÁzÀÄzÀÄ CAvÀ ºÉý©lÄÖ CzÀ£ÀÄß J¸ÉzÀÄ©qÀĪÀAvÀºÀ ªÀÄ£ÉÆÃzsÀªÀÄð¢AzÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌöÈwUÉ £ÀµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÉ zÀÄqÀÄPÀzÉ ¸Àé®à «ªÉÃZÀ£É¬ÄAzÀ ªÀÄÄAzÀªÀj¬Äj J£ÀÄߪÀÅzÀÄ £À£ÀßzÉÆAzÀÄ ¸À®ºÉ, F §gÀºÀUÁgÀgÀ MPÀÆÌlPÉÌ. KPÉAzÀgÉ ºÀ¼ÉAiÀÄzÀ£Éß®è vÉUÉzÀÄ ©¸ÁqÀÄvÉÛÃªÉ J£ÀÄߪÀÅzÉ®è ¸Àé®à gÀ¨sÀ¸ÀªÀÄw ªÀÄvÀÄÛ gÉÆõÀªÀvÀð£É¬ÄAzÀ ¥ÀæZÉÆâvÀªÁVzÀÝgÉ CzÀÄ vÀ¥ÁàUÀÄvÀÛzÉ.

£ÀªÀÄä eÁw¥ÀzÀÞw ªÀuÁð±ÀæªÀÄ EªÀÅUÀ¼É®è AiÀiÁªÀwÛ¤AzÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÉAzÀgÉ ªÉÆzÀ°¤AzÀ C®è. CzÀÄ F ¥ÀÅgÁtUÀ¼ÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀĪÀ®è DªÁV¤AzÀ ±ÀÄgÀĪÁ¬ÄvÀÄ. ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è eÁw C£ÉÆßà ¨sÁªÀ£ÉAiÉÄà E®è. ¤ÃªÀÅ G¥À¤µÀwÛ£À ªÀÄlÖPÉÌ ºÉÆÃzÀgÉ C°è «±ÀévÀvÀÛ÷éUÀ½ªÉAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ CªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ zÉñÀPÉÌ, MAzÀÄ ªÀÄvÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀqÀvÀPÀÌAvÀºÀªÀ®è. CAvÀºÀ «±ÀévÀvÀÛ÷éUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ ªÀiÁvÀæªÀ®è, ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ d£ÀvÉ, §Ä¢ÝªÀAvÀ d£ÀvÉAiÉÄ®è ªÀiÁ£ÀåªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. CzÀÝjAzÀ CAvÀºÀ ¸ÀvÀé«gÀvÀPÀÌAvÀºÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ wgÀ¸ÀÌj¸ÀzÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¹éPÀj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. «±ÉõÀªÁV ¤ÃªÀÅ MPÀÆÌlzÀ GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛ, CzsÀð gÁdQÃAiÀÄzÀ GzÉÝñÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉý¢j. DzÀgÉ £Á£ÀÄ ¤ÃªÀÅ §gÀºÀUÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Á«zÀgÀÄ J£ÀÄߪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÉÝãÉ. KPÉAzÀgÉ ¸Á»vÀå¸À馅 ªÉÆzÀ¯ÁzÀĪÀÅUÀ½AzÀ¯Éà ¤ÃªÀÅ d£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß JZÀÑj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ, «ZÁgÀzÀvÀÛ MAiÀÄå¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. »AzÉ MªÉÄä £Á£ÀÄ eÁw«£Á±À ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ºÉýzÉÝ: »ÃUÉ ¸ÀĪÀÄä£É ¤ÃªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¥ÀÅgÉÆûvÀ ªÀUÀðªÀ£ÀÄß §jà ¨ÉÊzÀgÉ, zÀƵÀuÉ ªÀiÁrzÀgÉ, K£ÀÆ ¥ÀæAiÉÆÃd£À«®è. KPÉAzÀgÉ FUÉÎ LªÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉAiÀiÁzÀgÀÆ PÀÆqÀ F eÁw¥ÀzÀÝw JµÀÄÖ ©VAiÀiÁVvÉÛAzÀgÉ §»µÁÌgÀ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ, ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀªÁVgÀÄwÛvÀÄÛ. FUÀ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀĨÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV, AiÀiÁgÀÆ §»µÁÌgÀ ºÁPÀĪÀÅ¢®è.[2] ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀįÉÆèà ¸ÀªÀiÁdzÀ¯ÉÆèà ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ zÀƵÀuÉUÀ½gÀ§ºÀÄzÉà ºÉÆgÀvÀÄ, AiÀiÁªÀ UÀÄgÀĪÀÇ §»µÁÌgÀ ºÁPÀ®Ä §AzÀgÉ CªÀ£ÀÄ zÉÆöAiÀiÁUÀÄvÁÛ£ÉAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ®è. DzÀÝjAzÀ AiÀiÁªÀ ¨ÁæºÀät£ÁUÀ°, AiÀiÁªÀ ¥ÀÇeÁjAiÀiÁUÀ°, AiÀiÁªÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀªÁUÀ°, AiÀiÁªÀ ¨sÀlÖgÁUÀ° CªÀgÉà ¤ªÀÄä£ÉßãÀÆ PÀgÉAiÀÄĪÀÅ¢®è. ¤ÃªÉà ºÉÆÃV PÀgÉzÀÄ CªÀgÀ PÁ°UÉ ©zÀÄÝ £ÀªÀĸÁÌgÀ ªÀiÁr ¤ªÀÄä ¨É¯ÉAiÀÄ£Éß vÉvÀÄÛ, CªÀjUÉ ¨É¯ÉPÉÆlÄÖ §gÀÄwÛÃj. DzÀÝjAzÀ ¤ÃªÀÅ K£ÀĪÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀgÉ, ¤ªÀÄä AiÀÄĪÀPÀªÀUÀð EzÉAiÀÄ®è CªÀgÀ£ÀÄß D¯ÉÆÃZÀ£Á¥ÀgÀgÀ£ÁßV ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CªÀ¤UÉ F ¸ÀévÀAvÀæ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÁV §gÀÄvÀÛzÉ. £À®ªÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉAiÉÄà £Á£ÀÄ ‘¤gÀAPÀıÀªÀÄwUÀ¼ÁV’ JAzÀÄ MAzÀÄ ¨sÁµÀtªÀiÁr ¥ÀwæPÉUÀ¼À¯Éè®è ¨ÉʹPÉÆArzÉÝãÉ. DzÀgÉ PÉ®ªÀÅ PÁ®zÀ ªÉÄïÉ, ‘¤gÀAPÀıÀªÀÄwUÀ¼ÁV’ J£ÀÄߪÀÅzÀPÉÌ, CzÀgÀ §jAiÀÄ ¤µÉÃzsÁxÀðªÀ£Éßà ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÁgÀzÉAzÀÄ CzÀgÀ°ègÀĪÀ D £Á®ÄÌ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À°è PÉÆ£ÉAiÀÄ G¥À£Áå¸ÀzÀ ²Ã¶ðPÉ ‘«zÁåyðUÀ½UÉÃPÉ DvÀä²æÃ’ JA¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÆß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ‘DvÀä²æÃUÁV ¤gÀAPÀıÀªÀÄwUÀ¼ÁV’ CAvÀ-¸ÀÈd£ÁvÀäPÀªÁVAiÀÄÆ EgÀ° JAzÀÄ ¸Àé®à §zÀ¯Á¬Ä¹zÉ, D UÀæAxÀzÀ ²Ã¶ðPÉAiÀÄ£ÀÄß. KPÉAzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ J¯Áè ²æÃUÀ¼ÀÆ -zÉúÀ²æÃ, ¨sÁªÀ²æÃ, §Ä¢Þ²æÃ, DvÀä²æÃ-DªÀ±ÀåPÀ. J®èPÀÆÌ ªÀÄÆ®ªÁzÀ ²æà DvÀä²æÃ. £À£Àß zÀȶÖAiÀÄ°è DvÀä²æà ¸ÀªÀðvÉÆêÀÄÄRªÁzÀÄzÀÄ. CzÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ ªÀÄgÉAiÀĨÁgÀzÀÄ.

E°èAiÀÄÆ AiÀiÁªÀ vÀvÀéªÁUÀ° ¤«ÄäAzÀ ¹éÃPÁgÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ CºÀðvÉ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÁzÀgÉ CzÀÄ «±ÀéPÉÌ, «±Àéd£ÀvÉUÉ®è C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAwzÀÝgÉ ªÀiÁvÀæ UÁæºÀå. §jà »AzÀÆUÀ½UÉ, »AzÀÆ zÉñÀPÉÌ, CªÀjUÉ EªÀjUÉ C®è. «±ÀéPÉÌ®è C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAwzÀÝgÉ CzÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ ªÀiÁ£ÀåªÀiÁqÀ¯Éà ¨ÉÃPÀÄ. CzÀÄ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸ÀvÀåzÀAvÉ ±Á±ÀévÀ ¸ÀvÀå. EAvÀºÀ ±Á±ÀévÀ ¸ÀvÀåzÀ PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÁæaãÀ ¸Á»vÀå ¸ÀA¸ÀÌöÈwUÀ¼À°èªÉ. D PÉÃAzÀæUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ gÀQë¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁV §gÀÄvÀÛzÉ. ºÀ¼ÉAiÀÄzÀPÉÌ ºÉƸÀ ªÁåSÁå£ÀUÀ¼À£ÀÄß KPÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁV §gÀÄvÀÛzÉ JAzÀgÉ, MAzÀÄ ¤zÀ±Àð£À vÉUÉzÀÄPÉƽî. ZÁvÀĪÀðtåð: VÃvÉAiÀÄ°è ZÁvÀĪÀðtåðzÀ «ZÁgÀ §gÀÄvÀÛzÉ. VÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ¥ÀAZÀzÁzÀåAvÀ CvÀåAvÀ ªÀĺÉÆãÀßvÀªÁzÀ DzsÁåwäPÀ PÀÈwAiÉÄAzÀÄ J®ègÀÆ ¨sÁ«¸ÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ ²æà PÀȵÀÚ “ZÁvÀĪÀðtåðA ªÀÄAiÀiÁ ¸ÀȵÀÖA” “£Á®ÄÌ ªÀtðUÀ¼À£ÀÄß £Á£É ¸ÀȶֹzÉÝãɔ CAvÀ ºÉý©lÖ£À¯Áè JAzÀÄ Erà VÃvÉAiÀÄ£ÀÄß J¸ÉAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÀÄ. CzÀPÉÌ ¨ÉÃgÉ ªÁåSÁå£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ, ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀð¸ÀªÀÄävÀªÁzÀ jÃwAiÀÄ°è, «±ÀéPÉÌ®è C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ.[3]

D ªÁåSÁå£À ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? ¯ÉÃRPÀgÀÄ, §gÀºÀUÁgÀgÀÄ, ¤ÃªÀÅ. £ÀªÀÄä »A¢£À DZÁAiÀÄð ªÀUÀðªÉ®è CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CvÀåAvÀ C«ªÉÃPÀªÁV ªÁåSÁå£À ªÀiÁrzÁÝgÉ. ZÁvÀĪÀðtåð J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ¨ÁæºÀät, PÀêwæAiÀÄ, ªÉʱÀå, ±ÀÆzÀæ JAzÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ eÁw ªÀiÁrlÖgÀÄ. vÁªÉà ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß zÉêÀjUÉ DgÉÆæ¹zÀgÀÄ. ¥Á¥À, zÉêÀgÁzÀgÀÆ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. F ªÀiÁ£ÀªÀgÀ §Ä¢ÞªÀiÁAzÀåPÉÌ? DzÀÝjAzÀ¯É Fa£ÀªÀgÀÄ, ²æà CgÀ«AzÀgÀAxÀªÀgÀÄ, F ZÁvÀĪÀðtåð J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ªÀÄ£ÀB±Á¸ÀÛçPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÄÖzÉ ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄ£ÀÄzsÀªÀÄð ªÀÄ£ÀÄzsÀªÀÄð±Á¸ÀÛçPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÄÖzÀ®è JA¢zÁÝgÉ.

ZÁvÀĪÀðtåðªÀÅ ªÀÄ£ÀĵÀå ªÀiÁrzÀ ZÀvÀĪÀðtð C®è. CzÀÄ ¤¸ÀUÀðªÉ ªÀiÁrzÀ ªÀÄ£À¹ì£À ±Á¸ÀÛç«zÉAiÀÄ®è CzÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖzÀÄÝ. CzÀÄ ¨sÀgÀvÀRAqÀPÉÌ ªÀiÁvÀæªÀ®è. »AzÀÆUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæªÀ®è, CªÉÄjPÀ£ÀßjUÀÆ, AiÀÄÆgÉÆæAiÀÄ£ÀßjUÀÆ, D¦üæPÀ£ÀßjUÀÆ, dUÀwÛ£À°è EgÀĪÀªÀjUÉ®è C£ÀéAiÀĪÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.[4] ZÁvÀĪÀðtåð JAzÀgÉ K£ÀÄ CxÀð? “ªÀÄAiÀiÁ ¸ÀȵÀÖA” JAzÀgÉ, ²æÃPÀȵÀÚ, CªÀgÉà ºÉýgÀĪÀAvÉ CªÀ£ÀÄ ¨sÀUÀªÀAvÀ£ÁzÀÝjAzÀ, ¨sÀUÀªÀAvÀ£Éà ¸Àȶ֪ÀiÁrzÉÝà ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄ£ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛçdÕgÀÄ ¸Àȶ֪ÀiÁrzÀÄÝ CAvÀ DUÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ CzÀPÉÌ £ÀªÀÄä zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ DZÁAiÀÄðªÀUÀðzÀªÀgÀÄ, »A¢£ÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®è E¥ÀàvÀÛ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ EA¢£ÀªÀgÀÆ, ¸ÀéeÁw ¸ÁéxÀðzÀȶ֬ÄAzÀ vÀ¥ÀÅöà vÀ¥ÀÅöà ªÁåSÁå£ÀUÀ¼À£Éß®è ªÀiÁr, vÀªÀÄä eÁw±ÉæõÀ×vÉAiÀÄ£ÀÄß gÀQë¹PÉÆAqÀÄ ¨ÁQAiÀĪÀgÀ£Éß®è G½UÀzÀªÀgÀ£ÁßV ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ D jÃw ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ.

M§â DZÁAiÀÄðgÀAvÀÆ J°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÉÆÃVzÁÝgÉAzÀgÉ, FUÁUÀ¯É EgÀĪÀ eÁw¨sÉÃzÀ ªÀtð¨sÉÃzÀUÀ¼ÀÄ ¸Á®zÉAzÀÄ CªÀgÀÄ fêÀUÀ¼À£Éß®è ªÀÄÄQÛAiÉÆÃUÀågÀÄ, ¤vÀå¸ÀA¸ÁjUÀ¼ÀÄ, vÀªÉÆÃAiÉÆÃUÀågÀÄ CxÀªÁ ¤vÀå£ÁgÀQUÀ¼ÀÄ CAvÀ «¨sÀf¹ ©nÖzÁÝgÉ.[5]

²æêÀÄzsÀégÀ ¥ÀæPÁgÀ: J®è fêÀgÀÆ vÀªÀÄä ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°è MAzÉà vÀgÀzÀªÀgÀ®è. fêÀ£À ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀÅ CZÀ®ªÁzÀzÀÄÝ, §zÀ¯ÁªÀuÉ ºÉÆAzÀzÀÄÝ, ¤vÀåªÁzÀzÀÄÝ. CzÀ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ JAzÉA¢UÀÆ ¸ÁzsÀåªÉà E®è. fêÀ£À ¥ÀgÀªÀÄ CxÀªÁ CAwªÀÄUÀªÀÄå CzÀgÀ ¸ÀégÀÆ¥À¢AzÀ ¤zsÁðjvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. MnÖ£À°è ªÀÄÆgÀÄ ªÀUÀðzÀ fêÀgÀÄUÀ½zÁÝgÉ: (1) ªÀÄÄQÛAiÉÆÃUÀågÀÄ-ªÉÆÃPÀëªÉ ¥ÀgÀªÀÄ CxÀªÁ CAwªÀÄUÀªÀÄågÁzÀªÀgÀÄ. (2) ¤vÀå¸ÀA¸ÁjUÀ¼ÀÄ-¸ÀzÁPÁ®PÀÆÌ ºÀÄlÄÖvÁÛ ¸ÁAiÀÄÄvÁÛ d£Àä-ªÀÄÈvÀÄåUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ vÉƼÀ®ÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ. (3) vÀªÉÆÃAiÉÆÃUÀågÀÄ-¤vÀå£ÀgÀPÀ¨sÁd£ÀgÀÄ. EªÀjUÉ GzÁÞgÀªÉà E®è.

AiÀiÁªÀ fêÀªÀÇ vÀ£Àß ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß «ÄÃgÀĪÀÅzÁUÀ°, §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÁUÀ° ¸ÁzsÀå«®è.[6]

¯Áå¨ÉÆÃgÉÃljAiÀÄ°è £ÁªÀÅ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß «¨sÀf¸ÀÄvÉÛêÀ®è ºÁUÉ! ªÀÄÄQÛAiÉÆÃUÀågÀÄ CAvÀ MAzÀÄ UÀÄA¥ÀAvÉ; vÀªÉÆÃAiÉÆÃUÀågÀÄ CAvÀ MAzÀÄ UÀÄA¥ÀÅ. CªÀgÉ £ÀgÀPÀPÉÌà ºÉÆÃUÀĪÀgÀAvÉ. F ¤vÀå¸ÀA¸ÁjUÀ¼ÀÄ CAvÀ MAzÀÄ UÀÄA¥ÀÅ. CªÀgÀÄ ºÀÄlÄÖªÀÅzÀÄ ¸ÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ºÀÄmÉÆÖÃzÀÄ ¸ÁAiÉÆÃzÀÄ-EzÀgÉƼÀUÉ ¸ÀÄvÀÄÛvÁÛ EgÀvÀPÀÌAxÀªÀgÀÄ, CªÀjUÉ ªÀÄÄQÛ E®è. EzÀ£ÀÄß D ¸ÀéAiÀÄA DZÁAiÀÄðgÀÄ ºÉý©lÖgÀÆ CAvÀ J®ègÀÆ M¦àPÉÆAqÀÄ, CzÀPÉÌãÀÄ ªÁåSÁå£À nÃPÉ n¥ÀàtÂUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀzÀÆÝ §gÉzÀzÉÝ! F DZÁAiÀÄðgÀ zÀ馅 ¯ÉÆÃPÀfêÀ£ÀPÉÌ JµÀÄÖ C¥ÁAiÀÄPÁgÀPÀ?[7] £ÉÆÃr ¸Àé®à. FUÀ M§â vÁ£ÀÄ ªÀÄÄQÛAiÉÆÃUÀå CAvÀ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ©lÖ CAzÀgÉ CªÀ£ÀÄ K£Éà ªÀiÁqÀ°, PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ°, ºÁzÀgÀ ªÀiÁqÀ° CªÀ£ÀÄ ªÀÄÄQÛAiÉÆÃUÀå£ÁzÀÄzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ ªÀÄÄQÛ zÉÆgÀQAiÉÄà zÉÆgÀPÀÄvÀÛzÉ. EµÀÄÖ SÁwæ DzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ£ÉÃPÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ. ºÁzÀgÀªÀiÁr ¸ÀÄR¥ÀqÀ¨ÁgÀzÀÄ? KPÉAzÀgÉ ªÀÄÄQÛ CªÀ¤UÉ PÀnÖlÖ §ÄwÛ. ºÁUÉAiÉÄ F ¤vÀå£ÁgÀQ. EªÀ£ÀÄ PÉÆ£ÉUÉ £ÀgÀPÀPÉÌà ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É! K£Éà ªÀiÁqÀ° ©qÀ°, CªÀ£ÀÄ £ÀgÀPÀzÀ°è JAzÉA¢UÀÆ ©¢ÝgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£ÀÄ vÀ¥À¸ÀÄìªÀiÁrzÀgÀÆ MAzÉÃ, PÉƯɪÀiÁrzÀgÀÆ MAzÉÃ, zsÁå£ÀªÀiÁrzÀgÀÆ MAzÉÃ, ºÁzÀgÀ ªÀiÁrzÀgÀÆ MAzÉÃ, JAwzÀÝgÀÆ £ÀgÀPÀPÉÌà ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ JµÀÄÖ vÀ¥À¸ÀÄì ªÀiÁqÀ°, J£Éà ªÀiÁqÀ° K£ÀÆ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÁUÀĪÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ EºÀzÀ°è ªÀÄdªÁVgÀ®Ä K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀÄwÛä JAzÀÄ ¸ÀļÀÄî, ªÉÆøÀ, PÀ¼ÀªÀÅ, PÉƯÉ, ºÁzÀgÀ K£À£ÀÄß ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉøÀĪÀÅ¢®è. EzÉà vÀvÀéªÀ£ÀÄß ¤vÀå¸ÀA¸ÁjUÀ¼ÀÆ M¦à, JAwzÀÝgÀÆ £ÀªÀÄä ¥ÁqÀÄ: ºÀÄnÛë, ¸Á¬ÄÛë. ºÀÄlÄÖ ¸Á«£À ZÀPÀæzÀ°è ¸ÀÄvÀÄÛvÀÛ¯Éà EgÀĪÀÅzÀÄ. £ÁªÀÅ ºÉÃUÉ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ §zÀÄPÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀgÉ K£ÀÄ UÀw? F vÀvÀéªÀ£ÀÄß M¦à C£ÀĸÀj¹zÀgÉ ¸ÀªÀiÁdªÉà C¯ÉÆèî PÀ¯ÉÆèîªÁV ©nÖÃvÀÄ. DzÀgÉ F vÀvÀéªÀ£Éßà C£ÀĸÀj¹PÉÆAqÀÄ zÉÆqÀØzÉÆAzÀÄ ±Á¸ÀÛç VøÀÛç ªÀiÁr, ªÀÄeÁ ªÀiÁqÁÛ EzÁÝgÉ £ÉÆÃr!

CzÀPÉÆÌøÀÌgÀ ¤ÃªÀÅ, §gÀºÀUÁgÀgÁzÀªÀgÀÄ, EªÀÅUÀ¼À£Éß®è ¸Àé®à£ÉÆÃr N¢ w½AiÀĨÉÃPÀÄ. CzÀ£Éß®è NzÀĪÀÅzÀÄ C£ÀĸÀj¸ÀĪÀÅzÀPÀÌ®è. CzÀ£Éß®è ºÉÆgÀvÉUÉzÀÄ £ÀªÀÄä d£ÀUÀ½UÉ ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ, ‘EAxÀªÀgÀ£Éß®è £ÀA§¨ÉÃr ¤ÃªÀÅ, EªÀjAzÀ ºÉÆgÀ§¤ß, CAvÀ. ‘D ªÀÄvÀzÀ F ªÀÄvÀzÀ ºÀ¼É ªÀÄvÀzÀ ¸ÀºÀªÁ¸À ¸ÁQ£ÀÄß, ªÀÄ£ÀÄdªÀÄvÀPÉÌ §¤ß, C°èAzÀ ºÉÆgÀr’ CAvÀ w½¸À¨ÉÃPÀÄ KPÉ CAvÀ ºÉýzÀgÉ CªÀgÀÄ ‘CAiÉÆåà EAxÀ zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ DZÁgÀågÉà »ÃUÉ ºÉýzÁÝgÉ, CzÀÄ ¸ÀļÁî¢ÃvÉ?’ JAzÀÄ CjAiÀÄzÀ ªÀÄA¢AiÀÄ£ÀÄß ¨ÉzÀj¸À§ºÀÄzÀÄ. ¤ÃªÀÅ ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ d£ÀPÉÌ ‘zÉÆqÀتÀgÀ®è, K£ÀÆ C®è CªÀgÀÄ, F vÀgÀºÀzÀ ¸ÀéªÀÄvÀ ¨sÁæAwAiÀÄ ±ÀoÀgÉà DZÁAiÀÄðgÁVzÀÄÝ DªÁUÀ. ºÉÆgÀUÉ §¤ß’ CAvÀ ºÉüÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. D vÀgÀzÀ DZÁAiÀÄðgÀÄ IĶUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀ UËgÀªÀªÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä vÀgÀÄtjAzÀ ªÉÆzÀ®Ä vÉUÉzÀĺÁPÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV «ZÁgÀ¥ÀÇtðPÀªÁV PÉ®¸ÀªÀiÁr.

ºÉÆÃzÀ¸Áj E°èAiÉÄà dgÀÄVzÀ ‘eÁw«£Á±À ¸ÀªÉÄäüÀ£À’zÀ°è £Á£ÀÄ F DZÁAiÀÄð ¸ÀªÀÄƺÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è D vÀgÀzÀ UËgÀªÀ ElÄÖPÉƼÀî¨ÁgÀzÀÄ, ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV «ZÁgÀ§Ä¢Þ¬ÄAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ºÉýzÉÝ. EzÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è §AvÀÄ. AiÀiÁgÉÆà zÀÆgÀzÀªÀgÀÄ ‘K¤zÀÄ? EªÀgÀ£É߯Áè £ÁªÀÅ zÉÆqÀتÀgÀÄ JAzÀÄ w½zÀÄ ªÉʸïbÁ£Àì®gï ªÀiÁ¢zÀgÉ EªÀgÀÄ »ÃUÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÁÛgÀ®è’ CAvÀ §gÉzÀgÀÄ. £À£ÀߣÀÄß ªÉʸïbÁ£Àì®gï ªÀiÁrzÀÝPÁÌV EªÀgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ C«ªÉÃPÀUÀ¼À£É߯Áè £Á£ÀÄ M¦àPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ, CAvÀ CªÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ. £À£Àß zÀȶÖUÉ F ªÉʸïbÁ£Àì®gï Vj, CzÀÄ, EzÀÄ, J¯Áè ±ÀÄzÀÞ C®à, vÀÄZÀÒ, wgÀ¸ÀÌöÈvÀ. «ZÁgÀªÀiÁr ¸ÀjAiÀiÁzÀ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ.

EzÀÄ ¤ÃªÀÅ §jzÉ AiÀiÁgÀ£ÁßzÀgÀÆ zÉéõÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è. £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀjUÉ, £ÀªÀÄä AiÀÄĪÀPÀjUÉ EzÀ£É߯Áè w½AiÀÄ ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ ¤ÃªÀÅ. CªÀgÀÄ “NzÀĪÀÅ¢®è. F ºÀ¼ÉAiÀÄzÀ£Éß®è AiÀiÁvÀPÉÌ ¸Àj ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ? w½zÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ?” CAvÀ PÉýzÀgÉ ‘EzÀ£É߯Áè w½zÀÄPÉÆAqÀÄ, AiÀiÁªÀ zÁj¬ÄAzÀ ºÉÃUÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß F ¨ÉÆä£À°è ©Ã½¹zÁÝgÉ? F ¨ÉÆä¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ §gÀĪÀ ªÀiÁUÀð AiÀiÁªÀÅzÀÄ? CAvÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃªÀÅ PÀAqÀÄ»rzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ’ JAzÀÄ ºÉý. F zÉñÀzÀ°è »AzÀÆzsÀªÀÄðzÀ ¥ÀÅgÉÆûvÀ±Á» J¯ÉÆèà ±ÉÃ. 5gÀµÀÄÖ EzÁÝgÉ. CªÀjUɯÁè ¨ÉA§® J°èAzÀ §gÀÄvÀÛzÉ? ¨ÁQAiÀĪÀjAzÀ §gÀÄvÀÛzÉ. ¤ÃªÀÅ F ¨ÁQAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß w¢Ý wgÀÄV¹zÀgÉ CzÀÄ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£É MtV ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. F ±ÀÆzÀæ ±ÀQÛAiÀÄ ¨ÉA§® vÀ¦à D ¥ÀÅgÉÆûvÀ±Á» vÀ£ÀUÉ vÁ£É ¨Ár©Ã¼ÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀÄ CqÀØ ¥À®èQÌAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ £Á®ÄÌ LzÀÄ d£À CªÀgÀªÀgÉà §gÀ¨ÉÃPÀÄ JzÀÄgÀÄUÉƼÀî®Ä. CzÀÄ©lÄÖ ¤ÃªÀÅ zÉÆqÀØzÁV ®PÁëAvÀgÀ d£À ºÉÆÃV PÁ°UÉ ©Ã¼ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ EzÀ£Éß®è ªÀiÁrzÀgÉ ±ÀÄzÀÞ C«ªÉÃPÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀÄ CªÀgÉà ªÀiÁrPÉƼÀî°. ¨ÉÃqÀ CAvÀ AiÀiÁgÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ? ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤Ã£ÀÄ a£ÀßzÀ PÀÄaðºÁQ PÀĽvÀÄPÉÆ, ¨ÉÃqÀ CAvÀ AiÀiÁgÀÄ ºÉýzÀªÀgÀÄ? DzÀgÉ £Á£ÀÄ §AzÀÄ ¤£Àß ¹AºÁ¸À£ÀPÉÌ CqÀةüÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀļÀÄî! ¥ÀÅ£ÀB £Á£ÀÄ §gÀºÀUÁgÀgÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÉÛãÉ. KPÉAzÀgÉ gÁdQÃAiÀÄ «ZÁgÀªÁV £Á£ÀÄ K£ÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ EzÀjAzÀ¯Éà JAzÀgÉ ¤ªÀÄä §gÀªÀtÂUɬÄAzÀ¯ÉÃ, ¤ÃªÀÅ CªÀgÀ£ÀÄß, ±ÀÆzÀæªÀUÀðªÀ£ÀÄß, wzÀݨÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¤ÃªÀÅ EªÀÅUÀ¼À£É߯Áè ªÀÄ£ÀB±Á¹ÛçÃAiÀĪÁV ªÁåSÁå£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁV §gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£ÀÄzsÀªÀÄð±Á¸ÀÛçªÀ£ÀÄß D PÀqÉ ªÀÄƯÉVqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ ªÀÄƪÀvÀÄÛ ªÀÄƪÀvÉÛöÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉAiÉÄà ªÀÄ£ÀÄzsÀªÀÄð±Á¸ÀÛçzÀ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¥ÀzÀåzÀ°è ºÉýzÉ. ¥ÀzÀåzÀ°è §gÉzÉ. CzÀÄ a£ÀßzÀ RqÀÎ EzÀݺÁUÉ JAzÀÄ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. K£ÀÆ PɯÁì£É ªÀiÁqÉÆ®è CAvÀ PÁtÄìvÉÛ. UÀzÀåzÀ°è §gÉzÀÄ MgÀmÁV ºÉýzÀgÉ K£ÁzÀgÀÆ PÉüÁÛgÉÆ K£ÉÆÃ. ¥ÀzÀåzÀ°è DzÀPÀÆqÀ¯É M¼Éî ¸ÉÆUÀ¸ÁV ºÁr©lÄÖ CzÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÉÆÃzÉ E®è! ªÀÄƪÀvÉÛöÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ:

“AiÀiÁªÀ PÁ®zÀ ±Á¸ÀÛç K£ÀÄ ºÉýzÀgÉãÀÄ?
JzÉAiÀÄ zÀ¤UÀÆ «ÄV®Ä ±Á¸ÀÛ竺ÀÄzÉãÀÄ?
JAzÉÆ ªÀÄ£ÀÄ §gÉ¢lÄÖ¢AzɪÀÄUÉ PÀmÉÖãÀÄ?”


CªÀ£À PÁ®PÉÌ K¤vÉÆÛà CzÀ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ §gÉ¢lÖ. CzÀ£ÀÄß F ºÉÆvÀÄÛ “Law” CAvÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ £ÁªÀÅ ±ÀÄzÀÞ C«ªÉÃQUÀ¼ÀµÉÖ.

¤£ÉßzÉAiÀÄ zÀ¤AiÉÄ IĶ! ªÀÄ£ÀÄ ¤£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ!

¤ÃgÀr¹ §AzÀ ¸ÉÆÃzÀgÀUÉ ¤ÃgÀ£ÀÄ PÉÆqÀ®Ä
ªÀÄ£ÀÄzsÀªÀÄð±Á¸ÀÛçªÉ£ÀUÉÆgÉAiÀĨÉÃPÉãÀÄ?
£ÉÆAzÀªÀgÀ PÀA§¤AiÀÄ£ÉÆgÀ¹ ¸ÀAvÉʸÀĪÉÇqÉ
±Á¸ÀÛç ¥ÀæªÀiÁtªÀzÀQgÀ¯É¨ÉÃPÉãÀÄ?

¥ÀAZÀªÀÄgÀ ²±ÀĪÉÇAzÀÄ PÉgÉAiÀÄ° ªÀÄļÀÄUÀÄwgÉ
zÀqÀzÀ°è «ÄÃAiÀÄÄvÀÛ ¤AwgÀĪÀ £Á£ÀÄ
ªÀÄÄnÖzÀgÉ §æºÀävÀé PÉlÄÖºÉÆÃUÀĪÀÅzÉAzÀÄ
¸ÀĪÀÄä¤zÀÝgÉ ±Á¸ÀÛç¸ÀªÀÄävÀªÀzÉãÀÄ?

CAvÀÄ ªÀÄ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ºÉýgÀ¯ÁgÀ£ÀAiÀÄåAiÉÆå!

CAvÀ DªÉÇvÀÄÛ §gÉ¢zÉÝ £Á£ÀÄ. DUÀ ªÀÄ£ÀÄzsÀªÀÄð±Á¸ÀÛç N¢gÀ°®è. ªÀÄ£ÀÄ ºÉýzÁÝ£É ºÁUÉ. CzÀQÌAvÀ®Æ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ ºÉýzÁÝ£É! DUÀ £Á£ÀÄ §gÉzÁUÀ ªÀÄ£ÀÄzsÀªÀÄð±Á¸ÀÛçªÀ£ÀÄß N¢gÀ°®è. ªÀÄ£ÀÄ zÉÆqÀتÀ£ÉAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÉ §gÉ¢gÀ¯ÁgÀ CAvÀ H»¹zÉÝ. DzÀgÉ ªÀÄ£ÀÄ CzÀQÌAvÀ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀªÁV K£À£É߯Áè §gÉ¢zÁÝ£É.

CAvÀÄ ªÀÄ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ºÉýgÀ¯ÁgÀ£ÀAiÀÄåAiÉÆå!
ºÉýzÀÝgÀªÀ£À£ÀÆ ±Á¸ÀÛçzÉÆ¼É ¸ÀÄwÛ
¸ÀéUÀð ºÉÆÃUÀ° ªÀÄvÉÛ £ÀgÀPÀ §AzÀgÀÄ §gÀ°
JzÉAiÀÄ zsÉÊAiÀÄðªÀ ªÀiÁr ©¸ÁqÁZÉUÉwÛ!

ªÀÄ£ÀÄzsÀªÀÄð±Á¸ÀÛç CªÀ£É߯Áè CvÀÛ PÀnÖr. AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÄ ¥ÀlUÀ¼À£É߯Áè J¸É¬Äj CA¢zÀÝPÉÌ zÉÆqÀØ UÀ¯ÁmÉ J©â¹zÀgÀÄ. CzÀQÌAvÀ EzÀÄ §®ªÁzÀzÉÝ CAvÀ ElÄÖPÉƽî.

¸ÀéUÀð ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è; £ÀgÀPÀ §gÀĪÀÅzÀÄ E®è;
¸ÀéUÀð£ÀgÀPÀUÀ¼ÉãÀÄ ±Á¸ÀÛç¸ÀܪÀ®è.
JzÉAiÀÄ zÀ¤ zsÀªÀÄð¤¢ü! PÀvÀðªÀåªÀzÀÄªÉ «¢ü!
£ÀA§zÀ£ÀÄ: CzÀ£ÀĽzÀÄ IĶAiÀÄÄ ¨ÉÃj®è!

»A¢£Á IĶUÀ¼ÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀgÉ £ÀªÀÄäAvÉ,
CªÀgÀ ±Á¸ÀÛçªÀÅ CªÀgÀ PÁ®PÉÌ ªÀiÁvÀæ,
PÁ®PÉÌ vÀPÀÌAvÉ zÉñÀPÉÌ vÀPÀÌAvÉ
£ÀªÀÄä ºÀÈzÀAiÀÄªÉ £ÀªÀÄUÉ ²æÃzsÀªÀÄð¸ÀÆvÀæ.

F «ZÁgÀ¥ÀǪÀðPÀªÁzÀ ¨sÁªÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä vÀgÀÄtgÀ JzÉAiÀÄ°è ¤ÃªÀÅ ©vÀÛ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀzÀåUÀ¼À°èAiÉÄ ©wÛ; DzÀgÉ £ÀªÀå §jwë CAvÀ ºÉý©lÄÖ M§âjUÀÆ CxÀðªÁUÀzÀÝ£É߯Áè vÀAzÀĺÁQ, M§âgÀÆ NzÀ¨ÁgÀzÀÄ, D vÀgÁ ªÀiÁqÀ¨ÉÃr. J®èjUÀÆ CxÀðªÁUÀĪÀAvÉ, £ÀªÀåªÉÇà ¥ÀzÀåªÉÇà J®èjUÀÆ CxÀðªÁV CzÀjAzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀAvÉ §gɬÄj. K£ÉÆ Symbolism CAvÀ ºÉý©lÄÖ MAzÀÆ CxÀðªÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ, ºÁUÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃr.

§¸ÀªÀ°AUÀ¥Àà£ÀªÀgÀÄ CªÉÇvÉÛãÉÆ J¯Áè ¸Á»vÀå §Æ¸Á CAvÀ ºÉý©lÖgÀÄ CAvÀ UÀ¯ÁmÉAiÉÆà UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁr, ªÀÄAwæªÀÄAqÀ® GgÀĽ, zÉÆqÀØ gÁdQÃAiÀÄ «¥ÀèªÀªÉà DVºÉÆìÄvÀÄ. DzÀgÉ £ÉÆÃr. F §Æ¸Á ¸Á»vÀå CAvÀ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄÄvÉÛêÉAiÉÆÃ, CzÀÄ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ J¯Áè ¸Á»vÀåzÀ°èAiÀÄÆ EgÀÄvÀÛzÉ; ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄPÁÌ®Ä ¥Á°£À ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀÅzÀÄ §Æ¸Á ¸Á»vÀåªÉ. AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ ¥sÀ¸ïÖ gÉÃmï, UÉæÃmï CAvÀ ºÉüÀÄwÛÃgÉÆà CzɯÁè MAzÀÄ PÁ®ÄªÁ¹ EzÀÝgÉ £ÀªÀÄä ¥ÀÅtå. DzÀgÉ zÀ£À JªÉÄä ¸ÁPÀĪÀªÀjUÉ UÉÆvÀÄÛ, §Æ¸ÀªÉà ªÀÄÄRå CAvÀ, ¥ÀæzsÁ£ÀªÁzÀ DºÁgÀ CAvÀ. CªÀ¤UÉ §Æ¸Á ºÁPÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ, ºÀwÛPÁ¼ÀÄ »ArãÉà vÀAzÀĺÁPÀÄ JAzÀgÉ PÉlÖ CªÀ£ÀÄ. ºÀwÛÃPÁ¼ÀÄ »ArÃ£É AiÀiÁgÀÄ vÀAzÀĺÁPÀ°PÉÌ DUÀÄvÀÛzÉ? §Æ¸Á£Éà ºÉÆmÉÖ vÀÄA©¹PÉÆAqÀÄ ¸Àé®à ºÀwÛÃPÁ¼ÀÄ, ¸Àé®à »Arà wAvÁªÉ. £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ PÀÆqÀ ¢£ÀªÀÇ ºÉÆýUÉ ¥ÁAiÀĸÀ w£ÀÄßvÉÛêÉAiÉÄ? ¥ÀæzsÁ£ÀªÁV £ÁªÀÅ w£ÉÆßÃzÀÄ C£Àß vÁ£É? ¸Á»vÀåzÀ°èAiÀÄÆ ºÁUÉAiÉÄ. J¯Áè zÉñÀzÀ ¸Á»vÀåzÀ°èAiÀÄÆ ªÀÄÄPÁ̮ĥÁ®Ä EgÀĪÀÅzÀÄ §Æ¸Á£ÉÃ. §Æ¸Á£Éà EgÀ¨ÉÃPÀÄ, EzÉ, EgÀ¨ÉÃPÁzÀzÀÆÝ! D CxÀðzÀ°è £ÀªÀÄä ¥ÁæaãÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ®Æè ¸ÀºÀ £ÁªÀÅ ªÀÄÆgÀÄ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀĺÁPÀ«UÀ¼ÀÄ CAvÀ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛêÉ. zÉÆqÀتÀgÀÄ CAvÀ. E£ÀÆß K¼ÉAlÄ d£À PÀ«UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðgÁzÀ PÀ«UÀ¼ÀÄ CAvÀ ºÉüÀÄvÉÛêÉ. G½zÀªÀgÀÄ ¸Á«gÁgÀÄ EzÁÝgÉ. CªÀgÉ®è §Æ¸Á ¸Á»vÀåzÀªÀgÉ. CAzÀªÀiÁvÀæPÉÌ CªÀjUɯÁè CUËgÀªÀ vÉÆÃj¹zÀAvÉ CAvÀ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ ±ÀÄzÀÞ C«ªÉÃPÀ. EzÀÄ «µÀAiÀÄ.[8] ¸Á»vÀåzÀ°è GvÀÛªÀÄ ªÀÄzsÀåªÀÄ CzsÀªÀÄ KªÀÄÄÝ UÉÆvÀÄÛªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ «ªÀıÉðAiÀÄ PÀgÀÛªÀå. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV §ºÀĨsÁUÀ EgÀĪÀÅzɯÁè §Æ¸Á ¸Á»vÀåªÉ. FUÀ £ÁªÀÅ §gÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀgÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ JµÉÆÖà §Æ¸Á ¸Á»vÀåªÉ. CzÀgÀ°è ¸Àé®àªÀÄnÖUÉ »Arà ¸Á»vÀå, ºÀwÛPÁ¼ÀÄ ¸Á»vÀå«gÀÄvÀÛzÉ.

DªÉÄÃ¯É E£ÉÆßAzÀÄ «ZÁgÀ: §¸ÀªÀ°AUÀ¥Àà£ÀªÀgÀÄ §Æ¸Á¸Á»vÀå CAvÀ KPÉ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ? PÀqÉUÉ, ¥Á¥À, ºÉýPÉ PÉÆlÖgÀÄ. £Á£ÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåªÀ£É߯Áè §Æ¸Á ¸Á»vÀå CAvÀ ºÉüÀ°®è CAvÀ. CzÀPÉÌ AiÀiÁgÀÆ PÉÃgï ªÀiÁqÀ°®è. DUÀĪÀÅzÉ®è DVAiÉÄúÉÆìÄvÀÄ. PÉ®ªÀÅ ºÀ¼À¢ ¥ÀwæPÉUÀ½ªÉ. CªÀPÉÌ CzÉà PÀ¸ÀħÄ. »ÃUÉ MAzÀÄ ¸ÀtÚzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉÆqÀØzÀÄ ªÀiÁr ºÁ¼ÀĪÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. CAvÀÆ CzÀÄ D¬ÄvÀÄ. §jà ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß nÃPÉ ªÀiÁrzÀgÉ DUÀ°®è. D ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß N¢ CzÀjAzÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀgÁzÀAvÀºÀ F ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄjzÁÝgÀ¯Áè CªÀgÀÆ CzÉà ºÀ¼À¢ ªÉÄzÀĽ£ÀªÀgÉ! CªÀgÀÄ ºÀ¼À¢ ªÉÄzÀĽ£ÀªÀgÁzÀÝjAzÀ¯Éà ¥ÀwæPÉ ºÁUÉ®è ªÀiÁrvÀÄ. §jà ¥ÀwæPÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ? EªÀgÀ ªÉÄzÀļÀÆ ºÀ¼À¢AiÀiÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ D ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ D PÉ®¸À ªÀiÁrvÀÄ, CµÉÖ.

FUÀ CªÀgÀÄ (§¸ÀªÀ°AUÀ¥Àà£ÀªÀgÀÄ) AiÀiÁªÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ºÁUÉ ºÉýzÀgÀÄ JAzÀÄ «ZÁgÀªÀiÁr. ºÀjd£ÀgÀ GzÁÞgÀªÀ£ÀÄß zÀȶÖAiÀÄ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ºÁUÉ ºÉýzÀgÀÄ. F zÀȶ֬ÄAzÀ ºÉüÀvÀPÀÌAvÀºÀ ¸Á»vÀå PÀ£ÀßqÀzÀ°è ºÉaÑ®è. DzÀÝjAzÀ §Æ¸Á¸Á»vÀå CAzÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ®Æè ºÀjd£ÉÆÃzÁÞgÀ zÀȶ֬ÄAzÀ®Æ §Æ¸Á ¸Á»vÀåªÀ®èzÀ ¸Á»vÀå ¸Àé®à ºÀÄnÖzÉ. £À£Àß §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ°èAiÉÄ CªÀgÀ zÀȶ֬ÄAzÀ®Æ §jAiÀÄ §Æ¸Á C®èzÀ ¸Á»vÀå §A¢zÉ: ‘d®UÁgÀ’ £ÁlPÀzÀ°è, ‘±ÀÆzÀævÀ¥À¹é’AiÀÄ°è, PÁ£ÀÆgÀÄ ºÉUÀÎrwAiÀÄ°è, ªÀįÉUÀ¼À°è ªÀÄzÀĪÀÄUÀ¼À°è, PÉ®ªÀÅ ¸ÀtÚ PÀvÉUÀ¼À°è, C£ÉÃPÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼À°è. §¸ÀªÀ°AUÀ¥Àà£ÀªÀgÀÆ ºÉüÀ¯ÁgÀzÀAvÀºÀzÀÆÝ E£ÀÆß £ÀÆgÀÄ ªÀµÀðzÀ DZÉUÉ ºÉÆÃVzÉ. UÉÆvÁÛ¬ÄvÉ? FUÀ £Á£ÀÄ N¢zÉ£À¯Áè CzÀÄ. CµÉÖ C®è E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÀzÀåªÀÇ EzÉ: ‘EA¢£À zÉêÀgÀÄ’ JAzÀÄ.

“£ÀÆgÀÄ zÉêÀgÀ£É®è £ÀÆPÁZÉ zÀÆgÀ
¨sÁgÀvÁA¨ÉAiÉÄ zÉë £ÀªÀÄVAzÀÄ ¥ÀÇf¸ÀĪÀ ¨ÁgÀ.”

JAzÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. C°è MAzÀÄ PÀqÉAiÀÄ°è-

“¸ÀvÀÛ PÀ®Î¼À ªÀÄÄAzÉ CvÀÄÛ PÀgÉzÀÄzÀÄ ¸ÁPÀÄ
fêÀzÁvÉAiÀĤAzÀÄ PÀÆUÀ¨ÉÃPÀÄ”

CAvÀ §gÀÄvÀÛzÉ. ¥Àl J¸É¬Äj C£ÀÄߪÀ EzÀQÌAvÀ®Æ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀªÁV EzÉ CzÀÄ, “£ÀÆgÀÄ zÉêÀgÀ£É®è £ÀÆPÁZÉzÀÆgÀ.” DzÀgÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ? »AzÉ D ¥ÀzÀå ‘PÀ°Ì’ ªÀÄÄAvÁzÀĪÀ£Éß®è §gÉzÁUÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ, CªÀgÀÄ EªÀgÀÄ J¯Éè°è £ÉÆÃrzÀgÀÆ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛ EzÀÝgÀÄ, WÉÆö¸ÀÄvÁÛ EzÀÝgÀÄ. FUÉãÀÄ? D PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ ªÁZÀ£ÀªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. PÉ®ªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdQÃAiÀÄ PÁæAwPÁgÀPÀªÀ®èzÀ PÉ®ªÀ£ÀÄß DPÁ±ÀªÁtÂAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ¸ÉÆèÁ£É ºÁqÀÄ ºÁr¸ÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀÅgÀAzÀgÀzÁ¸ÀgÀ QÃvÀð£É ºÁrzÀ ºÁUÉ ºÁqÀÄvÁÛgÉ. F vÀgÀzÀ PÁæAwPÁgÀPÀ «ÃgÀ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ FUÀ ªÉâPÉUÀ½AzÀ WÉÆö¸ÀĪÀÅ¢®è. CªÉ®è ¸ÀvÉÛúÉÆÃV©nÖªÉ, CªÀjUÉ. ªÉÆ£Éß £ÉÆÃrÛä, “£ÀÆgÀÄzÉêÀgÀ£É®è £ÀÆPÁZÉzÀÆgÀ” ºÁr¸ÀÄvÁÛ EzÁÝgÉ DPÁ±ÀªÁtÂAiÀÄ°è. DzÀgÉ AiÀiÁªÀ vÀgÀªÁV? ¥ÀÅgÀAzÀgÀzÁ¸ÀgÀ zÉÊ£ÀåzÀ ¨sÀQÛVÃvÉ EzÉAiÀįÁè D vÀgÁ. CzÀ£ÀÄß £À£ÀUÉ ºÉüÉÆÃPÀÄ §gÉÆâ®è AiÀiÁªÀ xÀgÁ ºÁqÀÄvÁÛgÉ CAvÀ. C¸ÀºÀåªÉÇà C¸ÀºÀå. CzÀgÀ°èAiÀÄÆ K£ÀÄ ªÀiÁrzÁÝgÉ? ¤ÃªÀÅ gÉÃrAiÉÆà «ZÁgÀ K£ÉÆà ºÉüÀÄvÁÛ E¢Ýj. F gÉÃrAiÉÆà PÀÆqÀ F «ZÁgÀzÀ°è F ºÀ¼À¢ ¥ÀwæPÉUÀ¼À ªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃgÀÄvÀÛzÉ. C¢gÀ° CzÀgÀ°è K£ÀÄ ªÀiÁrzÁÝgÉ UÉÆvÉÛ? ‘£ÀÆgÀÄzÉêÀgÀ£É®è £ÀÆPÁZÉzÀÆgÀ’ C£ÀÄߪÀ ºÉÆwÛUÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤tðAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀªÀ¤UÉ DUÀ¯É JzÉ §qÀ§qÁ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ ±ÀÄgÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. CAiÉÆåà £ÀÆgÀÄ zÉêÀgÀ£É®è£ÀÆPÁZÉzÀÆgÀ JAzÀÄ©lÖgÉ K£ÁV©qÀÄvÀÛzÉAiÉÆà CAvÀ. CzÀPÉÆÌøÀÌgÀ CzÀgÀ §®ªÀ£ÀÄß DzÀµÀÄÖ PÀqÀªÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀÅgÀAzÀgÀzÁ¸ÀgÀ ºÁrzÀ ºÁUÉ ºÁrzÀgÉ ¥ÀgÀªÁ¬Ä®è CAvÀ ºÁUÉ ºÁr¸ÀÄvÁÛgÉ. CzÀÄ JAxÀzÉÆÝà £À£ÀUÉ §gÀĪÀÅ¢®è gÁUÀ. UÉÆvÁÛVzÀÝgÉ ºÉüÀÄvÁÛ EzÉÝ. CzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ºÉýzÀgÀÄ CAvÀ “£ÀÆgÀÄ zÉêÀgÀ£É®è…………” (ºÁqÀĪÀ C£ÀÄPÀgÀuÉ) CAvÀ ºÉýâlÄÖ vÁ¼ÀªÀÄzÀÝ¼É J¯Áè ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÁrzÀgÀÄ. DªÉÄÃ¯É K£ÀÄ ªÀiÁrzÁÝgÉ? “¸ÀvÀÛPÀ®Î¼À ªÀÄÄAzÉ CvÀÄÛ PÀgÉzÀÄzÀÄ ¸ÁPÀÄ” EAxÁ ¥ÀAQÛ ¥ÀzÀåUÀ¼À£Éß®è ©lÄÖ, C¯ÉÆèAzÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀzÀåUÀ¼ÀÄ, ¸Àé®à fêÀ«®èzÀ ¥ÀzÀåUÀ½ªÉ. CªÀ£Éßà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÁr ªÀÄÄV¹zÀgÀÄ. £ÉÆÃr; EªÀ£Éß®è ¸ÁévÀAvÀæ÷å¥ÀǪÀðzÀ°è ºÉüÀÄvÁÛ EzÀÝgÀÄ. ºÁqÀÄvÁÛ EgÀ°®è, ªÁZÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F ‘¥ÁAZÀd£Àå’. ‘PÀ°Ì’, ‘gÀPÀÛzsÀĤ’ EAxÀªÀÅUÀ¼À£Éß®è. CªÉ®è ¸Àé®à ºÉZÀÄÑPÀrªÉÄ ¸ÉʤPÀ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ. CªÀPÉÌ ‘ºÁqÀÄ JA§ ºÉ¸ÀgÀÆ M¥ÀÅöàªÀÅ¢®è. CªÀÅ «ÃgÀVÃvÉUÀ¼ÀÄ, CªÀ£Éß®è FUÀ ©mÉÖénÖzÁÝgÉ. FUÀ AiÀiÁgÀÆ ¥Àp¸ÀĪÀÅ¢®è. £Á£ÀÄ ºÉýzÉ£À¯ïè, ºÁqÀĪÀ PÉ®ªÀÅ ¨sÀQÛVÃvÉUÀ¼À£ÀÄß DPÁ±ÀªÁtÂAiÀÄ°è MA¢µÀÄÖ ¸ÉÆèÁ£É ºÁrzÀ ºÁUÉ gÁUÀºÁQ ºÁqÀÄvÁÛgÉ. F jÃw ¨sÀQÛVÃvÉUÀ½UÉ DzsÁåvÀäVÃvÉUÀ½UÉ ¨ÉÃPÁzÀgÉ ¸ÀjºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ «ÃgÀVÃvÉUÀ½UÉ PÁæAw PÀªÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀjºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è. EAxÀzÀPÉÌ®è ¸ÀAVÃvÀ ºÁPÀ¨ÁgÀzÀÄ.

£ÀÆgÀÄ zÉêÀgÀ£É®è £ÀÆPÁZÉ zÀÆgÀ
¨sÁgÀvÁA¨ÉAiÀÄ zÉë £ÀªÀÄVAzÀÄ ¥ÀÇf¸ÀĪÀ ¨ÁgÀ!

±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ §jAiÀÄ dqÀ²¯ÉAiÀÄ ¥ÀÇf¸ÁAiÀÄÄÛ
¥ÁªÀνUÉ ¥Á¯ÉgÉzÀÄ ¥ÉÇö¸ÁAiÀÄÄÛ
©¹®Ä ªÀÄ¼É UÁ½ ¨ÉAQAiÀÄ£É®è ¨ÉÃrAiÀiÁAiÀÄÄÛ
zÁ¸ÀgÀ£ÀÄ ¥ÀÇf¹AiÉÄ zÁ¸ÀåªÁAiÀÄÄÛ

UÀÄrAiÉƼÀUÉ PÀtÄäaÑ ¨ÉZÀÑVgÀĪÀgÀ£É®è
¨sÀPÀÛ gÀPÀÛªÀ»Ãj PÉÆ©âºÀgÀ£É®è
UÀAmÉ eÁUÀmÉUÀ½A §rzÀÄ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ
PÀqÀ®rUÉ vÀ½îgÉÊ ±ÀAR¢A £ÀÄrzÀÄ.

¤zÉݪÀiÁqÀÄwÛºÀgÀÄ ºÀ®ªÀÅ zÉêÀvÉUÀ¼É®è;
©zÀݪÀgÀÄ PÀ¯ÁèV PÉ®ªÀjºÀgÀÄ;
QèçvÀ£ÀzÀ°è ªÀÄgÉvÉÆ vÀªÀÄä ¥ËgÀĵÀªÀ£É®è
¸ÀvÉÛ ºÉÆÃzÀAwºÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ½zÀªÀÄgÀgÀÄ.

CªÀgÀ UÀÄr ºÁ¼ÁAiÀÄÄÛ, CªÀgÀ £ÀÄr ªÀÄrzÀÄ ºÉÆÃAiÀÄÄÛ;
CªÀgÀ £É«ÄäzÀ £ÀªÀÄUÉ ©Ã¼ÀÄUÀwAiÀiÁAiÀÄÄÛ!
ªÀÄÄA¢ªÀ¼À£ÁgÁ¢ü¸ÀĪÀ ±ÀQÛAiÀiÁfð¸ÀĪÀ;
MAzÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄ MAzÉ¢£À eÉʸÀĪÀ!

¸ÀvÀÛPÀ®Î¼À ªÀÄÄAzÉ CvÀÄÛ PÀgÉzÀÄzÀÄ ¸ÁPÀÄ,
fêÀzÁvÉAiÀĤAzÀÄ PÀÆUÀ¨ÉÃPÀÄ!
²¯ÉAiÀÄ ªÀÄÆwðUÉ £ÉAiÀÄÝ PÀ¯ÉAiÀÄ ºÉÆ¢PÉAiÀÄ£ÉÆAiÀÄÄÝ
ZÀ½AiÀÄÄ ªÀļÉAiÀÄ° £ÀªÉªÀ vÁAiÉÄÎ ºÁPÀÄ.

¨sÁgÀwAiÉÄ £ÀªÀÄVAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ zÉêÀvÉAiÀÄÄ
«±ÀégÀƦtÂAiÀĪÀ¼ÀÄ «±ÀéªÀÄÄTAiÉÄÊ;
£ÀªÉÄä®ègÀAUÀUÀ¼É £ÀªÀÄäA¨ÉAiÀÄAUÀªÉÊ
£ÀªÀÄä ¸ÁévÀAvÀæ÷åzÉÆ¼É £ÀªÀÄäªÀÄä ¸ÀÄTAiÉÄÊ.

EAzÉÆ £Á¼ÉAiÉÆ zÁ¸À¤Ã±À£ÁUÀ¯É¨ÉÃPÀÄ
JA¢AzÉ JzÉÝý; £Á¼ÉAiÉÄ£É ºÉÆÃPÀÄ.
£ÁªÉ zÉêÀvÉUÀ¼ÉÊ; ¨sÁgÀvÀªÉ ¸ÀéUÀðªÉÊ;
¨sÁgÀvÁA¨ÉAiÉÄ £ÀªÀÄUÉ zÉëAiÉÄÊ d£À¤!EAvÀºÀ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀªÁzÀ ¥ÀzÀåUÀ¼À£É߯Áè DUÀ ©ænµï ¸ÀPÁðgÀ EzÁÝUÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÆ £ÁªÀÇ J¯Éè°èAiÀÄÆ ºÁqÀÄvÁÛ EzÉݪÀÅ. FUÀ CªÀ£ÀÄß gÉÃrAiÉÆà DPÁ±ÀªÁtÂAiÀÄ°è ºÁqÀ®Ä ºÉzÀgÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¤«ÄµÀzÀ MAzÀÄ gÉPÁqïð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. CzÀgÀ°è AiÀiÁjUÀÆ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀzÀAvÀºÀ ¸ÉÆèÁ£É ªÀÄnÖ£À ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ gÉPÁqïð ªÀiÁr ºÁQzÀgÀÄ. ¨ÁQAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÁPÀ°®è ‘KPÉ ºÁPÀ°®è,’ CAvÀ PÉýzÀgÉ CzÀÄ ‘
VOICE PRESERVATION‘ UÉÆøÀÌgÀ qÉ°èUÉ PÀ½¹zÉÝÃªÉ CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ. E°è ºÁQ©lÄÖ DªÉÄÃ¯É PÀ½¸À§ºÀÄ¢vÀÄÛ. E®è. KPÉAzÀgÉ CzÀgÀ°è “¸ÁPÀÄ F §¯ÁvÁÌgÀ” JA§ EAVèµï ¥ÀÇvÀ¤AiÀÄ «ZÁgÀ«vÀÄÛ. CAiÉÆå £ÉºÀgÀÆ EzÀÝ PÁ®zÀ°è EAVèµï «gÀÄzÀݪÁV ºÉýzÀgÉ zÉêÀgÉà UÀw; KPÉAzÀgÉ £ÉºÀgÀÆ F «ZÁgÀUÀ¼À°è zÉñÀPÉÌ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀªÁzÀ C¥ÀZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrºÉÆÃVzÁÝgÉ. DzÀÝjAzÀ ºÁPÀĪÀÅ¢®è. »ÃUÉ gÉÃrAiÉÆÃUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ F vÀgÀºÀ J®Æè EAvÀºÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁr¸ÀĪÀÅ¢®è. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ £ÀªÀÄä vÀgÀÄtgÀÄ EzÁÝgÀ®è, CªÀgÀÆ M§âjUÀÆ CxÀðªÁUÀzÀ Symbolics CAvÀ £ÀªÀåPÀ«vÉ CAvÀ §gÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. CªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ ºÁqÀĪÀÅ¢®è. »AzÉ £ÁªÀÅ ¸Á«gÁgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆj¹ ©lÄÖ ªÀÄÆgÀÄ £Á®ÄÌ UÀAmÉUÀ¼À PÁ® EAvÀºÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛ EzÀÝgÉ, ¸Á®zÀÄ E£ÀÆß CµÀÄÖ ºÉý, E£ÀÆß CµÀÄÖ ºÉý CAvÀ PÁ¦ü vÀj¹PÉÆlÄÖ PÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. FUÀ EªÀgÀÄ ºÉüÀ°. EªÀgÀ UÀÄA¦£À°è PÀÆvÉÆÌAqÀÄ©lÄÖ EzÀÄ CªÀ£ÀzÀÄ ZÉ£ÁßVzÉ, EªÀ£ÀzÀÄ ZÉ£ÁßVzÉ CAvÀ ºÉüÀÄvÁÛgÉAiÉÄ ºÉÆgÀvÀÄ RArvÁ CzÀÄ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀåPÉÌ »r¸ÀĪÀÅ¢®è. CzÀjAzÀ fêÀ£ÀPÉÌ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÀÇ E®è. All art is useless JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV M¦àPÉƼÀÀÄzÀÄ.

E°è PÀ¯ÉAiÀÄ «ZÁgÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ MAzÀÄ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. K£ÉAzÀgÉ, AiÀiÁªÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÆß ©¸ÁqÀzÉ PÀgÀV¹, £ÁªÀÅ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀAvÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛêÉAiÉÆ ºÁUÉAiÉÄ GvÀÛªÀÄ PÁªÀåUÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸ÀzÉ £ÀªÀÄUÉ M¥ÀÅöàªÀ jÃwUÉ ¥ÀjªÀjÛ¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. FUÀ PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À EzÁÝ£É. CªÀ£ÀÄ ¨ÁæºÀät. CªÀ£ÀÄ ¨ÁæºÀät ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ ¨ÉÃgÉ §gÉAiÀįÁgÀ. ºÁUÉAzÀÄ PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À §gÉzÀzÉÝ®è ¨ÉÃqÀ CAvÀ ºÉý©lÖgÉ ±ÀÄzÀÞ C«ªÉÃPÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. DUÀ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ? £Á£ÀÄ CzÀPÉÆÌøÀÌgÀªÉ ¥ÀæwPÀÈw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwªÀiÁ ¹zÁÞAvÀªÀ£ÀÄß vÀAzÉ. ºÉÃUÁzÀgÀÆ ªÀiÁr F ªÀĺÁPÁªÀåUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉUÉ gÀQë¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. DzÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ ¥ÀæwPÀÈw zÀȶ֬ÄAzÀ NzÀ¨ÉÃr; ¥ÀæwªÀiÁ zÀȶ֬ÄAzÀ N¢, ªÀÄvÀÄÛ zÀ±Àð£À zsÀ餬ÄAzÀ ªÁåSÁå£ÀªÀiÁr, ¨ÉÃqÀªÁzÀÄzÀ£ÀÄß ©lÄÖ©lÄÖ. M¼ÉîAiÀÄ ¸ÉÆUÀ¸ÁzÀ PÁªÀåªÀ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¨ÉÃr. §gÀºÀUÁgÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ ¤ÃªÀÅ, ªÁåSÁå£À ªÀiÁqÀĪÀªÀj¢ÝÃj, ªÉÄõÀÄÖçUÀ½¢ÝÃj, G¥À£Áå¸À ªÀiÁqÀÄwÛÃj, ¥ÁoÀ ºÉüÀÄwÛÃj. AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¢UÀÝAwUÀ¼À «ZÁgÀ §gÀÄvÀÛzÉ, D¢±ÉõÀ£À «ZÁgÀ §gÀÄvÀÛzÉ. D¢±ÉõÀ£À vÀ¯É djzÀĺÉÆìÄvÀÄ CAvÀ §gÀÄvÀÛzÉ. NzÀĪÀªÀjUÉ UÉÆvÀÄÛ, ¨sÀÆ«Ä EgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð£À DPÀµÀðt ±ÀQÛ¬ÄAzÀ, ¢UÀÝAwUÀ¼ÀÄ E®è, D¢±ÉõÀ£ÀÄ ¸ÀļÀÄî CAvÀ CªÀjUÉ UÉÆvÀÄÛ. EAzÀÄ “A child knows it” UÉÆvÁÛ¬ÄvÉ? DzÀÝjAzÀ EªÀ£Éß®è ºÉÃUÉ ¥ÁoÀ ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ? CAvÀ PÉýzÀgÉ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¥ÀPÀªÁV, ¥ÀæwªÉÄAiÀiÁV G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ CzÀjAzÀ §gÀĪÀ gÀ¸Á£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß, ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ Cfð¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ w½zÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ, ºÉýPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀÝjAzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀgÀV¹ ºÉÃUÉ ¨ÉÃgÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛêÉAiÉÆà ºÁUÉAiÉÄ ºÀ¼ÉAiÀÄzÀ£ÀÄß ªÁåSÁå£À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ºÉƸÀzÀȶ֬ÄAzÀ ªÁåSÁå£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁV §gÀÄvÀÛzÉ.

£ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è FUÀ ¤gÀÄzÉÆåÃUÀ §ºÀ¼À CAvÀ ºÉüÀÄwÛzÁÝgÉ. DªÉÇvÀÄÛ MAzÀÄ ¢ªÀ¸À ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è N¢zÉ. §zÀjãÁxÀzÀ°è CzÉãÉÆà ªÀÄAeÉ®è ºÉÆÃzÀPÀÆqÀ¯É, C¯ÉÆèAzÀÄ ªÀÄAf£ÀgÁ² EzÉAiÀÄAvÉ, CzÉà zÉÆqÀØ §zÀjãÁgÁAiÀÄt. ªÀÄAf£ÀgÁ² CAxÀªÀÅ »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¨ÉÃPÁzÀ¶ÖªÉ. DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ¸Á«gÁgÀÄ d£À PÀµÀÖ¥ÀlÄÖPÉÆAqÀÄ §¸ÀÄì PÀªÀÄjUÉ ©zÀÄݺÉÆÃzÀgÀÆ aAvɬĮè CAvÀ ºÉý©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. K£ÉÆà ¥ÀæPÀÈw¸ËAzÀAiÀÄð, CzÀgÀ C£ÀĨsÀªÀ, D vÀgÀªÉà EzÀÝgÉ ¥ÀgÀªÁ¬Ä®è. ªÉÆ£Éß £ÉÆÃrÛä; ªÀÄƪÀvÉÛöÊzÀÄ ®PÀë d£À ºÀjzÁégÀzÀ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁrzÀgÀAvÉ, ¥ÀÇeÉ ªÀiÁrzÀgÀAvÉ. CAzÀgÉ 35 ®PÀë d£À ¸ÉÆêÀiÁjUÀ¼ÀÄ. £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è ªÀiÁqÀ®Ä PÉ®¸À«®è. ¤gÀÄzÉÆåÃVUÀ¼ÀÄ. DzÀÝjAzÀ ¤ÃªÉÇAzÀÄ ¥Àæ±Éß PÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. CªÀgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀå gÀPÀëuÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. C°èUÉ ºÉÆÃUÀzÉ EzÀÝgÉ CªÀgÀÄ UÀÄdgÁw£À°è E®èªÉ ©ºÁj£À°è ªÀiÁrzÀºÁUÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ CAvÀ. F ªÀÄĪÀvÉÛöÊzÀÄ ®PÀë d£ÀgÀ£ÀÄß F G¥ÁAiÀÄ¢AzÀ ªÉÄ®èUÉ ºÀjzÁégÀzÀ PÀqÉ wgÀÄV¹zÀgÉ £ÀªÀÄä ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸Àé®à C£ÀÄPÀÆ®. KPÉAzÀgÉ CªÀjUÉ PÉ®¸À PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ, ¸ÀjAiÀiÁzÀ w¼ÀĪÀ½PÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀÆ E®è, EzÀÆ E®è CAzÀgÉ E£ÀÆß zÀAUÉ K¼ÀÄvÀÛzÉ, UÀ¯ÁmÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. gÉ樀 ¸ÀÄqÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ §zÀ®Ä ºÀjzÁégÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁߣÀ ªÀiÁrzÀgÉAzÀgÉ £ÀªÀÄUÉãÀÆ vÉÆAzÀgÉ E®è JAzÀÄ §¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß PÀ°à¹ C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÁÛgÉ, C°èUÁzÀgÀÆ ºÉÆÃV vÉÆ®UÀ° JAzÀÄ.

£ÉÆÃr, ¤ÃªÀÅ §gÀºÀUÁgÀgÀÄ ¤ÃªÉãÀÄ vÀªÀiÁµÉUÉ ºÉÆgÀn®è. EAxÀªÀÅUÀ¼À£Éß®è §gÉzÀÄ w½¹ PÉ®¸ÀªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. EµÀÄÖ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÆæ£ÀÆ F ªÀiËqsÀå, C«zÉå J£ÀÄߪÀÅzÀÄ vÀ¯ÉªÉÄÃ¯É »ªÀiÁ®AiÀÄ ¸ÀzÀȱÀªÁV ZÀ¥Ààr PÀĽwgÀÄvÀÛzÉ. £ÉÆÃr, ¥Á±ÁÑvÀå gÁµÀÖçUÀ¼À°è D §mÁæðAqïgÀ¸À¯ï, ºÀPï¹è ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÄ JµÀÄÖ §gÉzÀgÀÄ; K£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrzÁÝgÉ; DzÀgÀÆ F ¥ÀÅgÉÆûvÀ±Á» ªÀUÀðzÀªÀjzÁÝgÀ®è CªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛ¯Éà EzÁÝgÉ. DzÀgÉ CµÉÖ£ÀÆ »A¢£ÀAvÉ DUÀÄvÁÛ E®è. DzÀgÉ ¤ÃªÀÅ E£ÀÆß CzÀQÌAvÀ®Æ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÉ. KPÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä F CeÁÕ£À, ªÀiËqsÀå ¸Á«gÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀÄA©zÉ. CzÉãÀÄ zÀÄgÀzÀȵÀÖ JAzÀgÉ, G¥À¤µÀwÛ£À°è ¥ÀætÂvÀªÁzÀAvÀºÀ ¢ªÀåeÁÕ£À«zÉAiÀÄ®è CzÀÄ §gÀ°®è £ÀªÀÄäªÀjUÉ; CzÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸À°®è. ¥ÀÅgÁtUÀ¼À°è C°è E°è EgÀĪÀ ¯ÉÆÃPÁZÁgÀ, PÁ¯ÁZÁgÀ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÉñÀªÀ£ÀÄß F ¹ÜwUÉ vÀA¢nÖzÁÝgÉ. CzÀPÉÆÌøÀÌgÀ ¤ÃªÀÅ §gÀºÀUÁgÀgÀÄ, EzÀ£Éß®è ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ, ¤ÃªÀÅ JµÀÄÖ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ £ÉÆÃr. §jà ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è C¯ÉÆèAzÀÄ E¯ÉÆèAzÀÄ PÁUÀzÀ §gÉzÀ ªÀiÁvÀæPÉÌ ¥ÀæAiÉÆÃd£À«®è. ªÉÆzÀ®Ä nÃPÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ EªÀ£Éß®è ZÉ£ÁßV CjwgÀ¨ÉÃPÀÄ. F ªÀiËqsÀå¢AzÀ ¥ÁgÀĪÀiÁqÀ®Ä JgÀqÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀĪÀÅ. MAzÀÄ Buddhism, §ÄzÀÞzÉêÀ §ºÀ¼À ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀiÁrzÀ, F ªÀiËqsÀå¢AzÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¥ÁgÀĪÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ. PÀqÉUÉ K£Á¬ÄvÀÄ? MAzÀµÀÄÖ zÀÆvÀ CzÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. DªÉÄÃ¯É ©zÀÄݺÉÆìÄvÀÄ. 12£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è eÁw«£Á±À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉý §¸ÀªÉñÀégÀgÀÄ dUÀwÛ£À°è AiÀiÁgÀÆ ªÀiÁqÀzÉ EgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ. CzÀ£ÀÄß PÀÆqÀ »ªÉÄänÖ¹zÀgÀÄ. w¥ÉàÃgÀÄzÀæ¸Áé«ÄUÀ¼À “PÀvÁðgÀ£À PÀªÀÄäl” J£ÀÄߪÀ PÁzÀA§j, ¥ÀÅlÖ¸ÁéªÀÄAiÀÄå §gÉ¢gÀĪÀ “PÁæAwPÀ¯Áåt”zÀ°è PÉÆ£ÉUÉÆArgÀĪÀ DgÀÄ PÁzÀA§jUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃªÀÅ ¸ÀjAiÀiÁV N¢zÀÝgÉ C°è ¤ªÀÄUÉ UÉÆvÁÛUÀÄvÀÛzÉ, ºÉÃUÉ F ¥ÀÅgÉÆûvÀ ªÀUÀð F PÁæAwUÀ¼À£ÀÄß »ªÉÄänÖ¹vÀÄ CAvÀ. ºÉÃUÉ vÀĽ¬ÄvÀÄ? ºÉÃUÉ C£ÁåAiÀÄ ªÀiÁrvÀÄ? ºÉÃUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrvÀÄ? J¯Áè ªÀiÁrvÀÄ. CzÀÄ UÉÆvÁÛUÀÄvÀÛzÉ.[9]

CzÀ£Éß PÀÄjvÀÄ ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀÄ MAzÀÄ ¨sÁµÀtzÀ°è ¥ÀÅgÉÆûvÀ ªÀUÀðªÀ£ÀÄß »ÃUÉ RAr¹zÁÝgÉ:

“±ÀÆzÀæ ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß vÀ£Àß PÀ©âtzÀ PÀgÁ¼À ªÀÄĶÖAiÀÄ ¸ÀºÀ¸Àæ ¥Á±ÀUÀ½AzÀ ©VzÀÄ §A¢ü¹lÄÖPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ, zÉúÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£À¹ì£À ±ÀÄ¢ÞÃPÀgÀtzÀ ¨ÁºÀå¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÉA§ £ÉªÀzÀ°è vÀ£Àß ¸ÀÄvÀÛ®Æ ¸ÀÄwÛPÉÆAqÀ C£ÀAvÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ PÀgÀä, QæAiÉÄ ªÀÄvÀÄÛ DZÁgÀ¸ÀªÀÄƺÀ gÀÆ¥ÀzÀ PÉÆ£ÉUÁtzÀ PÀtÂÚAiÀÄ §¯ÉAiÀÄ°è ¹QÌPÉÆAqÀÄ, ¥ÀÅgÉÆûvÀ µÁ», GzÁÞgÀzÀ D±Á®ªÀ¯ÉñÀ«®èzÉ, C¥ÁzÀªÀĸÀÛPÀ UÉÆÃdÄ ©VzÀÄPÉÆAqÀÄ, FUÀ ¸ÀĸÁÛV, ¸ÀA¥ÀÇtð ºÀvÁ±ÀªÁV, ªÀÄÈvÀ¥ÁAiÀĪÁV ¥ÀwvÀªÁV ¤zÉݺÉÆÃUÀÄwÛzÉ. FUÀ D §¯É¬ÄAzÀ CzÀPÉÌ ©qÀÄUÀqÉAiÉÄ E®èªÁVzÉ. D §¯ÉAiÀÄ£ÉßãÁzÀgÀÆ ºÀjzÀgÉ ¸ÁPÀÄ, D ¥ÀÅgÉÆûvÀgÀ ¥ÀÅgÉÆûvÀµÁ» §ÄqÀªÀÄÄlÖ C¯Áèr ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ!….

“¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀiÁ£ÀªÀ£À°èAiÀÄÆ ¥ÀæUÀwAiÀÄ DPÁAPÉë ¸Áé¨sÁ«PÀªÁVAiÉÄ ¨ÉÃgÀÆjgÀÄvÀÛzÉ….

“¨sÀgÀvÀRAqÀzÀ ¥ÀvÀ£ÀPÉÌ ªÀÄÄRå PÁgÀtªÉAzÀgÉ, gÁdªÀUÀðzÀªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÅgÉÆûvÀªÀUÀðzÀªÀgÀ C¢üPÁgÀ §®¢AzÀ «zÁå §Ä¢ÞUÀ¼À ¸ÀªÀð ¸ÁéªÀÄåªÀÇ CvÀå®à ¸ÀASÉåAiÀÄ PÉ®ªÉà PÉ®ªÀÅ ¨ÁæºÀätgÀ ºÀ¸ÀÛUÀvÀªÁzÀzÀÄÝ.

“¥ÀÅgÉÆûvÀ ªÀUÀðzÀ ¥ÀvÀ£ÀPÉÌ AiÀiÁªÀ£ÁzÀgÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ UÀÄA¦£À ºÉÆuÉ ºÉÆj¸ÀĪÀ AiÀiÁgÉà DUÀ° w½AiÀĨÉÃPÀÄ, PÀgÀävÀvÀézÀ C¤ªÁgÀå ¤AiÀÄwUÉ «zsÉÃAiÀĪÁV, ¨ÁæºÀät eÁw vÀ£Àß UÉÆÃjAiÀÄ£ÀÄß vÁ£É vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ¯É PÀnÖPÉƼÀÄîwÛzÉ JAzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÁUÀvÀPÀÌzÉÝ ¸Àj JAzÀÆ. GZÀÑ ªÀtðzÀ ªÀÄvÀÄÛ GZÀÑ ªÀUÀðzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ eÁwAiÀÄÆ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ¯Éà vÀ£Àß ±Àä±Á£ÀavÉAiÀÄ£ÀÄß gÀa¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ CzÀgÀ ¥ÀæzsÁ£À PÀgÀÛªÀåªÉ DUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ!”

¤ÃªÀÅ EzÀPÉÌ®è ¹zÀÝgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÀÄ°AiÀÄ£ÀÄß PÉÆ®ÄèvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÀÄ° C°è EgÀĪÁUÀ MA¢µÀÄÖ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV vÀ¯ÉUÉ UÀÄj¬ÄlÄÖ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛãÉAzÀgÉ KlÄ ©zÀÝ PÀÆqÀ¯É CzÀÄ §AzÀÄ DªÀiï CAvÀ ¤ªÀÄä£ÀÄß C¥Àཹ MAzÉà ¨ÁjUÉ ¥ÀÇgÉʸÀÄvÀÛzÉ. CzÀ£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀĨÉÃPÁzÀgÉ ¤ÃªÀÅ eÉÆqÀÄ£À½UÉ vÉÆÃmÁ PÉÆë ElÄÖPÉÆAqÀÄ ©¯ÉèwÛ J¼ÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÉ UÀÄjPÀnÖ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀgÉ MAzÉà ºÉÆqÉvÀPÉÌ CzÀÄ ©Ã¼À¨ÉÃPÀÄ. CzÀÄ©lÄÖ UÁAiÀÄ ªÀiÁr ©qÉÆÃzÀ®è. ºÁUÉAiÉÄ F ¥ÀÅgÉÆûvÀ±Á» ºÀÄ°AiÀÄAvÉ. EzÀPÉÌ ¸ÀtÚ¥ÀÅlÖ PÀ®è£ÀÄß eÉé£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛãÉAzÀgÉ ºÀÄqÀÄUÁlzÀ PÉ®¸ÀªÀ®è. CzÀ£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀĨÉÃPÁzÀgÉ £ÁªÀÅ ªÀÄzÀÄÝUÀÄAqÀÄUÀ¼À£Éß vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÁªÀÅ ºÉüÀĪÀAvÀºÀ ªÀÄzÀÄÝUÀÄAqÀÄ gÀÆ¥ÀPÀªÁzÀzÀÄÝ CAvÀ ElÄÖPÉƼÉÆîÃt. ªÁZÀåªÁVAiÉÄ UÀÄAr£À°è ºÉÆqÉAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÀ C®è. DzÀgÉ F «avÀæ ¨ÉÃmÉAiÀÄ°è (F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è) ªÉÆzÀ®UÀÄAqÀÄ vÀUÀÄ®¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ ºÀÄ°AiÀÄ vÀ¯ÉUÀ®è, ¤ªÀÄä vÀ¯ÉUÉÃ! vÀ¯É……..vÀ¯É……..vÀ¯É, ªÉÆzÀ®Ä vÀ¯ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÉÄzÀļÀ£ÀÄß QèÃ£ï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. CªÀjUÀ®è. D ¥ÀÅgÉÆûvÀ ªÀUÀðzÀªÀjUÀ®è. ¤ªÀÄUÉ! ‘¤ÃªÀÅ’ CAvÀ ºÉýzÉ. £À£Àß ªÀÄnÖUÉ £Á£ÉãÉÆà CªÀjAzÀ ¸ÀA¥ÀÇtð ¥ÁgÁVzÉÝãÉ. DzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉãÀÆ gÀUÀ¼É E®è, UÉÆvÁÛ¬ÄvÉÃ? £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÁÌUÀ° ¥ÀÇeÉ ªÀiÁr¸À®Ä ºÉÆÃUÀzÉ §ºÀıÀB LªÀvÀÄÛ ªÀgÀĵÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É DVzÉ. AiÀiÁªÀ ¨sÀlÖ£ÁUÀ°, AiÀiÁªÀ ¥ÀÅgÉÆûvÀ£ÁUÀ°, AiÀiÁªÀ ¥ÀAZÁAUÀªÁUÀ° £À£Àß §½ ¸ÀĽAiÀÄUÉÆqÀĪÀÅ¢®è. £ÀªÀÄä ªÀÄzÀĪÉVzÀĪÉUÉ AiÀiÁªÀ ºÁgÀĪÀ£À£ÁßUÀ° ¥ËgÉÆûvÀåPÉÌ PÀgɸÀĪÀÅ¢®è. PÀgɸÀ®Æ E®è. DzÀgÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ d£ÀjUÉ EzÀ£Éß®è ºÉýzÀgÉ ‘K¤zÀÄ? ¤ÃªÀÅ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀªÁV PÁt¸ÀÄvÀÛzÉ’ J£ÀÄßvÁÛgÉ. CAzÀgÉãÀÄ CzÀgÀ CxÀð? CeÁÕ£ÀzÀ E®èt vÀ¯ÉAiÉƼÀUÉ vÀÄA©zÉ. ªÉÆzÀ®Ä ¤ªÀÄäªÀgÀ vÀ¯ÉAiÉƼÀVgÀĪÀ CeÁÕ£ÀzÀ E®èt, CzÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ vÉUÉAiÀĨÉÃPÀÄ. CzÀPÉÌ JµÀÄÖ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ UÉÆvÉÛÃ? D CxÀðzÀ°è £Á£ÀÄ ºÉýzÀÄÝ-F «avÀæ ¨ÉÃmÉAiÀÄÄ°è ªÉÆzÀ® UÀÄAqÀÄ vÀUÀÄ®¨ÉÃPÁzÀÄÝ ¤ªÀÄä vÀ¯ÉUÉà JAzÀÄ.

F CeÁÕ£À J°è ºÉÆgÀlĺÉÆÃV©qÀÄvÀÛzÉÆ JAzÀÄ gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À ¸Á»vÀå ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß gÀPÀëuɪÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÆÌøÀÌgÀ ¨ÉÃgÉ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr ¥ÀæPÀn¸ÀÄvÁÛ EzÁÝgÉ. PÁUÀPÀÌ UÀħâPÀÌ£À PÀlÄÖPÀvÉUÀ¼À£É߯Áè zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ IĶUÀ¼À «ZÁgÀzÀ°è §gÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. §gÉzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÉr¸ÀÄvÁÛ EzÁÝgÉ.[10] £À£ÀUÉÆAzÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀ §AvÀÄ, dAiÀÄwÃxÀðgÀÄ CAvÀ ªÀÄÆ®zÀ°è DvÀ ªÀÄzsÁéZÁAiÀÄðgÀ PÀÈwUÀ½UÉ nÃPÉ §gÉ¢zÁÝgÀAvÉ. ªÀÄzsÁéZÁAiÀÄðgÀÄ K£ÀÄ C£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ¤ªÀÄUÁUÀ¯É ¸ÀÆZÀåªÁV ºÉýzÉÝãÉ. CzÀÄ CªÀgÀ ²µÀåjUÉ ¨sÁj zÉÆqÀØzÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. I don’t think that there is any worse phylosophy than Madhwa’s.[11]

¸ÀªÉÇðÃzÀAiÀÄ, ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÇtðzÀȶÖUÀ½AzÀ ¥Àj²Ã°¹zÀgÉ, ªÀÄzsÀé ¹zÁÞAvÀQÌAvÀ PÀ¼À¥É ¹zÁÞAvÀ ªÀÄvÉÆÛA¢®è-F CxÀðzÀ°è. CzÀPÉÌÃ£É D ªÀiÁUÀðzÀ C£ÀÄAiÀiÁ¬ÄUÀ¼ÁzÀªÀjUÉ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ±Àð£ÀzÀAvÀºÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀgÉ DUÀĪÀÅ¢®è. KPÉAzÀgÉ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ±Àð£ÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀªÉÇðÃzÀAiÀÄ, ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÇtðzÀȶÖ. ¤vÀå£ÁgÀQ, ªÀÄÄQÛAiÉÆÃUÀå, vÀªÉÆÃAiÉÆÃUÀå, ¤vÀå¸ÀA¸Áj-EzÀ£Éß®è £ÀA©zÀªÀjUÉ ²æà gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß C¦æùAiÉÄÃmï (appreciate) ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÁzsÀåªÉà E®è. DzÀÝjAzÀ¯É CªÀgÀÄ, D UÀÄA¦UÉ ¸ÉÃjzÀ «ªÀıÀðPÀ ªÀÄ£ÀågÀÄ, Erà PÁªÀåªÀ£Éßà ºÀ½AiÀÄÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ.[12] EzÉ®è K£ÀÄ KPÉ C£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀjUÉ ¤ÃªÀÅ w½¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CªÀgÀÄ KPÉ »ÃUÉ nÃPÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ? ¤ÃªÀÅ KPÉ ¥Àæw¨sÀn¸ÀÄwÛÃj J£ÀÄߪÀÅzÀÆ D ªÀÄPÀ̽UÉ UÉÆvÁÛUÀ¨ÉÃPÀÄ. E®è¢zÀÝgÉ ¸ÀªÉÇðÃzÀAiÀÄ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß UÀ滸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÁzsÀåªÉà E®è. F ¹zÁÞAvÀªÀ£ÀÄß M¦àPÉÆAqÀªÀjUÀÆ CzÀ£ÀÄß w½AiÀĺÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. If revolution takes place here then nobody can withstand. E°è PÀ¯ÉAiÀÄ°è PÁæAwAiÀÄÄAmÁzÀgÉ AiÀiÁgÀÆ vÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ DUÀĪÀÅ¢®è. ¤ÃªÀÅ §jà UÀÄAqÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, PÉÆ®ÄèªÀÅzÀÄ CzÉ®è ¥ÀæAiÉÆÃd£À«®è. »AzÉ CzÀ£Éß®è ªÀiÁr ¸ÉÆÃwzÁÝgÉ. vÀ¯É……..vÀ¯É……..vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß QèÃ£ï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. G½¢gÀĪÀÅzÀÄ CzÀÄ. §gÀºÀUÁgÀgÀ PÉ®¸À CµÉÖ C®è. ¤ÃªÀÅ N¢AiÀÄÆ ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ, ªÁZÀ£ÀªÀiÁrAiÀÄÆ w½¸À¨ÉÃPÀÄ. ¸À¨sÉUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ºÉÆÃV ‘±ÀÆzÀæ vÀ¥À¹é’ £ÁlPÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁµÀt ªÀiÁr. »A¢£À PÀvÉ K£ÀÄ? FV£À PÀvÉ K£ÀÄ? KPÉ »ÃUÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ CAvÀ ºÉý, ¨ÉÃPÁzÀ¶ÖzÉ, CzÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¸ÉÆèÁ£É ºÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉƼÀî¨ÉÃr.

(dAiÀÄwÃxÀðgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ K£ÉÆà ºÉüÀÄvÁÛ E¢Ýj JAzÀ ¥ÁnîgÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÉ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄÄvÁÛ)

CzÉÃ? ¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß N¢zÉ: ºÉÆÃUÀ° ¸ÁªÀiÁfPÀªÁVAiÀiÁUÀ°, DzsÁåwäPÀªÁVAiÀiÁUÀ°, ±ÉÊPÀëtÂPÀªÁVAiÀiÁUÀ° K£ÁzÀgÀÆ MAzÀÄ zÉÆqÀØzÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÁÝgÉãÀÄ? CªÀgÀ ²µÀågÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÉAzÀgÉ ªÀÄzsÁéZÁAiÀÄðgÀ PÀÈwUÀ½UÉ nÃPÉ §gÉ¢zÁÝgÀAvÉ, nÃPÁZÁAiÀÄðgÉÆà K£ÉÆà JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉAzÀÄ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. ºÉÆÃUÀ°, fêÀ£ÀZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÉÆÃtªÉAzÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ, PÁUÀPÀÌ UÀħâPÀÌ£À PÀvÉVAvÀ®Æ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀªÁVzÉ. CªÀgÀÄ E§âgÀÄ ºÉArgÀ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÁÝgÀAvÉ. CªÀgÀÄ MAzÀÄ ¢ªÀ¸À PÀÄzÀÄgÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄvÁÛ, ºÉÆ¼É KjvÀÛAvÉ. PÀÄzÀÄgÉ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ EªÀgÀÄ PÀÆqÁ PÀÄzÀÄgÉ PÀÄrzÀ ºÁUÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀgÀAvÉ. DUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EzÀÝ M§â ¸À£Áå¹ “¤Ã£ÉãÀÄ ¥À±ÀÄ«£À ºÁUÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄÄwÛ¢ÝÃAiÀÄ®è, ¥À±ÀÄ CAvÀ PÁtÄvÀÛzÉ” CAzÀgÀAvÉ. CzÀPÉÌ CªÀgÀÄ “CAiÉÆå ¥À±ÀÄ«£À ºÁUÉ K£ÀÄ? £Á£ÀÄ ¤dªÁVAiÀÄÆ ¥À±ÀÄ. £À£ÀUÉ ¢ÃPÉë PÉÆr” JAzÀÄ ºÉý©lÄÖ ¸À£Áå¹AiÀiÁV©lÖgÀAvÉ. CªÀgÀÄ E§âgÀÄ ºÉArgÀ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÝgÀ®è CªÀjUÉ ¥Àæ¸ÀÜ DVgÀ°®èªÀAvÉ. CªÀgÀ vÀAzÉ M§â ¥Á¼ÉAiÀÄUÁgÀgÀÄ. ¥Á¼ÉAiÀÄUÁgÀgÉAzÀgÉ DV£À PÁ®zÀ M§â ¥ÀÅlÖ gÁd. CªÀ£ÀÆ CªÀ£À ¥ÀwßAiÀÄÆ E§âgÀÆ §AzÀÄ D ¸À£Áå¹UÉ “¤Ã£ÀÄ M¼ÉîAiÀÄ ªÀiÁw£À°è CªÀ£À£ÀÄß »AzÀPÉÌ PÀ½¸ÀÄwÛÃAiÉÆ? PÀwÛð PÀrzÀĺÁQ©qÀÄvÉÛêÉ.” JAzÀÄ UÀzÀj¹zÀgÀAvÉ. CªÀgÉãÉÆà EªÀgÀÄ ¸À£Áå¹ V£Áå¹ CAvÀ £ÉÆÃqÀ°®è. PÀrzÀĺÁQAiÉÄ ©qÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CzÀPÉÌà CªÀ£À£ÀÄß »AzÀPÉÌ PÀ½¸À¯Á¬ÄvÀÄ. dAiÀÄwÃxÀð ¸À£Áå¹AiÀiÁVzÀÝ£À®è D ¸À£Áå¸ÀvÀéªÀ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ EªÀgÉÆAzÀÄ ¥ÁæAiÀIJÑvÀÛ ªÀiÁrzÀgÀÄ. DªÉÄÃ¯É gÁwæ CªÀ£À PÉÆÃuÉUÉ D E§âgÀÄ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀ½¹zÀgÀAvÉ. CµÀÄÖ ºÉÆwÛUÉ D ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ QlÖ£É QgÀÄaPÉÆAqÀgÀAvÉ. K£ÀÄ CAvÀ J®ègÀÆ £ÉÆÃrzÁUÀ D¢±ÉõÀ ºÉqÉ JwÛ ¤AvÀÄPÉÆArvÀÛAvÉ. DªÉÄÃ¯É ¨ÉÃqÀ¥Áà ¤Ã£ÀÄ CAvÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV UÀÄgÀÄ«UÉ M¦à¹ §AzÀgÀAvÉ. »ÃUÉAiÉÄà J®è. EzÀ£ÀÆß ¸Àé®à ªÉÊZÁjPÀªÁV §gÉAiÀħºÀÄ¢vÀÄÛ. ªÁ¸ÀÛªÀªÁV EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÀB¥ÀǪÀðPÀªÁV ¸À£Áå¸ÀzsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀÝgÉ, §¯ÁvÁÌgÀªÁV C°èUÉ J¼ÉzÀÄvÀAzÀÄ PÀÆj¹zÁUÀ D ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼Éà FvÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr, ¤ÃªÀÅ F vÀgÀzÀ°ègÀĪÀªÀgÀÄ, ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉr¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ £ÁªÀÅ §gÀ°®è CAvÀ, ºÉÃUÉ ±ÁgÀzÁªÀÄtÂzÉë ²æà gÁªÀÄPÀȵÀÚjUÉ ºÉýzÀgÉÆà ºÁUÉ ºÉüÀ§ºÀÄ¢vÀÄÛ. gÁªÀÄPÀȵÀÚgÀÄ K£ÀÄ ºÉýzÀgÀÄ? £Á£ÀÄ J®èªÀ£ÀÄß vÀåf¹ J®èzÀgÀ°èAiÀÄÆ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀvÀPÀÌAvÀºÀªÀ£ÀÄ. DzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ £Á£ÀÄ F ¯ËQPÀPÉÌ ªÀÄvÉÛ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ C¥ÉÃPÉë ¥ÀlÖgÉ CzÀPÀÆÌ ¹zÀÝ£ÁVzÉÝÃ£É CAzÀÄ©lÖgÀÄ. DPÉ ºÉýzÀgÀÄ-CAiÀÄåAiÉÆ £Á£ÉÃPÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß F ¯ËQPÀPÉÌ J¼ÉAiÀÄ°? ¤ÃªÀÅ »ÃVgÀĪÀÅzÁzÀgÉ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛÃ£É JAzÀgÀÄ. ºÁUÉ D¢±ÉõÀ ¥Á¢±ÉõÀ PÀlÄÖPÀvÉAiÀÄ£Éß®è vÀgÀĪÀÅzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¨ÉÃgÉ vÀgÀzÀ°è ¤d ºÉüÀ§ºÀÄ¢vÀÄÛ. E®è. EzÉ®è £ÀªÀÄUÉ DUÀĪÀÅ¢®è. D¢±ÉõÀ£É DUÀ¨ÉÃPÀÄ. DªÉÄÃ¯É E£ÉÆßAzÉãÀÄ UÉÆvÉÛãÀÄ? EªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ CAvÀ? EªÀgÀ *Origin (ªÀÄÆ®) K£ÀÆ CAvÀ? ªÀÄzsÁéZÁAiÀÄðgÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ºÉÆgÀĪÀÅzÀPÉÌ MAzÀÄ £ÀA¢ EvÀÛAvÉ. MAzÀÄ JwÛ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£Éß®è ºÉÆj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀAvÉ. JvÀÄÛ MAzÀÄPÀqÉ ªÀÄ®VvÀÛAvÉ. CzÀÄ AiÀiÁgÉÆ CªÀgÀ ²µÀåªÀUÀðªÀAvÉ. ¸Áé«ÄÃ, ªÀÄzsÁéZÁAiÀÄðgÉÃ, ¤ÃªÀÅ EµÀÄÖ CzÀÄãvÀªÁzÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢¢ÝÃj. CzÉà ªÀÄÄQÛAiÉÆÃUÀågÀÄ; CzÉà ¤vÀå£ÁgÀQUÀ¼ÀÄ. CzÀÄãvÀ PÀÈwPÁgÀgÁV¢ÝÃj. ºÉÆÃUÀ° CzÀÄãvÀ CAvÀ £ÁªÀÅ ElÄÖPÉƼÉÆîÃt. DzÀgÉ EzÀPÉÌ AiÀiÁgÀÄ ªÁåSÁå£À ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ JAzÀÄ PÉýzÀgÀAvÉ. ‘F JvÉÛà ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ’ JAzÀgÀAvÉ. D JvÉÛà FUÀ dAiÀÄwÃxÀðgÁV ºÀÄnÖzÀgÀAvÉ… ¥Á¥À, EzÀ£Éß®è §gÉAiÀÄĪÀ ªÀåQÛ JµÀÄÖ ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ, JµÀÄÖ GvÁìºÀ¢AzÀ, £Á£ÉãÉÆà dAiÀÄwÃxÀðjUÉ ªÀĺÁvÁÌgÀå ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉAzÀÄ §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. ¸Àé®à «ZÁgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°èzÀÝgÉ, K£ÀÄ C«ªÉÃPÀ? F vÀgÀ »ÃUÉ. EAxÀªÀ£Éß®è PÀlÄÖPÀvÉ ªÀiÁqÀzÉ ªÉÊZÁjPÀªÁV ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV §gÉAiÀĨÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀÅ¢®è. ¤ÃªÉãÁzÀgÀÆ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ d£ÀjUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁzÀgÉ ¸Àé®à ªÉÊZÁjPÀªÁV EAxÀzÀ£Éß®è §gÉzÀÄPÉÆr. CµÉÖ.

DªÉÄÃ¯É E£ÉÆßAzÉãÉAzÀgÉ PÀ£ÁðlPÀ, PÀ£ÀßqÀ EµÉÖà ¸ÀAPÀÄavÀzÀ°è ¤ªÀÄä ¥ÀæeÉÕ ElÄÖPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ. £Á£ÀÆ PÀ£ÁðlPÀPÁÌV PÀ£ÀßqÀPÁÌV PÉ®¸À ªÀiÁrzÉÝãÉ. DzÀgÉ £À£Àß ¥ÀæeÉÕ «±Àé¥ÀæeÉÕ. FªÉÇvÀÄÛ a°AiÀÄ°è K£ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆvÀÄÛ. FªÉÇvÀÄÛ «AiÀÄmÁßA£À°è K£ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÆ UÉÆvÀÄÛ. C®è°è K£ÉãÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæªÀ®è ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÀ½AzÀ®Æ w½¢zÉÝãÉ. F ºÉÆÃgÁl J°è K£Éà £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ EgÀ°, EzÉà ºÉÆÃgÁl. CzÉ®èzÀgÀ ªÀÄÆ® EzÉÃ. AiÀiÁªÀÅzÀPÁÌV ºÉÆgÀn¢ÝÃgÉÆà D ªÀÄÆ®. CzÉà ªÀÄÆ®zÀ ºÉÆÃgÁlªÉà £Á£Á gÀÆ¥ÀUÀ¼À°è £Á£Á PÀqÉUÀ¼À°è AiÀÄÄzÀÞ gÀÆ¥ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ EzÉ. ªÀÄĵÀÌgÀ gÀÆ¥ÀzÀ°èAiÀÄÆ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ EzÉ. ºÀgÀvÁ¼À D¢AiÀiÁV £Á£Á gÀÆ¥ÀUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ EzÉ. DzÀÝjAzÀ ¤ªÀÄä ¥ÀæeÉÕ §jà PÀ£ÁðlPÀ, §jà EArAiÀiÁ ªÀiÁvÀæ C®èzÉ «±Àé¥ÀæeÉÕAiÀiÁVgÀ°. ¤ÃªÀÅ §gÉAiÀÄĪÀ §gÀºÀUÀ¼À°è F «±Àé¥ÀæeÉÕ PÁtÄvÁÛ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀAPÀÄavÀ ¨sÁªÀ¢AzÀ §jà £ÀªÀÄäzÀµÀÖ£Éß PÉÆqÀ¨ÉÃr. ªÀiÁ¸ÉÆÌâAzÀ ºÉÆgÀqÀĪÀAvÀºÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀwæPÉUÀ½ªÉ. “ªÀiÁ¸ÉÆÌà £ÀÆå¸ï” “£ÀÆå mÉÊA¸ï” ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è Erà ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è ªÁgÁªÁgÀ £ÀqÉAiÀÄĪÀAvÀºÀÄzÉ®è ¹PÀÄÌvÀÛzÉ. JµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ ¤ªÀÄäzÀÄ «±Àé¥ÀæeÉÕAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉAiÉÆà CµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ ¤ªÀÄä ¸Á»vÀå «±Àé ¸Á»vÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀ£ÀÄß ©lÄÖ F PÀlÄÖPÀvÉ, F §Ä£Áð¸ÀÄUÀ¼À£Éß ¥ÀÅgÁt, ºÀjPÀxÉ ºÉüÀÄvÁÛ, ºÉýzÀ §Ä£Áð¸ÀÄUÀ¼À£Éß §AiÀÄÄåvÁÛ PÀÆqÀĪÀÅzÀÄ PÁ®£ÀµÀÖ. AiÀiÁgÀÄAiÀiÁgÉÆ ºÉýzÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉüÀĪÀ C«ªÉÃPÀªÀ£Éß wzÀÄݪÀÅzÀgÀ°èAiÉÄ fêÀªÀiÁ£À PÀ¼ÉzÀgÉ K£ÀÄ UÀw? CzÀPÉÆÌøÀÌgÀ ¥ÀæeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ¸Àé®à «±Á® ªÀiÁrPÉƽî JAzÀÄ £Á£ÀÄ ºÉýzÀÄÝ.

PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV £Á£ÀÄ ¤ªÀÄUÉ ºÉüÀĪÀÅzÉÆA¢zÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¤ÃªÀÅ MAzÀÄ “¥ÀPÀë”. gÁdQÃAiÀÄzÀ¯ÉèãÉÆ ºËzÀÄ. MAzÀÄ ¥ÀPÀë PÀnÖ¢ÝÃj. ¸ÀªÀiÁdªÁ¢¥ÀPÀë CAvÀ ElÄÖPÉƼÉÆîÃt. PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëPÉÌ ¤ÃªÀÅ «gÉÆâüUÀ¼ÀÄ. ¸ÀªÀiÁdªÁ¢¥ÀPÀë K£ÀÄ zsÉåÃAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆArzÉAiÉÆà CzÉà zsÉåÃAiÀÄPÉÆÌøÀÌgÀªÁV PÁAUÉæ¸ï£ÀªÀgÉãÁzÀgÀÆ ªÀiÁrzÀgÉ CzÀ£ÀÄß «gÉÆâü¸ÀÄwÛÃj. KPÉAzÀgÉ, «gÉÆÃzsÀ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ K£ÀĪÀiÁrzÀgÀÆ CzÀ£ÀÄß «gÉÆâü¸À¯ÉèÉÃPÀÄ CAvÀ. ‘C®èAiÀÄå, ¤ÃªÉãÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ E¢ÝÃgÉÆà CzÀ£Éß vÁ£Éà CªÀgÀÆ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ. CzÀ£ÀÄß ¸À¥ÉÇÃlÄð ªÀiÁr’ JAzÀgÉ, DUÀĪÀÅ¢®è. «gÉÆÃzsÀ ¥ÀPÀëªÀ£ÀÄß ©Ã½¸À¯É¨ÉÃPÀµÉÖ! ¤ÃªÀÅ ªÀiÁvÀæ D PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃr. ¤ÃªÀÅ M¦àgÀĪÀ vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃPÀPÉÌ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ AiÀiÁgÉà ªÀiÁrzÀgÀÆ ¤ÃªÀÅ CzÀPÉÌ ¨ÉA§® PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ, ¸ÀºÀPÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. ¤ÃªÀÅ M¦àgÀĪÀ vÀvÀéUÀ¼À£Éß DZÀj¸À ºÉÆgÀqÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß, «gÉÆâüUÀ¼ÉAzÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ C«ªÉÃPÀ. M¼ÉîAiÀÄ PÉ®¸À J°è £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉAiÉÆà CzÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ M¦àPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ¨ÉA§® PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀ£ÀÄß ¥ÀæZÉÆâ¸À¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀæZÁgÀªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÆß «gÉÆÃzsÀ¥ÀPÀëªÉAzÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃr. CzÀÄ «gÉÆÃzsÀ vÀvÀéPÉÌ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀªÁVgÀ° CµÉÖ. «gÉÆÃzsÀ vÀvÀéªÀ£ÀÄß «gÉÆâü¹.

FUÀ CPÀëgÀ ¥ÀæZÁgÀ EzÉ. ¨ÁæºÀät CPÀëgÀ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ CzÀPÉÌ «gÉÆÃzsÀªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÁ? CPÀëgÀ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄRå. ¨ÁæºÀät£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀ°, ªÀÄĸÀ¯Áä£À£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀ°, AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀ°, CAvÀºÀÄzÀ£Éß®è ¤ÃªÀÅ «gÉÆâü¸À¨ÁgÀzÀÄ. §ºÀ¼À JZÀÑjPɬÄAzÀ EgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. J¯Éè°è M¼ÉîAiÀÄ PÉ®¸À £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ EzÉAiÉÆà AiÀiÁªÀ ¥ÀPÀë¢AzÀ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ EzÉAiÉÆà CzÀPÉÌ®è ¤ªÀÄä ¨ÉA§® EgÀ¨ÉÃPÀÄ. KPÉAzÀgÉ ¤ÃªÀÅ J®èªÀ£ÀÆß «gÉÆâü¸ÀĪÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ «gÉÆÃzsÀ ¥ÀPÀëªÁV G½AiÀĨÁgÀzÀÄ. Get away from this negative attitude. AiÀiÁªÁUÀ®Æ ¸ÀÈd£À PÁAiÀÄð, ¸ÀȶÖPÁAiÀÄð «zsÀÄåPÀÛªÁV £ÀqÉAiÀÄ°; §jAiÀÄ ¤µÉÃzsÀ C£ÁªÀ±ÀåPÀ.

£Á£ÀÄ JµÀÄÖ ºÉÆvÀÄÛ ªÀiÁvÀ£ÁrzÉ£ÉÆà zÉêÀjUÉà UÉÆvÀÄÛ; EµÀÖ£ÀÄß ºÉý £À£Àß ¨sÁµÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛãÉ. CAzÀgÉ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß M°¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÀ AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁr®è. £À£ÀUÉ ¸Àj CAzÀÄ vÉÆÃjzÀÝ£ÀÄß ºÉýzÉÝãÉ. F zÉéõÀ F C¸ÀÆAiÉÄ EAxÀzÀ£Éß®è ©lÄÖ, M¼ÉîAiÀÄzÀÄ J¯Éè°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉAiÉÆà CzÀPÉÌ ¸ÀºÁAiÀĪÀiÁqÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀiÁr, §gɬÄj, ¥ÀPÀëVPÀë CAvÀºÀzÀ£Éß®è AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃr. EµÀÖ£ÀÄß ºÉý ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛãÉ.

Crn¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ:

1.
vÁjÃRÄ 20-4-1974gÀAzÀÄ PÀ£ÁðlPÀ §gÀºÀUÁgÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Á«zÀgÀ MPÀÆÌlªÀ£ÀÄß GzÁÏn¹zÀ ²æà PÀĪÉA¥ÀÅgÀªÀgÀ ¨sÁµÀtzÀ ¥ÀÇtð ªÀgÀ¢. (G¯ÉèÃRzÀ ¸Àé¸ÁÜ£ÀPÉÌ)

2.
DzÀgÉ ¨ÁæºÀätgÀ°è, CzÀgÀ°èAiÀÄÆ ªÀiÁzsÀégÀ°è, FUÀ®Æ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛgÀAvÉ. M§â «¨sÁUÁ¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ M§â f¯Áè¢üPÁj ªÀiÁzsÀégÀÄ ªÀiÁzsÀégÀ®èzÀ UÀÄgÀÄ gÁªÀÄzÁ¸À ¸Áé«ÄUÀ½AzÀ ‘gÁªÀĪÀÄAvÀæ’ ¢ÃPÉë vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝPÉÌ CªÀjUÉ CªÀgÀ eÁwAiÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ ªÀÄoÁ¢üñÀégÀgÀÄ vÀÄA§ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÖgÀAvÉ. CªÀgÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ eÁwAiÀÄ°è UÀAqÀÄ ¹UÀĪÀÅzÀPÀÆÌ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁ¬ÄvÀAvÉ!

E£ÀÆß D±ÀÑAiÀÄðzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄÆ GAlÄ; E§âgÀÄ ªÀiÁzsÀé¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄUÉ ¤dªÁV ªÉÊgÁUÀå ¥ÀæªÀÈw۬Įè JAzÀÄ ¦ÃoÀvÁåUÀ ªÀiÁrzÀgÉA§ ¸ÀÄÛvÀåªÁzÀ ¸ÀÄ¢Ý ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlªÁVvÀÛµÉÖ. G½zÀ C£ÉÃPÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀĸÀÜ ªÀiÁzsÀégÀÄ CªÀjUÉ ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÖgÀÄ JA§ ªÀzÀAwAiÀÄÆ ºÀ©âzÉ! (G¯ÉèÃRzÀ ¸Àé¸ÁÜ£ÀPÉÌ)

3.
E°è VÃvÉAiÀÄzÉãÀÆ vÀ¦à®è. CzÀÄ «±Àéd£ÀvÉUÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ªÀÄ£ÀB±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀªÀÄävÀªÁV UÀÄt PÀgÀä «¨sÁUÀ±ÀB ªÀtðUÀ¼ÀÄ ¸ÀȶÖAiÀiÁVªÉ JAzÉà ºÉüÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ ªÀtð¤tðAiÀÄ ºÀÄnÖ¤AzÀ®è, fêÀzÀ¸ÀégÀÆ¥À ¸Àé¨sÁªÀ d£ÁäAvÀgÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ C£ÀĸÁgÀªÁV CzÀÄ ¸ÀºÀdªÁVAiÉÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀ PÀªÀÄð EªÀÅUÀ½AzÀ ¹zÀÞªÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ¸ÀªÀðªÀiÁ£ÀªÀjUÀÆ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀ «±ÀévÀvÀÛ÷é: »AzÀÆUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæªÉà C®è. »ÃUÉ ºÉýzÁÝgÉ ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀÄ “¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀæwAiÉƧâgÀ°èAiÀÄÆ EA¢æAiÀĪÀ£ÀÄß «ÄÃjºÉÆÃUÀĪÀ ±ÀQÛ ¸ÀÄ¥ÀÛªÁVzÉ. MAzÀÄ ¸ÀtÚ QÃl PÀÆqÀ MAzÀ®è MAzÀÄ ¢£À, EA¢æAiÀĪÀ£ÀÄß «ÄÃj zÉêÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀÄ. AiÀiÁªÀ fêÀ£ÀªÀÇ ¤gÀxÀðPÀªÁUÀĪÀÅ¢®è. ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è ¤gÀxÀðPÀ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ E®è. ªÀÄ£ÀĵÀå £ÀÆgÀĪÉÃ¼É »A¸ÉUÉ M¼ÀUÁUÀ§ºÀÄzÀÄ, ¸Á«gÀªÉÃ¼É ©Ã¼À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÀÆ PÉÆ£ÉUÉ vÁ£ÀÄ zÉêÀgÉA§ÄzÀ£ÀÄß w½zÀÄPÉƼÀÄîªÀ£ÀÄ. ¸ÀgÀ¼ÀgÉÃSÉAiÀÄ°è C©üªÀÈ¢Þ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ E®èªÉA§ÄzÀÄ ¤ªÀÄUÉ UÉÆwÛzÉ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ fêÀªÀÇ MAzÀÄ ªÀÈvÀÛzÉƼÀUÉ ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀAvÉ vÉÆÃgÀĪÀÅzÀÄ. CzÀ£ÀÄß J®ègÀÆ ¥ÀÇtðªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ, JAzÁzÀgÉÆAzÀÄ¢£À. ªÉÄîPÉÌ K¼ÀzÉ EgÀĪÀ CzsÀB¥ÁvÁ¼ÀPÉÌ AiÀiÁgÀÆ ©Ã¼À¯ÁgÀgÀÄ. AiÀiÁgÀÆ £Á±ÀªÁUÀĪÀÅ¢®è. £ÁªÉ®è MAzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉÃAzÀæªÁzÀ zÉêÀjAzÀ §A¢gÀĪɪÀÅ. zÉêÀjAzÀ §A¢gÀĪÀ CwPÀÄëzÀæ CxÀªÁ QüÀÄ ¥ÁætÂAiÀÄÆ J®è fëUÀ¼À ¦vÀ£ÉqÉUÉ PÉÆ£ÉUÉ §gÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. AiÀiÁjAzÀ J®è §A¢zÉAiÉÆ, AiÀiÁgÀ°è J®è fë¹zÉAiÉÆ, J°èUÉ J®èªÀÇ vÉgÀ¼ÀĪÀÅzÉÆ CzÉà zÉêÀgÀÄ.” (G¯ÉèÃRzÀ ¸Àé¸ÁÜ£ÀPÉÌ)

4.
»AzÀÆUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ JAzÀÄ CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÉ ¤ÃªÀÅ ºÉüÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ: “ºÁUÁzÀgÉ ¤ªÀÄä ²æÃPÀȵÀÚ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À®è, CªÀ£ÀÆ M§â ¨ÁæºÀät¥ÀgÀ DZÁAiÀÄð£ÁUÀÄvÁÛ£É. C®èzÉ, gÀtgÀAUÀzÀ ªÀÄzsÉå ±ÉÆèÃPÀ gÀa¹ ºÀ¢£ÉAlÄ CzsÁåAiÀÄ ¥ÀzÀåzÀ°è ºÉüÀĪÀÅzÀPÉÌ CzÉãÀÄ AiÀÄÄzÀÞgÀAUÀªÉÇ ¨sÉÆÃd£ÀPÀÆlªÉÇ? AiÀiÁªÀ£ÉÆ ¥ÀzÀå gÀZÀ£Á¸ÁªÀÄxÀåðªÀżÀî ºÁgÀĪÀ£É §gÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ VÃvÉAiÀÄ£ÀÄß. EAvÀºÀ C«ªÉÃPÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ¸À»¸ÀĪÀÅ¢®è. MAzÀĪÉüÉ, ¤ÃªÀÅ ºÉüÀĪÀAvÉ, ªÀtð eÁw ªÀUÀðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀÄä D zÉêÀgÉà ¸À馅 ªÀiÁrzÀÝgÀÆ CªÀ£Éß®è EAzÀÄ ¸ÀªÉÇðÃzÀAiÀÄPÁÌV £ÁªÀÅ zsÀéA¸ÀªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. PÁ®gÁ, ¥ÉèÃUÀÄ, ªÀįÉÃjAiÀiÁUÀ¼À£ÀÄß zÉêÀgÉà ¸Àȶ֪ÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ ºÉý £ÁªÀÅ ¸ÀĪÀÄä¤gÀĪÀÅzÀPÉÌ D¢ÃvÉ? C£ÁgÉÆÃUÀåPÀgÀªÀÇ ªÀÄÈvÀÄåPÀgÀªÀÇ DVgÀĪÀ CªÀ£Éß®è £Á±À¥Àr¹ £ÀªÀÄä DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ gÀQë¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀtð eÁw ªÀUÀð ªÉÆzÀ¯ÁzÀ zÀĨsÁðªÀ£ÉUÀ¼À£Éß®è zsÀéA¸ÀªÀiÁr ¸ÀªÀiÁd PÉëêÀĪÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¹AiÉÄ ¸Á¢ü¸ÀÄvÉÛêɔJAzÀÄ. (G¯ÉèÃRzÀ ¸Àé¸ÁÜ£ÀPÉÌ)

5.
According to Sri Madhva, all the souls are not alike in their intrinsic nature. The nature of the soul is a fixity and it is Unalterable. The destiny of the soul is determined by its ¸ÀégÀÆ¥À. In all there are three kinds of souls. (1) Mukti Yogyas(ªÀÄÄQÛAiÉÆÃUÀågÀÄ) destined to attain Moksha (2) Those that eternally dangle between death and birth called nitya–samsarins (¤vÀå ¸ÀA¸ÁjUÀ¼ÀÄ) (3) The last class called tamo-yogyasa (vÀªÉÆÃAiÉÆÃUÀågÀÄ) destined to eternal hell. There is no hope for them.

No soul can outstrip and change its nature(¸ÀégÀÆ¥À).–P.Nagaraj Rao. The Concept of God in Madhwa’s Vedanta’. Hiriyanna Birth Centenary Commemoration Volume 1972 P.170. (G¯ÉèÃRzÀ ¸Àé¸ÁÜ£ÀPÉÌ)

6.
¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀUÀªÀAvÀ£À ªÁt JAzÀÄ UËgÀ«¸ÀĪÀ F DZÁAiÀÄðjUÉ “ªÀĪÉʪÁA±ÉÆà fêÀ¯ÉÆÃPÉà fêÀ¨sÀÆvÀB ¸À£ÁvÀ£ÀB” “£À£Àß MAzÀÄ ¸À£ÁvÀ£À CA±ÀªÉà fêÀ DVzÉ” JAzÀÄ fêÀgÀÄUÀ¼À ¢ªÀåvÀéªÀªÀ£ÀÄß ¸ÁjzÀ ²æÃPÀȵÀÚªÁQÌ£À°èAiÀÄÆ ±ÀæzÉެĮè. (G¯ÉèÃRzÀ ¸Àé¸ÁÜ£ÀPÉÌ)

7.
¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀÄ vÀªÀÄä aPÁUÉÆ ¨sÁµÀtzÀ°è K£ÀÄ ºÉýzÁÝgÉ £ÉÆÃr: “¤ÃªÉ®ègÀÆ CªÀÄÈvÀ ¥ÀÅvÀægÀÄ. CªÀÄÈvÀ ¥ÀÅvÀæjgÁ, »AzÀĪÀÅ ¤ªÀÄä£ÉßA¢UÀÆ ¥Á¦UÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ£ÀÄ. (¥Á¥À! CªÀjUÉ ªÀÄzsÁéZÁgÀågÀ F vÀvÀé UÉÆwÛgÀ°QÌ®è!) ¤ÃªÉ®ègÀÆ F±ÀégÀ£À ²±ÀÄUÀ¼ÀÄ, D£ÀAzÁA±ÀgÀÄ, ¤vÀå ¥À«vÀægÀÄ, ¤vÀå ªÀÄÄPÀÛgÀÄ. ªÀiÁ£ÀªÀ£À£ÀÄß ¥Á¦AiÉÄAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀQÌAvÀ®Æ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ªÀĺÁ¥Á¥À«®è. ºÁUÉ PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀåvÀéPÉÌà MAzÀÄ ªÀĺÁ¤AzÉ.” (G¯ÉèÃRzÀ ¸Àé¸ÁÜ£ÀPÉÌ)

8.
“I am afraid it must be confessed that Kanarese writers, highly skilful though they are in the manipulation of their language, and very pleasing to listen to in the original, have as yet contributed extremely little to the stock of the world’s knowledge and inspiration…there is little of original and imperishable thought on the questions of perennial interest to man……” (A History of Kanarese Literature, P.108) A.D.1914

—E.P.Rice
(G¯ÉèÃRzÀ ¸Àé¸ÁÜ£ÀPÉÌ)


9.
Caught in endless thread of the net of infinite rites, ceremonies, and customs, which it spread on all sides as external means for purification of the body and the mind with a view to keeping the society with the iron grasp of these innumerable bonds–the priestly power, thus hopelessly entangled from head to foot, is now asleep in despair. There is no escape out of it now. Tear the net and the priesthood of the priest is shaken to its foundation! There is implanted in every man, naturally a strong desire for progress……The chief cause of India’s ruin has been the monopolising of the whole education and intelligence of the land, by dint of pride and royal authority, among a handful of men……Those who lay the fault of attempting to bring down the priestly class at the door of any particular person, or body of persons, other than themselves, ought to know that, in obedience to the inevetable law of nature, the Brahmin caste is erecting with its own hands, its own sepulehur: and that is what ought to be. It is good and appropriate that every caste of high birth and privileged nobility should make it its principal duty to raise it’s own funeral pyre with it’s own hands.

–Swami Vivekananda
Complete works: Vol.IV, pp.456, 458, 482
(G¯ÉèÃRzÀ ¸Àé¸ÁÜ£ÀPÉÌ)


10.
D ¢£À £À£Àß GzÁÏl£Á ¨sÁµÀtzÀ°è ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ºÉüÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ ¥ÀæPÁ±À£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ MAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÉý CzÀPÉÌ “ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀÄ” JAzÀÄ ªÀiÁvÀæ ¸ÉÃj¹zÉ. ªÁ¸ÀÛªÀªÁV CAzÀÄ £À£Àß «ªÀıÉðUÉ UÀÄjAiÀiÁzÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ‘dAiÀÄwÃxÀðgÀÄ’ JA§ÄzÀÄ L.©.ºÉZï.¥ÀæPÁ±À£ÀzÀÄÝ. ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À MAzÀ£Éß £Á£ÀÄ RAr¹zÉ JA§AvÉ ¸ÀÄ¢Ý ¥ÀæPÀlªÁ¬ÄvÀÄ. gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀĪÀgÉà £À£ÀUÉ K£ÀÆ PÁUÀzÀ §gÉAiÀÄ°®è. §zÀ¯ÁV CªÀgÀ J®è 110 ¥ÀæPÀluÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ½¹ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ªÀiÁqÀ®Ä PÉýPÉÆAqÀgÀÄ. gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£ÀzÀ ªÉÆvÀÛªÉÆzÀ® ºÀvÀÄÛ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß £Á£É ©qÀÄUÀqɪÀiÁrzÉÝ. DUÀ®Æ £Á£ÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ £ÁªÀÅ MzÀV¸ÀĪÀ ¸Á»vÀå §jAiÀÄ ¨sÁªÁªÉñÀ¥ÀÇtðªÁVzÀÝgÉ ¸Á®zÀÄ, CªÀgÀ°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ zÀȶÖAiÀÄ£ÀÆß ªÉÊZÁjPÀ §Ä¢ÞAiÀÄ£ÀÆß ¥ÀæZÉÆâ¸ÀĪÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¨sÁµÀt ªÀiÁrzÉÝ. FUÀ®Æ CzÀ£Éß ¨ÉÃgÉ jÃw¬ÄAzÀ vÀĸÀÄ ªÀÄÄnÖ£ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀAvÉ ºÉýzÉÝ£ÀµÉÖ.

£À£Àß nÃPÉ gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À CxÀªÁ L.©.ºÉZï. ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ CxÀªÁ E£ÁߪÀ ¨ÉÃgÉ ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ J®è ¥ÀæPÀluÉUÀ¼À£ÀÆß PÀÄjvÀÄ DVgÀ°®è. GzÁºÀgÀuÉUÉ gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£ÀzÀ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼À°è LwºÁ¹PÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ, zÉñÀ¨sÀPÀÛ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ, ¸ÁévÀAvÀæ÷å ¸ÀAUÁæªÀÄzÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ, «eÁÕ£ÀzÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ EAvÀºÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¥Àæ¹zÀÞ ¯ÉÃRPÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À «ZÁgÀªÁV £Á£ÀÄ CAzÀÄ nÃQ¸À°®è. £À£Àß ¨sÁµÀt zsÀ餪ÀÄÄ¢ævÀzÀ°è »ÃVzÉ: ‘PÁUÀPÀÌ UÀħâPÀÌ£À PÀlÄÖPÀvÉUÀ¼À£Éß®è zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ IĶUÀ¼À «ZÁgÀzÀ°è §gÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.’ CAzÀgÉ, zsÁ«ÄðPÀ ªÀ®AiÀÄPÀÆÌ DzsÁåwäPÀ ªÀ®AiÀÄPÀÆÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ §gÉAiÀÄĪÁUÀ DzsÀĤPÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ zÀȶÖUÉ PÁUÀPÀÌ UÀħâPÀÌ£À PÀvÉUÀ¼ÀAvÉ vÉÆÃgÀĪÀ (EAVèö£À°è ‘¥sÉÃjà mÉïïì’ C£ÀÄßvÁÛgÉ) ºÁ¸Áå¸ÀàzÀªÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄÄvÁÛgÉ JAzÉ£ÀµÉÖ.

CAzÀÄ dAiÀÄwÃxÀðgÀÄ’ JA§ ¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß nÃQ¹zÉÝ ªÀiÁvÀæ. DzÀgÉ gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£ÀzÀªÀgÀÄ CªÀgÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£Éß®è PÀ¼À¹zÀ ªÉÄÃ¯É £ÉÆÃqÀÄvÉÛãÉ: £À£Àß nÃPÉ ‘dAiÀÄwÃxÀð’jVAvÀ®Æ ºÉZÁÑV ‘ªÁ¢gÁd’jUÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ vÉÆÃjvÀÄ. CAzÀgÉ K£ÀÄ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ? ¤dªÁVAiÀÄÆ ¯ÉÆÃPÀPÀÆÌ zÉñÀPÀÆÌ ¸ÀªÀðd£ÀjUÀÆ ¸ÉÃªÉ ªÀiÁrgÀĪÀ «¨sÀÆw ªÀåQÛUÀ¼À «ZÁgÀzÀ°è §gÉAiÀÄ®Ä ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ ªÁ¸ÀÛªÀªÁzÀ ¸ÀvÀå ¸ÀAUÀwUÀ¼É EgÀĪÀÅzÀjAzÀ C°è ¯ÉÃRPÀ PÁUÀPÀÌ UÀħâPÀÌ£À PÀlÄÖPÀvÉUÉ ±ÀgÀuÁUÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄÆ EgÀĪÀÅ¢®è, CªÀPÁ±ÀªÀÇ EgÀĪÀÅ¢®è. ºÁUÀ®èzÉ §jAiÀÄ MAzÀÄ PÉÆëÄUÉ ¸ÉÃj, ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÉêÉAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ AiÀiÁªÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÆß ªÀiÁqÀzÀ ¸ÀܽÃAiÀĪÀiÁvÀæzÀªÀgÀ£ÀÄß ClÖPÉÌÃj¸ÀĪÀ CxÀªÁ DPÁ±ÀPÉÌÃj¸ÀĪÀ ¸ÀéeÁw ¸ÉÆÛÃvÀæPÉÌ ºÉÆgÀlgÉ §jAiÀÄ ¸ÀļÀÄî ¸ÀļÀÄî ¥ÀªÁqÀUÀ¼À£ÀÄß C®èzÀ ¸À®èzÀ ºÉÆUÀ½PÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ ¸ÀéªÀÄvÀ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. F dAiÀÄwÃxÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¢gÁdgÀAxÀªÀgÀÄ §jAiÀÄ MAzÀÄ PÉÆëÄUÉ ¥ÀÇdågÀÆ UËgÀªÁºÀðgÀÆ DUÀÄvÁÛgÉAiÉÄ ºÉÆgÀvÀÄ G½zÀªÀjUÉ £ÀUÉ¥Ál¯ÁUÀÄvÁÛgÉ. [£Á£ÀÄ dAiÀÄwÃxÀðgÀ£ÀÄß C¥ÀºÁ¸Àå ªÀiÁrzÉ£ÉAzÀÆ CzÀjAzÀ ªÀiÁzsÀégÁzÀ vÀªÀÄä PÀQëzÁgÀgÉƧâgÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄ£À £ÉÆA¢zÁÝgÉAzÀÆ £À£ÀUÉ M§â ªÀiÁzsÀé ¯ÁAiÀÄgÀÄ £ÉÆÃnøÀÄ PÀ½¹zÁÝgÉ. ¯ÁAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÀQëzÁgÀgÀÄ E§âgÀÆ ©.J¹ì., ©.J¯ï., ¥Á¸ÀĪÀiÁrzÀªÀgÀÄ. CAzÀgÉ «eÁÕ£ÀªÀ£Éßà «±ÉõÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ. DzÀgÀÆ CªÀjUÉ ªÉÊeÁÕ¤PÀzÀ馅 zÀQÌ®è. £Á£ÀÄ dAiÀÄwÃxÀðgÀ ªÀåQÛvÀé «ZÁgÀªÁV ªÀiÁvÁqÀ°®è. CªÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀÄPÀ̽UÁV §gÉzÀ ¥ÀŸÀÛPÀzÀ «ªÀıÉð ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ. FVgÀĪÀAvÉ D ¥ÀŸÀÛPÀzÀ°è dAiÀÄwÃxÀðgÀ£ÀÄß £ÀUÉ¥Ál®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. £Á£ÀÄ ºÉýzÀÄÝ: FV£ÀªÀgÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ «ZÁgÀPÉÌ D CªÁ¸ÀÛªÀ ¥ÀªÁqÀgÀÆ¥ÀzÀ §gÀªÀtÂUÉ ºÁ¸Áå¸ÀàzÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀ£ÀÄß EvÀgÀ LwºÁ¹PÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ §gÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÉÊeÁÕ¤PÀ zÀȶÖUÉ ¨sÀAUÀ §gÀzÀAvÉ «ZÁgÀ ¸ÀªÀÄävÀªÁV ªÁ¸ÀÛªÀ fëvÀPÉÌ ¸À«ÄÃ¥ÀªÁUÀĪÀAvÉ §gÉzÀgÉ UËgÀªÁ¸ÀàzÀªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ. ¤dªÁV £Á£ÀÄ dAiÀÄwÃxÀðgÀ ªÀåQÛvÀéPÉÌ C ¥ÀŸÀÛPÀzÀ°è DVgÀĪÀ C¥ÀºÁ¸ÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀjºÀj¸ÀĪÀ ¸À®ºÉ PÉÆqÀÄwÛzÉÝ£É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀgÀ£Éßà PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÁqÀ¯É E®è. £À£Àß «ªÀıÉð §gÀºÀUÁgÀjUÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ ¸À®ºÉAiÀiÁVvÉÛ ºÉÆgÀvÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÆß PÀÄjvÀÄ DrzÀ ªÀiÁvÁVgÀ°®è.] EªÀgÉãÀÄ gÁµÀÖçªÀåQÛUÀ¼À®è. £ÁgÁAiÀÄtUÀÄgÀÄ CxÀªÁ CA¨ÉÃqÀPÀgÀ CxÀªÁ §¸ÀªÉñÀégÀ CxÀªÁ ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀAvÉ. EªÀgÀÄ M¦àgÀĪÀ vÀvÀéUÀ¼ÀÆ d£ÀvÁWÁvÀPÀªÁzÀªÀÅ; £ÀªÀÄä gÁeÁåAUÀPÀÆÌ «gÀÄzÀÞªÁzÀĪÀÅ; «ªÉÃQUÀ¼É®ègÀ RAqÀ£ÉUÀÆ M¼ÀUÁUÀĪÀAxÀªÀÅ; GZÁÒl£ÁºÀðªÁzÀĪÀÅ.

DzÀÝjAzÀ F ¥ÀæPÁ±À£À ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ £À£Àß ¸À®ºÉ: zsÁ«ÄðPÀ ªÀÄvÀÄÛ DzsÁåwäPÀ ªÀUÀðzÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ §gɬĸÀĪÁUÀ PÀÄëzÀæ PÉÆêÀÄĪÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß Dj¹PÉƼÀî¨ÉÃr: «±ÀéªÀåQÛUÀ¼À£ÀÆß gÁµÀÖçªÀåQÛUÀ¼À£ÀÆß ªÀiÁvÀæ Dj¹PÉƽî. ªÀiËqsÀå ¥ÀæZÉÆÃzÀPÀªÁUÀĪÀAvÀºÀ wÃxÀðPÉëÃvÀæUÀ¼À ¥ÀªÁqÀzÀ ¸ÀļÀÄî¸ÀļÀÄî PÀvÉUÀ¼À£Éß®è ¤d JAzÀÄ ºÉý ªÀÄPÀ̼À£ÀÆß ªÀÄÆqsÀgÀ£ÁßV ªÀiÁqÀ¨ÉÃr. ªÉÊeÁÕ¤PÀ zÀȶÖAiÀÄ «ZÁgÀªÀAvÀgÀ£ÁßV ªÀiÁr. (G¯ÉèÃRzÀ ¸Àé¸ÁÜ£ÀPÉÌ)

11.
In fact it is not philosophy at all; it is mere Theology. (G¯ÉèÃRzÀ ¸Àé¸ÁÜ£ÀPÉÌ)

12.
£Á£ÀÄ «ªÀıÀðPÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÉüÀÄwÛzÉÝ£É ºÉÆgÀvÀÄ UÀªÀÄQUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀ®è. ªÀiÁzsÀégÉƧâgÀÄ £À£ÀUÉ PÁUÀzÀ §gÉzÀÄ, £Á£É ªÉÄaÑPÉÆArgÀĪÀ UÀªÀÄQUÀ¼À°è CUÀæUÀtågÁzÀ ²æà PÀȵÀÚVj PÀȵÀÚgÁAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw ±ÀPÀÄAvÀ¯Á ¨Á¬Ä ¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÁAiÀÄgÀÄ ªÀiÁzsÀégÉAzÀÆ CªÀj§âjAzÀ¯É avÁæAUÀzÁ ªÀÄvÀÄÛ ²æà gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ±Àð£ÀA PÁªÀå ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁPÀªÀåUÀ¼ÀÄ d£À¦æAiÀĪÁzÀĪÉAzÀÆ §gÉ¢zÁÝgÉ. vÀÄA§ ¤d. DzÀgÉ CªÀgÀÄ ¨ÁæºÀätgÉAzÀÄ ªÀiÁvÀæ £À£ÀUÉ UÉÆwÛvÉÛà ºÉÆgÀvÀÄ ‘ªÀiÁzsÀé’gÉAzÀÄ w½zÀzÀÄÝ CªÀgÀ PÁUÀzÀ¢AzÀ¯É! ¢ªÀAUÀvÀ PÀȵÀÚVj PÀȵÀÚgÁAiÀÄgÀÄ ¢ªÀAUÀvÀ ‘D£ÀAzÀ’ J.¹ÃvÁgÁAgÉÆqÀ£É £À£Àß PÁªÀåUÀ¼ÀÄ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ°èzÁÝUÀ¯É £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ‘GzÀAiÀÄgÀ«’UÉ §AzÀÄ UÀAmÉUÀlÖ¯É £À£ÀUÉ vÀªÀÄä C£ÁåzÀȱÀ UÀªÀÄPÀ¢AzÀ gÀ¸ÀzÀÆl Gt§r¹, £ÁªÀÅ PÉÆlÖ PÁ¦ü wAr, ºÉÆýUÉ, vÀÄ¥Àà, ¥ÁAiÀĸÀ J®è ¹éÃPÀj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ! CAxÁ ‘ªÀiÁzsÀé’gÀÆ EzÁÝgÀ¯Áè! (G¯ÉèÃRzÀ ¸Àé¸ÁÜ£ÀPÉÌ)

March 20, 2007 Posted by | ANKOLA taluk, KUVEMPU | Leave a comment