Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka,

Kannadigarella ondaagi Kannadavannu ulisona, kalisona and belesona

yuvapremi one

§ÈAzÁªÀ£ÀªÀ ¸ÉÃj¸É£ÀߣÀÄ… ¨É¼ÀîQÌAiÉÄ…!!

PÀªÀ£À: AiÀÄĪÀ¥ÉæëÄ
PÀ¯É : ºÀjñï zÉêÁrUÀ

Art By Harish Devadiga
avÁÛgÀzÉÆüï K£Àß avÀÛ ZÀAZÀ°¹ºÉ
¨É¼Àî£ÉAiÀÄ ªÉÄÊAiÉƼɣÀß §½ PÀgÉzÀAwºÉ
¤£Àß PÀAUÀ½AzÉ£Àß ªÀÄ£ÀªÀ ªÀiÁt¹ºÉ..
PÁªÉÆðÃqÀzÀ PÉA¥ÉǼÀÄ vÀA¥À PÁj¹ºÉ..

KAzÀÄ §½UÉ §gÀÄªÉ ¤Ã..
K£Àß ¤£ÉÆßqÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄå®Ä…!!

¤£Àß vÀ£ÀÄ«£ÉƼÀÄ ¨Á£ÀAUÀ¼ÀªÀ §¼À¹ºÉ
ªÀÄ£ÀPÀAngÀĪÀ ªÀÄAPÀ£ÀÄ ¤£À PÀÄAZÀ¢ vÉÆgɹºÉ..
¤£À gÉPÉÌAiÀÄ£ÉƪÉÄä £ÁKgÀ§AiÀĸÀĪÉ..
£Á PÁt¨ÉÃQgÀĪÀ £ÀAzÀ£ÀªÀ£ÀªÀ ¸ÉÃj¸ÉAiÀÄ..!!

KAzÀÄ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåªÉà ¤Ã..
K£ÀUÉ §ÈAzÁªÀ£ÀªÀ vÉÆÃj¸À®Ä..!!

¤£À ªÀÄÈzÀÄ ªÉÄÊ£ÀUÉ K¤ßà ªÉÄÊ ªÀÄgɸÀĪÀAwzÉ..
¤£À PÀÄtÂvÀPÉ, ºÀ¹ £ÉUÉvÀPÉ dUÀªÉ £ÁZÀĪÀAwzÉ..
vÉgÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤Ã vÀA¢ºÉ ©r¸À¯ÁUÀzÀ ¨É¸ÀÄUÉ…
K¤ßà ªÀÄ£ÀzÀ CAvÀgÁ¼ÀªÀ, ¸ÁévÀAvÀæzÀ Q¸ÉUÉ…

KAzÀÄ §ÈAzÁªÀ£ÀªÀ vÉÆÃj¸ÀªÉ ¤Ã..
£À¤ßà §zÀÄPÀ §ªÀuÉ vÉÆgɸÀ®Ä…!!

¸ÀÆAiÀÄð£À »AzÀnÖzÀAwºÀÄzÀÄ ¤£Àß Nl..
¤£Àß PÀ¼ÉzÀÄ PÉÆÃAqÀAvÁrºÀÄzÀÄ NqÀ£Ál..
NªÉÄä ¤£Àß ªÉÄʯÉÃj¹PÉÆ K£ÀߣÀÄ…
£Á¼É PÁuÉÆà ¸ÉÆÃAiÉÆðÃzÀAiÀÄzÀ zÀ±Àð£ÀPÉ…

KAzÀÄ §ªÀuÉ vÉÆgɸÀÄªÉ ¤Ã..
§ÈAzÁªÀ£ÀzÀ §ÈAzÀzÀ £ÉÆÃl¢…!!

ºÀÈzÀAiÀÄzÁ¼ÀzÀ ¥ÉæêÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ…
PÀët PÀëtªÀ vÀ¥ÀUÉÊzÀÄ PÀ¼ÀzÀÄ…
¤£Àß zÁjAiÀÄ PÁzÀÄ PÀĹzÀÄ…
£Á¼É §gÀÄªÉ K£ÉÆß §æªÉÄAiÀÄ°..
NgÀ½ºÀÄzÀÄ ºÀÈzÀAiÀĪÀÅ, ¤£Àß zÁj PÁAiÀÄÄvÀ….

KAzÀÄ §ÈAzÀªÀ £ÉÆr¸ÀÄªÉ ¤Ã..
§ÈAzÀzÀ eÉãÉƼÀÄ «ÄAzÀÄ K£Àß ªÀÄgÉAiÀĮą.

Advertisements

November 10, 2007 - Posted by | EKAVI YUVAPREMI

1 Comment »

  1. sir,
    you have done a good job, please edit that Anegondi & kummatadurga are not comes under Bellry Dist. these places are in the Koppal Dist. Anegundi is in Gangavati taluk & Kummatadurga is in Koppal taluk
    -Manjunath Dollin Koppal

    Comment by Manjunath Dollin | April 26, 2011 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: