Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka,

Kannadigarella ondaagi Kannadavannu ulisona, kalisona and belesona

EKAVI suvarna karnataka LEKHANA SPARDHE

J®è PÀ£ÀßqÀ C©üªÀiÁ¤UÀ¼À CAvÀgÁæ¶ÖÃçAiÀÄ ªÉâPÉ-FPÀ«.

F-PÀ«AiÀÄÄ ¸ÀĪÀtð PÀ£ÀßqÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CAUÀªÁV PÁ¯ÉÃdÄ «zÁåyðUÀ½UÉ ºÁUÀÆ J®è PÀ£ÀßqÀ C©üªÀiÁ¤UÀ½UÁV ºÀ®ªÁgÀÄ ¸Á»wåPÀ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¹zÉ. CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ:

 1. ¥ÀÇtðZÀAzÀæ vÉÃd¹éUÉ £ÀÄr £ÀªÀÄ£À: vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß Dj¹PÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ KPÉ ªÉÄaÑPÉÆArj JAzÀÄ 500 ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃgÀzÀAvÉ ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß §gÉAiÀĨÉÃPÀÄ.
 2. PÀ£ÀßqÀ £ÁqÀÄ £ÀÄr d£À ¸ÀA¸ÀÈw §UÉÎ PÀªÀ£À ¸ÀàzsÉð: PÀªÀ£ÀªÀÅ £ÀÆgÀÄ ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃgÀzÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ. J°èAiÀÄÆ ¥ÀæPÀlªÁVgÀ¨ÁgÀzÀÄ.
 3. PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀæUÀwUÁV £ÁªÉãÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ: PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀæUÀw¥ÀxÀªÀ£ÀÄß ºÀÄlÄÖºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÀ£ÀßrUÀgÁzÀ £ÁªÉãÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀÅl «ÄÃgÀAzÀAvÉ ¥Àæ§AzsÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è §gÉAiÀĨÉÃPÀÄ.
 4. PÀ£ÀßqÀ PÀxÁ ¸ÀàzsÉð: AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÁ¸ÀÛ«PÀ CA±ÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀÅlUÀ¼À «ÄÃgÀzÀ PÀxÉUÀ½UÉ ¸ÁéUÀvÀ.

¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ:

 1. §gÀºÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀéAvÀzÁÝVgÀ¨ÉÃPÀÄ.
 2. J°èAiÀÄÆ ¥ÀæPÀlªÁVgÀ¨ÁgÀzÀÄ. DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀŸÀÛPÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 3. §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸É¥ÀÖA§gï 29, 2007gÀAzÀÄ, ¸ÉAlæ¯ï PÁ¯ÉÃf£À DªÀgÀtzÀ°è £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ ¸ÀĪÀtð PÀ£ÀßqÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 4. §gÀºÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄálªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÁzsÀåªÁzÀ°è mÉÊ¥ï CxÀªÁ rn¦ ªÀiÁrgÀ¨ÉÃPÀÄ.
 5. AiÀiÁgÀÄ JµÀÄÖ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À°è ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÀÄ.
 6. «zÁåy𠫨sÁUÀUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀªÀgÀÄ «zÁå¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜjAzÀ ¥ÀqÉzÀ zsÀÈrüÃPÀgÀt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ®UÀwÛ¸À¨ÉÃPÀÄ.
 7. §gÀºÀUÀ¼À eÉÆvÉ ¨sÁªÀavÀæªÀ£ÀÄß ®UÀwÛ¸À¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀÇtð «¼Á¸À, ªÀAiÀĸÀÄì, zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå, EzÀÝgÉ
  E ªÉÄ¬Ä¯ï «¼Á¸À EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà £ÀªÀÄÆ¢¸À¨ÉÃPÀÄ.
 1. ¥ÀæPÀlªÁUÀzÀ §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ »A¢gÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
 2. §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß £À«Ã£ï ºÀ¼ÉêÀÄ£É, 88, L¹J¥sóïJL £ÁåµÀ£À¯ï PÁ¯ÉÃdÄ, 6 ªÀÄvÀÄÛ 7£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛUÀ¼À £ÀqÀĪÉ, ¸ÀA¦UÉ gÀ¸ÉÛ, ªÀįÉèñÀégÀA, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560003 CxÀªÁ zÀÆgÀªÁtÂ: 9901399318 E°èUÉ ¸É¥ÀÖA§gï 2, 2007gÉƼÀUÉ vÀ®Ä¥ÀŪÀAvÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÀÄ.

(£À«Ã£ï ºÀ¼ÉêÀÄ£É)

¥ÀwæPÁ ¸ÀA¥ÀPÀð PÁAiÀÄðzÀ²ð, F-PÀ«

ಈ ಕವಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್,

ಲೇಟ್ ಡಾ// ಪಿ. ವೆ೦ಕಟಪ್ಪನವರ ಪುತ್ರ ವಿ.ಎಮ್.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ವಿಳಾಸ: “ನಳ೦ದ” ನ೦ ೩೪/೧, ೧ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎಮ್.ಟಿ.ಲೇಔಟ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ೦, ಬೆ೦ಗಳೂರ್-೫೬೦೦೦೩ website: www.ekavi.org

Advertisements

September 4, 2007 - Posted by | EKAVI Suvarna Karnataka Program, Karnataka World Heritage Sites

3 Comments »

 1. kannadavannu ullisallu ella kannadigara sahakara avashya.
  nannaasai kannadavanu balla gollisallu shramisonna

  Comment by dr bharathi | September 5, 2007 | Reply

 2. ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ ಎಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಡಿ. ಕನ್ನಡವೇನು ಅವನತಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ.
  ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗು ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತ, ಓದುತ್ತಾ, ಬರೆಯುತ್ತಾ, ಕಲಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇವೆಯೊ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗು ಕನ್ನಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಭಾಷೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ, ಹರಡೋಣ ಎನ್ನಿ.

  Comment by ನಿರಂಜನ್ | September 10, 2007 | Reply

 3. jksjjs uustyhsh

  Comment by k Ravikumar | October 12, 2007 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: