Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka,

Kannadigarella ondaagi Kannadavannu ulisona, kalisona and belesona

manasiina aaladalli … by somu

ªÀÄ£À¹ì£À D¼ÀzÀ°è…

¢Ã¥ÀªÀÅ GjAiÀÄĪÀÅzÀÄ vÀ£Àß MqÀ®Ä JuÉڬĪÀÄÝ vÀÄ«ÄâgÀĪÀ vÀ£ÀPÀ, ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiË£À¢ªÀÄÝ
G½AiÀÄĪÀÅzÀÄ vÁ£ÀÄ AiÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀĽUÉ ¹®ÄQzÁUÀ. D¸ÉAiÀÄ£Éßà fêÀªÁV ElÄÖPÉƪÀÄÄØ
§zÀÄPÀĪÀ F ªÀÄ£À¸ÀÄì AiÀiÁªÁUÀ®Ä vÀ£Àß DAiÀĸÀì£ÀÄß ºÉaѹPÉƼÀÄîªÀ D¸É.

§zÀÄPɪÀÄâ zÉÆÃtÂAiÀÄ°è, ¸ÁUÀgÀªÀ£ÀÄß fêÀ£ÀªÀ£ÁßV, ºÀjUÉÆÃ®Ä ªÀÄ£À¸ÁìzÀgÉÃ
CzÀ£ÀÄß ¤AiÀÄ«ÄÛç¸À®Ä D¸É ¨ÉÃPÀÄ. D¸É, QZÀÄÑ, ¸ÁzsÀ£É ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ vÀ£Àß
UÀÄj ªÀÄÄlÖ®Ä CªÀ±Àå. QZÀÄÑ JªÀÄÝgÉ £ÀPÁgÁvÀäPÀ CxÀðzÀ §zÀ®Ä ºÀĪÀÄä¸ÀÄì
vÀĪÀÄÄâªÀ ¨sÁªÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.

F ¸ÁUÀgÀzÀ fêÀ£ÀzÀ°è ±ÀæªÀÄ«®èzÉ, K£ÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀß«®èzÉ, JµÉÆÖà ¨ÉÃPÀÄ
¨ÉÃqÀªÁzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À¸À® vÀ£ÀªÀiÁÛ£ÁUÉ CzÀȵÀÖªÉÇà JªÀÄâªÉÄÛ £ÀqÉzÀÄ
ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ «gÀÄzÀÞªÁV  AiÉÆÃa¹zÀgÉ, §ºÀ¼À PÀµÀÖ¥ÀlÄÖ, ¥ÀæwAiÉƪÀÄÄÝ
ºÀªÀÄÛzÀ®Äè vÀªÀÄä ¨ÉªÀgÀÄ ¸ÀÄj¹ vÀªÀÄä D¸É CxÀªÁ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄlÄÖªÀ
¸ÀªÀÄݨsÀðUÀ¼ÀÄ GªÀÄÄÖ.

¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄUÀ¼ÀÄ DUÀzÉ, ªÉÄÃ¯É vɮĪÀÅzÀPÀÄÌ DUÀzÉ, EvÀÛPÀqÉ
CªÀÄÄÝPÉÆ«ÄØzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÉ, UÉÆwÛ®èzÉ E£ÉÆߪÀÄÝgÀ PÀqÉV£À UÀªÀÄ£À,
zÀÄrªÉÄ ¸ÁUÀÄvÀÛzÉ, eÉÆvÉUÉ ¸Á¢ü¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀ UÀÄjAiÀÄ PÀqÉ fêÀ£À«rÃ
MªÀÄÄÝ PÀtÂÚlÄÖ, ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ CzsÀð ±ÀæªÀÄ«lÄÖ, J°èAiÀÄÆ ¸À®èzÉ, £Á£ÀÄ
EzÉÝ JªÀÄâ ¨sÁªÀ£ÉAiÉÆ«ÄÝUÉ fêÀ£À PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ.

F jÃw KPÁUÁ¨ÁgÀzÀÄ…? §jÃ, MªÀÄÄÝ ªÀÄÄRzÀ £ÁtåzÀ CzÀȵÀÖ ¥ÀjÃPÉë KPÉ…?

K£ÀÄ PÀµÀÖ¥ÀqÀzÉ, CzÀȵÀÖªÀ£Éß CªÀ®«Äâ¹ §zÀÄPÀ¯ÁgɪÀÅ, ¸ÉÆêÀiÁjvÀ£ÀzÀ §zÀÄPÀÄ
gÀÄa¬Ä®èzÀ HlzÀ ºÁUÉ, ±ÀæªÀÄ¥ÀlÖgÉ gÀÄaAiÀiÁzÀ Hl, E®èªÁzÀgÉà ¥Àæw¤«Ä±ÀªÀÅ
ZÁªÀnAiÀÄ ¥ÉnÖ£ÀªÀÄÛ ºÀ¹«£À ¸ÀªÀÄÌl.

±ÀæªÀÄzÀ ªÀÄĪÉÄÝ, PÀµÀÖ¥ÀqÀĪÀªÀgÀ ªÀÄĪÉÄÝ ¨ÉÃgÉãÀÄ E®è, ¨ÉÃgÁgÀÄ E®è, D ±ÀæªÀÄzÀ »ªÉÄÝ
¸Àé®à D ¨sÀUÀªÀªÀÄÛ£À PÀ鴃 CzÀȵÀÖªÁV ¥Àjt«Ä¹zÀgÉ ±ÀæªÀÄ¥ÀnÖzÀªÀ ¸ÀéUÀðPÉÌ
zÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤«Äð¹PÉƪÀÄتÉÄÛ. JµÉÆÖà ¨sÁj ±ÀæªÀÄPÉÌ vÀPÀÌ ¥Àæw¥sÀ® ¹UÀ¢gÀ§ºÀÄzÀÄ,
CzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ªÀÄvÀÛµÀÄÖ zÀÈqsÀ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ, ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ PÁgÀtªÀµÉÖ
ºÉÆgÀvÀÄ ¨ÉÃgÁªÀÅzÀÝPÀÄÌ C®è. DUÀĪÀÅzÉ®è M¼ÉîAiÀÄzÀPÉÌ PÁ®ZÀPÀæzÀ ¤AiÀĪÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ
“ªÉÄðzÀݪÀ£ÀÄ PɼÀUÉ, PɼÀVzÀݪÀ£ÀÄ ªÉÄîPÉÌ” »ÃUÉ ¥ÀjªÀvÀð£É DUÀ¯ÉèÉÃPÀÄ.

E£ÀÆß, CzÀȵÀÖªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ºÁUÀÄ ¸Àé®à ±ÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀqÀĪÀ ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß
¤tð¬Ä¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ, ¸Á¢ü¸ÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸Á¢ü¸ÀzÉ ¨ÉÃgÉ PÉ®¸ÀzÀ®Æè ¸ÀªÀÄÆàtðªÁV
vÉÆqÀV¹PÉƼÀîzÉ, J¼ÉêÀÄgÀzÀ PÁ¬ÄAiÀÄÄ DUÀzÉ, CvÀªÀÄÛç jÃwAiÀÄ°è §zÀÄPÉÆÃzÀÄ ©lÄÖ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
¤zsÁðgÀªÁzÀgÀÄ ¥ÀÇtð¥ÀæªÀiÁtzÀ°è AiÉÆÃa¹, ¥ÀǪÀð¹zÀÞvÉUÀ¼ÉÆ«ÄÝUÉ  ¤ªÀÄä UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß
¤ÃªÀÅ vÀ®Ä¦. fêÀ£ÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ºÀªÀÄÛzÀ®Äè PÀÆqÀ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ UÉƪÀÄÝ® ¨ÉÃqÀ. D¸É¬ÄªÀÄÝ
ªÀÄ£À¸ÉìªÀÄâ ºÀjUÉÆð¤ªÀÄÝ §zÀÄPɪÀÄâ zÉÆÃtÂAiÀÄÄ fêÀ£ÀzÀ ¸ÁUÀgÀzÀ°è ªÀÄļÀÄUÀzÉà vÀ£Àß zÀqÀªÉªÀÄâ
UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄlÖ°.

¤ªÀÄä D¸É, ¤ªÀÄä ªÀÄ£À¸ÀÄì, ¤ªÀÄä UÀÄj, ¤ªÀÄä zsÉåAiÀÄ, ¤ªÀÄä ±ÀæªÀÄ, ¤ªÀÄä CzÀȵÀÖ,
¤ªÀÄä fêÀ£À, ¤ªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è…

ªÀÄ£À¹ì£À D¼ÀzÀ PÉ®ªÀÅ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ…

– ¸ÉÆêÀıÉÃRgï…

August 7, 2007 Posted by | Kavanagalu by Kannadigas | 1 Comment

Ideal idol Tejaswi

Ideal idol Tejaswi
Pu Tejaswi yavara pusthakagalannu odutha beledha nanige. Avarigidha nisargadha bagegina kalaji avara sankalanagallalli chennagi moodibanthu. Avara Investigative mind hosathannu hudukuthithu, yavudhannu sakshi illadhe nambalu opadantha asadhya manushya. Avaru thirikonda dina ondhu vishaya mansige banthu. Tejaswiyavaru prayashaha kannadadalli prani pakshigala bagge adhikruthavagi baredhiruva ekaika karthru.
Ivarannu adarshavagittu kondu, namma bhasheyalli Nisargadha bagge arivannu moodisuva nittinalli ondu hosa patrikeyannu prarambisidhivi, idakke nimellara prothsaha beku. Idhu uchita maasika patrike.

http://nisarga.maasika.googlepages.com/

odhi nimma comments mathu suggestions dayavittu kodi.

Nirvana ನಿರಂಜನ್

CommentS:

wow Nisarga-parisara premigala masika nijvaglu thumba ne chennagi mudi bandide, e nimma prayathnakke thumba dhyanavadagalu nirvana avre. Nijakku patrike thumba colourfull aagi , olle mahithi hagu sogasada chitragalinda kudide.
E nimma prayathna innashtu hecchina janarige talupali endu aashisuttene.

Santhosh balachandra

August 7, 2007 Posted by | KANNADA TV Channels, TEJASVI | 1 Comment