Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka,

Kannadigarella ondaagi Kannadavannu ulisona, kalisona and belesona

attegondu kaala.. sosegondu kaala..

CvÉÛUÉÆAzÀÄ PÁ® ¸ÉƸÉUÉÆAzÀÄ PÁ®

 

                – C±Àðzï ºÀĸÉãï JA.ºÉZï.

 

“£ÀªÀĸÁÌgÀuÉÆÚÔ (CgÀ© ¨sÁµÉ0iÀÄ°è)

“MºÉÆÃ.. £ÀªÀĸÁÌgÀ zÀĨÉÊ ¸ÁºÉéæUÉ. K£ÀìªÀiÁZÁgÀ'(CgÀ© ¨sÁµÉ0iÀįÉèÃ)

‘¸Àé®à ªÀiÁvÀ£ÁqÀ°QÌvÀÄÛ. M¼ÀUÉ §gÀ§ºÀÄzÉÃ’

‘§¤ß, §¤ß, K£ÁUÀ¨ÉÃQvÀÄÛ’

‘¤ªÀÄUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è 0iÀiÁgÁzÀgÀÆ ¥ÀjZÀ0iÀÄzÀªÀjzÁÝgÉ0iÉÄÃ’

‘ºÉý, £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ C°è0iÉÄà Ln0iÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁݣɒ

‘£ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¤UÀÆ MAzÀÄ PÉ®¸À ¨ÉÃQvÀÛ¯Áè, E°è K£ÀÆ ¸ÀÄR E®è, ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À¯ÁèzÀgÉ M¼Éî0iÀÄ PÉ®¸À ¹UÀ§ºÀÄzÀÄ. ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉý MAzÀÄ PÉ®¸À £ÉÆÃqÀĪÀAvÉ ºÉüÀÄwÛÃgÁ’

‘ºÉüÀ°PÉÌãÀÆ vÉÆAzÀgɬĮè, DzÀgÉ FVÃUÀ C°è PÉ®¸À ¹UÀĪÀÅzÉà PÀµÀÖªÀAvÉ’

‘K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ PÁ® §zÀ¯ÁVzÉ. fêÀ£ÀPÉÌãÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀ¯Áè’

‘ºËzÀÄ ¸Áé«Ä, £ÀªÀÄä ¸ÀªÀÄ0iÀÄzÀ°è »ÃVgÀ°®è, DUÀ £ÀªÀÄä ¢ºÁðA §®±Á°0iÀiÁVvÀÄÛ, MAzÀÄ ¢ºÁð«ÄUÉ ºÀ£ÉßgÉqÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄwÛvÀÄÛ. FUÀ £ÉÆÃr, MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ £ÁªÉà ºÀ£ÉßgÉqÀÄ ¢ºÁðA PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ’

‘C0iÉÆåà D PÁ® £É£À¥ÀŪÀiÁrPÉÆAqÀgÉ ºÉÆmÉÖ QªÀÅazÀ ºÁUÉ DUÀÄvÉÛ CtÚ, K£ÀÄ zÀ¨ÁðgÀÄ, £ÀªÀÄä°è £ÀÆgÀPÉÌ vÉÆA¨sÀvÀÄÛ d£ÀgÀÄ ºÉÆgÀV£ÀªÀgÀÄ. £ÀªÀÄäªÀgÀÄ 0iÀiÁgÀÆ aPÀÌ ¥ÀÅlÖ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛ¯Éà EgÀ°®è, £ÀªÀÄä ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ £Á£ÀÆßgÀÄ ¢ºÁðA ¸ÀA§¼ÀPÉÌ ¥ÉÊ¥ÉÇÃn £Àqɹ ¨sÁgÀvÀ¢AzÀ, ¥ÁQ¸ÁÛ£À¢AzÀ, ¨ÁAUÁèzÉñÀ¢AzÀ d£ÀgÀÄ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. FUÀ £ÉÆÃr, E°è J¯Áè ºÁ¼ÀÄ ©¢ÝzÉ, gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ ©PÉÆà C£ÀÄßwÛªÉ. PÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀÆgÀ JA¨sÀvÀÛgÀ ªÉÃUÀzÀ°è Nr¹zÀgÀÆ PÉüÀĪÀªÀj®è’

‘ ºËzÀÄ ¸Áé«Ä, FUÀ £ÉÆÃr, ªÀÄ£É PÉ®¸ÀPÀÆÌ d£À §gÀĪÀªÀj®è. EµÀÄÖ zÉÆqÀØ ªÀÄ£É, £ÁªÉà PÉ®¸À ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. £ÁªÀAvÀÆ ªÀÄÄPÁÌ®Ä ªÀÄ£É G¥À0iÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÉà E®è £ÉÆÃr. ºÉÆÃUÀ°PÉÌ §gÀ°PÉÌ £Á¯ÉÌöÊzÀÄ PÁgÀÄUÀ½zÀݪÀÅ DUÀ. FUÀ MAzÀÄ PÁgÀÄ ElÄÖPÉƼÀÄîªÀÅzÉà PÀµÀÖªÁVzÉ. CµÀÖPÀÆÌ F ¥Àj¹ÜwUÉ CªÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ ºÉÃUÉ’

‘£ÀªÀÄä®Æè F PÁæAw DUÀ §A¢gÀ°®èªÉÃ, ºÁUÉà ¨sÁgÀvÀzÀ°è0iÀÄÆ §A¢zÉ. CªÀgÀ CxÀðªÀåªÀ¸ÉÜ ¸ÀÄzsÁj¹zÉ. PÀ£ÀßqÀ MAzÀÄ ªÀÄÄRå ¨sÁµÉ0iÀiÁVzÉ. DUɯÁè mÉÆÃ¥sóɯï, LEJ¯ïn J¸ï JAzɯÁè EAVè¶UÉ ¥ÀjÃPÉëUÀ½zÀݪÀÅ. FUÀ PÀ¨sÁ¥Áæ¥À (PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥Áæ«Ãtå ¥ÀjÃPÉë) E®è¢zÀÝgÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ¥ÀæªÉñÀªÉà E®èªÀAvÉ.

‘ºËzÀÄ, £ÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄUÀ F ¥ÀjÃPÉëUÉ PÀĽvÀÄ £Á¯ÁÌgÀÄ ¨Áj ¥sóÉïÁV, ¸Àj0iÀiÁV PÀ£ÀßqÀ PÀ°vÀ £ÀAvÀgÀªÉà ¥Á¸ÁVzÀÄÝ. F ¨sÁµÉUÉ JgÉqÀÄ ¸Á«gÀPÀÆÌ «ÄV¯ÁzÀ EwºÁ¸À«zÉ0iÀÄAvÉ £ÉÆÃr, £ÀªÀÄUÁUÀ UÉÆvÉÛà EgÀ°®è, UÉÆwÛ¢ÝzÀÝgÉ £ÀªÀÄä ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À®Æè C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ ZÉ£ÁßV vÀ0iÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄ¢vÀÄÛ’

‘FUÀ®Æ PÁ® «ÄAa®è £ÉÆÃr, EAl£ÉðnÖ£À°è PÀ£ÀßqÀ PÀ° PÁ0iÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ¹PÀÄÌwÛªÉ. £Á£ÀÆ MA¢µÀÄÖ PÀ°wzÉÝãɒ

‘EwÛÃaUÉ CªÉÄÃjPÀzÀ Væãï PÁrð£À ºÁUÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ PÉøÀj ¥ÀvÀæ ±ÀÄgÀĪÁVzÉ0iÀÄAvÉ. ¹UÀĪÀÅzÀÄ §ºÀ¼À PÀµÀÖªÀAvÉ. PÉøÀj ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉ0iÀÄ°PÉÌ ºÀ¢£Á®ÄÌ ªÀgÀĵÀªÁzÀgÀÆ ¨ÉÃPÀAvÉ. PÀ£ÀßrUÀjUÉà ºÉaÑ£À DzÀåvÉ0iÀÄAvÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è JµÀÄÖªÀµÀð £ÁªÀÅ ªÁ¸ÀªÁVzÀÝgÀÆ ©ÃrJ ¥sóÁålÄUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® PÀ£ÀßrUÀjUÉà CAvÉ. G½zÀªÀgÀÄ JµÀÄÖ zÀÄqÀÄØ PÉÆlÖgÀÆ ¨ÉA.£À.¥Áæ¢üPÁgÀzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀĪÀÅ¢®èªÀAvÉ’

‘¨ÉÃqÀ ©r, CªÀgÀÄ E°èzÁÝUÀ £ÁªÉãÀÄ CªÀjUÉ £É® PÉÆnÖzÉÝêÉÃ? DzÀgÀÆ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ CAzÀgÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. JAxÁ £ÀUÀgÀ, MAZÀÆgÀÄ ¸ÉSɬĮè, mÁæ¦üûPï eÁªÀiï CAvÁ E®èªÉà E®è. CµÀÄÖ ZÉ£ÁßV ±ÀÄa0iÀiÁV EnÖzÁÝgÉ. C°è PÉ®¸À ¹UÀ°PÀÆÌ £À¹Ã§Ä ¨ÉÃPÀÄ £ÉÆÃr’

‘CzÀPÉÌà £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÆß C°èUÉà PÀ½¸À°PÉÌ 0iÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝêɒ

‘DUÀ°. ªÉÆzÀ®Ä ¤ªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ PÀ¨sÁ¥Áæ¥À ¥ÀjÃPÉë PÀnÖ ¥Á¸ÁUÀ®Ä ºÉý £ÀAvÀgÀ £ÉÆÃqÀĪÁ.. 2025gÀ ¥ÀjÃPÉë PÀlÖ®Ä PÀqÉ0iÀÄ vÁjÃRÄ 2020gÀ ªÀiÁZïð 20 CAvÉ.’

‘¸Àj, ªÀÄvÉÛ ¹UÉÆÃt’

‘D0iÀÄÄÛ £ÀªÀĸÁÌgÀ’

 

 

¢üUÀ룃 JZÀÑgÁ0iÀÄÄÛ. JzÀÄÝ£ÉÆÃqÀÄvÉÛãÉ, ¨É¼ÀUÁV DUÀ¯Éà ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÉÆvÁÛVzÉ. PÉýzÀ ¸ÀA¨sÁµÀuÉ PÀ£À¸ÉAzÀÄ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖ0iÀÄÄÛ. bÉÃ, JAxÁ ¸ÀÄAzÀgÀ ¸Àé¥Àß, JAzÁzÀgÀÆ »ÃUÁUÀ§ºÀÄzÉÃ? DUÀ° JAzÉà ºÁgÉʸÉÆÃt.


***

Advertisements

July 29, 2007 - Posted by | Kavanagalu by Kannadigas

2 Comments »

 1. it is nice….. hope it really comes into reality…..

  Comment by pramod chandra | July 30, 2007 | Reply

 2. ಸ್ವಪ್ತನದ ಹೊಳೆ…..
  ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಬಹು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾದ್ಯವೆ? ಕನಸೇ ಹಾಗೆ..ನೆನಸಿಕೊಂಡಾರೆ ಬೆರಗಾಗುವಂತೆ..ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ
  ಇಂತಹ ಕನಸು ನೆನಸಾಗಲೆಂದು ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರು ಕೂಡಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.
  ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಷರ ಜೋಡಣೆನೂ ಕೂಡ.

  ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ
  ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಡಾಕೊಳ್ಳ
  ಪುಣೆ
  31/07/07

  Comment by kumarswamy | July 31, 2007 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: