Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka,

Kannadigarella ondaagi Kannadavannu ulisona, kalisona and belesona

TRIVENI Kannada Koota, USA Founder President is no more !!

‘wæªÉÃtÂ’AiÀÄ DgÀA¨sÀzÀ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ
(¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ qÉ®ªÉÃgï PÀtªÉAiÀÄ°è ¸ÁܦvÀªÁzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ)
qÁ. «. PÉ. ¥Àæ¸À£Àß PÀĪÀiÁgï
wæªÉÃt ¸ÁÜ¥ÀPÁzsÀåPÀëgÀÄ

‘wæªÉÃtÂ’ ºÀÄnÖ FUÀ 29 ªÀµÀðUÀ¼ÁVªÉ. CzÀ£ÀÄß eÁÕ¦¹PÉÆAqÁUÀ £À£ÀUÉ ¸ÀAvÉÆõÀzÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¸Àé®à D±ÀÑAiÀÄðªÀÇ DUÀÄvÀÛzÉ. KPÉAzÀgÉ wæªÉÃt ºÀÄnÖzÀ ¢£À £À£ÀUÉ E£ÀÆß PÀtÂÚUÉ PÀnÖzÀ ºÁUÉ, ªÀÄ£À¹ì£À°è CZÀѽAiÀÄzÉ ¤AwzÉ. CzÀgÀ PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀUÀ¼É¯Áè £À£ÀUÉ ¤£Éß-ªÉÆ£Éß £ÀqÉ¢zÉAiÉÆ JA§ ¨sÀæªÉÄ GAmÁUÀĪÀ vÀgÀºÀ EzÉ. ºÁUÁV, CzÀPÉÌ 29 ªÀµÀðªÉAzÁUÀ £À£ÀUÉ ¸ÉÆÃfUÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ CµÉÖãÀÄ D±ÀÑAiÀÄðªÀ®è. D PÁgÀtPÁÌUÉAiÉÄ MªÉÆäªÉÄä ¸Àé®à ºÉªÉÄäAiÀÄÆ ¸ÀĽzÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀA¨sÀæªÀÄ¥ÀnÖzÀÆÝ GAlÄ. ºÁUÉAiÉÄà wæªÉÃt ºÀÄnÖzÀ ªÉÆzÀ®°è, DyðPÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ §ªÀuÉUÀ¼ÀÆ eÁÕ¥ÀPÀPÉÌ §AzÀÄ ‘C£ÀĨsÀªÀªÀÅ ¸À”AiÀÄ®è, CzÀgÀ £É£À¥Éà ¸À”‘ JA§ “ùà CªÀgÀ ªÁPÀå C¤ÃjvÀªÁVAiÉÄà eÁÕ¥ÀPÀPÉÌ §gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35 ªÀµÀðPÀÆÌ “A¢£À ªÀiÁvÀÄ. Erà CªÉÄÃjPÀ zÉñÀzÀ°èAiÉÄ MlÄÖ PÀ£ÀßrUÀgÀ ¸ÀASÉå 10,000 E¢ÝgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ HºÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ®ªÁgÀÄ d£ÀgÀ JtÂPÉ. DzÀÝjAzÀ qÉ®ªÉÃgï PÀtªÉAiÀÄ°è (JAzÀgÉ, ¦üû®qÉ°áAiÀÄ, £ÀÆå d¹ð ªÀÄvÀÄÛ qÉ®ªÉÃgï ªÀÄÆgÀÄ gÁdåUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃj) £ÀÆgÀÄ d£À PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ¸ÀºÀ EgÀ°®è JAzÀgÉ D±ÀÑAiÀÄðªÉä®è. £ÀªÀÄä ¥Àæw ¢£ÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀªÀÅ EAVèµï ¨sÁµÉAiÀÄ°è £ÀqɸÀ¨ÉÃPÁzÀÄzÀjAzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ £Á°UÉ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß £ÀÄrAiÀÄ®Ä §AiÀĸÀÄwÛvÀÄÛ. (ºÁUÉAiÉÄ PÀ£ÀßqÀzÀ £Á°UÉ, PÀ£ÀßrUÀgÀ gÀ¸ÀPÀªÀ¼ÀªÀ£ÀÆß §AiÀĸÀÄwÛvÀÄÛ). ºÉƸÀzÁV AiÀiÁgÉƧâgÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÁzÀgÀÆ CªÀgÀÄ PÀ£ÀßrUÀjgÀ§ºÀÄzÉãÉÆ JAzÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì vÀÄrAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. DUÀ E°è MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ E¢ÝzÀÝgÉ… JAzÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì ºÁvÉÆgÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ PÀ£ÀßrUÀgÉà E®èzÀ eÁUÀzÀ°è ¸ÀAWÀªÉÃPÉ J£ÀÄߪÀ ¤gÀxÀðPÀvÉAiÀÄ CjªÀÇ DVvÀÄÛ. DzÀPÁgÀt, EzÀÝ PÉ®ªÉà ¸ÉßÔvÀgÀÄ AiÀiÁgÀ ªÀÄ£ÉAiÀįÁèzÀgÀÆ DUÀ FUÀ ¸ÉÃj £Á°UÉAiÀÄ (JgÀqÀÆ “zsÀªÁzÀ!!) ZÀ¥À®ªÀ£ÀÄß wÃj¹PÉƼÀÄîwÛzÉݪÀÅ. CªÉÄÃjPÀ zÉñÀPÉÌ §AzÀ ºÉƸÀzÀgÀ°è, £À£ÀUÉ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è D¸ÀQÛ QAavÀÆÛ EgÀ°®è. £À£Àß DV£À ¨sÁªÀ£É K¤vÉÛAzÀgÉ: £ÀªÀÄä ¨sÁgÀvÀzÉñÀzÀ°è, ¨sÁµÉ, ¤ÃgÀÄ, eÁw, ªÀÄvÀ, GvÀÛgÀ-zÀQët, “ÃUÉ ºÀvÁÛgÀÄ PÁgÀtUÀ½AzÀ £ÀªÀÄä°è J®ègÀÆ MAzÀÄUÀÆr PÉ®¸ÀªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ ¨É¼ÀzÀÄ §A¢®è; DzÀÝjAzÀ, F zÉñÀzÀ¯ÁèzÀgÀÆ CªÉ®èªÀ£ÀÆß ªÀÄgÉvÀÄ, EzÀÝ PÉ®ªÉà ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÁzÀgÀÆ MlÄÖPÀÆr PÉ®¸À ªÀiÁrzÀgÉ MAzÀÄ LPÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À§ºÀÄzÉãÉÆ JA§ MAzÀÄ PÀ£À¸ÀÄ E¢ÝvÀÄ. DUÀ £Á¤zÀÝ ¦üû®qÉ°áAiÀiÁ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀzÀ AiÀÄƤªÀ¹ðn D¥sóï ¥É¤ì¯ÉéäAiÀiÁ£À°è EArAiÀÄ ¸ÀÆÖqÉAmïì C¸ÉÆì¹AiÉÄõÀ£ï ºÉÆgÀvÁV ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀAWÀªÀÇ EgÀ°®è. DzÀÝjAzÀ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß DZÀj¹zÀgÀÆ CzÀÄ D C¸ÉÆìùAiÉÄõÀ£ï ªÀÄÆ®PÀªÉà DV, ¨sÁgÀvÀzÀ J¯Áè gÁdåUÀ¼À “”zsÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸ÀÄwÛ¢ÝvÀÄ. DzÀgÉ F LPÀåvÉ §ºÀ¼À ¢£À G½AiÀÄ°®è. ¦üû®qÉ°áAiÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ ¸ÀASÉå ºÉZÁÑzÀAvÉ, ¨sÁµÁªÁgÀÄ ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉzÉÆÃgÀ®Ä ±ÀÄgÀĪÁzÀªÀÅ. GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ “A¢, ¹A¢ü, §AUÁ½, ªÀÄgÁpAiÀÄ®èzÉ, PÉÆ£ÉUÉ zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ vÀ”ļÀÄ, vÉ®ÄUÀÄ ªÀįÉAiÀiÁ¼ÀA ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ ±ÀÄgÀĪÁV, PÀ£ÀßrUÀjUÉ ªÉâPÉAiÉÄà E®èªÁÄvÀÄ. ºÁUÁV, PÀ£ÀßrUÀjUÉ CªÀgÀzÉ DzÀ MAzÀÄ ¸ÀAWÀzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ GAmÁÄvÀÄ. 1966gÀ°è £À£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀĪÁzÀ ªÉÆlÖªÉÆzÀ® PÀ£ÀßrUÀgÉAzÀgÉ ²æÃ. ®Që÷äãÁgÁAiÀÄtAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw gÁzsÀªÀÄä£ÀªÀgÀÄ. qÁ. ®Që÷äãÁgÁAiÀÄtAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ DUÀ AiÀÄƤªÀ¹ðn D¥sóï ¥É¤ì¯ÉéäAiÀÄzÀ°è ¥sóÁªÀÄðPÁ®f ¥ÉÇæ¥sóɸÀgï DVzÀÝgÀÄ. £À£ÀUÉ PÀ£ÀßrUÀgÀ “µÀAiÀĪÁV ¸Àé®à ªÀiÁ”w ¹QÌzÀÄzÀÄ CªÀjAzÀ¯É. £Á£ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨sÉÃnªÀiÁrzÀ ¢£À, CªÀgÀ ªÀÄ£ÀUÉ §A¢zÀÝ qÁ. gÀAUÀZÁgï ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ²æêÀÄw ¥ÀzÁä (¥ÀÅ. w. £À. CªÀgÀ C½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ) ¥ÀjZÀAiÀÄ PÀÆqÀ DÄvÀÄ. 1967gÀ°è C¤jÃQëvÀªÁV £À£ÀUÉ qÁ. ±À²PÀĪÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ²æêÀÄw ªÁtÂAiÀĪÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÁÄvÀÄ. 1970gÀ ºÉÆwÛUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ C®è°èAiÉÄ PÁt¸ÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¥Àæ¸ÁÛ¥À ªÀiÁrzÀÄzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæwªÀµÀð DZÀj¸ÀÄwÛzÀ ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âzÀ ¢£À, 1971 gÀ°è. PÀ£ÀßrUÀgÀ ¸ÀASÉå §ºÀ¼À PÀrªÉÄAiÉÄAzÀÄ D ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß DUÀ PÉÊ©mÉÖªÀÅ. PÀ£ÀßrUÀgÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ E£ÀÆß Jt¸ÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄ, qÉ®ªÉÃgï PÉëÃvÀæzÀ°è ²æà ©. n. ®PÀë÷äuï ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw GªÀiÁgÀªÀgÀÆ, £ÀÆå d¹ðAiÀÄ°è qÁ. gÀAUÁZÁgï ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw ¥ÀzÁägÀªÀgÀÆ CzÉà PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝzÀÄÝ w½zÀħA¢vÀÄ. £À£ÀUÉ qÁ. ±À²PÀĪÀiÁgï ªÀÄÆ®PÀ ²æà ®PÀë÷äuï gÀªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÁÄvÀÄ. ºÁUÀÆ, £À£Àß ªÀÄÆ®PÀ qÁ. ±À²PÀĪÀiÁgÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ qÁ gÀAUÁZÁgÀjUÀÆ DV, £ÀªÀÄä°èzÀÝ PÀ£ÀßrUÀgÀ UÀÄA¥ÀÅ ¸Àé®à “±Á®ªÁÄvÀÄ. CªÉÄÃjPÀ zÉñÀzÀ°è ¥Àæ¥ÀæxÀªÀiÁzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ ¥ÁægÀA©ü¹zÀªÀgÀÄ ²æà ªÁ¸ÀÄ ºÁrðPÀgÉA§ PÀ£ÀßrUÀgÉƧâgÀÄ. CªÀgÀÄ 1924gÀ°è ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÀÅ PÀ£ÀßrUÀgÀ §½ EgÀĪÀÅzÉAzÀÄ w½zÀħgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ EwÛÃaUÉ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀ QÃwð “ÄUÀ¤ß£À Då£ï D§ðgï PÀ£ÀßrUÀjUÉ ¸À®è¨ÉÃPÀÄ. 1971gÀ°è “ÄUÀ£ï “ÄvÀæªÀÈAzÀªÀÅ MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ PÉÃAzÀæªÀ£ÀÆß ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ gÁdåUÀ¼À°è CzÀgÀ ¥ÁæAvÀå CzsÁåAiÀÄUÀ¼À£ÀÆß ¸Áܦ¸À®Ä ¤zsÀðj¹vÀÄ. D PÉÃAzÀæzÀ GzÉÝñÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ZÀað¸À®Ä, K¦æ¯ï 3 gÀAzÀÄ CªÀgÀÄ K¥Àðr¹zÀ GUÁ¢AiÀÄ ºÀ§âPÉÌ §gÀ®Ä £À£ÀUÉ DªÀÄAvÀætªÀ£ÀÄß PÀ½¹zÀÝgÀÄ. D ºÀ§âPÉÌ CªÉÄÃjPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉ£ÀqÁzÀ gÁdåUÀ¼À J®è PÀ£ÀßqÀ GvÁì”UÀ½UÀÆ DºÁé£ÀªÀ£ÀÄß PÀ½¹, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 500-600PÀÆÌ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è PÀ£ÀßrUÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹zÀÝgÀÄ. CzÉà ¢£ÀªÉ ‘¥ÀA¥À PÀ£ÀßqÀ PÀÆl’ PÀÆqÀ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁzÀzÀÄÝ. EzÀjAzÀ GvÉÛÃfvÀgÁzÀ £ÀÆå AiÀiÁPïð PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ªÀiÁgÀ£É ªÀµÀð ‘£ÀÆå AiÀiÁPïð PÀ£ÀßqÀ PÀÆl’ªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀgÀÄ. CzÀgÀ ªÀiÁgÀ£É ªÀµÀð ¨Á°ÖªÉÆÃj£À°è ‘PÁªÉÃj’ PÁ°lÖ¼ÀÄ. EªÀÅ ªÀÄÆgÀÄ ‘wæªÉÃtÂ’ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ £ÁA¢AiÀiÁzÀªÀÅ. £ÀÆå AiÀiÁPïð PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁzÀ ¢£À, C°è ¸ÉÃjzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 500PÀÆÌ ºÉaÑ£À PÀ£ÀßrUÀgÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr, £ÀªÀÄä PÉëÃvÀæzÀ®Æè MAzÀÄ ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸À§ºÀÄzÉA§ zsÉÊAiÀÄð §A¢vÀÄ. CzÀgÀ ¸ÁzsÁå¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß “ªÀıÉð ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝAvÉ, £Á£ÀÄ §PÉð°AiÀÄ AiÀÄƤªÀ¹ðn D¥sóï PÁå°¥sóÉÇäðAiÀÄUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁV §AzÀzÀÝjAzÀ, ¸ÀAWÀzÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ PÁAiÀÄð vÁvÁÌ°PÀªÁV ¤AwvÀÄ. 1975gÀ°è £Á£ÀÄ §PÉð°ÄAzÀ ¦üû®qÉ°áAiÀÄPÉÌ “AwgÀÄVzÁUÀ qÉæPÉì¯ï “±Àé”zÁ央AiÀÄPÉÌ DUÀvÁ£É §A¢zÀÝ qÁ. ªÁ¸ÀÄzÉêÀ gÁªï ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ²æêÀÄw C£À¸ÀÆAiÀÄgÀªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÁV, PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀÅ£ÀB ±ÀÄgÀĪÁÄvÀÄ. 1975gÀ ¥sóɧÄæªÀj vÁjÃRÄ 22gÀAzÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ”¼ÉAiÀÄgɯÁè £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÃj ¸ÀAWÀ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ£ÀÄß ZÀað¸À®Ä ¸À¨sÉ ¸ÉÃjzÉݪÀÅ. C ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¦üû®qÉ°áAiÀÄ, £ÀÆå d¹ð, ªÀÄvÀÄÛ qÉ®ªÉÃj£À PÀ£ÀßrUÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj MAzÀÄPÀÆr PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀPÉÌ ¥ÀǪÀð¨sÁ”AiÀiÁV GUÁ¢ºÀ§âªÀ£ÀÄß DZÀj¸ÀĪÀÅzÉAzÀÄ ¤zsÀðj¹zɪÀÅ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è, £ÀÆå AiÀiÁQð£À PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀªÀgÀÄ £ÁªÀÄä ¸ÀAWÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ ¥ÉÇæÃvÁìºÀªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ, ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀºÁAiÀĪÀiÁqÀĪÀÅzÁVAiÀÄÆ w½¹zÀgÀÄ. EzÀjAzÀ GvÉÛÃfvÀgÁzÀ £ÁªÀÅ ¸ÀAWÀzÀ ¤ªÀiÁðtªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ¯É PÉÊUÉÆAqɪÀÅ. gÁPÀë¸À ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ GUÁ¢AiÀÄ ¢£À (1975gÀ K¦æ¯ï 13 gÀAzÀÄ) ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ qÉæPÉì¯ï AiÀÄƤªÀ¹ðnAiÀÄ ¸ÀĸÀfÓvÀ ¸ÉÖöÊ£ï ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è “dÈA¨sÀuÉÄAzÀ £ÉgÀªÉÃjvÀÄ. C°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 300QÌAvÀ®Æ ºÉaÑ£À PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÝgÀÄ. EµÀÖ”ÄvÀægÀ ¨sÉÃn, M¼ÉîAiÀÄ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄȵÁ×£Àß ¨sÉÆÃd£À¢AzÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀÅ §ºÀ¼À d£ÀPÉÌ ªÉÄZÀÄÑPÉAiÀiÁVzÀ®èzÉ, ªÀÄÆgÀÄ gÁdåzÀ PÀ£ÀßrUÀgÀÆ MAzÀÄ PÀqÉ ¸ÉÃjzÀ “²µÀ× ¸ÀAvÉÆõÀ J®ègÀ°èAiÀÄÆ PÁt§ºÀÄzÁVvÀÄÛ. CªÀwÛ£À PÀ£ÀßrUÀgÀ GvÁìºÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ, qÉ®ªÉÃgï PÀtªÉAiÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉà DzÀ MAzÀÄ PÀÆlPÉÌ C¹Ü¨sÁgÀªÀ£ÀÄß ºÁQzÁÝgÉAzÀÄ ¤¸ÀìAzÉúÀªÁV ºÉüÀ§ºÀÄzÁV¢ÝvÀÄ. ºÁUÉ ¸ÁܦvÀªÁzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀPÉÌ AiÀiÁªÀ C¢üPÁgÀªÀUÀðªÀÇ EgÀ°®è. DzÀÝjAzÀ CzÀgÀ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±À²PÀĪÀiÁgï E§âgÉà ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzɪÀÅ. D MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ-£Á®ÄÌ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¹zɪÀÅ. D PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ qÉ®ªÉÃgï PÀtªÉAiÀÄ PÀ£ÀßrUÀjAzÀ “±ÉõÀªÁzÀ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ ¹QÌzÀÝjAzÀ, 1976gÀ ªÉüÉUÉ D ¸ÀAWÀPÉÌ C¢üPÁgÀªÀUÀðªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄðªÉAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢vÀÄ. D PÁgÀt¢AzÀ 1976gÀ ªÀiÁZïð 5£É vÁjÃQ£À ¢£À qÁ. ±À²PÀĪÀiÁgï ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸À¨sÉ ¸ÉÃj, PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß C¢üPÀÈvÀªÁV ¦üû®qÉ°áAiÀÄ, £ÀÆå d¹ð ªÀÄvÀÄÛ qÉ®ªÉÃj£À PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀªÉAzÀÆ, CzÀ£ÀÄß 1976gÀ GUÁ¢AiÀÄ ¢£À GzÁÏn¸ÀĪÀÅzÉAzÀÆ wêÀiÁð£ÀªÁÄvÀÄ. D ¸ÀAWÀzÀ ±Á¸À£À gÀZÀ£ÉAiÀÄ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ²æà ²æÃPÁAvÀ ¨sÀmï ªÀÄvÀÄÛ qÁ. ªÁ¸ÀÄzÉêÀ gÁªï CªÀjUÉ ªÀ”¸À¯ÁÄvÀÄ. £À¼À ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ GUÁ¢AiÀÄ ¢£À, ªÀÄzsÁå£Àí 2 WÀAmÉ ªÉüÉAiÀÄ°è £ÀÆå d¹ðAiÀÄ ZÉjæ “°è£À°ègÀĪÀ eÁAiÀiïì Q®ägï ±Á¯ÉAiÀÄ°è qÉ®ªÉÃgï PÀtªÉAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀzÀ d£À£ÀªÁÄvÀÄ. qÁ. ±À²PÀĪÀiÁgÀgÀÄ, ¸ÀAWÀzÀ ªÀÄÆgÀÄ gÁdåUÀ¼À ¸ÀAUÀªÀĪÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹, CzÀPÉÌ ‘wæªÉÃtÂ’ JA§ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ. CzÀÄ J®èjUÀÆ M¦àUÉAiÀiÁV ¸À¨sÉAiÀÄ°è C”gÉÆÃzsÀªÁV CAiÉÄÌAiÀiÁÄvÀÄ. wæªÉÃtÂAiÀÄ ¥Àæ¥ÀæxÀªÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ C ¢£ÀªÉà £ÀqÉÄvÀÄ. qÁ. ¥Àæ¸À£Àß PÀĪÀiÁgï CªÀgÀ£ÀÄß ¥Àæ¥ÀæxÀªÀÄ CzsÀåPÀëgÀ£ÁßVAiÀÄÆ, ²æà ©. n. ®PÀê÷äuï CªÀgÀ£ÀÄß G¥ÁzsÀåPÀëgÀ£ÁßVAiÀÄÆ, qÁ. ±À²PÀĪÀiÁgÀªÀgÀ£ÀÄß PÉÆñÁ¢üPÁjUÀ¼Á£ÁßVAiÀÄÆ, ²æà £ÀAd¥Àà£ÀªÀgÀ£ÀÄß PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼À£ÁßVAiÀÄÆ ZÀÄ£ÁĸÀ¯ÁÄvÀÄ. qÁ. ªÁ¸ÀÄzÉêÀgÁAiÀÄgÀÄ D ¸À¨sÉAiÀÄ°è ‘wæªÉÃtÂ’AiÀÄ ¸ÀA”zsÁ£À ±Á¸À£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄAr¹, ¸ÀªÁð£ÀĪÀÄvÀ¢AzÀ CAVÃPÁgÀ ¥ÀqÉzÀgÀÄ. ºÁUÉ ºÀÄnÖzÀ wæªÉÃtÂAiÀÄ ºÁ¢ ¸ÀÄUÀªÀĪÁVgÀzÉ, ºÀ®ªÁgÀÄ CqÀZÀuÉUÀ¼ÀÄ PÁt¹PÉÆAqÀªÀÅ. CvÀåAvÀ wêÀæªÁzÀzÀÄÝ, DyðPÀ ªÀÄÄUÀÎlÄÖ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀÄ, PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß DZÀj¸À®Ä ¸ÀܼÁ¨sÁªÀ. ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄzÀÄ, zsÀ餪ÀzsÀðPÀªÁUÀ°, ªÀ¸ÀÄÛ ªÁºÀ£À¢UÀ¼ÁUÀ° E®èzÉ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁrUÉUÀÆ vÀAzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀzÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è EzÀÝzÀÄÝ. ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½AzÀ JwÛzÀ ZÀAzÁ ºÀt D PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉà ¸Á®ÄwÛgÀ°®è. DzÀÝjAzÀ ¨ÉÃgÉ gÀAUÀ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ¨ÁrUÉUÁUÀ° CxÀªÀ ºÉÆgÀV£À ¸Á”w ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Á”zÀgÀ£ÀÄß PÀgɸÀĪÀÅzÀPÁÌUÀ° ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛgÀ°®è. CzÀȵÀÖªÀ±Ávï £ÀªÀÄä°èAiÉÄ EzÀÝ ±ÉæõÀ× PÀ¯Á”zÀgÁzÀ ²æêÀÄw “dAiÀÄ ¥Àæ¨sÁPÀgï, ²æêÀÄw “ªÀÄ®, qÁ. gÁdUÉÆ¥Á¯ï ªÀÄÄAvÁzÁªÀgÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸À® ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ D PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃV¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. wæªÉÃtÂAiÀÄÄ DZÀj¸ÀÄwÛzÀÝ GUÁ¢ ºÀ§âzÀ eÉÆvÉ, UËj ªÀÄvÀÄÛ UÀuÉñÀ£À ºÀ§âUÀ¼ÀÆ d£À¦æAiÀÄvÉ PÀAqÀÄ, CªÀ£ÀÄß ¥Àæw ªÀµÀðªÀÇ DZÀj¸ÀĪÀ ¥ÀzÀÝwAiÀiÁÄvÀÄ. F±Á£Àå ªÀ®AiÀÄzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÁV, ¥ÀævÉåÃPÀªÁV, ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀÄ£ÀÄß C¢üPÁgÀªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃj¹, D eÁUÀPÉÌ ²æêÀÄw ¥ÀzÁä gÀAUÁZÁgï CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÔĸÀ¯ÁÄvÀÄ. wæªÉÃtÂAiÀÄ DyðPÀ ¥Àj¹Üw §ºÀ¼À ¸ÀÆPÀê÷äªÁVzÀÝgÀÆ, £À£ÀUÉ £ÀªÀÄäzÉà DzÀ MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ §ºÀ¼À D¸ÉÄvÀÄÛ. D ¥ÀæPÁgÀªÁzÀ PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä°èAiÉÄ EzÀÝ ±ÉæõÀ× ¸Á”wUÀ¼ÀzÀ qÁ. gÀAUÀZÁgï CªÀgÀ ªÀÄÄA¢mÉÖ. CªÀgÀÄ PÀÆqÀ¯É M¦àPÉÆAqÀÄ, CzÉà ªÀiÁWÀ ªÀiÁ¸ÀzÀ°è ªÉÆlÖªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ ¥ÀwæPÉ ‘wæªÉÃt ªÁ”¤’AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹zÀgÀÄ. ‘wæªÉÃt ªÁ”¤’ D ¥ÀwæPÉUÉ CªÀgÉà ElÖ ºÉ¸ÀgÀÄ! CzÀÄ EA¢UÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀzÀ ¸ÀAUÀw. wæªÉÃtÂAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è D¸ÀPÀÛ£ÁVgÀĪÀ £À£ÀUÉ MAzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀzÀ ¸ÀªÀiÁZÁgÀªÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ wæªÉÃt PÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß ©lÄÖ 17 ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀgÀÆ wæªÉÃt £À£ÀߣÀÄß ©qÀzÉ EgÀĪÀÅzÀÄ. CzÀPÁÌV £Á£ÀÄ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀæwªÀµÀðzÀ C¢üPÁjªÀUÀðzÀªÀgÉ®èjUÀÆ §ºÀ¼À D¨sÁjAiÀÄVzÉÝãÉ. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉAiÀÄÆ EzÉà “zsÀªÁzÀ C©üªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀgÉAzÀÄ £ÀA©zÉÝãÉ. wæªÉÃt ¨É¼ÀzÀÄ §AzÀ ºÁ¢ ¸ÀÄUÀªÀĪÁV EgÀ¢zÀÝgÀÆ CzÀ£ÀÄß FªÀgÉ”UÀÆ zsÉÊAiÀÄð¢AzÀ®Æ, “±Áé¸À¢AzÀ®Æ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÀÄ qÉ®ªÉÃgï PÀtªÉAiÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀ zsÀÈqsÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. wæªÉÃtÂAiÀÄ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä°èzÀÝ ªÀÄ£À¹£À zÀÄUÀÄqÀªÉãÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄä £ÀAvÀgÀ, F ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÀºÀ GvÁì” PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ¹PÀÄÌvÁÛgÉAiÉÄ CxÀªÀ ªÀÄÄAzÀÄ §gÀÄvÁÛgÉAiÉÄ JAzÀÄ. D ¸ÀAzÉúÀPÉÌ PÁgÀt”®èªÉA§ÄzÀÄ FUÀ wæªÉÃtÂUÉ 29 ªÀµÀðUÀ¼ÁVgÀĪÀÅzÉà ¸ÁQë. ªÉ¸ïÖ §ÆèªÀiï ¦üûïïØ, “ÄUÀ£ï qÁ. “. PÉ. ¥Àæ¸À£Àß PÀĪÀiÁgï ªÀiÁZïð 18, 2004 ¸ÁÜ¥ÀPÁzsÀåPÀëgÀÄ

Fw: Sad News – Dr Prasanna Kumar is no more.

Posted by: “Hanasoge Aswathnarayana” hanasoge@earthlink.net indvoice

Thu Jul 26, 2007 4:05 am (PST)

As per the following information received, we in USkannada feel sorry to let you know that Dr Prasanna Kumar a founding President of Triveni Inc expired on July 24th night in Detroit. He leaves behind his wife Dr Savitri Kumar and two daughters. Funeral arrangements are made in Detroit to cremate his body on Thursday. Dr Prasanna Kumar was practicing in the field of Nuclear Medicine. He was a wonderful person and a Kannada Activist. A soft spoken person was good with every one. He was the most liked person in Triveni Inc. He was around 67 years, a young age to leave the world.

We in Delkannada pray for his soul to rest in peace and give courage to all the family members to withstand the loss.

Moderator
USkannada

Thanks Aswath
—– Original Message —–
From: SKumar5887@aol.com
To: hanasoge@earthlink.net
Sent: Wednesday, July 25, 2007 11:17 AM
Subject: Sad News

Hi Aswath
Prasanna Kumar had a massive heart attack last night and passed away in Detroit. They are cremating the body tomorrow. I thought I should let you know. It’s very sad to lose a good friend.

Vani

________________________________________________

EKAVI and Kannadigas are going to miss him.

EKAVI and Kannadigas sends their condolences to his family.

MAY HIS SOUL REST IN PEACE !! 

 

Advertisements

July 26, 2007 - Posted by | EKAVI USA, KANNADA CLASS

2 Comments »

 1. I am ver sorry to hear the sad news of death of Dr. Prasanna Kumar on July 24th in Detroit, Michigan. May his soul rest in peace. May God give the strength and courage to his family to bear the loss of the beloved.

  H.S.Jayaswamy
  Past President of Vidyaranya Kannada Kuta,
  Chicago Chapter.

  Comment by H.S.Jayaswamy | July 31, 2007 | Reply

 2. sir nanna hesaru pradeep.nange tv serial nalli acting madlikke thumba aase ede .pls nange ande ondu chance kodi….pls sir..
  karnatakadalli kannadadalli nimma hattira nanna sanna korike.nan no 9731796159

  Comment by pradeep babu mogaveera | October 22, 2011 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: