Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka,

Kannadigarella ondaagi Kannadavannu ulisona, kalisona and belesona

mungaru maleya hani nannedeyali… somu

mungaru maleya hani nannedeyali…

ªÀÄÄAUÁgÀÄ ªÀļɅ

¦æÃvÉÆìà ºÀÈzÀAiÀÄ, ºÀ¢ºÀgÉAiÀÄzÀ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼ÀÄ, ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ, ¤¸ÁéxÀð M®ªÀÅ,

£É£À¦£À PÁtÂPÉAiÀiÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß eÉÆÃ¥Á£ÀªÁV PÁ¥ÁqÉÆÃzÀÄ, ¥ÀæwPÀët ¦æÃwAiÀįÉè

ªÀÄļÀÄVgÀĪÀÅzÀÄ, ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¥ÀjAiÀÄ£ÀÄß «©ü£ÀߪÁV AiÉÆÃa¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¦æÃw ¹UÀzɺÉÆÃzÀgÉ ªÀÄÄAzÉ §zÀÄPÀÄ E®èªÉãÉÆà JA§ ¨sÁªÀ£É…

F J®è ºÀAvÀ ¥ÀæwAiÉƧâgÀ fêÀ£ÀzÀ®Æè §gÀĪÀAvÀzÀÄÝ, EzÉ®èªÀÅ £ÀªÀÄä fêÀ£ÀzÀ°è £ÀqÉzÀgÉ CxÀªÁ MAzÀÄ ¨Áj ¦æÃw¹zÀgÉ K£ÉÆà ¸Á¢ü¹zÀAvÁUÀĪÀÅ¢¯Áè, ºÉÃUÉ D ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀ£ÀÄß ¤¨sÁ¬Ä¸ÀÄvÉÛÃªÉ C£ÉÆßÃzÀÄ ªÀÄÄRå…

£ÁAiÀÄPÀ ¦æÃvÀªÀiï ºÁUÀÆ £ÁAiÀÄQ £ÀA¢¤ £À«Ã£ÀvÉAiÀÄ ¨sÉÃn ºÁUÀÆ C£ÀÄgÁUÀ ºÀÄlÄÖªÀ ¥Àj CzÀÄãvÀ.

ªÀÄrPÉÃj ªÀļÉ, CAzÀªÁzÀ ºÀÄqÀÄV, JzÉAiÀÄ°è vÀÄA©PÉÆArgÀĪÀ ¦æÃw EªÉ®èPÀÆÌ £ÀªÀÄä £ÁAiÀÄPÀ ¹®ÄPÀÄvÁÛ£É.

£ÁAiÀÄPÀ£À vÀAzÉAiÀiÁV ‘dAiÀÄAvï gÁªï’ ¥ÁvÀæPÉÌ £ÁåAiÀÄ ¸À°è¹zÁÝgÉ »jAiÀÄ £ÀlgÁzÀ “eÉÊ dUÀ¢Ã±ï” gÀªÀgÀÄ.

vÀªÀÄä ¥ÁvÀæ PÉ®¤«Ä±ÀzÁzÀÝgÀÄ CªÀgÀ UÀA©üÃgÀªÁzÀ ºÁ¸ÀåzÀ C©ü£ÀAiÀÄ £É£À¦¹PÉƼÀÄîªÀAwvÀÄÛ.

£ÁAiÀÄQ “£ÀA¢¤” vÀAzÉAiÀÄ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß “PÀ£Àð¯ï ¸ÀħâAiÀÄå”gÁV “C£ÀAvï £ÁUï” gÀªÀgÀÄ ºÁ¸Àå ºÁUÀÆ UÀA©üÃgÀ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À°è CªÉÆÃWÀªÁV C©ü£À¬Ä¹zÁÝgÉ, vÁ¬ÄAiÀÄ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß “¥ÀzÀäd gÁªï” CªÀgÀÄ “§©è §©vÀ” gÁV ¤ªÀð»¹zÁÝgÉ.

ªÀÄÄAUÁgÀÄ ªÀļÉAiÀÄ ¥Àæw ºÀ¤AiÀÄ®Æè ¥ÉæêÀÄzÀ, ¦æÃwAiÀÄ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA©zÁÝgÉ ¤zÉðñÀPÀgÁzÀ ‘AiÉÆÃUÀgÁeï ¨sÀmï’gÀªÀgÀÄ. ¦æÃvÀªÀiï JA§ ¥ÁvÀæzÀ ¸ÀȶÖPÀvÀð EªÀgÀÄ, CzÀPÉÌ fêÀ vÀÄA©zÁÝgÉ vÀªÀÄä CªÉÆÃWÀ C©ü£ÀAiÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄä ¤ªÉÄä®gÀ ‘UÀuÉñï’. MnÖ£À°è ¤zÉðñÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ £ÁAiÀÄPÀ £Àl ©¹ gÀPÀÛzÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ PÀÆqÀ PÀtÂÚÃgÀÄ ºÁPÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÁÝgÉ. avÀæªÀÄA¢gÀ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß MªÉÄä ¹¤ªÀiÁ £ÉÆÃrgÀĪÀ M§âgÀÄ E£ÉÆߧâjUÉ ºÉüÀÄvÁÛgÉ ‘ ¤£ÀUÉ F ¹£ÉªÀiÁ ºÉÆîÄvÉÛ…’ CAvÀ. UÀuÉñï CªÀgÀ C©ü£ÀAiÀÄ CzÀgÀ®Æè vÁªÀÅ ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß vÁåUÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À¤ßªÉñÀzÀ°è §j ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀ®èzÉ ºÀÄqÀÄUÀgÀ PÀtÚ®Æè ‘ºÀ¤ ºÀ¤ PÀtÂÚÃj£À ºÀ¤’…

¥Àl¥Àl£É gÉÆêÀiÁAZÀPÀ ¸ÀA¨sÁµÀuÉ “UÀuÉÃ±ï” CªÀjAzÀ ºÉÆgÀ©Ã¼ÀÄwÛzÀAvÉ £ÀPÀÄÌ£À°ªÀ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀÄ.

avÀæzÀ ªÉÆzÀ® CzsÀð ¨sÁUÀzÀ°è CgÀ½gÀĪÀ ºÀÆ«£ÀAvÉ ºÀ¸À£ÀÄäRgÁV £ÉÆÃqÀĪÀ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀÄ, JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è PÀÄvÀƺÀ®¢AzÀ ªÀÄÄAzÉ K£ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ PÁvÀÄgÀ PÁqÀÄwvÀÄÛ. »jAiÀÄ £ÀlgÁzÀ ‘C£ÀAvÀ £ÁUï’ CªÀgÀ CªÉÆÃWÀ £Àl£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÉæÃPÀëPÀjUɯÁè PÀZÀUÀĽ EqÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀ £ÁAiÀÄQAiÀÄ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ¥ÀjªÀwð¹ M°¹PÉƼÀîªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð, ‘zÉêÀzÁ¸ï’ JA§ ªÉÆ®zÀ ¥ÁvÀæzÀ ¥ÀæªÉñÀ avÀæzÀ wgÀÄ«UÉ PÁgÀt. «©ü£ÀߪÁV eÉÆÃUÀd®¥ÁvÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÁUÀ CZÀÑj¬ÄAzÀ £ÉÆÃqÀĪÀ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ°è d®¥ÁvÀzÀ JvÀÛgÀzÀµÀÄÖ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀÄA©PÉÆArvÀÄÛ. £ÁAiÀÄQ vÀ£Àß ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß ©aÑqÀ®Ä D ¥ÀævÉåPÀ ¸ÀܼÀ Dj¹PÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ Cw gÉÆêÀiÁAZÀPÀ…

F avÀæzÀ°è R¼À£ÁAiÀÄPÀ£À ¥ÁvÀæzÀ “eÁ¤” vÀ£Àß ¦æÃwãÀ »A¸É¬ÄAzÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¥ÀjAiÀÄ£ÀÄß ¤zÉðñÀPÀgÀÄ ZÉ£ÁßV awæ¹zÁÝgÉ. £ÁAiÀÄQUÉ ¨ÉÃgÉ ºÀÄqÀÄUÀ£À eÉÆvÉ ªÀÄzÀĪÉ. »jAiÀÄgÀ £ÀA©PÉ G½¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¥ÀqÉzÀ ¦æÃwãÀ PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ £ÁAiÀÄPÀ.

CAzÀÄPÉÆAqÀAvÉ fêÀ£À £ÀqÉzÀgÉ……….?…CzÀÄ J¯ÉèUÉ «ÄÃjzÀ D¸É…

vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ “zÉêÀzÁ¸ï” JA§ ªÉÆ®zÀ §½ zÀÄBRªÀ£Àß ºÉýPÉƼÀÄîªÀ jÃw, MAzÉÆAzÀÄ ¥ÀzÀzÀ®Æè ¦æÃwPÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ £ÉÆêÀÅ, ¸ÀAPÀl, §zÀÄQÌzÀÝgÀÆ ¸ÀvÀÛAvÉ ªÀwð¸ÀĪÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì, ªÀÄ£ÀµÀå£À£ÀÄß £ÀªÀÄä F avÀæzÀ £ÁAiÀÄPÀ “UÀuÉÃ±ï” vÀªÀÄä CvÀåzÀÄãvÀ C©ü£ÀAiÀÄ¢AzÀ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ºÀÈzÀAiÀÄ ªÀÄÄlÄÖªÀÅzÀgÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÁÝgÉ.

¦æÃw PÀÄgÀÄqÉÆÃ…? ¦æÃw¸ÀĪÀªÀgÀÄ PÀÄgÀÄqÀgÉÆÃ…? ¦æÃw JA§ ¨sÁªÀ£É PÀÄgÀÄqÉÆÃ…?

¦æÃwAiÀÄ°è «ÄA¢gÉÆ ªÀÄ£À¸ÀÄì PÀÄgÀÄqÉÆÃ…?

ªÉÄð£À AiÀiÁªÀ ¥Àæ±ÉßUÀÆ GvÀÛgÀ ¹QÌ®è… DzÀgÉ…w½zÀħAzÀzÀÄÝ…..

¦æÃw ªÀÄzsÀÄgÀ, vÁåUÀ CªÀÄgÀ…

Advertisements

July 18, 2007 - Posted by | Kavanagalu by Kannadigas

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: