Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka,

Kannadigarella ondaagi Kannadavannu ulisona, kalisona and belesona

manassina manasse… somu

manassina manasse…

ªÀÄ£À¹ì£À ªÀÄ£À¸Éì…

ªÀÄ£À¹ì£À D¼À aAvÉUÉ «ÄÃjzÀÄÝ, aAw¸ÀĪÀªÀ¤UÉ «ÄÃjzÀÄÝ, ªÀÄ£À¹ìzÀݪÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå,

M¼Éî ªÀÄ£À¸ÀÄì CxÀªÁ M¼ÉîAiÀÄzÀ£ÀÄß AiÉÆÃa¸ÀĪÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì MAzÀÄPÀqÉAiÀiÁzÀgÉ, J¯ÉÆè PÉ®ªÀÅ ¨sÁj

¨ÉÃqÀªÁzÀzÀÄÝ CxÀªÁ ¸ÀjAiÀÄ®è JA§ÄzÀÄ ºÀÄlÄÖªÀÅzÀÄ ¸ÀºÀd. CAzÀgÉÃ, JgÀqÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì EzÉ JA§

¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ®è , ªÀÄ£À¹ì£À°è JgÀqÀÄ vÀgÀºÀzÀ ¨sÁªÀ£É¬ÄzÉ JAzÀÄ CxÀð.

¤AvÀ¤Ãj£ÀAvÉ AiÉÆÃa¸ÀĪÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì, DzÀgÉà CzÀÄ w½¤ÃgÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ

ªÀÄ°£ÀªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ EzÀÄ MAzÀÄ ªÀUÀðzÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì. vÀÆUÀĪÀ GAiÀiÁå¯ÉAiÀÄ ¥Àj, ºÁUÀÆ C®è »ÃUÀÆ C®è

JAzÀÄ JgÀqÀÆ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß M¦àPÉƼÀîzÉ PÉÆ£ÉUÉ K£ÀÆ ªÀiÁqÀzÉ ¸ÀĪÀÄä£Éß EgÀĪÀÅzÀÄ.

ºÀjAiÀÄĪÀ ¤ÃjUÉ ºÀ®ªÀÅ zÁj, gÀhÄjAiÀiÁV ºÀjzÀgÀÄ ¸ÁPÀÄ ºÉƼÉAiÀiÁUÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀðå

ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ M¼ÉîAiÀÄzÀÝ£ÀÄß AiÉÆÃa¸ÀĪÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì PÀ®à£ÉAiÀÄ C¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶָÀ§ºÀÄzÀÄ.

K¤zÀÄ, §jà ¤ÃgÀÄ, C¯É, ºÉƼÉ, GAiÀiÁå¯É CAwÃgÁ… ¥ÀæwAiÉƧâ£À M¼ÀUÉ vÀ£ÀߣÀÄß vÁ£ÀÄ

JZÀÑj¹PÉƼÀî®Ä M§â ªÀåQÛ EgÀÄvÁÛ£É. CªÀ£Éà ªÀÄ£À¸ÀÄì, F ªÀÄ£À¸ÀÄì ¤ªÀÄä£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀªÀ£ÀÄ,

M¼ÉîzÁjAiÉÄà DUÀ°, CAzÀgÉ K½UÉAiÀÄ zÁj PÀqÉ £ÀqɸÀÄvÁÛ£É, PÉ®ªÉǪÉÄä vÀ¥ÀÅöàªÀiÁqÀĪÀAvÉ

ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÀÄ CªÀ£ÉÃ.

ªÀÄ£À¹ì£À ªÀvÀð£É, CzÀjAzÀ ¤ªÀÄä £ÀqÀªÀ½PÉ, J®èªÀÇ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ªÁvÀªÀtðzÀ,

¸ÉßúÀzÀ, ¦æÃwAiÀÄ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¥Àjt«Ä¸ÀĪÀ PÁgÀt, §®ªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£À¸ÀÄì £ÀªÉÆä¼ÀV£À UɼÉAiÀÄ,

£ÀªÀÄä ¸ÀAvÉÆõÀ, zÀÄ:R J®èªÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì JA§ ¸ÉßûvÀ. M¼ÉîAiÀÄzÀÄ, PÉlÖzÀÄÝ JA§ JgÀqÀÄ

¨sÀªÀ£ÉUÀ¼À MqÀAiÀÄ F ªÀÄ£À¸ÀÄì, CªÀÅUÀ¼À ªÀÄzsÉå dUÀ¼À §AzÁUÀ ¸ÀjAiÀiÁV ¤zsÀðj¹ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV

£ÀqɸÀĪÀªÀ£ÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì.

ªÀÄ£À¹ì£À ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À ¸ÀÆPÀë÷ä, ªÀÄ£À¸ÀÄì ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀĪÀ UÁrAiÀÄ JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ,

M¼ÉîAiÀÄ PÀqÉ zÀ馅 ºÀj¸ÀĪÀÅzÁzÀgÉ JgÀqÀÄ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ, ¸ÀjAiÀiÁzÀ ºÁ¢AiÀÄ°è £ÀqÉAiÀĨÉÃPÁzÀgÉ JgÀqÀÄ

PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ JgÀzÀÄ PÉʬÄUÀ¼ÀÄ. »ÃUÉ, JgÀqÀÄ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ

DzsÁgÀ.

fêÀ£ÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀĪÁUÀ° ªÀÄ£À¹ìUÉ ©r, ªÀÄ£À¸ÀÄì ºÉýzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁr, ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁr PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr. ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß DqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß PÉý. ªÀÄ£À¸ÀÄì ¤ªÀÄä UɼÉAiÀÄ CªÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ

C»vÀPÀgÀªÁzÀzÀÄÝ ªÀiÁqÀ¨ÉÃr, CªÀ¤UÉ EµÀÖ«®èzÀ PÉ®¸À £ÀªÀÄUÀÆ ¨ÉÃqÀ, £ÉÆêÀÅ ªÀiÁqÀzÉ ¸ÉßúÀ G½¹,

¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß UÉ°è…

ªÀÄ£À¹ìzÀÝgÉ £ÀgÀ ªÀÄ£ÀĵÀå,

§AiÀĹ §j ºÀgÀĵÀ,

EgÀ° PÀ» ¸ÀàµÀð,

fêÀ£À eÉãÁUÀ° ¥Àæw ¤«ÄµÀ…

¸ÉÆêÀÄÄ…

Advertisements

July 18, 2007 - Posted by | Kavanagalu by Kannadigas

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: