Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka,

Kannadigarella ondaagi Kannadavannu ulisona, kalisona and belesona

what KUVEMPU said in 1974 about politics – money – corruption

¤dªÁzÀ ¥ÀæeÁ¸ÀvÉÛ JAzÀgÉ C¤¨Áð¢üvÀ EZÁÒ ¸ÁévÀAvÀæ÷å¢AzÀ ¥ÀæeÉUÀ¼ÀÄ DAiÀÄĪÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ªÀåQÛUÀ½AzÀ ¸ÀªÀðgÀ C¨sÀÄåzÀAiÀÄPÁÌV £ÀqÉAiÀÄĪÀ gÁdå¨sÁgÀ. D zÀȶ֬ÄAzÀ £ÉÆÃrzÀgÉ FUÀ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀæeÁ¸ÀvÁÛvÀäPÀ JAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉAiÉÄ?

politics is the last resort of a scoundrel JA¢zÀÝ£ÀAvÉ M§â ¥Á±ÁÑvÀå ªÀĤö.

£ÀªÀÄä EA¢£À gÁdPÁgÀtgÀAUÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÆQÛAiÀÄ£ÀÄß w¢ÝPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ,-Politics is the first resort of a scoundrel JAzÀÄ §zÀ¯Á¬Ä¹!

FUÀ £ÀªÀÄä gÁdQÃAiÀÄ gÀAUÀ ºÉÃUÁVzÉ JAzÀgÉ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀgÀÆ ¸ÀA¨sÁ«vÀgÀÆ ¸ÀĸÀA¸ÀÌöÈvÀgÀÆ AiÀiÁgÀÆ CzÀgÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀĽAiÀÄ®Æ CAdÄvÁÛgÉ. ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ jÃwAiÀÄ£Éß §zÀ¯Á¬Ä¸À¢zÀÝgÉ ªÀiÁ£ÀªÀÄgÁåzÉAiÀÄļÀî AiÀiÁªÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ AiÉÆÃUÀå£ÀÆ CzÀgÀ°è ¥Á®ÄUÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«®è.

ºÀtzÀ ºÉƼɺÀj¹ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÉ®ÄèªÀ AiÀiÁªÀ ªÀåQÛAiÀiÁUÀ° AiÀiÁªÀ ¥ÀPÀëªÁUÀ° ¨sÀæµÁÖZÁgÀPÉÌ §°AiÀiÁUÀzÉ EgÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÉ E®è.

DzÀÝjAzÀ ¨sÀæµÁÖZÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀÄÆð® ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤dªÁzÀ ¥ÀæeÁ¸ÀvÉÛAiÀÄ£ÀÄß gÀQë¸ÀĪÀ EZÉÑ ¤ªÀÄVzÀÝgÉ EA¢£À jÃwAiÀÄ zsÀ£Á²ævÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀzÀÝwAiÀÄ£Éß §zÀ¯Á¬Ä¹ CzÀ£ÀÄß UÀÄuÁ²ævÀªÀ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀ PÀgÀÛªÀå ¤ªÀÄä ºÉUÀ®ªÉÄÃ¯É ©Ã¼ÀÄvÀÛzÉ.

GUÀæ PÁæAw¬ÄAzÀ¯ÁzÀgÀÆ ¤ÃªÀÅ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁwÛ÷éPÀªÀiÁUÀðPÉÌ wgÀÄV¸À¢zÀÝgÉ R¢ÃªÀÄgÀÆ, ZÁjvÀæ»Ã£ÀgÀÆ ¥ÀæeÁ¸ÀvÉÛAiÀÄ ºÀĹºÉ¸Àj£À »AzÉ ¥ÀæZÀÒ£À߸ÀªÁð¢üPÁgÀ £ÀqɸÀÄvÁÛgÉ.

KUVEMPU says at this stage of the game, now we need to resort to serious chaluvali’s and to change system of election !

Advertisements

June 16, 2007 - Posted by | ANKOLA taluk, KUVEMPU

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: