Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka,

Kannadigarella ondaagi Kannadavannu ulisona, kalisona and belesona

kannada :: kavana by Swetha

|| PÀ£ÀßqÀ ||

 

£ÀÄr EzÀÄ a£ÀßzÀ ºÁUÉ §®Ä ZÉAzÀ DrzÀgÉ PÉüÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄwÛ£ÀAvÉ §®Ä CAzÀ

D¬ÄvÉ PÀ£ÀßqÀªÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÄ CµÉÆÖAzÀÄ zÀĨÁj

PÉüÀĪÀÅzÉ PÀrªÉÄ F £ÀqÀÄªÉ ¸ÀÄvÁÛ ªÀÄÄvÁÛ AiÀiÁgÀ ¨ÁAiÀÄ°

 

gÁµÀÖç PÀ« PÀĪÉA¥ÀÅ ºÉýzÀgÀÄ CAzÀÄ

J¯ÁèzÀgÀÄ EgÀÄ JAvÁzÀgÀÄ EgÀÄ JAzÉA¢UÀÄ ¤Ã PÀ£ÀßqÀªÁVgÀÄ

 

¸ÉÆgÀUÀÄwªÀÅzÀÄ PÀ£ÀßqÀ £ÀªÀÄä £Ár£À¯Éè EAzÀÄ

DAUÀè dégÀªÀÅ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ

 

PÀ£ÀßqÀzÀ ¹j ºÀtvÉ KPÉ EAzÀÄ DgÀÄwzÉ?

J®èªÀÅzÀ£ÀÄ PÀ°AiÀÄÄªÉ JA§ vÀªÀPÀzÀ° £ÀªÀÄävÀ£ÀªÉ ªÀÄgÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉ.

PÀ°¬Äj J¯Áè ¨sÁµÉ ªÉÄgÉAiÀÄ° ªÉÆzÀ¯ÁV

PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ £ÀªÉÄä®ègÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ

 

DAUÀè ¨sÁµÉ ¨ÉÃPÀÄ «±ÀézÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄ®Ä

PÉ®¸ÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ EzÀÝgÉ ¸Á®zÉà CzÀÄ

¨É¼ÀUÀÄwgÀ° EgÀ° JAzÉA¢UÀÆ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ QÃwðAiÀÄÄ

 

§qÀvÀ£ÀªÉ EgÀ° ¹jvÀ£ÀªÉ EgÀ°

PÀ£ÀßqÀ vÁ¬Ä £ÀªÀÄäªÀ¼ÀÄ

Advertisements

May 5, 2007 - Posted by | Kavanagalu by Kannadigas

6 Comments »

 1. Bahala Chennagide….!!!

  Comment by Madhu | May 7, 2007 | Reply

 2. very beautifull

  Comment by mamatha | April 28, 2010 | Reply

 3. tumba chennagide.

  Comment by geeta | October 26, 2011 | Reply

 4. tumba arthapurnavagide

  Comment by sushma | November 29, 2011 | Reply

 5. THUMBA ARTAPURNA VAGIDE

  Comment by MALLU | February 21, 2015 | Reply

 6. nimma kavanagulu tumba channag edave kandri na namma janapada v v li nimma kavanagala bagge helltirtini ri niv ennu channag ero kavanagalanna barid kallasi

  Comment by Mallesh | June 24, 2015 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: