Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka,

Kannadigarella ondaagi Kannadavannu ulisona, kalisona and belesona

premada hooovu by swetha

|| ¥ÉæêÀÄzÀ ºÀƪÀÅ ||

 

¥ÉæêÀÄzÀ ºÀƪÀ CgÀ½¹zÉ £À£Àß ¨Á¼À°è

aUÀÄjvÀÄ ºÉƸÀºÉƸÀ D¸É ªÀÄ£ÀzÀ°è

K£ÉãÉÆ D¸É ºÉƸÀ ºÉƸÀ ¨sÁµÉ

PÀ°vÉ £Á ¤£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è ||1||

 

£ÀªÀÄä ªÉÆzÀ® «Ä®£ÀzÀ D PÀët

JAzÉAzÀÆ ªÀÄgÉAiÀÄ£ÀÄ JA¢vÀÄ ªÀÄ£À |

¤¤ßAzÀ PÀAqÉ ¨Á¼À°è ºÉƸÀvÀ£À

JA¢UÀÆ ¤£Àß £Á©qÉ£ÀÄ a£Àß ||2||

 

ºÀÈzÀAiÀÄ «ÃuÉAiÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀÄr¹zÉ

ºÉÆ«ÄävÀÄ ¥ÉæêÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀ C¯É |

¤£Àß PÀtÚ PÁAw¬ÄAzÀ ¨Á¼ÀÄ ¨É¼ÀVvÀÄ

£À£ÀUÁV ¤Ã£ÀÄ vÀAzÉ K£ÉãÉÆ PÀ£À¸ÀÄ ||3||

 

ºÀgÀĵÀzÀ ºÉÆ£À® ¤£Àß ¨Á¼À°è ºÀj¸ÀĪÉ

¦æÃwAiÀÄ ºÉƼɬÄAzÀ ¤£Àß £É£É¸ÀÄªÉ |

¸ÉÆUÀ¸ÁzÀ ªÀiÁvÀ ¤£Àß PÀÆr DqÀĪÉ

vÀÄA©zÀ ªÀÄ£À¢AzÀ ¤£Àß ªÀÄÄzÁÝqÀÄªÉ ||4||

 

Advertisements

May 4, 2007 - Posted by | Kavanagalu by Kannadigas

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: