Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka,

Kannadigarella ondaagi Kannadavannu ulisona, kalisona and belesona

mookamaale by Swetha

||  ªÀÄÆPÀªÀiÁ¯É  ||

 

ªÀÄÆPÀ ªÀiÁ¯ÉAiÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÁQ

£À£Àß »ÃUÉ PÁqÀ¢gÀÄ ¸ÀT

 

MªÉÄäAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄ£À ©aÑ£ÀPÀÄÌ

£À£ÉÆßqÀ£É ¦æÃwAiÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄ

E®è ¸À®èzÀ £É¥ÀªÀ ºÀÆr

J®èªÀÅzÀPÀÆÌ M¯Éè J£ÀߢgÀÄ

 

¯ÉÆÃPÀ PÀAqÀ J®è fêÀ

¦æÃw ªÀÄÆ®¢AzÀ¯É vÁ£É

ºÉÃUÉ ¸ÀAvÉʸÀ° £À£Àß ªÀÄ£ÀªÀ

¤£Àß ¦æÃw ¹UÀzÀ ªÉÄïÉ

 

CvÀÛ EvÀÛ JvÀÛ ¤Ã ºÉÆÃzÀgÀÄ

£ÉgÀ½£ÀAvÉ »AzÉ £Á §gÀĪÉ

MAzÀÄ PÀëtªÀÅ ¤£Àß £Á ©qÀzÉ

£À£Àß ªÀÄ£ÀzÀ°è §aÑ EqÀĪÉ

 

¤£Àß ¦æÃwAiÀÄ £Á£ÀÄ CjªÉ

DzÀgÉÃPÉ ¤Ã CzÀ ºÀÄzÀÄV¸ÀÄwgÀĪÉ

MªÉÄä ¤£Àß ªÀÄ£ÀzÀ ªÀiÁvÀ ºÉüÀÄ

¨sÀAiÀÄªÉ®è ºÉÃUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ £ÉÆÃqÀÄ

Advertisements

May 4, 2007 - Posted by | Kavanagalu by Kannadigas

1 Comment »

  1. ಶ್ವೇತಾರವರೆ ಸರಳವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕವನ.

    ನನಗರಿವಾದಂತೆ ಇದು ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ಕವನ. ಮೊದಲ ಸಾಲುಗಳ ಉಲ್ಲೇಖದ ಮೇರೆಗೆ” ನನ್ನ ಹೀಗೆ ಕಾಡದಿರು ಸಖಿ”. ಆದರೆ ಬರೆದಿರುವುದು ಶ್ವೇತಾ ಎಂಬವರು, ನನಗೆ ಇದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹೆಣ್ಣು ಓರ್ವ ಯುವಕ?!ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವೇದಿಸಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು. ಅಥವಾ ಅದು ಸಖ ಎನ್ನೊ ಬದಲು ಸಖಿ ಎಂದಾಗಿದೆಯೇ? ಅದು ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಕವನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಯಿತು.

    Comment by rachitha | May 6, 2007 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: