Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka,

Kannadigarella ondaagi Kannadavannu ulisona, kalisona and belesona

EKAVI HASSAN APRIL 22nd 2007 meeting report

¢|| PÉ.¦. ¥ÀÇtðZÀAzÀævÉÃd¹é CªÀgÀ PÀ£À¸ÁzÀ PÀĪÉA¥ÀÅ PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸ÀĪÀÅzÉà ªÀiÁgÀÄw vÀAvÁæA±À C©üªÀÈ¢ÞUÁgÀgÀ ªÀÄÆ® GzÉÞñÀªÁVzÉ JAzÀÄ ªÀiÁgÀÄw vÀAvÁæA±À C©üªÀÈ¢ÞUÁgÀgÁzÀ ²æà J¸ï.r. D£ÀAzï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAeÁZÁgï w½¹zÀgÀÄ.

 

          CªÀgÀÄ ¥ÀA¥À ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌøvÀ vÉÃd¹é UÀtPÀ C©üAiÀÄÄPÀÛ (£ÉÆÃA) EªÀgÀ ¸ÀAAiÀÄPÁÛ±ÀæAiÀÄzÀ°è £ÀqÉzÀ E – PÀ« GzsÁÏl£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå¸À¨sÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹ ªÀiÁvÀ£Ár vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀ PÀ£À¸ÁzÀ UÀtPÀzÀ°è C£Àå¨sÁµÉUÀ½AzÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ °¥ÀåAvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÁAvÀgÀ, UÀtPÀzÀ°è zsÀ餬ÄAzÀ ªÀÄÄzÀæt, ªÀÄÄzÀæt¢AzÀ zsÀé¤ , D¦ÖPÀ¯ï PÁågÉPÀÖgï gÉPÀUÉßöÊeÉõÀ£ï, PÀ£ÀßqÀ ªÁåPÀgÀt, C®APÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁ¸ÀUÀ¼À vÀAvÁæA±À, ¨ÉæöÊ¯ï °¦, ¨ÉæöÊ¯ï °¦¬ÄAzÀ PÀ£ÀßqÀ °¦UÉ PÀ£ÀßqÀ °¦¬ÄAzÀ ¨ÉæöÊ¯ï °¦UÉ °¥ÁåAvÀgÀ ¥ÀjªÀvÀðPÀUÀ¼ÀÄ, ¨ÉæöÊ¯ï °¦AiÀÄ°è zsÀ餬ÄAzÀ ªÀÄÄzÀæt, ªÀÄÄzÀæt¢AzÀ zsÀé¤ EªÀÅUÀ¼À vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¹ ¥ÀÇtð ZÀAzÀævÉÃd¹é CªÀgÀ PÀ£À¸À£ÀÄß £À£À¸À£ÁßV ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀgÀÄ.

 

          PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß GzsÁϹzÀ f¯Áè PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvï CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æÃAiÀÄÄvÀ. ºÉZï. ©. gÀªÉÄÃ±ï ªÀiÁvÀ£Ár «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ, ¸ÀĨsÁµï ZÀAzÀæ gÀAvÀºÀ vÁåUÀªÀÄ¬Ä AiÀÄĪÀPÀgÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ »A¢VAvÀ®Æ FUÀ ºÉZÁÑUÀ ¨ÉÃPÁVzÉ JAzÀÄ w½¹ PÀĪÉA¥ÀÅgÀªÀgÀÄ ¤¸ÀUÀðªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ §gÉzÀgÉ vÉÃd¹é ¤¸ÀUÀðzÀ «¸ÀäAiÀĪÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ §gÉzÀgÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ.

 

          E-PÀ« ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ zsÉåÃAiÉÆÃzÉÝñÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÀrzÀ ºÀAiÀiÁvï gÀªÀgÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀ MUÀÆÎr¸ÀÄ«PÉ, PÀ£ÀßqÀ G½«PÉUÁV EgÀĪÀ vÉÆqÀPÀÄUÀ¼À ¤ªÁgÀuÉ, PÀ£ÀßrUÀjV®è ºÉÇÃgÁlzÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÀAWÀzÀ GzÉÝñÀ JAzÀgÀÄ.

 

          ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvï CzsÀåPÀëgÁzÀAvÀºÀ qÁ|| d£ÁzsÀð£ï ªÀiÁvÀ£Ár f¯Áè PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvï ¨sÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¤«Äð¸À®Ä GzÉÝò¸À¯ÁVgÀĪÀ PÀ«PÀmÉÖ ºÁUÀÆ eÁÕ£À¦ÃoÀ ¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀ PÀ£ÀßqÀ PÀ«UÀ¼À ²®àgÀZÀ£ÉUÉ DyðPÀ £ÉgÀªÀ£ÀÄß ªÀAwPÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è  ¸ÀAUÀ滸À®Ä ¸ÀºÀPÀj¸ÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ.

 

          PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è PÀ¯Á«zÀgÁzÀ zÉøÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Á«zÀ, avÀæPÀ¯Á ²PÀëPÀ ºÁUÀÆ ²°à ¸ÀĪÀÄAvï CPÀð¸Á° ºÁUÀÆ ªÀiÁgÀÄw vÀAvÁæA±À C©üªÀÈ¢ÞUÁgÀgÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀÄ¢üÃgï ºÉZï. J¸ï., J¸ï.r. D£ÀAzï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAeÁZÁgï ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. E-PÀ« CzsÀåPÀë ªÀĪÀÄvÉñï CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ.

 

          ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¥ÀA¥À ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌøvÀ vÉÃd¹é C©üAiÀÄÄPÀÛ (£ÉÆÃA) ¸ÀAWÀzÀ UËgÀªÁ CzsÀåPÀëgÁzÀAvÀºÀ J¸ï.PÉ. zÁåªÉÃUËqÀ, CzsÀåPÀëgÁzÀAvÀºÀ J¸ï.r. gÀªÉÄÃ±ï ºÁdjzÀÝgÀÄ. ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 100 d£À ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ.

 

          PÀ« PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä CAzÁdÄ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ.2.50,000=00UÀ¼ÀÄ DUÀÄvÀÛzÉ. vÁªÀÅ zÀAiÀĪÀiÁr F MlÄÖ ºÀtzÀ°è gÀÆ.2,00,000=00UÀ¼À£ÀÄß zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆqÀ¨ÉÃPÁV vÀªÀÄä°è £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ «£ÀAw¹PÉƼÀÄîvÉÛêÉ.

 

          £ÁªÀÅ E- PÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAWÀl£É ªÀiÁqÀ®Ä ºÉZÀÄÑ CªÀPÁ±À PÀ°à¹zÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà PÀ£ÀßqÀ ¥ÀgÀ MAzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß gÁeÁåzsÀåAvÀ ºÁ¸À£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁzÀjAiÀiÁV vÉÆÃj¸À§ºÀÅzÀÄ.

 

          £ÁªÀÅ F jÃw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÀªÀÄä E-PÀ«AiÀÄ §®ªÀ£ÀÄß ºÉaѹPÉƼÀÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QjAiÀÄ ¸Á»wUÀ¼ÀÄ, ¯ÉÃRPÀgÀÄ, PÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀªÀ£ÀUÁgÀjUÉ EzÀÄ ¸ÀÆàwðAiÀÄ MAzÀÄ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ  ªÀiÁzÀj PÀmÉÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÄzÀjAzÀ vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ zÀAiÀĪÀiÁr F ªÉÄÃ¯É PÁt¹zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀAwPÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆlÄÖ PÀ£ÀßqÀPÉÌ, PÀ£ÀßqÀ¥ÀgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ E-PÀ«AiÀÄ §®ªÀzsÀð£ÉUÉ C£ÀÄPÀÆ® PÀ°à¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÁV vÀªÀÄä°è «£ÀAw¹PÉƼÀÄîvÉÛãÉ.

Advertisements

April 25, 2007 - Posted by | EKAVI HASSAN, Sarojini Mahishi Report

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: