Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka,

Kannadigarella ondaagi Kannadavannu ulisona, kalisona and belesona

KUVEMPU KANNADA TANTRAMSHA

PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä CªÀjUÉ,

£ÁªÀÅ F ªÉÆzÀ® ©ÃmÁ ªÀÄvÀÄÛ 1.0 CªÀvÀgÀtÂPÉUÀ¼À°è PÀĪÉA¥ÀÅ PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±ÀzÀ°è 20 nnJ¥sï ¥sÁAmïUÀ¼À£ÀÄß, 20 nnJ¥sï ¨ÁqÀðgï r¸ÉÊ£ïUÀ¼À£ÀÄß, ««zsÀ 4 §UÉAiÀÄ QðªÀÄuÉ «£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÁªÀÅ £ÀqɹzÀ UÁæºÀPÀ ¸À«ÄÃPÉëAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ºÉZÀÄÑ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÀÛzÀÝAvÀºÀ 4 vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß DzsÁgÀªÁVlÄÖPÉÆAqÀÄ D vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À°è ¹zÀÝ¥Àr¹zÀ zÀvÁÛA±ÀªÀ£ÀÄß PÀĪÉA¥ÀÅ PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±ÀPÉÌ ¥ÀjªÀwð¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀjªÀvÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¹zÉݪÀÅ.

ªÀÄÄA¢£À CªÀvÀgÀtÂPÉUÀ¼À£ÀÄß N¥À£ï mÉÊ¥ï AiÀÄƤPÉÆÃqï ¥sÁAmïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄƤªÀ¸Éð¯ï DV §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÀºÀ KPÀgÀÆ¥ÀzÀ QðªÀÄuÉ «£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸À®Ä PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ºÀA¦AiÀÄ°è wêÀiÁð¤¸À¯ÁVvÀÄÛ.

C®èzÉà ¨ÉæöÊ¯ï °¦UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ PÀ£ÀßqÀ¢AzÀ ¨ÉæöÊ¯ï °¦UÉ ¨ÉæöÊ¯ï °¦¬ÄAzÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ ªÀUÁð¬Ä¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀjªÀvÀðPÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¹zÉÝÃªÉ CzÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÉ. ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è ¨ÉæöÊ¯ï °¦UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÀºÀ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß ©ÃmÁ DªÀÈwÛAiÀÄ°è ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

N¥À£ï mÉÊ¥ï AiÀÄƤPÉÆÃqï ¥sÁAmïUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀÅ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ. ««zsÀ 10 §UÉAiÀÄ N¥À£ï mÉÊ¥ï AiÀÄƤPÉÆÃqï ¥sÁAmïUÀ¼À£ÀÄß ºÁ° C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. CzÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ Qð ªÀÄuÉ «£Áå¸ÀzÀ PÉÆÃrAUï ¸ÀºÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ.

ºÁ° ®¨sÀå«gÀĪÀ PÀĪÉA¥ÀÅ PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±À ©ÃmÁ DªÀÈwÛAiÀÄ CAvÀgïeÁ® :-

www.kannadauniversity.org  £À°è ®¨sÀå«zÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁV «£ÀAw¹PÉƼÀÄîvÉÛãÉ.

ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ, vÀªÀÄä «±Áé¹,

J¸ï.r. D£ÀAzï/ªÀÄAeÁZÁgï

Advertisements

April 16, 2007 - Posted by | Govt. of Karnataka - GoK, KANNADA FONTS

3 Comments »

 1. Dude WTF man?
  why are you guys still not using UTF8 ?

  Comment by Naresh Venkteshappa | April 16, 2007 | Reply

 2. I am doing translation of legal documents from ENGLISH to KANNADA.I am finding it difficult to save files in Kannada Nudi font in Unicode. Pl help me if Kuvempu Tantramsha helps in this regard.

  a.venkatesh.
  9535215460
  080-26674219

  Comment by A.VENKATESH | February 12, 2011 | Reply

 3. how to type using kuvempu, help me only junk characters are coming in my word pad.

  Comment by Deepak | July 23, 2014 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: