Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka,

Kannadigarella ondaagi Kannadavannu ulisona, kalisona and belesona

EKAVI HASSAN :: Hoysala :: Meetings :: Join EKAVI

http://hassan.nic.in/
http://www.townofhassan.com/

Hassan (Kannada : ಹಾಸನ) is a district in Karnataka state, India. The district capital is Hassan city. Hassan district was the seat of the Hoysala empire which at its peak ruled large parts of south India from Belur as its early capital and Halebidu as its later capital during the period 1000 – 1334 CE. Today Hassan is primarily known worldwide for its Hoysala architecture and is a veritable treasure trove of about fifty sculptural marvels tucked away in several villages and towns of the district. Hassan is also well known nationally for modern technology.

E KAVI ಈ-ಕವಿ HASSAN – For Kannadigas get together in Local area
http://www.orkut. com/Community. aspx?cmm= 27401470&refresh=1

EKAVI ಈ-ಕವಿ COMMUNITY on ORKUT
http://www.orkut. com/Community. aspx?cmm= 23145031

EKAVI ಈ-ಕವಿ COMMUNITY on YAHOO – 3500 members
Join:: http://groups. yahoo.com/ group/ellaKAVI 

______________________________________________

PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä CªÀjUÉ,

E-PÀ« ¸À¨sÉAiÀÄ §UÉΠ ºÁ¸À£ÀzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀjUÉ, ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀjUÉ, PÉ®ªÀÅ ¤µÁתÀAvÀ ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÀPÀjUÉ w½AiÀÄ¥Àr¹zÉÝêÉ. CªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÆ M¦àPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ : 22-04-2007 gÀAzÀÄ E-PÀ« ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

      ¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸À¨sÉAiÀÄ°è PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ¸ÀAQë¥ÀÛ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß F PÀÆqÀ¯É MzÀV¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÁV ªÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ F ¥ÀæxÀªÀÄ ¸À¨sÉUÉ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ¥ÀæªÀÄÄR ªÀÄÆgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÁV F ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¹PÉƼÀîvÉÛãÉ.

ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ,      vÀªÀÄä «±Áé¹,

                                            J¸ï.r. D£ÀAzï/ªÀÄAeÁZÁgï

                                         ªÀiÁgÀÄw vÀAvÁæA±À C©üªÀÈ¢ÞUÁgÀgÀÄ,

                                     £À.4, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À PÁA¥ÉèPïì,

                                             PÀĪÉA¥ÀÅ£ÀUÀgÀ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ,

ºÁ¸À£À – 573 201.

 99458-66629

____

EKAVI HASSAN meeting on April  22nd, 2007 at 11:00 AM . in HASSAN.

[you can send this info to inform Kannada friends in HASSAN to attend]

Meeting Vilasa / Address

S. D. Anand / Manjaachaar. ,  MARUTHI SOFTWARE DEVELOPERS
No 4, Manjunatha Kalyana Mantapa Complex.,KUVEMPUNAG ARA  MAIN Road., HASSAN 573201

Call for Directions and Confirm.
Manjaachaar:
99458 – 66629, Anand: 94480-52266

Please send email to:
ellakannada@ yahoo.com
anandhassan@ yahoo.com,  


Kannadigas from HASSAN, please tell all of your HASSAN kannadiga friends in HASSAN to attend the meeting on April 22nd 2007.

All Kannadigas, please inform Local HASSAN kannadigas about the EKAVI HASSAN meeting.

___

LOCAL HASSAN DISTRICT KANNADIGAS JOIN all the following three EKAVI Communities.

EKAVI COMMUNITY ge seri


EKAVI Inagurated in 2003, uddeshagalu mattu nadedu banda daari
http://ellakavi. wordpress. com/2007/ 04/08/ekavi- inagurated- in-2003-uddeshag alu-mattu- nadedu-banda- daari/

E KAVI ಈ-ಕವಿ HASSAN – For Kannadigas get together in Local area
http://www.orkut. com/Community. aspx?cmm= 27401470&refresh=1

EKAVI ಈ-ಕವಿ COMMUNITY on ORKUT
http://www.orkut. com/Community. aspx?cmm= 23145031

EKAVI ಈ-ಕವಿ COMMUNITY on YAHOO – 3500 members
Join:: http://groups. yahoo.com/ group/ellaKAVI

Advertisements

April 16, 2007 - Posted by | EKAVI HASSAN, Sarojini Mahishi Report

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: