Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka,

Kannadigarella ondaagi Kannadavannu ulisona, kalisona and belesona

Dr. Kambara Letter on KSD to Hon. Minister Sri. M.P. Prakash dated June 26th 2004

qÁ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀ

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀÄÛ

44,¹j¸ÀA¦UÉ

1£É ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ

§£À±ÀAPÀj ªÀÄÆgÀ£É ºÀAvÀ

£Á®Ì£É ¨ÁèPï

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ – 560085

dÆ£ï 26, 2004

 

²æà JA. ¦. ¥ÀæPÁ±ï

¸À£Áä£Àå PÀAzÁAiÀÄ ¸ÀaªÀgÀÄ

PÀ£ÁlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀ

«zsÁ£À ¸ËzsÀ

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560001

«µÀAiÀÄ : UÀtQÃPÀgÀtzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ »vÁ¸ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß PÁ¥ÁqÀ®Ä ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ PÀæªÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ

ªÀiÁ£ÀågÉÃ,

EA¢£À F PÀA¥ÀÇålgï AiÀÄÄUÀzÀ°è PÀA¥ÀÇålgïUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ C¼ÀªÀrPÉ ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀPÉ JµÀÄÖ CUÀvÀå JA§ÄzÀ£ÀÄß «ªÀj¹ ºÉüÀĪÀ CUÀvÀå«®è. «zÀÄå£Áä£À DqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀtQÃPÀgÀtUÀ¼À ºÉ¸Àj£À°è PÀ£ÀßqÀ ªÀÄƯÉUÀÄA¥ÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ. F CUÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁVAiÉÄà ªÀÄ£ÀUÀAqÀ »A¢£À ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀtQÃPÀgÀtzÀ ºÀ®ªÀÅ ªÀÄd®ÄUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ JA§ ºÉ¸Àj£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£Éß ¥ÀÇtðªÁV £ÉaÑPÉÆArvÀÄÛ. DzÀgÉ F ¢¸ÉAiÀÄ°è J®èªÀÇ ¸ÀjAiÀiÁVAiÉÄà £ÀqÉ¢zÉ J£ÀÄߪÀAw®è. PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ElÖ £ÀA©PÉUÉ zÉÆæúÀ §UÉ¢zÉ.

        PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß vÁAwæPÀªÁV PÀA¥ÀÇålj£À°è §¼À¸ÀĪÀ°è£À ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÁvÀäPÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀjºÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ vÁ£Éà MAzÀÄ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁjPÁ PÀA¥À¤AiÀÄAvÉ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÀßqÀzÀ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀ£ÀÄß ¤gÀÄzÉÆåÃUÀUÉƽ¹zÉ JAzÀÄ DgÉÆÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ §A¢ªÉ. F §UÉÎ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ UÀªÀÄ£À ºÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛUÉ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸ÀĪÀ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä CUÀvÀåªÁzÀ vÁAwæPÀ ¥ÀjtwAiÀiÁUÀ°, ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÁUÀ° EgÀĪÀÅ¢®è JA§ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÀQUÉ §A¢ªÉ. PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛUÉ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ, CAzÀgÉ ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁУÀ E¯ÁSÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀ EªÀÅUÀ¼ÀÄ, ªÀ»¹PÉÆlÖ PÉ®¸ÀPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ EzÀĪÀgÉ«UÀÆ C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ §A¢®è. EzÀPÉÌ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛºÀaÑ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ vÀgÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀå«zÉ.

        ²æà PÉ. ¦. ¥ÀÇtðZÀAzÀæ vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀévÀ: UÀtPÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ°è §¼À¸ÀĪÀ  PÀ£ÀßqÀzÀ SÁåvÀ ¸Á»w, §gɺÀUÁgÀgÁVzÁÝgÉ. CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV UÀtPÀUÀ¼À°è §¼À¸ÀĪÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÀæt ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ°è DUÀÄwÛgÀĪÀ vÁAwæPÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¹PÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÉÄʸÀÆj£À ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À PÉÃA¢æÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ºÀ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹzÁÝgÉ. ¸À¨sÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ   vÀdÐgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»wUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß «ªÀgÀªÁV ZÀað¹ CªÀÅUÀ½UÉ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖªÀiÁrzÁÝgÉ. D ¸À¨sÉAiÀÄ £ÀqÀªÀ½AiÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä CªÀUÁºÀ£ÉUÉ EzÀgÉÆA¢UÉ ®UÀwÛ¹zÉÝãÉ.

J®è PÀ£ÀßqÀ C©üªÀiÁ¤UÀ¼À CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÉâPÉ” “E-KAVI”JA§ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ ¸ÀAZÁ®PÀgÁVgÀĪÀ ²æà «. JA. PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀÄ F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ «±ÉõÀ D¸ÀQÛ ºÉÆA¢zÀÄÝ PÀ£ÀßqÀPÉÌ DVgÀĪÀ C£ÁåAiÀĪÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸À®Ä ºÉÆÃgÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. CªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ J®è PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ½UÀÆ ¸ÀaªÀjUÀÆ E-ªÉÄʯï, ¥ÀvÀæ, ¥sÉÇãï PÀgÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¥ÀQð¹ ªÀiÁ»w ¤Ãr PÉÆÃjPÉ ¸À°è¹ ¸ÀQæAiÀĪÁVzÁÝgÉ. V.M.Kumaraswamy has contacted me personally to take up this issue with Governament of Karnataka.

ªÉÄÃ¯É «ªÀj¹zÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À »£É߯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ UÀtQÃPÀgÀtzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ »vÁ¸ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß PÁ¥ÁqÀ®Ä, ªÀÄÄzÀæt ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±À£À PÉëÃvÀæzÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ vÁAwæPÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¸À®Ä, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀtQÃPÀgÀt PÀÄjvÁzÀ «ZÁgÀUÀ¼À ZÀZÉð ªÀÄvÀÄÛ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ½UÉ MAzÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁzÀ vÁAwæPÀ ¸À®ºÁ ¸ÁÜ¬Ä ¸À«Äw AiÀÄÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀÄlÖzÀ°è JA¢VAvÀ®Æ EAzÀÄ vÀÄA¨Á CUÀvÀå«zÉ JAzÀÄ £Á£ÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÉÛãÉ. EzÀjAzÁV, KPÀ¥ÀQëÃAiÀĪÁV ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß F PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ½UÉ C¤ªÁAiÀÄðªÁV CªÀ®A©¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀ¦à¹, PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄUÀªÀĪÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä CAvÀºÀ vÁAwæPÀ ¸À®ºÁ ¸À«ÄwAiÀÄÄ CUÀvÀå«zÉ. F ¸À«ÄwAiÀÄ°è vÀAvÀæeÁÕ£À ¥ÀjtÂvÀgÀÄ, ¨sÁµÁ ¥ÀjtÂvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÉ JgÀqÀgÀ°èAiÀÄÆ vÀdÕgÁzÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV EgÀ¨ÉÃPÀÄ.

EAvÀºÀ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß DzÀµÀÄÖ ²ÃWÀæªÁV gÀa¹ UÀtPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀzÀ PÉ®¸ÀPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄUÀªÀĪÁV £ÀqÉAiÀÄ®Ä C£ÀĪÀŪÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £Á£ÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄß PÉÆÃgÀÄvÉÛãÉ.

 

ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ,

                                                        vÀªÀÄä «±Áé¹,

 

                                                     (ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀ)

April 25, 2007 Posted by | KAMBARA, MUNDGOD taluk | Leave a comment

Dr. Kambara letter to Govt. of Karnataka dated June 29th 2004

 

 

qÁ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀ

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀÄÛ

44,¹j¸ÀA¦UÉ

1£É ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ

§£À±ÀAPÀj ªÀÄÆgÀ£É ºÀAvÀ

£Á®Ì£É ¨ÁèPï

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ – 560085

dÆ£ï 29, 2004

 

²æà zsÀªÀÄð¹AUï

¸À£Áä£Àå ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ

PÀ£ÁlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀ

«zsÁ£À ¸ËzsÀ

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560001

 

    «µÀAiÀÄ : UÀtQÃPÀgÀtzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ »vÁ¸ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß PÁ¥ÁqÀ®Ä ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ PÀæªÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ

ªÀiÁ£ÀågÉÃ,

EA¢£À F PÀA¥ÀÇålgï AiÀÄÄUÀzÀ°è PÀA¥ÀÇålgïUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ C¼ÀªÀrPÉ ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀPÉ JµÀÄÖ CUÀvÀå JA§ÄzÀ£ÀÄß «ªÀj¹ ºÉüÀĪÀ CUÀvÀå«®è. «zÀÄå£Áä£À DqÀ½vÀ (E-Governance) ªÀÄvÀÄÛ UÀtQÃPÀgÀtUÀ¼À (Computerisation) ºÉ¸Àj£À°è PÀ£ÀßqÀ ªÀÄƯÉUÀÄA¥ÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ. F CUÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁVAiÉÄà ªÀÄ£ÀUÀAqÀ »A¢£À ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀtQÃPÀgÀtzÀ ºÀ®ªÀÅ ªÀÄd®ÄUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ (PÀUÀ¥À) JA§ ºÉ¸Àj£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£Éß ¥ÀÇtðªÁV £ÉaÑPÉÆArvÀÄÛ. DzÀgÉ F ¢¸ÉAiÀÄ°è J®èªÀÇ ¸ÀjAiÀiÁVAiÉÄà £ÀqÉ¢zÉ J£ÀÄߪÀAw®è. PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ElÖ £ÀA©PÉUÉ zÉÆæúÀ §UÉ¢zÉ. CzÀÄ ºÉÃUÉAzÀgÉ-

 1. PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß (¸Á¥sïÖªÉÃgï) ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸ÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜ JAzÀÄ £ÉëĹvÀÄ. PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛUÉ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸ÀĪÀ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä CUÀvÀåªÁzÀ vÁAwæPÀ ¥ÀjtwAiÀiÁUÀ°, ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÁUÀ° E®è.
 2. ²µÀÖvÉUÀ¼À (standardisation) §UÉÎ CUÀvÀå ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀ PÀqÀvÀUÀ¼À (documents) vÀAiÀiÁj, ²µÀÖvÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÉâPÉUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Áæw¤zsÀå, UÀtPÀUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀzÀ C¼ÀªÀrPÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼À vÀAiÀiÁj, EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉÆuÉAiÀiÁV¹PÉƼÀî¨ÉÃQvÀÄÛ. DzÀgÉ PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ EzÀ£Éß®è UÁ½UÉ vÀÆjzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ ²µÀÖvÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §ºÀĪÀÄÄRåªÁV CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÉâPÉUÀ¼À°è (GzÁ: AiÀÄĤPÉÆÃqï PÀ£ï¸ÉÆÃnðAiÀÄA) PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV ¥Àæw¤¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÀjAiÀiÁzÀ ±ÉéÃvÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ C°èUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ, CAvÀgÀeÁ®zÀ (EAlgï£Émï) ªÀÄÆ®PÀ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ZÀZÉðUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ, EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ £ÀqɸÀ¯Éà E®è.
 3. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß vÁAwæPÀªÁV PÀA¥ÀÇålj£À°è §¼À¸ÀĪÀ°è£À ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÁvÀäPÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀjºÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ vÁ£Éà MAzÀÄ vÀAvÁæA±À (¸Á¥sïÖªÉÃgï) vÀAiÀiÁjPÁ PÀA¥À¤AiÀÄAvÉ PÁAiÀÄð¤ªÀð»wÛzÉ.
 4. ºÀ®ªÁgÀÄ SÁ¸ÀV PÀA¥É¤UÀ¼ÀÄ vÀÄA§ ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ vÀAvÁæA±À (¸Á¥sïÖªÉÃgï) vÀAiÀiÁj ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ F J®ègÀ£ÀÄß «±Áé¸ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ CªÀgÀ£ÀÄß C¸ÀàöȱÀågÀAvÉ zÀÆgÀ EnÖzÉ.

 1. ²µÀÖvÉ §UÉÎ vÀÄA§ MvÀÄÛ PÉÆqÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ vÀAiÀiÁj¹ PÉÆlÖ £ÀÄr vÀAvÁæA±ÀzÀ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4£ÉAiÀÄ DªÀÈwÛUÀ¼À°è ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÀtÂÚUÉ ªÀÄAPÀħƢ JgÀa AiÀiÁªÀÅzÉà ²µÀÖvÉUÉ M¼À¥ÀqÀzÀ ¢é¨sÁµÁvÀäPÀ CPÀëgÀ«£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß (bilingual font) ¤ÃrzÉ. F CPÀëgÀ«£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß §¼À¹ zÁR°¹zÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À UÀwAiÉÄãÀÄ?
 2. PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛUÉ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ, CAzÀgÉ ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£À E¯ÁSÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀ EªÀÅUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ vÀAiÀiÁj¹zÀ PÀA¥ÀÇålgï PÀ£ÀßrÃPÀgÀt QæAiÀiÁAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CrAiÀÄ°è ªÀ»¹PÉÆlÖ PÉ®¸ÀPÁAiÀÄðUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ ªÀiÁvÀæ C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ §A¢ªÉ. DzÀgÉ CªÀÅUÀ½UÉ UÀÄtªÀÄlÖ E®è. E£ÀÄß½zÀªÀÅ EzÀĪÀgÉ«UÀÆ C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ §A¢®è. PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛUÉ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁjAiÀÄ ¥Àjtw E®è JA§ÄzÀÄ EzÀjAzÀ ¸Á©ÃvÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ AiÀiÁPÉ EzÀgÀ §UÉÎ ªÀiË£ÀªÀ»¹zÉ? F PÉ®¸ÀUÀ½UÉ JAzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ºÀtzÀ°è JµÀÄÖ ºÀt ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¨ÉÆPÀ̸À¢AzÀ ºÉÆgÀºÉÆÃVzÉ? CzÀgÀ°è JµÀÄÖ ºÀt ¤dªÁV PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛUÉ ¸ÀA¢zÉ? EzÀgÀ°è K£ÁzÀgÀÆ CªÀåªÀºÁgÀ £ÀqÉ¢zÉAiÉÄÃ? EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛºÀZÀѨÉÃPÁVzÉ. ºÁUÀÆ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CrAiÀÄ°è DUÀ¨ÉÃPÁzÀ PÉ®¸ÀPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉƽ¹ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ vÀgÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀå«zÉ.
 3. PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£À E¯ÁSÉUÉ ªÉÃvÀ£À JAzÀ £ËPÀgÀjUÉ ¸ÀA§¼À ¯ÉPÁÌZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß (¸Á¥sïÖªÉÃgï) vÀAiÀiÁj¹PÉÆnÖzÉ. CzÀÄ EgÀĪÁUÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁPÉ CjhÄêÀiï ¥ÉæÃAf ¥sËAqÉñÀ£ï ªÀÄÆ®PÀ E£ÉÆßAzÀÄ CzÉà ªÀiÁzÀjAiÀÄ vÀAvÁæA±À ªÀiÁr¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ? PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À PÉ®¸ÀUÀ½UÉ ªÀÈwÛ¤gÀvÀgÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖ E®è JAzÀÄ EzÀjAzÀ ªÉÃzÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ.
 4. PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÁÜ¥ÀPÀ ºÁUÀÆ DfêÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ¯ÉÆè§âgÁVgÀĪÀ qÁ. AiÀÄÄ. ©. ¥ÀªÀ£Àd CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÆÃUÉÆà JA§ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß (¸Á¥sïÖªÉÃgï) vÀAiÀiÁj¹zÁÝgÉ. EzÀÄ 5jAzÀ 9£É vÀgÀUÀwAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ±Á¯ÁªÀÄPÀ̽UÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è UÀtPÀ PÀæªÀÄ«¢ü gÀZÀ£É (PÀA¥ÀÇålgï ¥ÉÇæÃUÁæ«ÄäAUï) ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁVzÉ. EAvÀºÀ PÉ®¸À £ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À¯Éèà ¥Àæ¥ÀæxÀªÀÄ. F PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÆÃUÉÆêÀÅ PÀ£ÀßqÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ PÀA¥ÀÇålgï PÀ£ÀßrÃPÀgÀt QæAiÀiÁAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è CqÀPÀªÁVzÉ. EzÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ ºÉÆuÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛUÉ ªÀ»¸À¯ÁVvÀÄÛ. qÁ. ¥ÀªÀ£Àd CªÀgÀÄ EzÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀµÀðªÉà PÀ¼É¢zÉ. ¥ÀªÀ£ÀdgÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ F vÀAvÁæA±ÀzÀ ¥ÁævÀåQëPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¤PÀl¥ÀǪÀð CzsÀåPÀëgÁVzÀÝ ¥ÉÇæ. §gÀUÀÆgÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà ºÁUÀÆ FV£À CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà ©. JA. E¢£À§â, ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÁVzÀÝ ²æà «. ¦. §½UÁgÀ, EªÀgÉ®è £ÉÆÃr F vÀAvÁæA±ÀªÀÅ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è PÀ°AiÀÄÄwÛgÀĪÀ ±Á¯ÁªÀÄPÀ̽UÉ ¤dPÀÆÌ vÀÄA§ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ JA§ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÁÝgÉ. DzÀgÉ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ F vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀªÀ£ÀdjAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ¸À°è¹®è. EzÀjAzÁV PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è PÀ°AiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¸Á«gÁgÀÄ ±Á¯ÁªÀÄPÀ̽UÉ £ÀµÀÖªÁVzÉ. ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ AiÀiÁPÉ F §UÉÎ ªÀiË£ÀªÁVzÉ?
 5. ²æà PÉ. ¦. ¥ÀÇtðZÀAzÀæ vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀévÀ: UÀtPÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ°è §¼À¸ÀĪÀ PÀ£ÀßqÀzÀ SÁåvÀ ¸Á»w, §gɺÀUÁgÀgÁVzÁÝgÉ. CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV UÀtPÀUÀ¼À°è §¼À¸ÀĪÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÀæt ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ°è DUÀÄwÛgÀĪÀ vÁAwæPÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¹PÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÉÄʸÀÆj£À ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À PÉÃA¢æÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ºÀ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹzÁÝgÉ. ¸À¨sÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ vÀdÕgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»wUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß «ªÀgÀªÁV ZÀað¹ CªÀÅUÀ½UÉ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖªÀiÁrzÁÝgÉ. F ¸À¨sÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÁzÀ ²æà ²æãÁxÀ ±Á¹Ûç ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ qÁ. ¥ÀArvÁgÁzsÀå CªÀgÀÄ PÀÆqÀ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. DzÀgÉ £À£ÀUÉ ²æà ¥ÀÇtðZÀAzÀæ vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀÄ w½¹zÀAvÉ D ¸À¨sÉAiÀÄ°è JwÛzÀ ºÀ®ªÀÅ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ²æà ²æãÁxÀ ±Á¹ÛçAiÀĪÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ §gÀ°®è. D ¸À¨sÉAiÀÄ £ÀqÀªÀ½AiÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä CªÀUÁºÀ£ÉUÉ EzÀgÉÆA¢UÉ ®UÀwÛ¹zÉÝãÉ.
 6. £ÀÄr vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß N¥À£ï ¸ÉÆøïð ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀjµÀwÛUÉ C£ÉÃPÀ ¨Áj °£ÀPïìì vÀAqÀzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ GvÁì» AiÀÄĪÀ vÀAvÀædÕgÀÄ MvÁ۬ĹzÁÝgÉ. CzÉà jÃwAiÀÄ°è qÁ. ¥ÀªÀ£ÀdgÀªÀgÀÆ ¸ÀºÀ MvÁ۬ĹzÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ £ÀÄrAiÀÄÄ N¥À£ï¸ÉÆøïð DUÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀåªÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß AiÀiÁPÉ N¥À£ï¸ÉÆøïð DV ªÀiÁqÀÄwÛ®è? ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ £ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ PÉÆlÖzÀÄÝ, ¥ÀjµÀvÀÄÛ. CzÀPÁÌV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÉ. ¸ÁªÀðf¤PÀ ºÀt¢AzÀ vÀAiÀiÁgÁzÀ `£ÀÄr’ N¥À£ï¸ÉÆøïð ªÀiÁqÀ®Ä PÀUÀ¥ÀªÉà ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ EqÀ¨ÉÃPÀÄ. F §UÉÎ AiÀiÁPÉ PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ¸À®ºÉ ¤Ãr®è?
 7. F J®è PÁgÀtUÀ½AzÁV PÀA¥ÀÇålgïUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ C¼ÀªÀrPÉ ªÀÄvÀÄÛ §¼À¸ÀÄ«PÉ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼ÀµÀÄÖ »AzÉ ©¢ÝzÉ.

J®è PÀ£ÀßqÀ C©üªÀiÁ¤UÀ¼À CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÉâPÉ(E-KAVI, F-PÀ«) JA§ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ ¸ÀAZÁ®PÀgÁVgÀĪÀ ²æà «. JA. PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀÄ F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ «±ÉõÀ D¸ÀQÛ ºÉÆA¢zÀÄÝ PÀ£ÀßqÀPÉÌ DVgÀĪÀ C£ÁåAiÀĪÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸À®Ä ºÉÆÃgÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. CªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ J®è PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ½UÀÆ ¸ÀaªÀjUÀÆ E-ªÉÄʯï, ¥ÀvÀæ, ¥sÉÇãï PÀgÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¥ÀQð¹ ªÀiÁ»w ¤Ãr PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ¤AzÁV PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ DUÀÄwÛgÀĪÀ C£ÁåAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀĪÀAvÉ PÉÆÃjPÉ ¸À°è¹zÁÝgÉ. ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ AiÀiÁPÉ EzÀgÀ §UÉÎ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîwÛ®è?

ªÉÄÃ¯É «ªÀj¹zÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À »£É߯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ UÀtQÃPÀgÀtzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ »vÁ¸ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß PÁ¥ÁqÀ®Ä, ªÀÄÄzÀæt ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±À£À PÉëÃvÀæzÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ vÁAwæPÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¸À®Ä, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀtQÃPÀgÀt PÀÄjvÁzÀ «ZÁgÀUÀ¼À ZÀZÉð ªÀÄvÀÄÛ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ½UÉ MAzÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁzÀ vÁAwæPÀ ¸À®ºÁ ¸ÁÜ¬Ä ¸À«Äw AiÀÄÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀÄlÖzÀ°è JA¢VAvÀ®Æ EAzÀÄ vÀÄA¨Á CUÀvÀå«zÉ JAzÀÄ £Á£ÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÉÛãÉ. EzÀjAzÁV, KPÀ¥ÀQëÃAiÀĪÁV ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß F PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ½UÉ C¤ªÁAiÀÄðªÁV CªÀ®A©¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀ¦à¹, PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄUÀªÀĪÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä CAvÀºÀ vÁAwæPÀ ¸À®ºÁ ¸À«ÄwAiÀÄÄ CUÀvÀå«zÉ. F ¸À«ÄwAiÀÄ°è vÀAvÀæeÁÕ£À ¥ÀjtÂvÀgÀÄ, ¨sÁµÁ ¥ÀjtÂvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÉ JgÀqÀgÀ°èAiÀÄÆ vÀdÕgÁzÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV EgÀ¨ÉÃPÀÄ.

EAvÀºÀ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß DzÀµÀÄÖ ²ÃWÀæªÁV gÀa¹ UÀtPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀzÀ PÉ®¸ÀPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄUÀªÀĪÁV £ÀqÉAiÀÄ®Ä C£ÀĪÀŪÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £Á£ÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄß PÉÆÃgÀÄvÉÛãÉ.

ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ,

vÀªÀÄä «±Áé¹,

(ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀ)

April 25, 2007 Posted by | KAMBARA, MUNDGOD taluk | Leave a comment

EKAVI HASSAN APRIL 22nd 2007 meeting report

¢|| PÉ.¦. ¥ÀÇtðZÀAzÀævÉÃd¹é CªÀgÀ PÀ£À¸ÁzÀ PÀĪÉA¥ÀÅ PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸ÀĪÀÅzÉà ªÀiÁgÀÄw vÀAvÁæA±À C©üªÀÈ¢ÞUÁgÀgÀ ªÀÄÆ® GzÉÞñÀªÁVzÉ JAzÀÄ ªÀiÁgÀÄw vÀAvÁæA±À C©üªÀÈ¢ÞUÁgÀgÁzÀ ²æà J¸ï.r. D£ÀAzï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAeÁZÁgï w½¹zÀgÀÄ.

 

          CªÀgÀÄ ¥ÀA¥À ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌøvÀ vÉÃd¹é UÀtPÀ C©üAiÀÄÄPÀÛ (£ÉÆÃA) EªÀgÀ ¸ÀAAiÀÄPÁÛ±ÀæAiÀÄzÀ°è £ÀqÉzÀ E – PÀ« GzsÁÏl£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå¸À¨sÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹ ªÀiÁvÀ£Ár vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀ PÀ£À¸ÁzÀ UÀtPÀzÀ°è C£Àå¨sÁµÉUÀ½AzÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ °¥ÀåAvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÁAvÀgÀ, UÀtPÀzÀ°è zsÀ餬ÄAzÀ ªÀÄÄzÀæt, ªÀÄÄzÀæt¢AzÀ zsÀé¤ , D¦ÖPÀ¯ï PÁågÉPÀÖgï gÉPÀUÉßöÊeÉõÀ£ï, PÀ£ÀßqÀ ªÁåPÀgÀt, C®APÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁ¸ÀUÀ¼À vÀAvÁæA±À, ¨ÉæöÊ¯ï °¦, ¨ÉæöÊ¯ï °¦¬ÄAzÀ PÀ£ÀßqÀ °¦UÉ PÀ£ÀßqÀ °¦¬ÄAzÀ ¨ÉæöÊ¯ï °¦UÉ °¥ÁåAvÀgÀ ¥ÀjªÀvÀðPÀUÀ¼ÀÄ, ¨ÉæöÊ¯ï °¦AiÀÄ°è zsÀ餬ÄAzÀ ªÀÄÄzÀæt, ªÀÄÄzÀæt¢AzÀ zsÀé¤ EªÀÅUÀ¼À vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¹ ¥ÀÇtð ZÀAzÀævÉÃd¹é CªÀgÀ PÀ£À¸À£ÀÄß £À£À¸À£ÁßV ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀgÀÄ.

 

          PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß GzsÁϹzÀ f¯Áè PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvï CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æÃAiÀÄÄvÀ. ºÉZï. ©. gÀªÉÄÃ±ï ªÀiÁvÀ£Ár «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ, ¸ÀĨsÁµï ZÀAzÀæ gÀAvÀºÀ vÁåUÀªÀÄ¬Ä AiÀÄĪÀPÀgÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ »A¢VAvÀ®Æ FUÀ ºÉZÁÑUÀ ¨ÉÃPÁVzÉ JAzÀÄ w½¹ PÀĪÉA¥ÀÅgÀªÀgÀÄ ¤¸ÀUÀðªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ §gÉzÀgÉ vÉÃd¹é ¤¸ÀUÀðzÀ «¸ÀäAiÀĪÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ §gÉzÀgÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ.

 

          E-PÀ« ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ zsÉåÃAiÉÆÃzÉÝñÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÀrzÀ ºÀAiÀiÁvï gÀªÀgÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀ MUÀÆÎr¸ÀÄ«PÉ, PÀ£ÀßqÀ G½«PÉUÁV EgÀĪÀ vÉÆqÀPÀÄUÀ¼À ¤ªÁgÀuÉ, PÀ£ÀßrUÀjV®è ºÉÇÃgÁlzÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÀAWÀzÀ GzÉÝñÀ JAzÀgÀÄ.

 

          ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvï CzsÀåPÀëgÁzÀAvÀºÀ qÁ|| d£ÁzsÀð£ï ªÀiÁvÀ£Ár f¯Áè PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvï ¨sÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¤«Äð¸À®Ä GzÉÝò¸À¯ÁVgÀĪÀ PÀ«PÀmÉÖ ºÁUÀÆ eÁÕ£À¦ÃoÀ ¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀ PÀ£ÀßqÀ PÀ«UÀ¼À ²®àgÀZÀ£ÉUÉ DyðPÀ £ÉgÀªÀ£ÀÄß ªÀAwPÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è  ¸ÀAUÀ滸À®Ä ¸ÀºÀPÀj¸ÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ.

 

          PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è PÀ¯Á«zÀgÁzÀ zÉøÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Á«zÀ, avÀæPÀ¯Á ²PÀëPÀ ºÁUÀÆ ²°à ¸ÀĪÀÄAvï CPÀð¸Á° ºÁUÀÆ ªÀiÁgÀÄw vÀAvÁæA±À C©üªÀÈ¢ÞUÁgÀgÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀÄ¢üÃgï ºÉZï. J¸ï., J¸ï.r. D£ÀAzï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAeÁZÁgï ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. E-PÀ« CzsÀåPÀë ªÀĪÀÄvÉñï CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ.

 

          ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¥ÀA¥À ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌøvÀ vÉÃd¹é C©üAiÀÄÄPÀÛ (£ÉÆÃA) ¸ÀAWÀzÀ UËgÀªÁ CzsÀåPÀëgÁzÀAvÀºÀ J¸ï.PÉ. zÁåªÉÃUËqÀ, CzsÀåPÀëgÁzÀAvÀºÀ J¸ï.r. gÀªÉÄÃ±ï ºÁdjzÀÝgÀÄ. ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 100 d£À ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ.

 

          PÀ« PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä CAzÁdÄ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ.2.50,000=00UÀ¼ÀÄ DUÀÄvÀÛzÉ. vÁªÀÅ zÀAiÀĪÀiÁr F MlÄÖ ºÀtzÀ°è gÀÆ.2,00,000=00UÀ¼À£ÀÄß zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆqÀ¨ÉÃPÁV vÀªÀÄä°è £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ «£ÀAw¹PÉƼÀÄîvÉÛêÉ.

 

          £ÁªÀÅ E- PÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAWÀl£É ªÀiÁqÀ®Ä ºÉZÀÄÑ CªÀPÁ±À PÀ°à¹zÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà PÀ£ÀßqÀ ¥ÀgÀ MAzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß gÁeÁåzsÀåAvÀ ºÁ¸À£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁzÀjAiÀiÁV vÉÆÃj¸À§ºÀÅzÀÄ.

 

          £ÁªÀÅ F jÃw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÀªÀÄä E-PÀ«AiÀÄ §®ªÀ£ÀÄß ºÉaѹPÉƼÀÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QjAiÀÄ ¸Á»wUÀ¼ÀÄ, ¯ÉÃRPÀgÀÄ, PÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀªÀ£ÀUÁgÀjUÉ EzÀÄ ¸ÀÆàwðAiÀÄ MAzÀÄ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ  ªÀiÁzÀj PÀmÉÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÄzÀjAzÀ vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ zÀAiÀĪÀiÁr F ªÉÄÃ¯É PÁt¹zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀAwPÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆlÄÖ PÀ£ÀßqÀPÉÌ, PÀ£ÀßqÀ¥ÀgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ E-PÀ«AiÀÄ §®ªÀzsÀð£ÉUÉ C£ÀÄPÀÆ® PÀ°à¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÁV vÀªÀÄä°è «£ÀAw¹PÉƼÀÄîvÉÛãÉ.

April 25, 2007 Posted by | EKAVI HASSAN, Sarojini Mahishi Report | Leave a comment

ನಾವು ಬಿಟ್ಟರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡದ ಜಾತಿ

ನಾವು ಬಿಟ್ಟರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡದ ಜಾತಿ

ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ

ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅದು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿರುವ ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯನದಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಗೊಂದಲಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಜಾತೀಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಆಂದೋಳನವೇ? ಭಾರತದ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಆಂದೋಲದ ಭಾಗವೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಜಿ. ಹಾವನೂರ್ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಷಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗಳು ಶಾಶ್ವತ, ಇವು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಿರುವವರೆಗೂ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಜಾತಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬಲ್ಲವರಾರು? ಅದನ್ನು ಹಾವನೂರರೂ ಹೇಳಲಾರರು. ಆದರೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾವನೂರರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಧೋರಣೆ ಮಾತ್ರ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾದುದು. ಮೀಸಲಾತಿಯ ಮೂಲ ಆಶಯಗಳಲ್ಲೇ ಗೊಂದಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದರ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆಂದು ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕೆಲವು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳೂ ಈ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಮೀಸಲಾತಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜಾತೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಶುರುವಾದುವು. ಅಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಾದ್ಯಂತ ಚದುರಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿಯೂ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮತಮಗೆ ಒಂದು ಮಠವನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬ ಜಗದ್ಗುರುವನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸತೊಡಗಿದವು. ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳೊಳಗೇ ಉಪ ಪಂಗಡಗಳೇರ್ಪಟ್ಟು ಅವು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸತೊಡಗಿದವು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತ ಕೋಮಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ಇದರೊಡನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಕೆಳ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಮೂಲವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನೂರಾರು ಹೊಸಹೊಸ ವೃತ್ತಿಯ ಸಮುದಾಯಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಾವೇ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಜಾತಿಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದವು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗಳವರೂ ತಾವು ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕೇಳುತ್ತಾ ಹಿಂದುಳಿಯಲು ಪೈಪೋಟಿ ಆರಂಭಿಸಿದವು. ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ಉದ್ಭವವಾದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾನು ಅನಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕೆಂಬುದೂ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅರ್ಥವೇನು? ಇದು ಮೀಸಲಾತಿಯ ಉದ್ದೇಶವೇ? ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಹಾವನೂರರ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಶಯದಂತೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾತಿಗಳನ್ನೂ ಜಾತೀಯತೆಯನ್ನೂ ಪೋಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಆಂದೋಳನದಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಕರ್ತೃ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಇದಲ್ಲವೆಂದು ನನ್ನ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ. ಜಾತ್ಯತೀತ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದುದು. ಜಾತೀಯ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಜಾತಿಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಗುರುತಿಸಿ ಮೇಲೆತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅವರು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದರು. ಮೀಸಲಾತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಭಾರತವನ್ನು ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಹೊರತು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ಜಾತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ರೂಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದಂತೂ ಅಲ್ಲ. ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯಂಥ ಘಟನೆಗಳ ಘೋರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೇ ಇರುವಾಗ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳು ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿತ್ತೆಂದು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು.

ಮೀಸಲಾತಿಯ ಪೂರ್ವೋದ್ದೇಶ ಇದೆಂದು ಒಪ್ಪುವುದಾದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಐದು ದಶಕಗಳಿಂದ ಇರುವ ಮೀಸಲಾತಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶೋತ್ತರಗಳ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವಾದವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಜಾತಿಗಳನ್ನೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜಾತಿಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಮಾಜದತ್ತ ಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.

ನಾನು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವೆಂದು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತಲೂ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದುಳಿದ ಮೀಸಲಾತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಸರ್ವಥಾ ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತರುವುದರಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದೇ ಈಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ.

ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಕರ್ತೃಗಳ ಮೂಲೋದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಿತು? ಕಳೆದ ಐದು ದಶಕಗಳ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜಾತೀಯತೆ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುವುದರ ಬದಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಗಿಯಾಗುತ್ತಾ ಉಲ್ಭಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದುದೇಕೆ?

ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಕರ್ತೃಗಳಾದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಲೋಹಿಯಾ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮೊದಲಾದವರ ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ತಪ್ಪಾದವೆಂದು ಕಳೆದ ಐದು ದಶಕಗಳ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದರೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇವರೆಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದ ಕೆಳ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮೇಲೆತ್ತಿದರೆ ಅಂದರೆ ಜಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ಸಮಾನತೆಯನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಜಾತೀಯ ಸಂಕೋಲೆಗಳು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಸಡಿಲಾಗುತ್ತಾ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಮೂಲ ಸಮಾಜ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವರ್ಗಮೂಲ ಸಮಾಜವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿದರು. ಇವರೆಲ್ಲರ ತಾತ್ವಿಕ ನಿಲುವಿಗೆ ಆ ಕಾಲದ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೇಲೇ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದ ಡೈಲಕ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸಂ ಕೂಡಾ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು. ಅವರು ಜಾತಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾನತೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಲೂ ಅವು ತಮ್ಮ ವರ್ಣ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಶೀಲವಾದ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಜಾತಿಗಳು ಸಡಿಲಾಗುತ್ತಾ ಜಾತಿಗಳ ನಡುವಣ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಒಂದರೊಳಗೊಂದು ವಿಲೀನವಾಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ಇದು ತಂತಾನೇ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರವಾದುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಲ್ಪಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಅವರ ಈ ನಿಲುವು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಜಾತಿಯ ವಜ್ರಮುಷ್ಠಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ ಸಡಿಲಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಜ. ಜಾತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದರೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಹಸ್ರಾರು ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ವಿವಾಹವಾಗತೊಡಗಿದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಜಾತಿಯ ಸಂಕೋಲೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ, ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಯುವಜನರಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ಮುಂದೇನು? ಎನ್ನುವುದು. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಕರ್ತೃಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಪ್ಪಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತೇ ಹೊರತು ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತರಾದವರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅನುಸರಿಸಲು ಯಾವ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನೂ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ವಿವಾಹವಾದವರಿಗೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಉಳಿದಿರುವುದು ಒಂದೇ ದಾರಿ. ತಮ್ಮ ಗಂಡನ/ತಂದೆಯ ಜಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ವೈರುದ್ಧ್ಯದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಭಾರತದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಆಂದೋಲನ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಮತಾಂತರ ಆಂದೋಲನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನೂ ಸಮಾಜವನ್ನೂ ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ವಿವಾಹವಾದ ತರುಣ ತರುಣಿಯರು ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಲ್ಲದ ತ್ರಿಶಂಕುಗಳಾಗಿ ಅನಾಥರಾಗಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಯಿತು.

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅರಿವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನೂ, ಅದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಮೇಲೂ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದಾರೂ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದ್ದುದರಿಂದಲೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು. ಇದರಿಂದ ತಮಗಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡರೇ ಹೊರತು ಜಾತ್ಯತೀತ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಧರ್ಮವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬದಲಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಬದಲಿಯೆಂದರೆ ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ’ ಮಾತ್ರ.

ಇವತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ವಿವಾಹವಾದ ಜಾತ್ಯತೀತರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ’ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡವಾಗಿದೆ. ಜಾತಿಯಿಂದ ದೊರಕುವ ಸವಲತ್ತುಗಳ ರುಚಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗಳೂ ಇದನ್ನು ಉಗ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತವೆ. ಈಗಿರುವ ಒಂದೇ ದಾರಿಯೆಂದರೆ ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿ, ಇಷ್ಟವಿದ್ದವರು ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದು. ಜಾತೀಯತೆಯ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ದೂರಾಗಲು ಹಂಬಲಿಸುವ ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳಿಗಾದರೂ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡುವುದು.

ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಂಥ ಗುರುತರ ಹೊಣೆ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರವೊಂದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಶಾಶ್ವತ ಆಯೋಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ದೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಆಯೋಗ ತನ್ನ ಪರಿಮಿತಿಯೊಳಗೇ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ವಿವಾಹವಾದವರನ್ನು ಜಾತ್ಯತೀತ ಗುಂಪೆಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಂಚವಾದರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿಯಾದರೂ ಇದು ‘ಐಚ್ಛಿಕ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ’ಯೊಂದನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ದತ್ತವಾಗಿ ಕೊಡಲು ಒತ್ತಡವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಗ ಇಡುವ ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿ ಪುನರ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕಾದ್ಯಂತ ಅಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಚದುರಿರುವ ಈ ಜಾತ್ಯತೀತರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನೂ ಹೊಸ ಹುರುಪನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಸಮ್ಮತಿ ದೊರಕಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

April 22, 2007 Posted by | Articles | 1 Comment

EKAVI meetings in Different Districts

EKAVI TUMKUR meeting on SUNDAY April 22nd, 2007 at 11:00 AM . in TUMKUR.
[you can send this info to inform Kannada friends in TUMKUR to attend]

CORRECT PHONE NUMBER for PRUTHVI is 9242451117

Meeting Vilasa / Address
Pruthvi, Room Number 14, Interns Hostel, SSMC, TUMKUR

PLEASE Call PRUTHVI andCONFIRM.
If more people respond we can change the location of meeting.

Call PRUTHVI for Directions and Confirm: 9242451117
Please send email to: pruthviheg@gmail.com , ellakannada@yahoo.com ,

Kannadigas from TUMKUR, please tell all of your TUMKUR kannadiga friends in TUMKUR to attend the meeting on SUNDAY, April 22nd 2007.
All Kannadigas, please inform Local TUMKUR kannadigas about the EKAVI TUMKUR meeting.
___

EKAVI HASSAN meeting on April  22nd, 2007 at 11:00 AM . in HASSAN.

[you can send this info to inform Kannada friends in HASSAN to attend]

Meeting Vilasa / Address

S. D. Anand / Manjaachaar.,  MARUTHI SOFTWARE DEVELOPERS
No 4, Manjunatha Kalyana Mantapa Complex.,KUVEMPUNAGARA  MAIN Road., HASSAN 573201


Call for Directions and Confirm.
Manjaachaar: 99458 – 66629, Anand: 94480-52266
Please send email to: ellakannada@yahoo.com
anandhassan@yahoo.com,  


Kannadigas from HASSAN, please tell all of your HASSAN kannadiga friends in HASSAN to attend the meeting on April 22nd 2007.

All Kannadigas, please inform Local HASSAN kannadigas about the EKAVI HASSAN meeting.

___

______________________________________________________
EKAVI UDUPI meeting on April 15th, 2007 at 10:30 AM. in UDUPI.

[you can send this info to inform Kannada friends in UDUPI to attend]

Meeting Vilasa / Address

HINDU HIRIYA PRATHAMIKA SCHOOL, NEAR LITTLE FLOWER CHURCH, KEMMANU POST, UDUPI TALUK & DISTRICT,

 

Sandhya Sana phone no: 93414-71537, Call for Directions and Confirm.
Please send email to: ellakannada@yahoo.com,
sana.hamsa@gmail.com,


Kannadigas from UDUPI, please tell all of your UDUPI kannadiga friends in UDUPI to attend the meeting on April 15th 2007.

All Kannadigas, please inform Local UDUPI kannadigas about the EKAVI UDUPI meeting.

__________________________________________________________________________
EKAVI DAVANGERE meeting on April 15th, 2007 at 3 PM. in DAVANGERE.

[ You all can send this info to Inform Kannada friends in DAVANGERE District ]


Meeting Vilasa / Address [ R. Manasa’s House Address]

Rudramuniyappa. R,,, #560/18,”Shrusti” , Shivakumarswamy Extension, 2nd stage,

 Anjenaya Temple Road, Davangere.

 

Manasa. R’s House –   Phone No:08192-262977,  Call for Directions and Confirm.

Call EKAVI DAVANGERE Committee, VIDYA and confirm: 99869  – 11949

Kannadigas from Davangere District, Please tell all of your KANNADIGA friends to attend the EKAVI DAVANGERE meeting on APRIL 15th 2007.
Please send confirm email to:
ellakannada@ yahoo.com, vidyasrampur@ yahoo.co. in, r.manasa.r@gmail. com,


All Kannadigas, please inform Local DAVANGERE kannadigas about the EKAVI DAVANAGERE meeting.
_______________________________________________

 EKAVI UTTARA KANNADA meeting on March 25th 2007 at 5:00 PM in Honnavar

I want to make the announcement now to EKAVI and EKAVI UTTARA KANNADA.

JOIN EKAVI :: EKAVI ಈ-ಕವಿ UTTARA KANNADA
http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=27356203&refresh=1

 

eKAVI and ellaKAVI

http://picasaweb.google.com/vmkumaraswamy/EKAVIAndEllaKAVI

 

V. M. Kumaraswamy

http://picasaweb.google.com/vmkumaraswamy/VMKAlbum?authkey=4yt8bTr3RYc

MEETING Place:

Home of Dr. Shirapada Shetty
Sunada, Prabatnagar
Honnavar
Karnataka, 581334, INDIA

Phone: 08387 – 221258

Date: March 25th 2007


Time: 5:00 PM

Please respond by phone to: 08387 – 221258

Email to: vmkumaraswamy@gmail.com

____________________________________________

EKAVI MANDYA Meeting information., MARCH 24th 2007

From:

Manjunath MP s/o Puttaswamy,, Mandya City-571403.

“Mandya eKavi Kannadigara Balaga” dha meeting 24-03-2007 randhu Manjunath MP yavara manneyalli ,  samaya madhyana yeradu gante yalli nadithu.

Haajaraada Sadasyaru….

1. Manjunath MP            2. Vijay Kumar MS         3. Naveen Kumar HT      

4. Madhu NA                5. Santhosh Kumar KB      6. Anil Kumar GV           

Meeting na Vivaragalu mattu sadasyaralli moodidha prashnegalu:-

1. Modhalane bari meeting seridharinda, Senadhipathi illada sene namma-dagabaradendhu Manjunath MP mattu Vijay Kumar MS ravaranu meeting Incharge Agi madalahithu..

2. Nanthara mathu kathe pra-ramba wahithu…

 “Meeting nalli moodibandha prasnegalu”

3. “Mandya eKavi Kannadigara balaga” registration aagidhe ya?

4. Bank Account yenadru madisabeka (registration agilla andre bekaguthe alwa adake) ?


“Meeting nalli moodibandha Salayegalu

5. Mandya eKavi ge serabekadre orkut nallo, yahoo nallo group ge serabeku.

Adakke Mandya eKavi ya ondhu letter pad thara arjigalanna maadi namma sadasyaru gala maahithi yanna iduvudhu.

Idhu Mandya eKavi ya Kannadigara Sangatanege upayoga aaguthe antha…

 

 

Dhanyawadagalu,

      MPM

[MP Manjunath]

____________________________________________________________________

There is EKAVI meeting on April 8th, 2007 at 4 PM. in Bangalore. [you can send this info to Kannada friends in Bangalore]

Vilasa/Address : 12, SUMERU, Sir M. N. Krishna Rao Rd. Basavangudi, Bangalore 56004.

Mr. Vikram Simha House – (080) 2656 5058 / 98860 – 20774,  Call for Directions and Confirm.

You can also call: ABHI Ganesh, Secretary , EKAVI TRUST – 99860-33321

__________________________________________________________________

EKAVI MEETING  Minutes of MARCH 11th, 2007  

Meeting started at 4:15 and went on till 6 pm, initially started of with the introduction of new members.

 

After getting to know each other various issues were discussed.

 

Mr. Veeresh Bellur and Shri N. Vikramsimha spoke about “Mahithi Hakku Adhyayana Kendra”, and using RTI Act how it can be used by all to bring in TRANSPARENCY in Govt.

 

Later Mr. Abhi Ganesh, Secretary of EKAVI TRUST, introduced EKAVI in brief.  

 

Next there was small presentation by Mr. Sumuka EKAVI Convenor of Prachara Committee about the works carried out by EKAVI.

 

Also major topic of discussion was Kaveri  Issue. Members discussed the causes, effects and solution path for  “Kaveri issue”.Task assigned to all members was to collect as much as information possible about “Kaveri issue”. i,e 18 years of Kaveri case History in supreme court.

 

All members decided to collect all information related to KAVERI Issues before the next meeting.

 

With all these information further actions will be planned in our next meeting on 8th April 2007.

 

List of members attended are:

 

1. Vikramasimha

2. Veeresh Bellur

3. Sumukha

4. Abhinash Ganesh

5. Nagendra Bharadhwaj

6. Amar MuniRaj

7. Mangala(spoorthi)

8. Sumithra T.V

9. Yateesh Kumar

10. Harsha

11. Sandeep Kumar

12. Vinodh M.B

13. Ram prasad

14. Prashanth

15. Ravikanth

16. Dinesh

17. Sharath

18. Ashwin Lakshminarayan

 

 

Mr. Madhusudhan Narayan and Mr. Vasista Jaganath showed up late after the meeting.

 

 

Thanks and regards,

Sumithra

EKAVI  Bangalore

________________________

April 22, 2007 Posted by | EKAVI, EKAVI BIJAPUR | Leave a comment

EKAVI TUMKUR meeting on SUNDAY April 22nd, 2007 at 11:00 AM . in TUMKUR.

EKAVI TUMKUR meeting on SUNDAY April  22nd, 2007 at 11:00 AM . in TUMKUR.

[you can send this info to inform Kannada friends in TUMKUR to attend]

Meeting Vilasa / Address

Pruthvi, Room Number 14, Interns Hostel, SSMC, TUMKUR


PLEASE
Call PRUTHVI andCONFIRM.

If more people respond we can change the location of meeting.

Call PRUTHVI for Directions and Confirm: 92424-5117  Please send email to:   pruthviheg@gmail.com ellakannada@yahoo.com ,


Kannadigas from TUMKUR, please tell all of your TUMKUR kannadiga friends in TUMKUR to attend the meeting on SUNDAY, April 22nd 2007.

All Kannadigas, please inform Local TUMKUR kannadigas about the EKAVI TUMKUR meeting.

___
LOCAL TUMKUR DISTRICT KANNADIGAS JOIN all the following three EKAVI Communities.
EKAVI COMMUNITY ge seri
EKAVI Inagurated in 2003, uddeshagalu mattu nadedu banda daari
https://ellakavi.wordpress.com /2007/04/08/ekavi-inagurated -in-2003-uddeshagalu-mattu -nadedu-banda-daari/
EKAVI Website: www.ekavi.org  EKAVI Blog:  https://ellakavi.wordpress.com


EKAVI ಈಕವಿ TUMKUR- For Kannadigas get together in Local area

http://www.orkut.com/Community .aspx?cmm=27149138&refresh=1

EKAVI ಈ-ಕವಿ COMMUNITY on ORKUT
http://www.orkut.com/Community .aspx?cmm=23145031
EKAVI ಈ-ಕವಿ COMMUNITY on YAHOO – 3500 members
Join:: http://groups.yahoo.com/group /ellaKAVI

April 20, 2007 Posted by | EKAVI TUMKUR, Karnataka RTI | Leave a comment

Black is beautiful [Bidariware art originated from Bidar District]

Black is beautiful
 
R Krishna
The gleaming silver on black of Bidriware has a charm of its own. Few know that the art originated in Bidar, a small town in North Karnataka. R Krishna explores the science and people behind Bidri.
 

Narsappa Nageshwar was a proud man when his elder son, Rajkumar, secured a seat in an engineering college. To his disappointment, Raj dropped out of college in the Second Year and returned to his first love – Bidri. Perhaps Raj’s grandfather, a master craftsman who had won a Sate award, would have been proud. For Bidri work is an ancestral craft passed from father to son. Raj’s family has now been carrying on the trade for close to a hundred years.

Sturdy and almost unbreakable objects in various shapes and sizes, jet black in colour, Bidriware comes alive with dazzling silver inlay work. In fact, bidriware is similar to the Persian art of inlaying gold and silver in copper. According to the literature available, Persian immigrants taught this form of art to locals in Bidar during the reign of the Bahmanis. Though of Persian origin, down the ages, Bidri work has developed its own unique form and style. There are about 200 articles which are perennial bestsellers, including animals, boxes, idols, flower vases, photo frames, bed lights, jug shaped vessels, lamps, ash trays, paper weights and ornaments. Though the form of articles is common to all the houses that are into the making of this art in a commercial way, subtle variation in design makes them unique to the house it originates from. Though these design changes are not patented, every Bidri craftsman follows the code of honour – no copying of the design from another house.

The making of Bidriware is quite interesting, involving a host of craftsmen who are adept at their skills. Bidriware is basically made of zinc and then treated with copper sulphate. The designer takes over at this stage of the process and marks the design of his choice using a grooving chisel before handing it over to the next skilled person. The design is chiselled further to make deeper grooves and silver wire is then inlaid inside these grooves. This unfinished showpiece is then buffed to make its surface smooth.

 

Then starts the process that gives Bidri work its unique character. The soil found in the Bidar fort (which has oxidising properties) and Aluminium Oxide is mixed in water and boiled. The Bidriware is dipped in the boiling solution. The solution affects the zinc alloy, turning it black, while the inlaid silver retains its colour. The black and white bidriware is then cleaned and polished, before it is stacked in the shelves for sale.

But, the life of those involved in the art is not easy. Bidri is a labour-intensive, time-consuming process. Adding to the burden is the spiralling cost of raw materials. A Bidri work, when it is ready, usually finds no takers in the town for its cost is prohibitive. There are no significant sales to tourists either as Bidar isn’t a popular tourist destination. As a result, direct sales form a very small percentage of the revenue. In fact, it is only 10 per cent, according to Raj. Exporters and city-based retailers who place orders as per the requirement are the primary customers for the local artisans. These middlemen, however, tend to give the local practitioners less than their fair share of money. After discounting all the expenses incurred in the making of Bidriware, Raj takes home only about Rs 12,000 – 15,000 a month. He supplements his earnings by selling other less expensive decorative ware popular amongst the locals.

In spite of the low returns, Bidri trade employs close to 400 workers in this small town, earning wages ranging from Rs 1500 to Rs 4500 per month. Not every worker involved in this process is illiterate. Most children go to school until Class VII. It’s when the child fails to show an aptitude towards formal education that he drops out and takes up Bidri work.

It’s ironic that school dropouts end up keeping this tradition alive. That doesn’t mean the hunger to do better is any less. Raj can sense the change in the wind outside his small town. Since most tourists flash credit cards these days, Raj is now trying to find out how safe the transaction through credit cards is. He has also heard about Internet and the advantage of reaching out to consumers, both in India and abroad, directly through the net. High on his priority list right now is, of course, providing for credit card deals. Meanwhile, he has compiled photographs which explain the Bidri process – ideal to woo the choice-spoilt 21st century tourist. And when he visited Dilli Haat last year, the album went with him on a CD. Raj is doing everything he can to pack that extra punch – he is even planning to print the whole Bidri process on the back of his visiting card!

Narsappa is happy and proud, of course, but still feels that Raj should have pursued his course in engineering and taken up a ‘proper’ job. Raj and his band of dropouts, on the other hand, have put their heads down together, learning and adapting to the advances in the outside world in the best possible way.

April 20, 2007 Posted by | EKAVI BIDAR, RCILTS Kannada | Leave a comment

EKAVI and It’s Progress, WHAT IT HAS ACHEIVED IN SUCH A SHORT TIME on Kannada Software Development. “KSD”. Still going on even today.

EKAVI and It’s Progress, WHAT IT HAS ACHEIVED IN SUCH A SHORT TIME on Kannada Software Development. “KSD”. Still going on even today.

Without proper KSD what GOK can do?  GOK will not have KANNADA as official language.

There are other projects EKAVI is doing as an ORGANIZATION. I will gather all of them also. I will send it to you.

EKAVI and It’s Progress, WHAT IT HAS ACHEIVED IN SUCH A SHORT TIME on Kannada Software Development. “KSD”. Still going on even today.

What KANANDIGAS and GOK needs to know and read about Kannada Software Development.

May 25th 2004    Meeting on Kannada Software which was held at Central Institute of Indina Language, Mysore

http://ekavi.1.forumer.com/index.php?showtopic=54

1. Sri. Purnachandra Tejaswi – Famous writer, Mudigere
2. Prof. B.N. Sreeram – Publisher, Mysore
3. Dr. Pavanaja – CEO, Vishwa Kannada.com, Bangalore
4. Dr. Sreenatha Shastry – Karnataka Ganaka Parishat, Bangalore
5. Sri. Satyanarayana – Software Engineer, Bangalore
6. Shivakumar – Editor, Aparanji
7. Dr. Sharada – CIIL, Mysore
8. Dr. Panditharadhya – Karnataka Ganaka Parishat, Mysore
9. Sri. Lingadevaru Halemane – CIIL, Mysore, Convener of the meeting

In addition to the above participants, we had invited the following persons.

1. Sri. Rajaram – Nava Karnataka Publications, Bangalore
2. Sri. Gyanesh – Software Engineer, Bangalroe
3. Sri. Prasad – Software Engineer, Bangalore.
4. Dr. B. Mallikarjun – CIIL, Mysore
However, they did not attend the meeting owing to other engagements.

5/31/2004   KANNADA SOFTWARE DEVELOPMENT – What is the future
http://ekavi.1.forumer.com/index.php?showtopic=48

KSD Mysore Meeting Summary by Founding Secretary, of KGP A. Sathyanarayana

http://ekavi.1.forumer.com/index.php?showtopic=854

6/4/2004 Tejasvi on Kannada Software Development, KGP, NUDI,

http://ekavi.1.forumer.com/index.php?showtopic=47

Jun 8, 2004  SOME INNER DETAILS ON KANNADA SOFTWARE DEVELOPMENT,

http://ekavi.1.forumer.com/index.php?showtopic=49

6/10/2004    A Sathyanaraya Founder Secretary of KGP reply to V.M. Kumaraswamy, KGP and KSD

http://ekavi.1.forumer.com/index.php?showtopic=848

6/12/2004     Akruti Fonts Pirated by INDIVIDUAL and CORPORATION,

http://ekavi.1.forumer.com/index.php?showtopic=51

6/16/2004     I feel sorry for KANNADA SOFTWARE DEVELOPMENT.

http://ekavi.1.forumer.com/index.php?showtopic=50

6/22/2004   My further views in detail on the baraha and nudi, Founder Secretary of KGP

http://ekavi.1.forumer.com/index.php?showtopic=850

6/22/2004   Akruti Fonts and Cyberscape Multimedia Ltd., About cyberspace and KGP/Executives

http://ekavi.1.forumer.com/index.php?showtopic=52

June 26th 2004  Dr. Kamabra Letter to Hon. Minister M. P. Prakash, on Kannada Software Development

http://ekavi.1.forumer.com/index.php?showtopic=856

6/28/2004    Admission of GUILT By Sheshadri Vasu, BARAHA is pirated copy of AKRUTI Fonts

http://ekavi.1.forumer.com/index.php?showtopic=53

June 29th 2004  Dr. Kambara letter to Hon. CM Sri Dharam Singh, on Kannada Software Development in GOK

http://ekavi.1.forumer.com/index.php?showtopic=857

Jul 1 2004,  Nudi Software, Kannada Software Nudi

http://ekavi.1.forumer.com/index.php?showtopic=46

7/2/2004      third reply from my side to V.M.Kumaraswamy, KGP-NUDI-BARAHA and KSD in GOK

http://ekavi.1.forumer.com/index.php?showtopic=851

7/6/2004    Me, Kannada and IT – PART A by Dr. U. B. Pavanaja, Dr. U. B. Pavanaja on KGP, IT

http://ekavi.1.forumer.com/index.php?showtopic=59

7/9/2004     Me, Kannada, IT and KGP -PART B- By Dr. U. B. Pava, KGP PART B- By Dr. U.B.Pavanaja

http://ekavi.1.forumer.com/index.php?showtopic=67

July 16th 2004         Kannada Software Development “KSD” meeting at VIJAYANAGARA CLUB, BANGALORE.

http://ekavi.1.forumer.com/index.php?showtopic=102

July 16th 2004        Minutes of the meeting on Kannada Software Development “KSD”

http://ekavi.1.forumer.com/index.php?showtopic=147

Following members had attended the meeting.

1. Sri. Purnachandra Tejaswi – Famous writer, Mudigere
2. Dr Chandrshekhara Kambara -MLC and famous writer, Bangalore
3. Prof. G. Venkatasubbayya – Lexicographer and famous writer, Bangalore
4. Sri R. S. Rajaram, Proprietor, Navakarnataka Publications, Bangalore
5. Sri S. K. Anand, MD, Cyberscape, Bangalore
6. Dr. Pavanaja – CEO, Vishwa Kannada Softech, Bangalore
7. Sri. Gyanesh – Software Engineer, Bangalroe
8. Sri. Satyanarayana – Software Engineer, Bangalore
9. Sri K Krishna Kumar, Software Engineer, Bangalore
10. Dr. Lingadevaru Halemane – CIIL, Mysore, Convener of the meeting
11. Sri K.T. Satheesh Gowda – EKAVI, Bangalore Chapter and Software Engineer
12. Sri Somashekhar – Software Engineer, Bangalore

In addition to the above participants, we had invited the following persons.

1. Prof. B.N. Sreeram – Publisher, Mysore
2. Sri. Srinatha Shastry – Chief Secretary, Kannada Ganaka Parishat, Bangalore
3. Sri. G.N. Narasimha Murthy, Secretary, Kannada Ganaka Parishat, Bangalore
4. Dr. Panditharadhya – Kannada Ganaka Parishat, Mysore
5. Dr. B. Mallikarjun – CIIL, Mysore
6. Shivakumar – Editor, Aparanji
7. Dr. Sharada – CIIL, Mysore
However, they did not attend the meeting.

July 16th 2004    PRESS CONFERENCE at Bangalore Press Club.

http://ekavi.1.forumer.com/index.php?showtopic=147

July 16th, 2004 Press Report and Meeting Report delivered to GOK.

1. Shri. K P Poornachandra Tejaswi
2. Dr Chandrashekar Kambhar
3. Prof. G Ventakasubbaiah
4. Dr. Lingadevaru Halemane
and EKAVI Members. Satheesh Gowda, Anil M., Don Bangalore etc.

7/22/2004   KGP LIES to News Papers about NUDI and KSD, Letters to Editors of News Papers about

http://ekavi.1.forumer.com/index.php?showtopic=855

7/29/2004  Font issues -Akruti, Baraha and Nudi, by Dr. U B Pavanaja

http://ekavi.1.forumer.com/index.php?showtopic=205

July 30th, 2004           Press Conference Notice by EKAVI

http://ekavi.1.forumer.com/index.php?showtopic=195

July 31st 2004              Press Report by EKAVI, Bangalore Press Club

http://ekavi.1.forumer.com/index.php?showtopic=196

Press Conference attended by:

Shri Satheesh Gowda, E-KAVI spokesman:
Shri Muthukrishnan, CEO, SRG Pvt Ltd.:
Shri Anbarasan, CEO, Applesoft:
Shri Anand S.K., CEO Cyberscape Multimedia Ltd.

8/12/2004    CVSShastry of KGP on UNICODE in Vachakara Vani, A.Sathyanarayana Replies / Translations

http://ekavi.1.forumer.com/index.php?showtopic=852

December 23rd 2004          Kannada Software Development Meeting at University of Mysore.

http://ekavi.1.forumer.com/index.php?showtopic=663

KUVEMPU INTERNATIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT AND TECHNOLOGIES CENTER “KISDTC”
Kuvempu Centre for Kannada Software & Tech in Mysore

1. Hon. Sri. Shashidhar Prasad    VC of University of Mysore

2. Hon. Sri. D. Javare Gowda       Former VC of University of Mysore

3. N D Tiwari                              Registrar, University of Mysore

4. Nagaraj                                  Registrar (Evaluation)

5. V. M. Kumaraswamy               EKAVI and NOVA Group

6. N. Anabarsan                          CEO, APPELSOFT

7. Sri Ram                                  Pubilsher Mysore

8. Lingadevaru Halemane              CIIL, Mysore,

and Press Persons from Mysore.

1st Mar 2005   Meeting with Hon. Minister Ramalinga Reddy, on Kannada Software Development

http://ekavi.1.forumer.com/index.php?showtopic=843

07-07-2005     KSD meeting at GOK IT Secretary Sri. Shankaralinge, Gowda’s Office

http://ekavi.1.forumer.com/index.php?showtopic=858

There are more issues with Microsoft siging and MOU with GOK. Will be posted here.

GOK issues with Mahithi Sindhu Project pertaining to Kannada Software. It will be posted here.

There are more articles, press releases and news paper reports. Will be added here.

More will be added to this on KSD. It is being gathered together from different places of EKAVI files.

Thanks

Kumaraswamy V. M.

April 16, 2007 Posted by | Bangalore, Karnataka and Kannada, Kannada Software Development -KSD | Leave a comment

EKAVI HASSAN :: Hoysala :: Meetings :: Join EKAVI

http://hassan.nic.in/
http://www.townofhassan.com/

Hassan (Kannada : ಹಾಸನ) is a district in Karnataka state, India. The district capital is Hassan city. Hassan district was the seat of the Hoysala empire which at its peak ruled large parts of south India from Belur as its early capital and Halebidu as its later capital during the period 1000 – 1334 CE. Today Hassan is primarily known worldwide for its Hoysala architecture and is a veritable treasure trove of about fifty sculptural marvels tucked away in several villages and towns of the district. Hassan is also well known nationally for modern technology.

E KAVI ಈ-ಕವಿ HASSAN – For Kannadigas get together in Local area
http://www.orkut. com/Community. aspx?cmm= 27401470&refresh=1

EKAVI ಈ-ಕವಿ COMMUNITY on ORKUT
http://www.orkut. com/Community. aspx?cmm= 23145031

EKAVI ಈ-ಕವಿ COMMUNITY on YAHOO – 3500 members
Join:: http://groups. yahoo.com/ group/ellaKAVI 

______________________________________________

PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä CªÀjUÉ,

E-PÀ« ¸À¨sÉAiÀÄ §UÉΠ ºÁ¸À£ÀzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀjUÉ, ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀjUÉ, PÉ®ªÀÅ ¤µÁתÀAvÀ ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÀPÀjUÉ w½AiÀÄ¥Àr¹zÉÝêÉ. CªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÆ M¦àPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ : 22-04-2007 gÀAzÀÄ E-PÀ« ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

      ¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸À¨sÉAiÀÄ°è PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ¸ÀAQë¥ÀÛ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß F PÀÆqÀ¯É MzÀV¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÁV ªÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ F ¥ÀæxÀªÀÄ ¸À¨sÉUÉ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ¥ÀæªÀÄÄR ªÀÄÆgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÁV F ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¹PÉƼÀîvÉÛãÉ.

ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ,      vÀªÀÄä «±Áé¹,

                                            J¸ï.r. D£ÀAzï/ªÀÄAeÁZÁgï

                                         ªÀiÁgÀÄw vÀAvÁæA±À C©üªÀÈ¢ÞUÁgÀgÀÄ,

                                     £À.4, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À PÁA¥ÉèPïì,

                                             PÀĪÉA¥ÀÅ£ÀUÀgÀ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ,

ºÁ¸À£À – 573 201.

 99458-66629

____

EKAVI HASSAN meeting on April  22nd, 2007 at 11:00 AM . in HASSAN.

[you can send this info to inform Kannada friends in HASSAN to attend]

Meeting Vilasa / Address

S. D. Anand / Manjaachaar. ,  MARUTHI SOFTWARE DEVELOPERS
No 4, Manjunatha Kalyana Mantapa Complex.,KUVEMPUNAG ARA  MAIN Road., HASSAN 573201

Call for Directions and Confirm.
Manjaachaar:
99458 – 66629, Anand: 94480-52266

Please send email to:
ellakannada@ yahoo.com
anandhassan@ yahoo.com,  


Kannadigas from HASSAN, please tell all of your HASSAN kannadiga friends in HASSAN to attend the meeting on April 22nd 2007.

All Kannadigas, please inform Local HASSAN kannadigas about the EKAVI HASSAN meeting.

___

LOCAL HASSAN DISTRICT KANNADIGAS JOIN all the following three EKAVI Communities.

EKAVI COMMUNITY ge seri


EKAVI Inagurated in 2003, uddeshagalu mattu nadedu banda daari
http://ellakavi. wordpress. com/2007/ 04/08/ekavi- inagurated- in-2003-uddeshag alu-mattu- nadedu-banda- daari/

E KAVI ಈ-ಕವಿ HASSAN – For Kannadigas get together in Local area
http://www.orkut. com/Community. aspx?cmm= 27401470&refresh=1

EKAVI ಈ-ಕವಿ COMMUNITY on ORKUT
http://www.orkut. com/Community. aspx?cmm= 23145031

EKAVI ಈ-ಕವಿ COMMUNITY on YAHOO – 3500 members
Join:: http://groups. yahoo.com/ group/ellaKAVI

April 16, 2007 Posted by | EKAVI HASSAN, Sarojini Mahishi Report | Leave a comment

KUVEMPU KANNADA TANTRAMSHA

PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä CªÀjUÉ,

£ÁªÀÅ F ªÉÆzÀ® ©ÃmÁ ªÀÄvÀÄÛ 1.0 CªÀvÀgÀtÂPÉUÀ¼À°è PÀĪÉA¥ÀÅ PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±ÀzÀ°è 20 nnJ¥sï ¥sÁAmïUÀ¼À£ÀÄß, 20 nnJ¥sï ¨ÁqÀðgï r¸ÉÊ£ïUÀ¼À£ÀÄß, ««zsÀ 4 §UÉAiÀÄ QðªÀÄuÉ «£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÁªÀÅ £ÀqɹzÀ UÁæºÀPÀ ¸À«ÄÃPÉëAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ºÉZÀÄÑ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÀÛzÀÝAvÀºÀ 4 vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß DzsÁgÀªÁVlÄÖPÉÆAqÀÄ D vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À°è ¹zÀÝ¥Àr¹zÀ zÀvÁÛA±ÀªÀ£ÀÄß PÀĪÉA¥ÀÅ PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±ÀPÉÌ ¥ÀjªÀwð¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀjªÀvÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¹zÉݪÀÅ.

ªÀÄÄA¢£À CªÀvÀgÀtÂPÉUÀ¼À£ÀÄß N¥À£ï mÉÊ¥ï AiÀÄƤPÉÆÃqï ¥sÁAmïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄƤªÀ¸Éð¯ï DV §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÀºÀ KPÀgÀÆ¥ÀzÀ QðªÀÄuÉ «£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸À®Ä PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ºÀA¦AiÀÄ°è wêÀiÁð¤¸À¯ÁVvÀÄÛ.

C®èzÉà ¨ÉæöÊ¯ï °¦UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ PÀ£ÀßqÀ¢AzÀ ¨ÉæöÊ¯ï °¦UÉ ¨ÉæöÊ¯ï °¦¬ÄAzÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ ªÀUÁð¬Ä¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀjªÀvÀðPÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¹zÉÝÃªÉ CzÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÉ. ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è ¨ÉæöÊ¯ï °¦UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÀºÀ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß ©ÃmÁ DªÀÈwÛAiÀÄ°è ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

N¥À£ï mÉÊ¥ï AiÀÄƤPÉÆÃqï ¥sÁAmïUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀÅ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ. ««zsÀ 10 §UÉAiÀÄ N¥À£ï mÉÊ¥ï AiÀÄƤPÉÆÃqï ¥sÁAmïUÀ¼À£ÀÄß ºÁ° C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. CzÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ Qð ªÀÄuÉ «£Áå¸ÀzÀ PÉÆÃrAUï ¸ÀºÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ.

ºÁ° ®¨sÀå«gÀĪÀ PÀĪÉA¥ÀÅ PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±À ©ÃmÁ DªÀÈwÛAiÀÄ CAvÀgïeÁ® :-

www.kannadauniversity.org  £À°è ®¨sÀå«zÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁV «£ÀAw¹PÉƼÀÄîvÉÛãÉ.

ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ, vÀªÀÄä «±Áé¹,

J¸ï.r. D£ÀAzï/ªÀÄAeÁZÁgï

April 16, 2007 Posted by | Govt. of Karnataka - GoK, KANNADA FONTS | 3 Comments