Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka,

Kannadigarella ondaagi Kannadavannu ulisona, kalisona and belesona

Ella Kannada Abhimaanigala Vedike International “EKAVI” uddeshagalu

J®è PÀ£ÀßqÀ C©üªÀiÁ¤UÀ¼À ªÉâPÉ EAlgï£ÁåµÀ£À¯ï (F-PÀ«)

F ªÉâPÉAiÀÄÄ CavÀgÁ¶ÃÖçAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ «ZÁgÀªÉâPÉAiÀiÁVzÀÄÝ PɼÀUÉ w½¹gÀĪÀ GzÉÝñÀUÀ½UÉ vÀ£ÀߣÀÄß ªÀÄÄqÀÄ¥ÁVnÖgÀÄvÀÛzÉ :


· PÀ£ÀßrUÀjUÁV ºÁUÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀ ¥Àj¥ÀÇtð ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÁV.
· PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ°è D¸ÀQÛAiÀÄļÀî d£ÀjUÁV.
· PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß G½¹, ¨É¼É¹ dUÀwÛ£ÁzÀåAvÀ CzÀgÀ ¸ÀÄUÀAzsÀ ©ÃgÀĪÀÅzÀPÁÌV.
· dUÀwÛ£ÁzÀåAvÀ ªÁ妹gÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ PÀÆlUÀ¼À£ÀÄß / ¸ÀAWÀUÀ¼À£ÀÄß / ªÉâPÉUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ eÁ®zÀ°è MlÄÖUÀÆr¸À®Ä.
· AiÀÄĪÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ£ÀÄß ¨sÀ«µÀåwÛ£À°è dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀ £ÁAiÀÄPÀgÀ£ÁßV ªÀiÁqÀ®Ä, J¯Áè PÉëÃvÀæUÀ¼À®Æè ªÀÈwÛ¥ÀgÀgÀ£ÁßV ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ dUÀwÛ£À ±ÀQÛAiÀÄÄvÀ ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ MAzÀÄ ¨sÁUÀªÁ£ÁßV ªÀiÁqÀ®Ä CªÀjUÉ £À«Ã£À ªÀiÁUÀðUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ ²PÀët PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ.
· PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ¨ÉÃgÀÆj ºÀgÀrgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÀåAvÀ ªÉÊ«zsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ £É®zÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÁzÀ vÀļÀÄ, PÉÆAPÀtÂ, PÀÆVð, ºÀªÀåPÀ, ¸ÀAPÉÃw, §ÈBZÀÑgÀt, EvÁå¢UÀ½UÉ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ.
· CªÉÄÃjPÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ dUÀwÛ£À ««zsÀ ¨sÁUÀUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ²PÀëuÁ¨sÁå¸ÀªÀÅ ±Á±ÀévÀªÁV £É¯ÉUÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
· PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈwUÉ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ WÀ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ.
· PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß PÀ°AiÀÄ®Ä CvÀÄåvÀÛªÀÄ vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ.
· PÀ£ÀßrUÀgÀÄ £ÀªÀÄä ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ²æêÀÄAvÀUÉƽ¸ÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÁAiÀiÁßrUÉ CvÀÄå£ÀßvÀ PÁtÂPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀAvÉ CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÉæÃgÉæ¸ÀĪÀÅzÀÄ.

dUÀwۣɯÉèqÉ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß PÀ°AiÀÄ®Ä §AiÀĸÀĪÀ d£ÀjUÉ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÁUÀ®Ä CAvÀeÁð®zÀ°è “Web Enabled Teaching And Learning Kannada(WE-TALK)” JA§ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ.
· PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ°¸À®Ä ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ EvÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä ««zsÀ zÉñÀUÀ¼À°ègÀĪÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
· GvÀÛgÀ CªÉÄÃjPÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÁUÀÆ dUÀwۣɯÉèqÉ EgÀĪÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß §®¥Àr¹ MPÉÆÌgÀ® zÀ¤AiÀÄ£ÁßV ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
· ªÀÄvÉÆÛ§âgÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß UËgÀ«¸ÀĪÀÅzÀÄ. PÀ£ÀßrUÀgÁzÀ £ÁªÀÅ ªÀÄvÉÆÛ§âgÀ ¸À®ºÉUÀ½UÉ ªÀiÁ£ÀåvÉ PÉÆlÖgÉ, CzÀjAzÀ £ÁªÀÅ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ PÉÆqÀĪÀ UËgÀªÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀ ºÁUÉAiÉÄÃ.
· J¯Áè PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ PÀÆlUÀ¼ÀÄ F ºÉƸÀ ªÉâPÉAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀgÉA§ C©ü¯ÁµÉ £ÀªÀÄäzÀÄ.
F-PÀ«AiÀÄÄ 2AA3 ªÀÄvÀÄÛ 2AA4gÀ ªÀµÀðUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀî°zÉ, EzÀgÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À ¥ÀvÀæzÀ°è w½¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
F-PÀ«AiÀÄÄ ¤ªÀÄä CªÀÄÆ®å ¸À®ºÉUÀ½UÁV PÁvÀgÀ¢AzÀ PÁAiÀÄÄwÛzÉ.
F-PÀ«AiÀÄ vÀAqÀzÀ°è ¥ÁvÀæ ¤ªÀð»¸À®Ä CxÀªÀ ¤ªÀÄä zÉñÀzÀ°è£À ±ÁSÉAiÀÄ §UÉÎ w½AiÀÄ®Ä EZÉÒAiÀÄļÀîªÀgÀÄ E-¥ÀvÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw.
F-PÀ«AiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ºÁUÀÄ K¼ÉÎUÁV ¤ªÀÄä ¨ÉA§® ªÀÄÄRå, ºÁ¢ðPÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¤Ãr F ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ AiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹éUÉƽ¹!

– zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ.

F-PÀ«AiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ºÁUÀÄ F-PÀ« ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÉÃAzÀæ ¸À«Äw

ºÁUÀÄ «±ÀézÁzÀåAvÀ D¸ÀPÀÛ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ

E -KAVI is an International Kannada Vedike dedicated to

 • holistic suite of activities of Kannada people
 • people of Kannada origin
 • people interested in culture of Karnataka and Kannada literature
 • preserve and promote Kannada heritage and culture
 • network all kannada kootas / associations / sanghas / vedikes all around the world
 • to develop methods and to teach kannadiga youths to become responsible leaders, professionals in all fields and to become part of powerful democracy in the world.
 • the rich diversity of languages with roots and expanse in Karnataka to include tuLu, konkaNi, koorgi, havyaka, sanketi, bRuhaccaraNa , Etc.
 • to provide more prestige for the Kannada language and its culture.
 • to see that Kannadigas would continue to enrich our language and contribute to our motherland,
 • to help educational institutions in different countries to programs and courses in Kannada and it’s culture.
 • to strenghten the activities of Kannadigas here in North America and all over the world and to create a unified voice.
 • to respect the thoughts of the others. When Kannadigas recognize the opinion of the others, automatically it shows the respect we each other give.

E-KAVI Founders and Committee., E-KAVI Bangalore Central Committee

V.M.Kumaraswamy
Founder and CEO of E-KAVI
14102 Moore Ct.
Irvine, CA 92606, USA
949-857-8578
novamed@aol.com
ekavikannada@gmail.com,
vmkumaraswamy@gmail.com
Advertisements

March 25, 2007 - Posted by | EKAVI, EKAVI BIJAPUR

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: