Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka,

Kannadigarella ondaagi Kannadavannu ulisona, kalisona and belesona

EKAVI – Ella Kannada Abhimaanigala Vedike International nadedu banda daari

F-PÀ« (J®è PÀ£ÀßqÀ C©üªÀiÁ¤UÀ¼À CAvÀgÁ¶ÖçAiÀÄ ªÉâPÉ)

J¯ÁèzÀgÀÄ EgÀÄ,

JAvÁzÀgÀÄ EgÀÄ,

JAzÉA¢UÀÄ ¤Ã,

PÀ£ÀßqÀªÁVgÀÄ. PÀĪÉA¥ÀÅ.

K¤zÀÄ F-PÀ«?

J¯Áè PÀ£ÀßqÀ C©üªÀiÁ¤UÀ¼À CAvÀgÁ¶ÖçAiÀÄ ªÉâPÉ.

PÀ£ÀßqÀPÁÌV CAvÀeÁð®zÀ°è ºÀÄnÖPÉÆAqÀ MAzÀÄ vÀAqÀ. PÀ£ÀßqÀzÀ K½UÉUÉ ±Àæ«Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀ J®è PÀ£ÀßrUÀgÀ£ÀÄß MAzÉqÉ ¸ÉÃj¹zÉ.

¢£ÁAPÀ 18 d£ÀªÀj 2004 gÀAzÀÄ qÁ|| ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀ gÀªÀjAzÀ F-PÀ« ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è GzÁÏl£É.

FUÁUÀ¯É ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ªÀÄÆ¯É ªÀÄƯÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ®Ä¦ CªÉÄÃjPÀ, EAUÉèAqï, zÀQët D¦üûæPÀ, ¹AUÀ¥ÀÇgï, ªÀįÉöAiÀÄ, ¸Ë¢ ªÀÄÄAvÁzÀ zÉñÀUÀ¼À°ègÀĪÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ£ÀÄß MAzÉqÉ ¸ÉÃj¹zÉ, ºÁUÉAiÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ, ºÉÊzÀgÁ¨Ázï£À°è F-PÀ«AiÀÄÄ ºÀgÀrPÉÆArzÉ.

 

F-PÀ« £ÀqÉzÀÄ §A¢gÀĪÀ ºÁ¢. . .

1. AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÁéªÀÄåzÀ°è PÀÄUÀÄÎwÛzÀÝ PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±ÀzÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ²ß¹ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±ÀzÀ §UÉÎ UÀªÀÄ£À ºÀj¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÉ.

2. FUÁUÀ¯É ªÀÄAqÀå, ºÁ¸À£À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ f¯ÉèUÀ¼À°è ªÀÄÆgÀÄ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß zÀvÀÄÛ vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, D ±Á¯Á ªÀÄPÀ̽UÉ «zÁåyð ªÉÃvÀ£À, ¥ÀoÀå ¥ÀŸÀÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆÃmï ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw ªÀµÀð ±Á¯ÉAiÀÄ DgÀA¨sÀzÀ°è «vÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

3.avÀæªÀÄA¢gÀ ªÀiÁ°PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÀÅ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀ PÀ£ÀßqÀ «gÉÆâü ¤®ÄªÀÅ ºÁUÀÆ ¥ÀgÀ¨sÁµÁ ªÁåªÉÆúÀªÀ£ÀÄß «gÉÆâü¹ ¸Á¥sïÖªÉÃgï vÀAvÀædÕgÀÄ ©Ã¢V½zÀÄ ºÉÆÃgÁl £ÀqɹzÀgÀÄ.

4.¸ÀgÉÆÃf¤ ªÀÄ»¶ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉƽ¸ÀĪÀAvÉ CA¢£À ¸ÀaªÀgÁzÀ ²æà ¦.f.Dgï.¹AzsÁå gÀªÀgÀ°è ªÀÄ£À« ¸À°è¹, ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MvÀÛqÀ ºÉÃgÀ¯Á¬ÄvÀÄ. CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV L.n. ªÀÄvÀÄÛ ©.n. PÀA¥À¤UÀ¼ÁzÀ E£ï¥sÉǹ¸ï, «¥ÉÇæ, §AiÉÆà PÁ£ï PÀA¥À¤UÀ¼À ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ JZÉÑvÀÄÛPÉÆAqÀgÀÄ.

5. gÁµÀÖçPÀ« PÀĪÉA¥ÀÅ d£Àä±ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªÀzÀ CAUÀªÁV UÁæ«ÄÃt «zÁåyðUÀ½UÉ avÀæPÀ¯É, ¨sÁªÀ VÃvÉ ªÀÄvÀÄÛ KPÀ ¥ÁvÁæ©ü£ÀAiÀÄzÀ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ ¸ÀàzsÉð K¥Àðr¹zÉݪÀÅ.

6.¢£ÁAPÀ 12 r¸ÉA§gï 2004 gÀAzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ gÀ«ÃAzÀæ PÀ¯ÁPÉëÃvÀæzÀ°è ¸ÀAVÃvÀ, ªÉÊZÁjPÀvÉ, £ÀÈvÀå ªÀÄvÀÄÛ £ÁlPÀUÀ¼À ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ PÀĪÉA¥ÀÅ d£Àä±ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªÀzÀ DZÀj¹zɪÀÅ.

7. PÀ£ÀßqÀ £Ár£À°è PÀ£ÀßrUÀjUÉ PÉ®¸À zÉÆgÀPÀĪÀAvÉ vÀAqÀzÀ°è GzÉÆåÃUÁªÀPÁ±ÀUÀ¼À §UÉÎ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÉÛêÉ.

8.gÉÃrAiÉÆ ¹n(J¥sï JA 91)£À°è PÀ£ÀßqÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉaÑUÉ §gÀĪÀAvÉ MvÁ۬ĹzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ¸Á«gÀ d£ÀgÀ ¸À»¸ÀAUÀæºÀ ªÀiÁr, EzÀ£ÀÄß gÉÃrAiÉÆ ¹n DqÀ½vÀ ªÀUÀðzÀgÉÆA¢UÉ ZÀað¹ ¥ÉæöÊA mÉÊA£À°è ¥Àæ¸ÁgÀªÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzɪÀÅ.

9.UÁæ«ÄÃt ±Á¯É, PÁ¯ÉÃdÄUÀ½UÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «zÁå¨sÁå¸À, CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀPÀæªÀÄ, ªÀÈwÛ¥ÀgÀ ²PÀët PÁAiÀÄðUÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ««zsÀ f¯ÉèUÀ¼ÁzÀ ºÁ¸À£À, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀzÀ dªÀºÀgï £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ «zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁV £ÀqɸÀ¯ÁVzÉ.

10. UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÀ¼À ªÀÄPÀ̽UÉ PÀA¥ÀÇålgï §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¹, CzÀ£ÀÄß ªÁå¥ÀPÀªÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀAvÉ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.

11. qÁ||gÁeï PÀĪÀiÁgï ¸ÀägÀuÁxÀð gÀPÀÛzÁ£À ºÁUÀÄ £ÉÃvÀæzÁ£À ²©gÀ £ÀqɸÀ¯Á¬ÄvÀÄ. qÁ|| gÁeï gÀªÀgÀ ¸ÀªÀiÁ¢AiÀÄ §½ 1001 ¢Ã¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀaÑ ¢Ã¥À £ÀªÀÄ£À ¸À°è¹zɪÀÅ. DUÀ¸ïÖ 6 gÀAzÀÄ qÁ|| gÁeï ¸À«£É£À¦UÁV £ÁzÀªÀÄAiÀÄ F ¯ÉÆÃPÀªÉ®è. . . gÀ¸À¸ÀAeÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¹, »jAiÀÄ £ÀlgÁzÀ PÉ.J¸ï.C±Àéxï gÀªÀjUÉ UËgÀªÁ¤évÀªÁV ¸À£Á䤸À¯Á¬ÄvÀÄ.

12. £ÁzÀªÀÄAiÀÄ F ¯ÉÆÃPÀªÉ®è” – gÀ¸À¸ÀAeÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 13 ¥Àæw¨sÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ CªÀPÁ±À ¤ÃqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÉÇævÁ컹zɪÀÅ.

13. gÁµÀÖç¥Àæ±À¹Ü ¥ÀqÉzÀ ZÀ®£ÀavÀæUÀ¼ÁzÀ ¨ÉÃgÀÄ, ºÀ¹Ã£Á, ¸ÀÖA§¯ï ªÀÄÄAvÁzÀ PÀ¯ÁvÀäPÀ avÀæUÀ¼À «±ÉõÀ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀzÉÆA¢UÉ, D avÀævÀAqÀzÉÆA¢UÉ ¸ÀAªÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÉݪÉ.

F-PÀ«AiÀÄ ªÀÄÄA¢£À AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ . . . .

1. ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MvÁÛAiÀÄ vÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß DqÀ½vÀ ¨sÁµÉAiÀiÁV C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ.

2. ªÀÈwÛ¥ÀgÀ ²PÀët vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß £Ár£À ªÀÄÆ¯É ªÀÄƯÉUÀ¼À°è £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ.

3. UÁæªÀiÁAvÀgÀ f¯ÉèUÀ¼À°è GavÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ vÀ¥Á¸Àt

²©gÀªÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

Advertisements

March 25, 2007 - Posted by | EKAVI, EKAVI BIJAPUR

3 Comments »

  1. […] EKAVI – Ella Kannada Abhimaanigala Vedike International nadedu banda daari […]

    Pingback by EKAVI UDUPI meeting on April 15th, 2007 at 10:30 AM. in UDUPI. « Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka, | April 14, 2007 | Reply

  2. gr8 work keep it up……..?

    Comment by Dileep | April 14, 2007 | Reply

  3. i love ekavi

    Comment by guru prasad | August 10, 2007 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: