Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka,

Kannadigarella ondaagi Kannadavannu ulisona, kalisona and belesona

EKAVI Press Conference on Kannada Software Development -2004

¥ÀwæPÁ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÉ ºÁUÀÄ n« ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀªÀgÉ,

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥Éæ¸ï PÀè¨ï £À°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¥ÀwæPÁUÉÆö×UÉ J®è ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ J®è n« ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢UÁgÀgÀ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÁV “`F PÀ«` AiÀÄ ¥ÀgÀªÁV £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä°è «£ÀAw¸ÀĪɣÀÄ.

¢£ÁAPÀ : ªÁgÀ: ¸ÀªÀÄAiÀÄ:

F ¥ÀwæPÁUÉÆö×AiÀÄ°è ¨sÁUÁªÀ»¸ÀĪÀ E¤ßvÀgÀ ¸ÀA¸É×UÀ¼ÀÄ J¸ï .Dgï .f ¹¸ÀÖªÀiïì ¥ÉæöÊ.°. D¥À¯ï ¸Á¥sóïÖ, «±ÀéPÀ£ÀßqÀ ¸Á¥sóÉÖPï, ¸Éʧgï ¸ÉÌÃ¥ï ªÀÄ°Ö«ÄÃrAiÀÄ °. ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ. EªÀgÉ®è PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ°è£À PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæ±ÀzÀ §UÉÎ PÉ®ªÀÅ ªÀÄÄRå «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß §»gÀAUÀUÉƽ¸À®Ä EµÀÖ¥ÀqÀÄwÛzÁÝgÉ. AiÀiÁPÉ PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±À C©üªÀÈ¢ÞAiÀiÁUÀzÉ 10 ªÀµÀð »AzÉ G½¢zÉ? EzÀPÉÌ ªÀÄÄRåªÁzÀ PÁgÀt K£ÀÄ? EzÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸À®Ä PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀåPÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ w½¸ÀĪÀgÀÄ.

PɼÀV£À PÉ®ªÀÅ CA±ÀUÀ¼À §UÉÎ ZÀað¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV £ÁªÀÅ F ¥ÀwæPÁUÉÆÃ¶× PÀgÉAiÀÄÄwÛzÉÝêÉ.

1. `F PÀ«` AiÀÄ QgÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ- F PÀ« EªÀvÀÄÛ KPÉ E°èzÉ? F PÀ« ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÁUÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ J®è f¯ÁèªÁgÀÄUÀ¼À°è PÉÃAzÀæUÀ¼À°è ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ. ºÁUÀÄ F PÀ«AiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¥Àæ£Á½PÉAiÀÄ «ªÀgÀ.

F PÀ«AiÀÄ GzÉÆåÃUÀzÀ CAvÀgÀeÁ® vÁtªÁzÀ www.kannadavedike.org, ekaviudyoga@yahoogroups.com http://www.ekavi.org UÀ¼À §UÉÎ ¥ÀjZÀAiÀÄ.

PÀ£ÀßqÀvÀAvÁæA±À ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ C©üªÀÈ¢Þ F PÀ«AiÀÄ UÀªÀÄ£ÀßPÉÌ §AzÀ jÃw, ²æãÁxÀ±Á¹Ûç AiÀĪÀgÀÄ F PÀ« ¸ÀA¥ÀQð¹zÀjÃw, F PÀ«AiÀÄ AiÀÄĪÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ£ÀÄß ±Á¹ÛçAiÀĪÀgÀÄ ¸À¨sÉPÀgÉzÀÄ ¥ÀªÀ£ÀeÁ §UÉÎ ªÀiÁrzÀ D¥ÁzÀ£É. CªÀgÀ D¥ÁzÀ£ÉAiÀÄ ¤eÁA±À w½AiÀÄ®Ä F PÀ« AiÀÄĪÀvÀAqÀ ¥ÀªÀ£Àe gÀ£ÀÄß ¨sÉÃn ªÀiÁrzÁUÀ ºÉÆgÀ§AzÀ PÀ»¸ÀvÀåUÀ¼ÀÄ.

2. qÁ|| AiÀÄÄ.© ¥ÀªÀ£Àd «±ÀéPÀ£ÀßqÀ ¸Á¥sóïÖ mÉPï ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ, EªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±À ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¨sÀ«µÀå, PÀUÀ¥À zÀ°è CªÀgÀ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Ä ElÄÖPÉÆArzÀÝ MqÀ£Ál £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è PÀUÀ¥À zÀ°è DzÀzÉÝãÀÄ? ªÉÄà 25 2004 gÀAzÀÄ ªÉÄʸÀÆj£À ¹LLJ¯ï £À°è £ÀqÉzÀ ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÀÄvÀÄÛ EzÉà ¸À¨sÉAiÀÄ §UÉÎ ²æÃAiÀÄÄvÀ ¥ÀÇtðZÀAzÀæ vÉÃd¹é AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ EªÀÅUÀ¼À£Éß®è w½¸ÀĪÀgÀÄ.

3. ²æà n.J¸ï. CA§gÀ¸À£ï D¥À¯ï ¸Á¥sóïÖ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ, EªÀgÀÄ PÀUÀ¥À AiÀiÁPÉ ¸ÀPÁðj DzÉñÀªÀ£ÀÄß ¥Á°¸À°®è ºÁUÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ zÀ QðªÀÄuÉ C¼ÀªÀrPÉAiÀįÁèzÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼À §UÉÎ «ªÀj¸ÀĪÀgÀÄ.

4. ²æà n.J¸ï.ªÀÄÄvÀÄÛPÀȵÀÚ£ï J¸ï .Dgï .f ¹¸ÀÖªÀiïì ¥ÉæöÊ.°. ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ, EªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±À PÉëÃvÀæzÀ°è vÁªÀÅ ªÀiÁrgÀĪÀ ¸ÉÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ DIT ªÀÄvÀÄÛ PÀUÀ¥À ¸ÉÃj £ÀqɹzÀ C£ÉÃPÀ CPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §AiÀÄ®Ä ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ.

5. ²æà D£ÀAzï J¸ï.PÉ. ¸Éʧgï ¸ÉÌÃ¥ï ªÀÄ°Ö«ÄÃrAiÀÄ °. ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ, EªÀgÀÄ EªÀgÀ DPÀÈw ¥sóÁAmï ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ, PÀUÀ¥À eÉÆvÉV£À vÀªÀÄä ¸ÀA§AzsÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀUÀ¥À gÀªÀgÉÆA¢UÁzÀ PÀ»£É£À¥ÀÅ, PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±À JzÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀ vÉÆAzÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀåPÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ «ªÀj¸ÀĪÀgÀÄ.

6. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt EªÀgÀÄ ¸Á¥sóïÖ`ªÉÃgï EAf¤ÃAiÀÄgï ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ PÀUÀ¥À zÀ°è EzÀݪÀgÀÄ, PÀUÀ¥À §UÉV£À EªÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ºÁUÀÄ PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±ÀPÉÌ DzÀ C£ÁåAiÀÄ EzÀgÀ §UÉÎ w½¸ÀĪÀgÀÄ.

7. ¸ÀªÀÄAiÀÄ G½zÀ°è ¨ÉÃgÉ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÀÄ.

Advertisements

March 24, 2007 - Posted by | KGP Founder Secretary on KSD issues

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: