Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka,

Kannadigarella ondaagi Kannadavannu ulisona, kalisona and belesona

EKAVI is an International Kannada Vedike dedicated to:

Kannadigas and Kannada organizations from different parts of the world took a major step forward in forming an International Kannada Vedike called as Ella Kannada AbhimaanigaLa Vedike International “E- KAVI”, the gateway to international Kannada and its Culture. “E- KAVI” is an international organization to provide forum for Kannada literature and culture that organizes events in all parts of the world few times periodically every year.

V. M. Kumaraswamy, Founder and Chief Executive Officer said during the inauguration event, “My vision for E- KAVI is for everyone to contribute towards the goals of the organization and make Karnataka, its culture and literature familiar to everyone in the world”.

E -KAVI is an International Kannada Vedike dedicated to:

 • holistic suite of activities of Kannada people
 • people of Kannada origin
 • people interested in culture of Karnataka and Kannada literature
 • preserve and promote Kannada heritage and culture
 • network all kannada kootas / associations / sanghas / vedikes all around the world
 • to develop methods and to teach kannadiga youths to become responsible leaders, professionals in all fields and to become part of powerful democracy in the world.
 • the rich diversity of languages with roots and expanse in Karnataka to include tuLu, konkaNi, koorgi, havyaka, sanketi, bRuhaccaraNa , Etc.
 • to provide more prestige for the Kannada language and its culture.
 • to see that Kannadigas would continue to enrich our language and contribute to our motherland,
 • to help educational institutions in different countries to programs and courses in Kannada and it’s culture.
 • to strenghten the activities of Kannadigas here in North America and all over the world and to create a unified voice.
 • to respect the thoughts of the others. When Kannadigas recognize the opinion of the others, automatically it shows the respect we each other give.

Press Release
FOR IMMEDIATE RELEASE

IRVINE, CALIFORNIA, USA – Kannadigas are extremely happy and proud that celebrated famous author and dramatist, Former Vice Chancellor of Hampi University, winner of Kabir Award, Padmashree Dr. Chandrasekhara

Kambar has inaugurated E-KAVI on October 4th 2003. 

Kannadigas have expressed interest in the following type of activities in “E-KAVI”,

* Holistic suite of activities of Karnataka culture and literature.
* Network of all Kannada associations in all parts of the world.
* To strengthen the activities of Kannadigas all over the world and to create a unified voice.

 

Kannadigas and Kannada organizations from different parts of the world took a major step forward in forming an International Kannada Vedike called as Ella Kannada AbhimaanigaLa Vedike International “E-KAVI”, the gateway to international Kannada and its Culture. “E-KAVI” is an international organization to provide forum for Kannada literature and culture that organizes events in all parts of the world few times periodically every year.

 

Dr. Chandrasekhara Kambar, addressing the gathering during the inauguration of E-KAVI said, “Few million people from Karnataka have already settled in various parts of the world and formed cultural organizations in their adopted countries. They have been celebrating events in the organizations for few decades. They are at a critical cusp in their life and the life of the second generation. It is prudent that a continuous link is established between them and Karnataka, to enable a continuous support channel for ongoing endeavors to fuel the infrastructure. E-KAVI is ideally poised to be that infrastructure and conduit for mutual cooperation between the different organizations, as well as facilitate for a bilateral channel between Karnataka and the organizations of Kannadigas around the world.” He continued by saying, “Globalization has triggered a chain of events that have affected the lives of commoners in Karnataka. In this context, it is prudent that we do not limit and isolate Karnataka from the rest of the world. E-KAVI, its members and members organizations should work cooperatively to ensure that all Kannadigas thrive together, not leaving behind even a single soul in this march towards prosperity”.

 

V. M. Kumaraswamy, Founder and Chief Executive Officer said during the inauguration event, “My vision for E- KAVI is for everyone to contribute towards the goals of the organization and make Karnataka, its culture and literature familiar to everyone in the world”.

 

Vaidehi, reiterated the concerns expressed by Dr. Kambar by adding, “The absence of the second generation of Kannadigas in today’s meeting is disheartening to me, especially because second generation is nothing but future torch bearers of Kannada culture in America. If we do not pay attention to them and include them in every activity of Kannada programs the purpose of the Kannada organizations is unserved”. She continued by saying, “E-KAVI has started with this important purpose to serve the needs of booth the first and second generation Kannadigas”.

 

Dr. Subbanna Jayaprakash, Founder and Secretary of the organization welcomed the gathering.

Contact: V. M. Kumaraswamy, novamed@aol.com, 949-857-8578

March 25, 2007 Posted by | EKAVI, EKAVI BIJAPUR | 1 Comment

Ella Kannada Abhimaanigala Vedike International “EKAVI” uddeshagalu

J®è PÀ£ÀßqÀ C©üªÀiÁ¤UÀ¼À ªÉâPÉ EAlgï£ÁåµÀ£À¯ï (F-PÀ«)

F ªÉâPÉAiÀÄÄ CavÀgÁ¶ÃÖçAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ «ZÁgÀªÉâPÉAiÀiÁVzÀÄÝ PɼÀUÉ w½¹gÀĪÀ GzÉÝñÀUÀ½UÉ vÀ£ÀߣÀÄß ªÀÄÄqÀÄ¥ÁVnÖgÀÄvÀÛzÉ :


· PÀ£ÀßrUÀjUÁV ºÁUÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀ ¥Àj¥ÀÇtð ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÁV.
· PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ°è D¸ÀQÛAiÀÄļÀî d£ÀjUÁV.
· PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß G½¹, ¨É¼É¹ dUÀwÛ£ÁzÀåAvÀ CzÀgÀ ¸ÀÄUÀAzsÀ ©ÃgÀĪÀÅzÀPÁÌV.
· dUÀwÛ£ÁzÀåAvÀ ªÁ妹gÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ PÀÆlUÀ¼À£ÀÄß / ¸ÀAWÀUÀ¼À£ÀÄß / ªÉâPÉUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ eÁ®zÀ°è MlÄÖUÀÆr¸À®Ä.
· AiÀÄĪÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ£ÀÄß ¨sÀ«µÀåwÛ£À°è dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀ £ÁAiÀÄPÀgÀ£ÁßV ªÀiÁqÀ®Ä, J¯Áè PÉëÃvÀæUÀ¼À®Æè ªÀÈwÛ¥ÀgÀgÀ£ÁßV ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ dUÀwÛ£À ±ÀQÛAiÀÄÄvÀ ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ MAzÀÄ ¨sÁUÀªÁ£ÁßV ªÀiÁqÀ®Ä CªÀjUÉ £À«Ã£À ªÀiÁUÀðUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ ²PÀët PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ.
· PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ¨ÉÃgÀÆj ºÀgÀrgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÀåAvÀ ªÉÊ«zsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ £É®zÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÁzÀ vÀļÀÄ, PÉÆAPÀtÂ, PÀÆVð, ºÀªÀåPÀ, ¸ÀAPÉÃw, §ÈBZÀÑgÀt, EvÁå¢UÀ½UÉ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ.
· CªÉÄÃjPÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ dUÀwÛ£À ««zsÀ ¨sÁUÀUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ²PÀëuÁ¨sÁå¸ÀªÀÅ ±Á±ÀévÀªÁV £É¯ÉUÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
· PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈwUÉ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ WÀ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ.
· PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß PÀ°AiÀÄ®Ä CvÀÄåvÀÛªÀÄ vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ.
· PÀ£ÀßrUÀgÀÄ £ÀªÀÄä ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ²æêÀÄAvÀUÉƽ¸ÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÁAiÀiÁßrUÉ CvÀÄå£ÀßvÀ PÁtÂPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀAvÉ CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÉæÃgÉæ¸ÀĪÀÅzÀÄ.

dUÀwۣɯÉèqÉ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß PÀ°AiÀÄ®Ä §AiÀĸÀĪÀ d£ÀjUÉ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÁUÀ®Ä CAvÀeÁð®zÀ°è “Web Enabled Teaching And Learning Kannada(WE-TALK)” JA§ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ.
· PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ°¸À®Ä ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ EvÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä ««zsÀ zÉñÀUÀ¼À°ègÀĪÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
· GvÀÛgÀ CªÉÄÃjPÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÁUÀÆ dUÀwۣɯÉèqÉ EgÀĪÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß §®¥Àr¹ MPÉÆÌgÀ® zÀ¤AiÀÄ£ÁßV ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
· ªÀÄvÉÆÛ§âgÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß UËgÀ«¸ÀĪÀÅzÀÄ. PÀ£ÀßrUÀgÁzÀ £ÁªÀÅ ªÀÄvÉÆÛ§âgÀ ¸À®ºÉUÀ½UÉ ªÀiÁ£ÀåvÉ PÉÆlÖgÉ, CzÀjAzÀ £ÁªÀÅ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ PÉÆqÀĪÀ UËgÀªÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀ ºÁUÉAiÉÄÃ.
· J¯Áè PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ PÀÆlUÀ¼ÀÄ F ºÉƸÀ ªÉâPÉAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀgÉA§ C©ü¯ÁµÉ £ÀªÀÄäzÀÄ.
F-PÀ«AiÀÄÄ 2AA3 ªÀÄvÀÄÛ 2AA4gÀ ªÀµÀðUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀî°zÉ, EzÀgÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À ¥ÀvÀæzÀ°è w½¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
F-PÀ«AiÀÄÄ ¤ªÀÄä CªÀÄÆ®å ¸À®ºÉUÀ½UÁV PÁvÀgÀ¢AzÀ PÁAiÀÄÄwÛzÉ.
F-PÀ«AiÀÄ vÀAqÀzÀ°è ¥ÁvÀæ ¤ªÀð»¸À®Ä CxÀªÀ ¤ªÀÄä zÉñÀzÀ°è£À ±ÁSÉAiÀÄ §UÉÎ w½AiÀÄ®Ä EZÉÒAiÀÄļÀîªÀgÀÄ E-¥ÀvÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw.
F-PÀ«AiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ºÁUÀÄ K¼ÉÎUÁV ¤ªÀÄä ¨ÉA§® ªÀÄÄRå, ºÁ¢ðPÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¤Ãr F ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ AiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹éUÉƽ¹!

– zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ.

F-PÀ«AiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ºÁUÀÄ F-PÀ« ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÉÃAzÀæ ¸À«Äw

ºÁUÀÄ «±ÀézÁzÀåAvÀ D¸ÀPÀÛ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ

E -KAVI is an International Kannada Vedike dedicated to

 • holistic suite of activities of Kannada people
 • people of Kannada origin
 • people interested in culture of Karnataka and Kannada literature
 • preserve and promote Kannada heritage and culture
 • network all kannada kootas / associations / sanghas / vedikes all around the world
 • to develop methods and to teach kannadiga youths to become responsible leaders, professionals in all fields and to become part of powerful democracy in the world.
 • the rich diversity of languages with roots and expanse in Karnataka to include tuLu, konkaNi, koorgi, havyaka, sanketi, bRuhaccaraNa , Etc.
 • to provide more prestige for the Kannada language and its culture.
 • to see that Kannadigas would continue to enrich our language and contribute to our motherland,
 • to help educational institutions in different countries to programs and courses in Kannada and it’s culture.
 • to strenghten the activities of Kannadigas here in North America and all over the world and to create a unified voice.
 • to respect the thoughts of the others. When Kannadigas recognize the opinion of the others, automatically it shows the respect we each other give.

E-KAVI Founders and Committee., E-KAVI Bangalore Central Committee

V.M.Kumaraswamy
Founder and CEO of E-KAVI
14102 Moore Ct.
Irvine, CA 92606, USA
949-857-8578
novamed@aol.com
ekavikannada@gmail.com,
vmkumaraswamy@gmail.com

March 25, 2007 Posted by | EKAVI, EKAVI BIJAPUR | Leave a comment

EKAVI GoK CIRCULAR on School Adoption Program

Government of Karnataka
Department of Public Instruction

No: A (1) a. p. 99-2000                                    dated 3-5-2000

Circular


KARNATAKA SCHOOL ADOPTION PROGRAMME

A major portion of Education Department’s budget (about 90% ) is spent on salaries of Government Primary and Secondary school teachers and as grant-in-aid to aided institutions leaving very little for development of infrastructure in Government Schools. There are an estimated 25 lakh children who are not enrolled or have dropped Schools. There are an estimated 25 lakh children who are not enrolled or have dropped out from schools. There is a lot of scope for improving teaching-learning methods and equipments, use of educational technology like usage of TV, Computer in Government Schools. Government Schools also need to be accountable to the parents and the local community for providing good and useful education to the children in the community.

Hence it has been felt desirable to invite donors, corporate houses and individuals who are interested to enter into partnership with the Department of Public instruction for the cause of education and empower and uplift the socially and economically disadvantaged sections of the society by adopting Government Schools.

Under this program the donors can select any school of their choice and prepare a “Program of Action” for a period of two years for the all round development of the School or select specific areas of intervention aimed at improving the educational system in the school.

The District Deputy Director of Public Instruction is permitted to approve the “Program of Action” prepared by the Donor and sign a Memorandum of understanding with the donor/corporate body/individual. A model M O U is also enclosed. This M O U is valid for a period of two years and can be renewed if the partnership is found to be fruitful with mutual consent.

The donor can put-up a Board on the school building stating that the school has been adopted by the donor.

The donors can take up any one or all the activities suggested in the Annexure or formulate their own proposals in this regard. The Department will provide all necessary support and ensure smooth processing of approvals of civic authorities wherever required.

The Deputy Director will appoint one nodal officer of the department to be in continuous contact with the donor to sort out any problems that may arise during the implementation of the project. All civil structures built by the donor in the school premises and all equipment provided by the donor to the school premises and all equipment provided by the donor to the school will become part of the school property and the ownership lies with school. The donor has no powers to dispose of or transfer any of these materials once they are donated to the school. The donor is not permitted to use the school premises for non-academic activities.

Commissioner of Public Instruction
Bangalore
Memorandum of Understanding
(to be signed on 15 Rs. Stamp paper)

 

This Memorandum of Understanding is entered into on this …… day of ………2000, between the Departmetn of Public Instruction represented by the Deputy Director of Public Instruction …………..District, ……………. on the other part, hereinafter called the Donor.

Where as the Donor in collaboration with the Departmetn of Public Instruction has desired to take up the all round improvement of the school situated in …………..village/town, as per circular of the Commissioner of Public Instruction A5(1) dattu yojane / 99-2000 dated 3-5-2000, and has agreed to adopt the said school as per the guidelines in the said circular by preparing a “Program of Action”.

The Donor has identified the following points for preparing the “Program of Action”-


1) ……………………………..
2) ……………………………..
3) ……………………………..
4) ……………………………..
5) ……………………………..


The Donor and the representative of the department have together agreed to implement the “Program of Action” and the Deputy Director will appoint a nodal officer for its implementation. The nodal officer shall ensure the smooth processing of all approvals. All civil structures built by the Donor and all equipment provided will become part of the school property.

This Memorandum of Understanding will be valid for a period of two years. After reviewing the results of the partnership and mutual consent the MOU can be renewed for further periods of two years at a time.

This day this MOU has been read agreed and signed by both the parties.

FOR DONOR                            DEPUTY DIRECTOR
Place:                                 For Department of Public Instruction
Date

ANNEXURE


1. Provision of water and toilet facilities to the school separately for boys and girls.
2. Construction, Renovation of existing buildings.
3. Provisions for developing school garden, fencing or compound wall.
4. Provision of equipment and furniture.
5. Providing Computers / funding for computer training of students.
6. Strengthening of Laboratory and Library.
7. Developing of play ground / provision of play materials.
8. Training of teachers to improve quality of teaching.
9. Training of students to develop various skills, leadership etc.
10. Sponsoring students / teachers for educational visits.
11. Adopting girl children/ SC,ST children.
12. Sponsoring cultural, literacy and scientific activities in the school
13. Giving scholarship to needy students.
14. Providing nutritional food as mid-day meals to children.
15. Adoptions of slums near the school.
16. Encouraging vocational job oriented activities as part of co-curricular activities.
17. Adoption of orphans studying in the school.
18. Taking up at least one activity – scouts and guides, sevadal, Junior Red Cross, NCC, Science clubs, environmental awareness camps, citizenship training camps etc.
19. Running Balawadis for Pre-School children.
20. Taking up Remedial classes for first generation and economically and socially backward children.
21. Involving parents in development activities of the school.

March 25, 2007 Posted by | EKAVI UTTARA KANNADA, GOK SCHOOL ADOPTION PROGRAM | 4 Comments

National Efforts for Providing Jobs to Local Sons Of Soil, Constitutional Provisions

Ella Kannada Abhimaanigala Vedike International “E-KAVI”

***** Udyoga Samiti*****

National Efforts for Providing Jobs to Local Sons Of

Soil, Constitutional Provisions

&

Dr Sarojini Mahishi Report

Background:

35 years back……

q       1968, June 22nd: National Integration Council noted the dissatisfaction among population in various states due to discrimination being perpetrated by migrant population in employment of local sons of the soil. Hence National Integration Council Recommended that the majority of the jobs shall be given to local sons of the soil.

 

20 years back……

q       1983, Aug 4th: Smt. Margaret Alva Kannadigara Employment Committee

 

17 years back……

q       1986, December 30th: Dr. Sarojini Mahishi Committee Report: All the recommendations of this committee are in concurrence with the recommendations of National Integration Council. This committee was constituted in 1983 studied this gigantic problem in detail for 3 years and made a total of 58 recommendations. It submitted its interim report on 13-6-1984 and final report on 30-12-1986. We have enclosed details in annexure-1. Dr.Sarojini Mahishi, Member of Parliament was Chairperson of this committee. It had Prof. Gopala Krishna Adiga, Shri. G.K.Satya, Shri.G.Narayana Kumar, MLA, Shri.K.Prabhakara Reddy, Shri.B.S.Hanuman, IAS (Rtd), and Dr.Siddayya Puranik, IAS (Rtd) as its members.

15 years back……

q       1988, May 10th: Dr. V. Venkatesh Kannadigara Employment Committee: This committee was set up to review, prioritize the recommendations based on importance and implement the recommendations given in Dr.Sarojini Mahishi Committee Report. The committee had Dr.V.Venkatesh Member of Parliament as its Chairman. It had Shri.D.B.Chandre Gowda, Rajyasabha Member, Shri.G.Narayana Kumar,MLA, Shri.K.Prabhakara Reddy and Shri.P.V.Narayana as its members.

 

 

13 years back……

q       1990, March 16th: Karnataka Government Cabinet Sub Committee: This was constituted to examine the recommendations of both- Dr. Sarojini Mahishi Committee and Dr. V. Venkatesh Kannadigara Employment Committee. Based on its recommendation Karnataka government has accepted 45 recommendations and issued G.O. in respect of them. The government has also constituted a cabinet sub committee and a high-level officials committee to monitor implementation of report. The implementation process for 45 accepted recommendations has been handed over to 7 departments.

11 years back……

q       1993, February 6th: Constitution of Kannada Development Authority under the Chairmanship of Shri. G. Narayana for preparation of action plan for effective implementation of Dr.Sarojini Mahishi Report: Kannada Development Authority had conducted numerous meetings with officials to monitor the progress and found that there is lack of co ordination among departments in implementation.

 

 

Dr.Sarojini Mahishi Committee Recommendations:                                                                                                                            Annexure:1                                                                                                                                                                 

R.Sl.

No

Recommendation

1

State government shall ensure that recommendations of National Integration council are implemented, through implementation of Dr.Sarojini Committee recommendations, as the recommendations of Dr Sarojini Mahishi committee are in concurrence with the recommendations of the National Integration Council.

 

The state government shall also request Union government for help wherever required.

 

2

Central Government public sector units in Karnataka shall employ Kannadigas as follows:

q       Class IV (Group D) Positions: 100%

q       Positions with a pay scale up to Rs. 1250: 80%

q       Other positions filled on basis of direct recruitment: 65%

q       Only Kannadigas shall be selected to Positions, which have less number of Kannadigas at present, till the recommended percentage is achieved.

3

Only Kannadigas shall be employed by Karnataka state public sector units , exception can only be made in rare cases for positions which require very high level of technical qualifications and that too when Kannadiga candidates are not available.

 

Department of commerce and Industry shall be vigilant for implementation of this principle.

 

4

It shall be made mandatory for all private industries to employ only Kannadigas for all positions exception can only be made in rare cases for top management positions which require very high level of technical qualifications and that too when Kannadiga candidates are not available.

Karnataka government can exert pressure on private industries, as they are supplied land, water and electricity on priority basis from government.

5

Apprentices shall be appointed only through employment exchanges hence Union and Karnataka government shall issue orders to this effect.

 
 
 
 
 

6

Head of Department and majority of other officers of Personnel department in Central public sector units shall be Kannadigas. If Kannadigas are not available then State government officials can appointed on deputation basis.

State government shall exert pressure on Union government to achieve this purpose. This principle shall be implemented in case of state government public sector units also.

7

The Employment Exchanges (compulsory notification of vacancies) Act 1959 shall be amended as follows:

q       Section 4: It shall be compulsory to fill the vacancies from the list of candidates provided by concerned employment exchange, which has been notified.

q       Section 4: Appointment of candidates from other sources shall be allowed only when eligible candidates are not available from any of the employment exchanges in the Karnataka state.

q       Section 3 (1) (d): Act shall be made applicable to unskilled workers also.

8

Government departments and Public sector units of both central and state government shall ask employment exchanges for candidates having Kannada knowledge.

9

Registering officer of employment exchange shall check following documents as the proof of candidate’s residence for 15 years domicile in Karnataka before registering:

q       School certificate: S.S.L.C.

q       Ration Card.

q       Voters List. (Candidate’s or parents or guardian’s name shall be available in it)

q       Birth Certificate.

Candidate’s language knowledge shall be examined in suitable manner before registering, by the registering officer.

10

Illiterates can be registered if they have capacity to speak Kannada language and provide proof for their 15 years residence in Karnataka.

11

Postal registration in employment exchange shall be stopped, as there is no chance to check the candidate’s Kannada language knowledge in this method. Registration shall be done only when clear evidence is available.

12

There shall be registering facility available at taluka level and their automatic inclusion in the district registers as it is difficult for rural candidates to come to district employment exchange for registering.

13

These measures shall be under taken to stop rapidly decreasing number of jobs under the purview of (applicability powers) employment exchanges:

q       Daily wages workers, Casual workers, and apprentices shall be selected in Central and State government’s public sectors only through employment exchanges.

q       Group D vacancies in central government shall be filled only through employment exchanges; state government shall make a request in this regard.

q       State public sector units shall compulsorily recruit through employment exchanges, except in cases when suitable candidates are not available.

q       Private enterprises for whom CNV act is applicable, shall also compulsorily recruit through employment exchanges, except in cases when suitable candidates are not available.

q       Number of candidates placed on employment through the employment exchange shall be the Performance Standard for the appraisal of employment exchange officials. This is essential to eliminate the inactiveness of the officials and unleash their creativity for providing solution to the problem.

14

Candidates passed S.S.L.C or degree in Karnataka shall only be considered as eligible by banking recruitment boards. These boards shall publish their advertisements in at least one state level newspaper.

15

Banking recruitment boards shall be asked to include one paper for testing Kannada knowledge in their competitive examinations.

16

Banking recruitment boards shall clearly mention in their advertisement that Kannada knowledge essential.

17

Banks shall conduct their business in Kannada, as this will help customer service and also employment of Kannada people.

18

Central government shall include state government representative in banking recruitment boards, to ensure justice.

19

Some central government departments are directly employing non-Kannadigas to unskilled jobs (physical labour) and daily wage jobs without taking candidates through employment exchanges and they are confirming their service after some months. This Unfair labour practice shall be stopped.  

20

Kannada knowledge shall be essential for all the jobs reserved for ex servicemen, SC and ST in state government and its public sector units, this is essential prevent non Kannadigas getting these jobs.

21

Admission in technical and other training colleges in the state for outside state people shall be limited to max of 5%; this is essential to stop outsiders getting jobs because of this.

 

21(a): G.O.CI.121SPC.82 dated 30 October 1982 has declared many incentives and concessions for attracting investments in industry. It shall be made mandatory for such industries to give employment to only Kannadigas to get concessions from government.

22

Union government had enacted “The public employment (Requirement as to residence) Act 1957” making the residence in the state mandatory to certain posts in central government for benefit of some states like Andhra Pradesh etc.

 

Now Karnataka government shall request central government to enact similar act for Karnataka with initial applicability of law for minimum 10 years.

23

Persons losing land for industries shall be given job @ of at least one job per family and more jobs in proportion to higher loss of land.

 

Such industries shall start within stipulated time.

 

24

There shall be a state government representative in recruitment committees of private industries employing more than 100 people.

25

State government representatives in recruitment committees shall send report to state government about the working of such committees and an authority shall be established to examine these reports. Such authority shall be given statutory status. If necessary its branches shall be established at division level also.

26

Certain industries are giving preference to their employee’s children while giving employment. This will only aggravate problem in industries where non-Kannadigas are in majority. This method shall be disbanded.

27

Some local Kannadiga employees are misusing medical certificate given by Employees state Insurance corporation during farming season. Employers are using this as pretext for not employing locals. Hence to remove this alibi, ESI doctors shall be directed to work honestly while issuing such certificates.

28

Employers shall submit a declaration every year stating their compliance regarding providing stipulated numbers of employment to Kannadigas. Similar system is being practiced in Maharastra. Responsibility for getting this declaration and its examination shall rest with the proposed authority as given in recommendation number 25.

29

Cement industries are being established in Gulbarga district. Hence training centers shall be established in cement technology and related issues.

30

Action shall be taken to encourage employment of Kannadigas in ancillary units, while giving permission it self.

31

Commerce and Industry department in case of establishment and expansion of industry and Karnataka State finance corporation in case of financing the industry, shall inform employment exchange about employment potential, who shall strive for selection of candidates registered with them.

32

Central government shall be requested to allow the use of deposits in non-resident Kannadiga accounts for starting industry on condition of giving employment to Kannadigas.

33

Officers having sympathy for Kannadigas and having interest for development of Kannada shall only be appointed to important positions in state government.

34

Candidates shall be questioned fully in Kannada and made to reply in Kannada during a job interview. Office Memorandum-DCAR 38 SCR 83 dated 20 July 1983 allowing partial Kannada interview shall be amended accordingly.

35

There shall be a compulsory Kannada paper in all the competitive examination conducted by Public Service Commission and other recruitment committees. Rules shall be amended so that persons failing in this Kannada paper shall not be eligible for appointment.

36

Public service commission shall conduct a Kannada exam for appointment done through interview only.

37

Following action shall taken so that shortage of SC and ST candidates is eliminated:

q       In case candidates are not available in the register of employment exchange, then publish advertisement in newspapers – Radio-television and notify SC/ST development department.

q       Representative of SC/ST development department shall be included in the recruitment committees of all the departments.

q       Standing order shall be issued to industries to contact SC/ST development commissioner when such candidates are not available.

q       Department shall monitor all advertisements and guide the eligible candidates registered in department.

38

Kannadigas shall be given preference while awarding contract in irrigation projects. While awarding the contract it shall be made sure that contract agreement includes condition to give jobs for Kannadigas only.

39

Small agriculturists lose the benefits of irrigation in command areas by selling land to outsiders. This shall be stopped by bring in legislation like “The Maharastra Resettlement of Project displaced Persons Act, 1976”. Secondly government shall also help small agriculturists.

40

Persons trained in special skills required by industries in state can be supplied from Karnataka itself by arranging for such training in industrial training centers and engineering colleges. The committee has visited industries and compiled a list technical skills required by them. Government shall make suitable arrangement for implementation of this measure.

41

There shall be a system in primary school level to voluntarily get the vocational training.

42

Industrial training centers and employment exchanges shall opened in industrial estates and places where large industries are located, to increase the chances of Kannadigas employment.

43

Respected persons from Karnataka shall be made members of railway recruitment board. Kannada knowledge shall be made compulsory and examined for it. Retrenched daily wageworkers shall be re-employed in their respective linguistic states, while re-employing.

44

Railways are recruiting casual workers with out openly inviting applications and without informing employment exchange. Since further these workers are selected for group D posts, it shall be made sure that while recruiting casual workers employment exchange and gram panchayat are notified and open advertisement shall be given in news papers.

45

Railways shall establish a southwestern zone to improve chances of Kannadigas employment.

46

Efforts being made to shift 100 years old railway workshop from Hubli shall opposed and ensure that workshop is retained in Hubli.

47

Following rules shall be for allotment of residential sites to Kannadigas on preferential basis in important towns of Karnataka:

q       Applicant shall have 15 years residence in Karnataka.

q       Residence shall be proved through school certificate, ration card, voters list and birth certificate.

q       Serving military persons and persons staying outside state for reasons of studying or employment shall only given exemption from 15 years residence requirement. No one else shall need to be given this exemption.

q       Private residential layouts shall abide by BDA rules and shall obtain approval of BDA before allotment of sites.

q       Co-operative housing societies layouts shall abide by BDA rules and shall obtain approval of BDA before allotment of sites.

 

48

Karnataka government shall procure 30% of all jobs for Kannadigas within a specified time. It shall disband unnecessary publicity in this regard and speak through its implementation. This committee hereby advises the Karnataka government to show the COURAGE in this matter.

49

It is natural for Kannadigas being employed in NABARD, whose purpose is to help the farmers of Karnataka. It shall also have a recruitment committee for Karnataka in Bangalore.

50

Central government public sector units shall employ through National Employment Exchange for jobs whose pay scale does not exceed Rs 1250. p.m., according to union government office memorandum dated 8.3.84. This pay scale limit shall be increased to Rs. 1600. p.m., and also be revised whenever pay scale is revised.

51

Misuse of forest produce shall be stopped to help the industries especially dependent on forest produce.

52

There shall be system to identify the type of industries which can be established in Karnataka and project reports be published for them.

 

53

A branch of Staff Selection Commission of India shall be established in Karnataka.

54

E.M.D. exemption order shall be issued for longer term like three or five years and renewal shall be issued before year-end.

55

Karnataka legislative assembly already has a committee for Public Sector Units, which monitors accounts, efficiency and other issues in respect of corporations, boards and companies under its purview. If this committee also monitors the issue of justified representation for Kannadigas, then there is no doubt that it will have a strong impact on top management of these units. Suitable amendments shall be made in the rules regarding working of committee to enable this monitoring.

56

Public Service Commission and other selection committees shall publish recruitment advertisements only in the newspapers published in Karnataka.

57

Karnataka government shall publish a paper on lines of Employment news.

58

Un necessary languages like French, German, Latin, Pali, Persian, Russian, Spanish, Chinese and Arabic shall be removed from subject list of gazetted probationers competitive examination.

q       G.O.-DPAR 37 SLC 84 dated 2-2-1985 has defined the term “KANNADIGA” as follows: ” Kannadiga means a person who can read, write and talk in Kannada and has working knowledge of Kannada”.

q       According to 1971 census percentage of Kannada speaking people is only 65.94% in Karnataka and 32.47% in Bangalore.

q       We shall discuss direct constitutional provisions on which Dr. Sarojini Mahishi report is based after you read this and send your opinion, suggestion for improvement of report serial number wise.

q       If you are an advocate and wish to render your service, we welcome whole-heartedly.

March 25, 2007 Posted by | Project Shiksha and Microsoft, Sarojini Mahishi Report | 1 Comment

EKAVI AIMS and OBJECTIVES

AIMS and OBJECTIVES


 e-KAVI is an International Kannada Vedike dedicated to:

* holistic suite of activities of Kannada people
* people of Kannada origin
* people interested in culture of Karnataka and Kannada literature
* preserve and promote Kannada heritage and culture
* network all kannada kootas / associations / sanghas / vedikes all around the world
*  to develop methods  and to teach kannadiga youths to become responsible leaders, professionals in all fields and to become part of powerful democracy in the world
* the rich diversity of languages with roots and expanse in Karnataka to include tuLu, konkaNi, koorgi, havyaka, sanketi, bRuhaccaraNa , Etc.
*to ensure that the study of Kannada is permanently offered in the United States and different parts of the world.
*to provide more prestige for the Kannada language and its culture.
*to promote and advance the use of State-of-the-art Technology in the study of Kannada.
*to see that Kannadigas would continue to enrich our language and contribute to our motherland,
*to promote Web Enabled Teaching And Learning Kannada “WE-TALK” so that it benefits all people who wants to learn Kannada all over the world.
*to help educational institutions in different countries to programs and courses in Kannada and it’s culture.
*to strenghten the activities of Kannadigas here in North America and all over the world and to create a unified voice.
*to respect the thoughts of the others. When Kannadigas recognize the opinion of the others, automatically it shows the respect we each other give.

We would like all Kannadigas and Kannada Kootas to participate openly in all the activities of the new organization.

e-KAVI has planned few programs for the year 2003 and 2004 and will be announcing the programs shortly in the next letter.

e-KAVI solicits your input and suggestions to further the promotion of KANNADA through e-KAVI all over the world.

If you are interested in participating in your country chapter of e-KAVI, please let us know and send us an email.

With warm regards,

Kannadigas around the world,

March 25, 2007 Posted by | EKAVI, EKAVI BIJAPUR | 3 Comments

EKAVI – Ella Kannada Abhimaanigala Vedike International nadedu banda daari

F-PÀ« (J®è PÀ£ÀßqÀ C©üªÀiÁ¤UÀ¼À CAvÀgÁ¶ÖçAiÀÄ ªÉâPÉ)

J¯ÁèzÀgÀÄ EgÀÄ,

JAvÁzÀgÀÄ EgÀÄ,

JAzÉA¢UÀÄ ¤Ã,

PÀ£ÀßqÀªÁVgÀÄ. PÀĪÉA¥ÀÅ.

K¤zÀÄ F-PÀ«?

J¯Áè PÀ£ÀßqÀ C©üªÀiÁ¤UÀ¼À CAvÀgÁ¶ÖçAiÀÄ ªÉâPÉ.

PÀ£ÀßqÀPÁÌV CAvÀeÁð®zÀ°è ºÀÄnÖPÉÆAqÀ MAzÀÄ vÀAqÀ. PÀ£ÀßqÀzÀ K½UÉUÉ ±Àæ«Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀ J®è PÀ£ÀßrUÀgÀ£ÀÄß MAzÉqÉ ¸ÉÃj¹zÉ.

¢£ÁAPÀ 18 d£ÀªÀj 2004 gÀAzÀÄ qÁ|| ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀ gÀªÀjAzÀ F-PÀ« ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è GzÁÏl£É.

FUÁUÀ¯É ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ªÀÄÆ¯É ªÀÄƯÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ®Ä¦ CªÉÄÃjPÀ, EAUÉèAqï, zÀQët D¦üûæPÀ, ¹AUÀ¥ÀÇgï, ªÀįÉöAiÀÄ, ¸Ë¢ ªÀÄÄAvÁzÀ zÉñÀUÀ¼À°ègÀĪÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ£ÀÄß MAzÉqÉ ¸ÉÃj¹zÉ, ºÁUÉAiÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ, ºÉÊzÀgÁ¨Ázï£À°è F-PÀ«AiÀÄÄ ºÀgÀrPÉÆArzÉ.

 

F-PÀ« £ÀqÉzÀÄ §A¢gÀĪÀ ºÁ¢. . .

1. AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÁéªÀÄåzÀ°è PÀÄUÀÄÎwÛzÀÝ PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±ÀzÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ²ß¹ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±ÀzÀ §UÉÎ UÀªÀÄ£À ºÀj¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÉ.

2. FUÁUÀ¯É ªÀÄAqÀå, ºÁ¸À£À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ f¯ÉèUÀ¼À°è ªÀÄÆgÀÄ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß zÀvÀÄÛ vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, D ±Á¯Á ªÀÄPÀ̽UÉ «zÁåyð ªÉÃvÀ£À, ¥ÀoÀå ¥ÀŸÀÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆÃmï ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw ªÀµÀð ±Á¯ÉAiÀÄ DgÀA¨sÀzÀ°è «vÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

3.avÀæªÀÄA¢gÀ ªÀiÁ°PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÀÅ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀ PÀ£ÀßqÀ «gÉÆâü ¤®ÄªÀÅ ºÁUÀÆ ¥ÀgÀ¨sÁµÁ ªÁåªÉÆúÀªÀ£ÀÄß «gÉÆâü¹ ¸Á¥sïÖªÉÃgï vÀAvÀædÕgÀÄ ©Ã¢V½zÀÄ ºÉÆÃgÁl £ÀqɹzÀgÀÄ.

4.¸ÀgÉÆÃf¤ ªÀÄ»¶ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉƽ¸ÀĪÀAvÉ CA¢£À ¸ÀaªÀgÁzÀ ²æà ¦.f.Dgï.¹AzsÁå gÀªÀgÀ°è ªÀÄ£À« ¸À°è¹, ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MvÀÛqÀ ºÉÃgÀ¯Á¬ÄvÀÄ. CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV L.n. ªÀÄvÀÄÛ ©.n. PÀA¥À¤UÀ¼ÁzÀ E£ï¥sÉǹ¸ï, «¥ÉÇæ, §AiÉÆà PÁ£ï PÀA¥À¤UÀ¼À ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ JZÉÑvÀÄÛPÉÆAqÀgÀÄ.

5. gÁµÀÖçPÀ« PÀĪÉA¥ÀÅ d£Àä±ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªÀzÀ CAUÀªÁV UÁæ«ÄÃt «zÁåyðUÀ½UÉ avÀæPÀ¯É, ¨sÁªÀ VÃvÉ ªÀÄvÀÄÛ KPÀ ¥ÁvÁæ©ü£ÀAiÀÄzÀ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ ¸ÀàzsÉð K¥Àðr¹zÉݪÀÅ.

6.¢£ÁAPÀ 12 r¸ÉA§gï 2004 gÀAzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ gÀ«ÃAzÀæ PÀ¯ÁPÉëÃvÀæzÀ°è ¸ÀAVÃvÀ, ªÉÊZÁjPÀvÉ, £ÀÈvÀå ªÀÄvÀÄÛ £ÁlPÀUÀ¼À ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ PÀĪÉA¥ÀÅ d£Àä±ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªÀzÀ DZÀj¹zɪÀÅ.

7. PÀ£ÀßqÀ £Ár£À°è PÀ£ÀßrUÀjUÉ PÉ®¸À zÉÆgÀPÀĪÀAvÉ vÀAqÀzÀ°è GzÉÆåÃUÁªÀPÁ±ÀUÀ¼À §UÉÎ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÉÛêÉ.

8.gÉÃrAiÉÆ ¹n(J¥sï JA 91)£À°è PÀ£ÀßqÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉaÑUÉ §gÀĪÀAvÉ MvÁ۬ĹzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ¸Á«gÀ d£ÀgÀ ¸À»¸ÀAUÀæºÀ ªÀiÁr, EzÀ£ÀÄß gÉÃrAiÉÆ ¹n DqÀ½vÀ ªÀUÀðzÀgÉÆA¢UÉ ZÀað¹ ¥ÉæöÊA mÉÊA£À°è ¥Àæ¸ÁgÀªÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzɪÀÅ.

9.UÁæ«ÄÃt ±Á¯É, PÁ¯ÉÃdÄUÀ½UÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «zÁå¨sÁå¸À, CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀPÀæªÀÄ, ªÀÈwÛ¥ÀgÀ ²PÀët PÁAiÀÄðUÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ««zsÀ f¯ÉèUÀ¼ÁzÀ ºÁ¸À£À, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀzÀ dªÀºÀgï £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ «zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁV £ÀqɸÀ¯ÁVzÉ.

10. UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÀ¼À ªÀÄPÀ̽UÉ PÀA¥ÀÇålgï §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¹, CzÀ£ÀÄß ªÁå¥ÀPÀªÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀAvÉ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.

11. qÁ||gÁeï PÀĪÀiÁgï ¸ÀägÀuÁxÀð gÀPÀÛzÁ£À ºÁUÀÄ £ÉÃvÀæzÁ£À ²©gÀ £ÀqɸÀ¯Á¬ÄvÀÄ. qÁ|| gÁeï gÀªÀgÀ ¸ÀªÀiÁ¢AiÀÄ §½ 1001 ¢Ã¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀaÑ ¢Ã¥À £ÀªÀÄ£À ¸À°è¹zɪÀÅ. DUÀ¸ïÖ 6 gÀAzÀÄ qÁ|| gÁeï ¸À«£É£À¦UÁV £ÁzÀªÀÄAiÀÄ F ¯ÉÆÃPÀªÉ®è. . . gÀ¸À¸ÀAeÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¹, »jAiÀÄ £ÀlgÁzÀ PÉ.J¸ï.C±Àéxï gÀªÀjUÉ UËgÀªÁ¤évÀªÁV ¸À£Á䤸À¯Á¬ÄvÀÄ.

12. £ÁzÀªÀÄAiÀÄ F ¯ÉÆÃPÀªÉ®è” – gÀ¸À¸ÀAeÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 13 ¥Àæw¨sÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ CªÀPÁ±À ¤ÃqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÉÇævÁ컹zɪÀÅ.

13. gÁµÀÖç¥Àæ±À¹Ü ¥ÀqÉzÀ ZÀ®£ÀavÀæUÀ¼ÁzÀ ¨ÉÃgÀÄ, ºÀ¹Ã£Á, ¸ÀÖA§¯ï ªÀÄÄAvÁzÀ PÀ¯ÁvÀäPÀ avÀæUÀ¼À «±ÉõÀ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀzÉÆA¢UÉ, D avÀævÀAqÀzÉÆA¢UÉ ¸ÀAªÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÉݪÉ.

F-PÀ«AiÀÄ ªÀÄÄA¢£À AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ . . . .

1. ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MvÁÛAiÀÄ vÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß DqÀ½vÀ ¨sÁµÉAiÀiÁV C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ.

2. ªÀÈwÛ¥ÀgÀ ²PÀët vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß £Ár£À ªÀÄÆ¯É ªÀÄƯÉUÀ¼À°è £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ.

3. UÁæªÀiÁAvÀgÀ f¯ÉèUÀ¼À°è GavÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ vÀ¥Á¸Àt

²©gÀªÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

March 25, 2007 Posted by | EKAVI, EKAVI BIJAPUR | 3 Comments

EKAVI Press Conference on Kannada Software Development -2004

¥ÀwæPÁ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÉ ºÁUÀÄ n« ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀªÀgÉ,

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥Éæ¸ï PÀè¨ï £À°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¥ÀwæPÁUÉÆö×UÉ J®è ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ J®è n« ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢UÁgÀgÀ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÁV “`F PÀ«` AiÀÄ ¥ÀgÀªÁV £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä°è «£ÀAw¸ÀĪɣÀÄ.

¢£ÁAPÀ : ªÁgÀ: ¸ÀªÀÄAiÀÄ:

F ¥ÀwæPÁUÉÆö×AiÀÄ°è ¨sÁUÁªÀ»¸ÀĪÀ E¤ßvÀgÀ ¸ÀA¸É×UÀ¼ÀÄ J¸ï .Dgï .f ¹¸ÀÖªÀiïì ¥ÉæöÊ.°. D¥À¯ï ¸Á¥sóïÖ, «±ÀéPÀ£ÀßqÀ ¸Á¥sóÉÖPï, ¸Éʧgï ¸ÉÌÃ¥ï ªÀÄ°Ö«ÄÃrAiÀÄ °. ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ. EªÀgÉ®è PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ°è£À PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæ±ÀzÀ §UÉÎ PÉ®ªÀÅ ªÀÄÄRå «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß §»gÀAUÀUÉƽ¸À®Ä EµÀÖ¥ÀqÀÄwÛzÁÝgÉ. AiÀiÁPÉ PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±À C©üªÀÈ¢ÞAiÀiÁUÀzÉ 10 ªÀµÀð »AzÉ G½¢zÉ? EzÀPÉÌ ªÀÄÄRåªÁzÀ PÁgÀt K£ÀÄ? EzÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸À®Ä PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀåPÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ w½¸ÀĪÀgÀÄ.

PɼÀV£À PÉ®ªÀÅ CA±ÀUÀ¼À §UÉÎ ZÀað¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV £ÁªÀÅ F ¥ÀwæPÁUÉÆÃ¶× PÀgÉAiÀÄÄwÛzÉÝêÉ.

1. `F PÀ«` AiÀÄ QgÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ- F PÀ« EªÀvÀÄÛ KPÉ E°èzÉ? F PÀ« ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÁUÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ J®è f¯ÁèªÁgÀÄUÀ¼À°è PÉÃAzÀæUÀ¼À°è ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ. ºÁUÀÄ F PÀ«AiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¥Àæ£Á½PÉAiÀÄ «ªÀgÀ.

F PÀ«AiÀÄ GzÉÆåÃUÀzÀ CAvÀgÀeÁ® vÁtªÁzÀ www.kannadavedike.org, ekaviudyoga@yahoogroups.com http://www.ekavi.org UÀ¼À §UÉÎ ¥ÀjZÀAiÀÄ.

PÀ£ÀßqÀvÀAvÁæA±À ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ C©üªÀÈ¢Þ F PÀ«AiÀÄ UÀªÀÄ£ÀßPÉÌ §AzÀ jÃw, ²æãÁxÀ±Á¹Ûç AiÀĪÀgÀÄ F PÀ« ¸ÀA¥ÀQð¹zÀjÃw, F PÀ«AiÀÄ AiÀÄĪÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ£ÀÄß ±Á¹ÛçAiÀĪÀgÀÄ ¸À¨sÉPÀgÉzÀÄ ¥ÀªÀ£ÀeÁ §UÉÎ ªÀiÁrzÀ D¥ÁzÀ£É. CªÀgÀ D¥ÁzÀ£ÉAiÀÄ ¤eÁA±À w½AiÀÄ®Ä F PÀ« AiÀÄĪÀvÀAqÀ ¥ÀªÀ£Àe gÀ£ÀÄß ¨sÉÃn ªÀiÁrzÁUÀ ºÉÆgÀ§AzÀ PÀ»¸ÀvÀåUÀ¼ÀÄ.

2. qÁ|| AiÀÄÄ.© ¥ÀªÀ£Àd «±ÀéPÀ£ÀßqÀ ¸Á¥sóïÖ mÉPï ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ, EªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±À ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¨sÀ«µÀå, PÀUÀ¥À zÀ°è CªÀgÀ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Ä ElÄÖPÉÆArzÀÝ MqÀ£Ál £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è PÀUÀ¥À zÀ°è DzÀzÉÝãÀÄ? ªÉÄà 25 2004 gÀAzÀÄ ªÉÄʸÀÆj£À ¹LLJ¯ï £À°è £ÀqÉzÀ ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÀÄvÀÄÛ EzÉà ¸À¨sÉAiÀÄ §UÉÎ ²æÃAiÀÄÄvÀ ¥ÀÇtðZÀAzÀæ vÉÃd¹é AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ EªÀÅUÀ¼À£Éß®è w½¸ÀĪÀgÀÄ.

3. ²æà n.J¸ï. CA§gÀ¸À£ï D¥À¯ï ¸Á¥sóïÖ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ, EªÀgÀÄ PÀUÀ¥À AiÀiÁPÉ ¸ÀPÁðj DzÉñÀªÀ£ÀÄß ¥Á°¸À°®è ºÁUÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ zÀ QðªÀÄuÉ C¼ÀªÀrPÉAiÀįÁèzÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼À §UÉÎ «ªÀj¸ÀĪÀgÀÄ.

4. ²æà n.J¸ï.ªÀÄÄvÀÄÛPÀȵÀÚ£ï J¸ï .Dgï .f ¹¸ÀÖªÀiïì ¥ÉæöÊ.°. ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ, EªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±À PÉëÃvÀæzÀ°è vÁªÀÅ ªÀiÁrgÀĪÀ ¸ÉÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ DIT ªÀÄvÀÄÛ PÀUÀ¥À ¸ÉÃj £ÀqɹzÀ C£ÉÃPÀ CPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §AiÀÄ®Ä ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ.

5. ²æà D£ÀAzï J¸ï.PÉ. ¸Éʧgï ¸ÉÌÃ¥ï ªÀÄ°Ö«ÄÃrAiÀÄ °. ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ, EªÀgÀÄ EªÀgÀ DPÀÈw ¥sóÁAmï ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ, PÀUÀ¥À eÉÆvÉV£À vÀªÀÄä ¸ÀA§AzsÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀUÀ¥À gÀªÀgÉÆA¢UÁzÀ PÀ»£É£À¥ÀÅ, PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±À JzÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀ vÉÆAzÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀåPÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ «ªÀj¸ÀĪÀgÀÄ.

6. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt EªÀgÀÄ ¸Á¥sóïÖ`ªÉÃgï EAf¤ÃAiÀÄgï ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ PÀUÀ¥À zÀ°è EzÀݪÀgÀÄ, PÀUÀ¥À §UÉV£À EªÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ºÁUÀÄ PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±ÀPÉÌ DzÀ C£ÁåAiÀÄ EzÀgÀ §UÉÎ w½¸ÀĪÀgÀÄ.

7. ¸ÀªÀÄAiÀÄ G½zÀ°è ¨ÉÃgÉ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÀÄ.

March 24, 2007 Posted by | KGP Founder Secretary on KSD issues | Leave a comment

RTI ACTIVIST THREATENED in Bangalore

Dear Friends,

One of our Activist Mr. K Shivaramanna had been threatened for filing RTI application by one mr. Manjunatha Reddy, AEE of Chandra Layout.  Mr. Shivaramanna was also threatened by one M B Shivappa, husband of former Corporator of Ward No.40 Smt. Gayathri.  A copy of the complaint  is reproduced herebelow for information of all Activists.

MAHITHI HAKKU ADHYAYANA KENDRA ®

No. 72, 13th Cross, 9th Main, Wilson Garden, Bangalore 560 030.

 

Ref.No. 5:BMP:2007                                       Date ::  23  March, 2007

 

To

            The Commissioner

            Bruhat Bangalore Mahanagara Palike

            BANGALORE .

 

Sir,

 

SUB ::  THREATENING OF RIGHT TO INFORMATION ACTIVISTS

 

Mr. K Shivaramanna, a Social Worker and Right to Information Activist had filed an application  under the Right to Information Act before Mr. Manjunatha Reddy, Asst. Executive Engineer, Chandra Layout Sub-Division, Bangalore on 13th February 2007 .  A copy of the application is enclosed  for your ready reference.

 

A Commercial Complex has been constructed at property No.13 & 14, Ist Main Road , Income Tax Layout, Ward No.40, Bangalore , in violation of building bye-laws and Sanction Plan.  Two additional floors have been constructed besides converting basement earmarked for parking  as Commercial Shops.  Compounding charges to the extent of more than Rs.Ten Lakhs has been cheated to the Bangalore Mahanagara Palike due to connivance of corrupt officials. 

 

The Asst. Executive Engineer & Public Information Officer, instead of providing information to the applicant, threatened him with dire consequences if the application is not withdrawn immediately.  He also supplied the copy of application as well as first appeal petition to the owner of the building as well as to the former Corporator Smt. Gayathri Shivappa.  Mr. Shivappa, husband of former Corporator had also threatened the applicant with dire consequences if the application as well as appeal petition is not withdrawn immediately.  Mr. Shivaramanna had also been threatened  that he would be implicated in criminal case if the application and petition is not withdrawn immediately.

 

This is a third incident of threatening RTI Activists in Bangalore City  ever since the Act was implemented.  We strongly condemn the attitude of Public Information Officers in disclosing the identity as well as supplying copy of application forms to the third parties who in turn threaten the applicants with dire consequences including life threat if the application is not withdrawn.

 

We therefore request you to take cognizance of the above incident and initiate Departmental Enquiry in to the misconduct of  Mr. Manjunatha Reddy who criminally conspired with the owner of the building and brought pressure for withdrawal of the appliction.

 

We also request you to provide Police Protection to Sri. K Shivaramanna who is responsible for exposing  beaurocratic corruption in the public interest. We also request you to immediately keep  Mr. Manjunatha Reddy under suspension failing which we shall be forced to launch agitation before the Bangalore Mahanagara Palike for  intimidating the Right to Information Applicants by corrupt officials.

                       

                                                                                                Yours faithfully,

 

 

 

 

 

                                                                                                     TRUSTEE

 

Copy of Application filed by Mr. K Shivaramanna is reproduced below:

To

            The Asst. Executive Engineer

            Chandra Layout Sub-Division

            Bangalore Mahanagara Palike

            Corporation Building

            4th Cross, Magadi Road

            BANGALORE .

 

APPLICATION UNDER RIGHT TO INFORMATION ACT,  2005

 

 

 1. Name & Address of the Applicant ::

          K Shivaramanna, Editor – Nudigannada, 74, BV Lankappa Road

          Ranasinghpet, Bangalore 560 053.

  

2. PARTICULARS OF INFORMATION AND DOCUMENTS REQUIRED:

 

A)    Copy of Sanction Plan in respect of building constructed at No.13 & 14, Ist Main Road , Income Tax Layout, Ward No.40, Bangalore , owned by Jayaprasad Shetty.  Plan was sanctioned by the Asst. Director of Town Planning (South) on 17.3.2004.

B)     Copy of Provisional Order, Confirmation order and Orders issued u/s 462 of KMC Act.

C)    Compounding fine collected from the owner of the building.

D)    Basement earmarked for Parking has been illegally converted into Shopping Complex.  Please provide me copy of the notices issued to clear the basement.

E)     Calculation Sheet prepared for calculating Set Back Violation, Coverage and Floor Area Ratio.

F)     Copyof permission issued by BDA for effecting change of land use from  residential to Commercial.

G)    Name and Designation of the officers who are responsible for allowing Occupancy of the building before issue of Occupancy Certificate.

H)    Total Number of Car parking slots available for Occupants of the building.

I)       List of Occupants of the building.

 

3. Period of Information ::   2003-04 to 2006-07.

 

4. Particulars of Initial Fee Paid  ::  Indian Postal Order No.61E 313200

 

 

 

PLACE::  BANGALORE

DATE:    13 February 2007                            SIGNATURE OF THE APPLICANT

March 24, 2007 Posted by | Blogroll, KANNADA | 5 Comments

Kannadigare please sign Petition to VC of University of Mysore

Petition to VC of University of Mysore

Release Publications of the University of Mysore under an open license

http://www.petitiononline.com/uom/petition.html

March 22, 2007 Posted by | Blogroll, KANNADA | 5 Comments

Kannadigare, Please SIGN and FAX or eMail this to VC of Mysore::Request to release the publications of the University of Mysore under an open licence

The Vice Chancellor
University of Mysore
Crawford Hall
MYSORE 570 005

Fax:  +91-821-2419363

Email: vc@uni-mysore.ac.in

 

 

Subject: Request to release the publications of the University of
Mysore under an open licence

Sir,

We are a group of people spread all over the globe. We share a deep interest in the University of Mysore and also in the promotion of Kannada.

University of Mysore, which was once the premier university in the country, has now regained its earlier glory under your dynamic leadership. The University has had a illustrious tradition of disseminating knowledge in Kannada to the masses. The publications of the University cover the complete spectrum of knowledge from the mundane to metaphysical. They have benefited generations of people and have inspired countless youngsters to achieve greatness in life.

Two projects which reached completion under your tenure, namely, the Kannada Encyclopedia and the English Kannada Dictionary have become landmarks in their respective fields. They have the sweep and depth to remain definitive works for several years to come.
The scholarship that has gone into these world-class works has prompted us to author this petition to you. We request you to release these publications (and other publications of the University) in digital form under an open license. There are several advantages to such a move:

An increased reach. The digitised versions can be accessed from any corner of the world.

 • Becoming standards. Scholars in general (and Kannadigas in particular) worldwide will begin to depend on them as THE definitive works in their respective fields.
 • Increasing use of Kannada in computing. Making the matchless collection of University of Mysore Kannada publications available in digital form will increase the use of Kannada in computing.
 • Creating standards for using Kannada in computers. If these works are digitised in a platform-independent way, they are bound to drive adoption of standards for using Kannada in computers.
 • Globalizing Kannada. The easy availability of these books online would inspire people from other cultural backgrounds to translate them into their local languages, hence spreading the richness of Kannada literature throughout the globe.

University of Mysore, by virtue of its preeminence in scholarship is ideally placed to make such a move. Since dissemination of knowledge has been the primary motive of the University throughout its hoary history, nothing could please the founding fathers of the University more than making knowledge accessible on a global scale.

While releasing University publications in digital form, they can be licensed in line with what is popularly known as Creative Commons. Such a license gives the University exclusive rights over the printing and publishing of these works, while allowing for creation, distribution and usage in digital media.

So far, no other university in the country has produced such a wide array of literature. The University of Mysore has blazed several paths in the past and here is a golden opportunity for it to be a torchbearer in one more field.

For obtaining the maximum benefit from releasing University publications in digital form, you may consider the following suggestions:

 • Textual matter that will be keyed in has to be done in Unicode, (http://www.unicode.org/) so that the content will be available without resorting to ad hoc methods. This is necessitated by the fact that all the current operating systems/applications support and recommend Unicode. The Government of India is also a member of the Unicode consortium and is actively encouraging the adoption of Unicode standards.

I/We trust that the University will release its publications under a open license at the earliest.

 

Signed,

____________________________

MYSORE UNIVERSITY  VC information

Fax:  +91-821-2419363

Email: vc@uni-mysore.ac.in

March 22, 2007 Posted by | Blogroll, KANNADA | Leave a comment