Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka,

Kannadigarella ondaagi Kannadavannu ulisona, kalisona and belesona

About KGP and it’s background info::KGP website misrepresents facts:: WHAT A SENSLESS WAY WASTING KANNADIGAS TIME.

—– Original Message —–

From: NovaMed@aol.com

To: ; kmharsha@hotmail.com ; anand@cyberscapeindia.com

Cc: raghavbh@anz.com ; anilthalli@yahoo.com ; dksesh@hotmail.com ; ksnaveen@indiatimes.com ; ksn_india@yahoo.com ; ladu@isac.ernet.in ; ramesh_naidu_v@yahoo.com ; srivathsajoshi@yahoo.com ; brnag@isac.ernet.in ; janardhana_cs@yahoo.com

Sent: Thursday, June 10, 2004 9:06 AM

Subject: REPLY from Srinatha Shastry of KGP

namaskara kannadigarige

Today I received this letter from Sri Srinatha Shastry of KGP. Sri. Panditharadhya had written the same thing 10 days ago. He has sent a such a one pargraph information as a word attachment.

—————–
Forwarded Message:

Subj: From C V S Sastry

Dear Sri Kumaraswamy,

Namskaragalu. Please see the attached file.

Thanking you

Yours

C V Srinatha Sastry

—————————————————————————————————————————–

ªÀiÁ£ÀågÉ,

¤ÃªÀÅ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄÄ UÀªÀĤ¹vÀÄ.

CªÀÅUÀ¼À°è ¥Àæ¸ÁÛ¦¹gÀĪÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ PÀÆr®è JAzÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀnÖvÀÄ.

F §UÉÎ ¥ÀvÀæªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ¢gÀ®Ä ¸À«ÄwAiÀÄÄ wêÀiÁð¤¹vÀÄ.

PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À C¢üPÀÈvÀ eÁ®vÁtzÀ°è ®¨sÀå«zÉ. http://www.kagapa.org/

EAvÀÄ

ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÉÆqÀ£É

a « ²æãÁxÀ±Á¹ÛçÃ

¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð,

PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ

————————————————————————————————————————–

No kannadiga need to visit KGP website to find the answer. KGP website is having ILLEGAL information. When I visited their website they have copied information to their website from another website. KGP website misrepresents facts. Kannadigas need to be AWARE of this. Just like all kannadigas are answering openly for questions KGP and it,s Executives need to the same. THIS IS CALLED as stalling tactics in LAW.

THEY ARE AFFRAID of things that have taken place in KGP while Developing Kannada Software or WHILE they received information from other Kannada Software Developers for Certification of their Software.

WHAT A SENSLESS WAY WASTING KANNADIGAS TIME.

GoK recognised KGP only because of other KANNADIGAS were part of the KGP TEAM.

In all its reality KGP is not qualified for developing Kannada software on the following grounds:

ABOUT KGP / KAGAPA


1. KGP was not existing for three years prior to sanctioning funds.
2. KGP has not developed any software prior to sanctioning of funds.
3. KGP is a certifying agency according to GO of GoK. This happenned because other kannadigas were involved with them at that time. They are nolonger involved with KGP. KGP has kicked tem out without any reasons.

A certifying agency itself can't enter into development of competitive products which they are supposed to certify as it is most illogic like a referee, umpire or an examiner himself taking the competition by himself.


THEY ARE THINKING KANNADIGAS WILL NOT COME TOGETHER AND KGP COULD WAIT IT OUT. this is not going to happen.

ONE of the reason for doing this might be due to the following reason as written in an email by Mr. N. Anabarsan to all of us.

“KGP doesn’t have any expertise in developing software. KGP has developed Nudi in a clandestine manner. As KGP is the certifying agency, all the Kannada software developers have submitted their software. KGP gained inner details by means of demonstration and discussions etc with developers (please note that GoK has not disclosed any details on developing their Kannada software Nudi). KGP pirated the fonts submitted to it by various Kannada software developers.”

It looks like KGP and it’s Executives are not interested in solving the problems of Kannadigas and KANNADA. They are taking confrontational attitude.

Kannadigas we need to think of different alternatives to combat this KGP and it’s Executives. This has allready started. KANNADA Interested, Truth telling, factfinding, honest people, trustworthy, loyal people, have got together ONLY for the sake of Finding the truth on Developmental activities of Kannada Software by KGP and it’s Executives. A meeting was called on May 25th 2004 by Dr. Halemane of CIIL at Mysore.

The people who attended the meeting on May 25th according to Dr. Halemane are:

Shri Poornachandra Tejaswi
Dr Lingadevaru Halemane
Sri B N S Rama
Sri M Shivakumar
Shri C V Srinatha Sastry
Smt Sharada
Dr Panditharadhya
Shri A Sathyanarayana
Dr U B Pavanaja

Some of you might have received an email that I received from Sri. Poornachandra Tejasvi.

We should seek the advise of the committed Kannadigas whose interest in KANNADA and it’s development work.

All of you can reply with your suggestions.

Thanks

Sincerely

V. M. Kumaraswamy

Advertisements

September 24, 2006 - Posted by | kagapa, Kannada Kali of USA

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: