Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka,

Kannadigarella ondaagi Kannadavannu ulisona, kalisona and belesona

kannada kevala ondu bhashe alla, kannada manava nagarikatheya ondu udarane

PÀ£ÀßqÀ PÉêÀ® MAzÀÄ ¨sÁµÉ C®è.CzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ £ÁUÀjÃPÀvÉAiÀÄ CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¥ÀæwÃPÀªÁzÀ ¸À»µÀÄÚvÉAiÀÄ fêÀ£À ±ÉÊ°AiÀÄ MAzÀÄ CvÀÄåvÀÛªÀÄ GzÁºÀgÀuÉ.

«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÁªÀiÁædåzÉÆA¢UÉ ªÀÄļÀÄVzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ¹jAiÀÄ£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ vÀĽAiÀÄ®Ä MAzÀƪÀgÉ ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÀ£ÀßqÀ PÀÄ®zÀ §zÀÞ ªÉÊjUÀ¼ÁzÀ ZÉÆüÀ,¥ÁAqÀågÀ ªÀA±ÀdgÀÄ-¥ÀæeÉUÀ¼ÀÄ ©ænµÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CµÀÆÖ ªÀµÀðUÀ½AzÀ £ÉÃgÀ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è DUÀzÀÝ£ÀÄß, ªÉÄʸÀÆj£À ºÀÄ° nÃ¥ÀÇ«¤AzÁV ¸Àé®à vÀqÀªÁzÀgÀÆ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV ¸Á¢ü¹zÀgÀÄ.±ÁvÀªÁºÀ£À, PÀzÀA§, ¨ÁzÁ«ÄAiÀÄ ZÁ®ÄPÀå, PÀ¯ÁåtzÀ ZÁ®ÄPÀå, gÁµÀÖçPÀÆl ªÀÄÄAvÁzÀ gÁµÀÖç ªÀÄlÖzÀ §¯ÁqsÀå gÁdªÀA±ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀĽAiÀįÁUÀzÉÃ, PÀ£ÁðlPÀ §®ªÉA§ £ÁªÀÄ¢AzÀ ¸ÀÄ«SÁåvÀªÁVzÀÝ CªÀgÀ ¸ÉãÉAiÉÄzÀÄgÀÄ zsÀƽåÀlªÁzÀ EªÀgÀÄ ©ænµÀgÀ ¸ÉgÀV£À ªÀÄgÉAiÀÄ°è ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥ÁæAvÀzÀ fêÀ£ÀzÀ J¯Áè ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß DªÀj¹ CªÀgÀ ¸Áé©üªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß vÀĽzÀgÀÄ.gÁdåUÀ¼À gÀZÀ£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ gÁdzsÁ¤ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ£ÀÄß ¨sÁµÁ zÀÄgÀ©üªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä PÀ¦ªÀÄĶ×UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ.F vÀĽvÀ ªÀÄvÀÄÛ »rvÀ JµÀÄÖ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀªÁUÀzÉAiÉÄAzÀgÉ PÀ£ÁðlPÀ KQÃPÀgÀtzÀ £ÀAvÀgÀªÀÇ PÀ£ÀßqÀzÀ K½UÉ DUÀ°®è.

1991 gÀ d£ÀUÀtwAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀªÀgÀ ¸ÀASÉå ±ÉÃPÀqÁ.62 ªÀiÁvÀæ.§gÀ°gÀĪÀ 2001 zÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è EzÀÄ E£ÀÆß PÀrªÉÄAiÀiÁUÀ°zÉ, AiÀiÁPÉAzÀgÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è PÉ®¸À ¹UÀzÀ CZÀÑ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ©ºÁjUÀ¼ÀAvÉ ªÀ®¸É ºÉÆÃUÀ°zÁÝgÉ.vÀªÀÄä £É®zÀ¯Éèà C£ÁxÀgÁVzÁÝgÉ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ.PÀ£ÀßrUÀ¤UÉ PÀÆ° PÉ®¸À C®è ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ©Ã¢AiÀÄ°è ©üPÉë ¨ÉÃqÀĪÀÅzÀÆ ¸ÁzsÀå«®è, KPÉAzÀgÉ D ªÀiÁ¦üAiÀiÁUÀ¼ÀÆ PÀÆqÀ PÀ£ÀßqÉÃvÀgÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è!!
PÀ£ÀßrUÀgÀ F zÀÄgÀªÀ¸ÉÜUÉ J¯Áè gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÆ PÁgÀt. PÀ£ÀßqÀzÀ J®è ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À ªÀÄÆ® DqÀ½vÀ CZÀÑ PÀ£ÀßqÀzÀªÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è E®è¢gÀĪÀÅzÀÄ.ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄRå ªÀÄAwæUÀ¼ÀÆ C£ÉÃPÀ CZÀÑ PÀ£ÀßqÀzÀªÀgÀÄ DV ºÉÆÃzÀgÀÄ DzÀgÉ CªÀgÉ®è PÀ£ÀßrUÀgÀ ªÀÄÄRå UÀÄtªÁzÀ ¸À»µÀÄÚvÉAiÀÄ ¥ÀæwÃPÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ vÀªÀÄä ¨sÀæµÀÖvÉAiÀÄ C£ÀÄPÀÆ®PÁÌV PÀ£ÀßqÉÃvÀgÀ C¢üPÁgÀ±Á»AiÀÄ PÉÊUÉÆA¨ÉUÀ¼ÀÄ. £ÁªÉ®ègÀÆ F ªÀÄÆ® ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÁVzÉ. ªÀÄÆ® ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ ¥ÀjºÁgÀ ¸ÀzÀåPÉÌ £ÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è E®è¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ £ÁªÀÅ CzÀ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀĨÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.DzÀÝjAzÀ-

PÀ£ÀßqÀPÉÌ FUÀ ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ ¥ÀPÁëwÃvÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀæuÁ½PÉ. ¥ÀPÀë AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÁgÀPÉÌ §gÀ° DzÀgÉ F ¥ÀæuÁ½PÉAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀgÀ°.

¥ÀPÁëwÃvÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀæuÁ½PÉ.

1. §gÀUÀÆgÀÄ ªÀgÀ¢ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀvÀÛj¬Ä®èzÉà ¥ÀÇwð eÁjAiÀiÁUÀ°.

 

2. qÁ.¸ÀgÉÆf¤ ªÀÄ»¶ ªÀgÀ¢ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀvÀÛj¬Ä®èzÉà ¥ÀÇwð eÁjAiÀiÁUÀ°.

 

3. qÁ.£ÀAdÄqÀ¥Àà ªÀgÀ¢ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀvÀÛj¬Ä®èzÉà ¥ÀÇwð eÁjAiÀiÁUÀ°.

 

4. PÀ£ÁðlPÀzÀ J®è PÉëÃvÀæUÀ¼À°è CAzÀgÉ ¸ÀPÁðj, CgÉ ¸ÀPÁðj, ¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ ¸ÉêÁ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀVAiÀÄ°ègÀĪÀ J¯Áè SÁAiÀÄA,CgÉPÁ°PÀ,¢£ÀUÀÆ°, UÀÄwÛUÉ £ËPÀjUÀ¼À°è PÀ¤µÀ× ±ÉÃPÀqÀ.90 gÀµÀÄÖ CZÀÑ PÀ£ÀßrUÀgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÀƼÀî¯Éà ¨ÉÃPÀÄ, JA§ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß vÀ«Ä¼ÀÄ £Ár£À ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.£ËPÀj PÉÆqÀzÀ ªÀiÁ°ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ§AzsÀPÀ E§âjUÀÆ eÉ樀 ²PÉë DUÀ¨ÉÃPÀÄ.

 

5. CZÀÑ PÀ£ÀßrUÀgÀ¯Éèà CZÀÑ ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄPÀ̽UÉ CAzÀgÉ »AzÀĽzÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ¸ÀܽÃAiÀÄjUÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ C£ÁåAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ J¯Áè £ËPÀjUÀ¼À£ÀÄß vÁ®ÆèPÀĪÁgÀÄ ªÀjµÀ×vÁ ¥ÀnÖAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ªÀµÀð ªÁ¸ÀÛªÀå«gÀĪÀ vÁ®ÆèQ£À°è UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.

 

6. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ J¯Áè £ËPÀjUÀ¼À ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è 300 CAPÀUÀ¼À PÀ£ÀßqÀ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ PÀqÁØAiÀĪÁUÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ F CAPÀUÀ¼ÀÄ ªÀjµÀ×vÉAiÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÀÄÄRªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¨sÀªÀå PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ CjªÀÅ, vÀ¦à®èzÀ §gÀªÀtÂUÉ ºÁUÀÆ vÀ¦à®èzÀ GZÁÑgÀuÉAiÀÄ PÀpt ¥ÀjÃPÉë EzÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.

 

7. ¸ÀgÀPÁj GzÉÆåÃUÀ «¤ªÀÄAiÀÄ PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ vÁ®ÆèPÀÄUÀ¼À°è vÉgÉAiÀĨÉÃPÀÄ. SÁ¸ÀV PÉëÃvÀæzÀ J®è £ËPÀjUÀ¼À£ÀÄß DAiÀiÁ vÁ®ÆèQ£À £ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀ C¨sÀåwðUÀ¼À ¥ÀnÖ¬ÄAzÀ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ «±ÉõÀ ¤¥ÀÅtvɬÄgÀĪÀ PÉ®¸ÀUÁgÀ D vÁ®ÆèQ£À°è ¹UÀÄwÛ®èªÁzÀgÉ D f¯ÉèAiÀÄ EvÀgÀ vÁ®ÆèPÀÄUÀ¼À GzÉÆåÃUÀ «¤ªÀÄAiÀÄ PÉÃAzÀæUÀ½AzÀ MlÄÖUÀÆr¹zÀ f¯Áè ¥ÀnÖ¬ÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ CxÀªÁ CAvÀºÀ ¥Àæ¸ÀAUÀ §gÀĪÀ ªÀÄÄAZÉAiÉÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ¸ÀÆPÀÛ C¨sÀåwðUÀ¼À£ÀÄß «¤ªÀÄAiÀÄ PÉÃAzÀæ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀÄ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.F vÀgÀºÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ ±ÉÃ.99 gÀµÀÄÖ £ËPÀjUÀ¼À°è ¥ÀjºÁgÀ ¹UÀÄvÀÛzÉ.vÀAvÁæA±ÀzÀAvÀºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è PÀÆqÀ E£ÉÆáù¸ï£ÀAvÀºÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ F jÃwAiÀÄ ªÀÄÄ£ÉÆßÃlzÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ½AzÀ ¯Á¨sÀ ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ.

 

8. gÁdåzÀ gÁdzsÁ¤AiÀÄ°è£À SÁ¸ÀV PÉëÃvÀæzÀ J®è £ËPÀjUÀ¼À£ÀÄß J¯Áè f¯ÉèUÀ¼À GzÉÆåÃUÀ «¤ªÀÄAiÀÄ PÉÃAzÀæUÀ½AzÀ MlÄÖUÀÆr¹zÀ gÁdå ¥ÀnÖ¬ÄAzÀ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¨sÀwðUÀÆ gÁdå ¥ÀnÖAiÀÄ£Éßà §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ.

 

9. PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ, PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ CAUÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ,¸ÉʤPÀ ªÀÄvÀÄÛ CgÉ ¸ÉʤPÀ ¥ÀqÉUÀ¼ÀÄ,PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ C¢üãÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ G¢ÝªÉÄUÀ¼ÀÄ, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ gÁdzsÁ¤AiÀÄ J®è PÉëÃvÀæUÀ¼À°è CAzÀgÉ ¸ÀPÁðj, CgÉ ¸ÀPÁðj, ¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ ¸ÉêÁ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀVAiÀÄ°ègÀĪÀ J¯Áè SÁAiÀÄA,CgÉPÁ°PÀ,¢£ÀUÀÆ°, UÀÄwÛUÉ £ËPÀjUÀ¼À°è ¨sÁgÀvÀzÀ MlÄÖ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÁåAiÉÆÃavÀ¥Á®Ä ¨ÉÃPÀÄ.EzÀÄ ¸ÉʤPÀ ¥ÀqÉUÀ¼À £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è eÁjAiÀiÁVzÉ DzÀgÉ C®Æè C£Àå gÁdåzÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥Á°£À £ËPÀjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆArzÁÝgÉ.¸ÉʤPÀ £ÉêÀÄPÁw ªÀÄAqÀ½AiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀzÀ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀPÉÌ ¸ÀܼÁAvÀj¸ÀĪÀÅzÉà C®èzÉ CªÀgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ/ºÉÆç½ ªÀÄlÖzÀ°è ºÉÆÃV ¨sÀwð ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.ºÀ½î ºÀ½îUÉ ºÉÆÃzÀgÉ E£ÀÆß GvÀÛªÀÄ.KPÉAzÀgÉ C°è ¸ÁAiÀĨÉÃPÉAzÀgÉ «µÀPÀÆÌ PÁ¹®èzÀ ¥Àj¹Üw¬ÄgÀĪÁUÀ ¥ÀgÀ HjUÉ ºÉÆÃV ¨sÀwðAiÀiÁUÀ®Ä ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀå?

 

10. GzÉÆåÃUÀ «¤ªÀÄAiÀÄ PÉÃAzÀæUÀ¼À£ÀÄß UÀtQÃPÀj¹ GzÉÆåÃUÀ PÉÆqÀĪÀ ªÀiÁ°ÃPÀjUÉ PÀrªÉÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CAzÀgÉ 24 UÀAmÉUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ C¨sÀåwð ¹UÀĪÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.CzÀPÁÌV ªÀiÁ°ÃPÀjUÉ «¤ªÀÄAiÀÄ PÉÃAzÀæzÀ UÀtPÀPÉÌ ¸ÀA¥ÀPÀð zÉÆgÉAiÀÄĪÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ.£ÉÆAzÁ¬Ä¹zÀ C¨sÀåwðUÉ CAZÉ dvÉUÉ «zÀÄå£Áä£À CAZÉ, zÀÆgÀªÁtÂ, ¤vÀðAvÀÄ zÀÆgÀªÁt ¸ÉÃj J¯Áè DzsÀĤPÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ £ËPÀj PÀgÉ §AzÀzÀÝ£ÀÄß w½¸ÀĪÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.

 

11. SÁ¸ÀV GzÉÆåÃUÀ «¤ªÀÄAiÀÄ PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðj GzÉÆåÃUÀ «¤ªÀÄAiÀÄ PÉÃAzÀæUÀ¼À dvÉ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÊ¥ÉÇÃnAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ, M§âjUÉ E£ÉÆߧâgÀÄ ¥ÀÇgÀPÀ.CAzÀgÉ SÁ¸ÀVAiÀĪÀgÀÄ C¨sÀåwðUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀPÁðj «¤ªÀÄAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ.CªÉÄÃjPÀzÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À§ºÀÄzÀÄ.

 

12. AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ «±ÉõÀ ¤¥ÀÅtvɬÄgÀĪÀ PÉ®¸ÀUÁgÀ CZÀÑ PÀ£ÀßqÀzÀªÀgÀ°è ¹UÀÄwÛ®è JA§ ¥Àæ¸ÀAUÀ §gÀĪÀ ªÀÄÄAZÉAiÉÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ¸ÀÆPÀÛ C¨sÀåwðUÀ¼À£ÀÄß «¤ªÀÄAiÀÄ PÉÃAzÀæ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀÄ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.F vÀgÀºÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ ±ÉÃ.99 gÀµÀÄÖ £ËPÀjUÀ¼À°è ¥ÀjºÁgÀ ¹UÀÄvÀÛzÉ.vÀAvÁæA±ÀzÀAvÀºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è PÀÆqÀ E£ÉÆáù¸ï£ÀAvÀºÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ F jÃwAiÀÄ ªÀÄÄ£ÉÆßÃlzÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ½AzÀ ¯Á¨sÀ ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ.

 

13. J¯Áè PÁSÁð£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è CPÀıÀ® PÁ«ÄðPÀjAzÀ »rzÀÄ »jAiÀÄ ¥Àæ§AzsÀPÀgÀªÀgÉUÉ J®ègÀÆ CZÀÑ PÀ£ÀßrUÀgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® «¨sÁUÀzÀ°èAiÀÄAvÀÆ ¤zÉðñÀPÀgÀªÀgÉUÉ J®ègÀÆ CZÀÑ PÀ£ÀßrUÀgÁVgÀ¯ÉèÉÃPÀÄ.

 

14. «±ÉõÀ P˱À®å ¨ÉÃQ®èzÀ J¯Áè UÀÄwÛUÉUÀ¼À£ÀÄß CZÀÑ PÀ£ÀßqÀzÀªÀjUÉ ªÀiÁvÀæ ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.¨ÉãÁ«Ä PÀAqÀÄ §AzÀ°è GUÀæ ²PÉëAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.GzÁºÀgÀuÉUÉ: PÀ¸À UÀÄr¸À®Ä CxÀªÁ £ÀUÀgÀ ¸ÁjUÉUÉ §¸ï PÉÆqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà «±ÉõÀ P˱À®å ¨ÉÃQ®è.

 

15. «±ÉõÀ P˱À®å ¨ÉÃQgÀĪÀ UÀÄwÛUÉUÀ¼À°è MAzÀÄ ªÀiË®åzÀªÀgÉV£ÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀªÀjUÉ ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

 

16. AiÀiÁªÀÅzÉà UÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ EvÀgÀ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÆß PÀÆqÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ¯Éèà ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ µÀgÀvÀÛ£ÀÄß «¢ü¸À¨ÉÃPÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ: £ÀUÀgÀ ¸ÁjUÉUÉ §¸ï PÉÆqÀĪÀªÀ §¸ï£À PÀªÀZÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀzÀ¯Éèà ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÀÄ. F vÀgÀºÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀ£À ºÀtzÀ°è ±ÉÃ.99 gÀµÀÄÖ PÀ£ÁðlPÀzÀ°èAiÉÄà RZÁðV E£ÀÆß ºÉZÀÄÑ GzÉÆåÃUÀ PÉÆqÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ.

 

17. ±Á¥ï ªÀÄvÀÄÛ JµÁÖ©èµÉäAmï PÁAiÉÄÝAiÀÄrAiÀÄ°ègÀĪÀ J¯Áè CAUÀr ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è CZÀÑ PÀ£ÀßrUÀjUÉà £ËPÀj ¹UÀ¨ÉÃPÀÄ.a®ègÉ CAUÀr, ¸ÁªÀðd¤PÀ zÀÆgÀªÁtÂ, £ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ ªÀÄÄAvÁzÀ CAUÀrUÀ¼À°è ¨ÉÃPÁUÀĪÀ P˱À®å EgÀĪÀ CZÀÑ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ºÉÃgÀ¼ÀªÁVzÁÝgÉ.

 

18. DmÉÆà jPÁë, mÁåQì ¥ÀgÀªÁ£ÀV PÉêÀ® CZÀÑ PÀ£ÀßqÀzÀªÀjUÉ ªÀiÁvÀæ.¥ÀgÀªÁ£ÀV ¥ÀqÉzÀªÀgÀÄ CZÀÑ PÀ£ÀßqÀzÀªÀgÀ£Éßà ZÁ®PÀgÁV PÉ®¸ÀPÉÌ ElÄÖ PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ F ±ÀgÀvÀÛ£ÀÄß G®èAX¹zÀ°è ¥ÀgÀªÁ£ÀV gÀzÁÝUÀ¨ÉÃPÀÄ.

 

19. UÀÄwÛUÉUÉ ªÁºÀ£À PÉÆqÀĪÀªÀgÀÄ CZÀÑ PÀ£ÀßqÀzÀªÀgÀ£Éßà ZÁ®PÀ CxÀªÁ EvÀgÉ PÉ®¸ÀUÀ½UÉ ElÄÖ PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.

 

20. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥ÉǰøÀgÀÄ FUÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄzÀ ºÉ¸ÀgÀ°è ©Ã¢ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¸ÀAZÁj PÉ®¸ÀPÉÌ UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÉêÉĹgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀPÀët ¤°è¸À¨ÉÃPÀÄ. EzÀjAzÀ CZÀÑ PÀ£ÀßqÀzÀ AiÉÆÃUÀå C¨sÀåwðUÀ¼ÀÄ ©Ã¢ ¥Á¯ÁUÀÄvÁÛgÉ.

 

21. vÀ¼ÀÄîªÀ UÁrAiÀÄ ¥ÀgÀªÁ£ÀVUÀ¼À£ÀÄß CZÀÑ PÀ£ÀßqÀzÀªÀjUÉ ªÀiÁvÀæ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ.GzÁºÀgÀuÉUÉ: ¥Á¤¥ÀÅj, §mÉÖ E¹Ûç, vÀgÀPÁj EvÁå¢.

 

22. PÀÆ° PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ CZÀÑ PÀ£ÀßqÀzÀªÀjUÉà ¹UÀ¨ÉÃPÀÄ CzÀPÁÌV ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ°ègÀĪÀAvÉ PÁ¬ÄzÉ vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ.

 

23. C£Àå ¨sÁ¶PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£Àå gÁdåzÀªÀgÀÄ ºÉÃUÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ §ºÀÄvÉÃPÀ £ËPÀjUÀ¼À£ÀÄß DPÀæ«Ä¹ PÉÆArzÁÝgÉAzÀÄ w½AiÀÄ®Ä PÀ¼ÉzÀ ªÀÄƪÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À°è ¸ÀPÁðj £ËPÀj ¥ÀqÉzÀªÀgÀ J¯Áè zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇwð PÀÆ®APÀıÀªÁV ¥Àj²Ã°¸À¨ÉÃPÀÄ. £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà C¤AiÀÄ«ÄvÀvÉ PÀAqÀÄ §AzÀ°è vÀPÀët PÉ®¸À¢AzÀ ªÀeÁ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. E£ÀÄß £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄ vÁAwæPÀ PÁgÀtUÀ½AzÀ ¸ÀjAiÀiÁVzÀÝ°è MAzÉà ¨sÁµÉ CxÀªÁ UÀÄA¦£ÀªÀgÀÄ MAzÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ±ÉÃ.90 gÀµÀÄÖ £ËPÀj ¥ÀqÉzÀgÀÄ J£ÀÄߪÀ ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛgÀ MAzÉà -¨sÀæµÁÖZÁgÀzÀ dvÉ C£Àå ¨sÁ¶PÀgÀ ¨sÁµÁ zÀĪÉÆðúÀ. EAvÀªÀgÀ£ÀÆß vÀPÀët PÉ®¸À¢AzÀ ªÀeÁ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.EzÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÀðgÀzÀ¯ÁèVzÀÝgÉ CªÀgÀ£ÀÄß vÀªÀgÀÄ gÁdåPÉÌ PÀ½¹ vÀPÀët D eÁUÀPÉÌ DZÀÑ PÀ£ÀßrUÀgÀ£ÀÄß £ÉëĸÀ¨ÉÃPÀÄ.

 

24. ¸ÀPÁðj ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV JgÀqÀÆ PÉëÃvÀæzÀ DPÁ±ÀªÁt ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀzÀ±Àð£ÀUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ PÀ¯Á«zÀjUÉ ¥Àæ¸ÁgÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀ¤µÀ× ±ÉÃ.90 gÀµÀÄÖ ¸ÀªÀÄAiÀÄ zÉÆgÉAiÀĨÉÃPÀÄ.

 

25. ºÉÆgÀ£ÁqÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ CzÀgÀ®Æè «±ÉõÀªÁV UÀrAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÉʤPÀgÀ ¸ÉêÉUÁV 24 UÀAmÉUÀ¼À PÀ£ÀßqÀ ¥Àæ¸ÁgÀ«gÀĪÀ ±Ámïð ªÉêï DPÁ±ÀªÁt ¤®AiÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ GvÀÛgÀzÀ vÀÄ¢AiÀÄ°è DgÀA¨sÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.

 

26. PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀĪÁt PÀ£ÀßqÀ¢AzÀ DgÀA¨sÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ:gÉʯÉéAiÀÄ 131 CxÀªÁ zÀÆgÀ¸ÀAZÁgÀ ¤UÀªÀÄzÀ 197 EvÁå¢. F ¤AiÀĪÀÄ SÁ¸ÀV zÀÆgÀ¸ÀAZÁgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÀÆ C£Àé¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ.

 

27. PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ ««zsÀ ¨sÁUÀUÀ¼À »jªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ©vÀÛj¹ ¥ÀæªÁ¹UÀgÀ£ÀÄß DPÀ¶ð¸À®Ä DAiÉÆÃf¸ÀĪÀ ºÀA¦ GvÀìªÀ, ªÀļÀSÉÃqÀ GvÀìªÀ, PÀgÁªÀ½ GvÀìªÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÀ§â, ªÉÄʸÀÆgÀÄ zÀ¸ÀgÁ ªÀÄÄAvÁzÀ GvÀìªÀUÀ¼À°è DAiÀiÁ d£À¥ÀzÀzÀ/ f¯ÉèAiÀÄ PÀ¯Á«zÀjUÉ ªÀiÁvÀæ CªÀPÁ±À«gÀ¨ÉÃPÀÄ.

 

28. ªÀ®¸É §AzÀ ¨sÁµÁ zÀÄgÀ©üªÀiÁ¤UÀ¼À »AqÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ d£ÀgÀ £ËPÀj ªÀÄvÀÄÛ C£ÀߪÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ PÀzÀÝgÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¹zÀÞ ªÀiÁr CªÀgÀ vÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß §AiÀÄ°UɼÉAiÀÄ®Ä, PÀ£ÀßrUÀgÀ£ÀÄß JZÀÑj¸À®Ä, C£ÁåAiÀÄ ¥ÀÅ£ÀgÁªÀvÀð£ÉAiÀiÁUÀ¢gÀ®Ä 1971 ªÀÄvÀÄÛ 2001 gÀ d£ÀUÀtwUÀ¼À£ÀÄß vÀÄ®£ÁvÀäPÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ FVgÀĪÀ gÁdå / PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀPÁðj , SÁ¸ÀV £ËPÀgÀgÀ d£Àä, ±Á¯É-PÁ¯ÉÃf£À ªÁå¸ÀAUÀzÀ «ªÀgÀ, £ËPÀj ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ PÉÆlÖ «ªÀgÀ EªÀÅUÀ¼À vÀÄ®£ÁvÀäPÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀºÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.

 

29. ZÉÆüÀ, ¥ÁAqÀågÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥ÁæAvÀåzÀ PÀ£ÀßqÀ GZÁÑgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ¨sÁµÉAiÀÄ°èzÀÝAvÉ §zÀ¯Á¬Ä¹zÀgÀÄ.(GzÁ: ¨sÁgÀvÀ-¨ÁgÀvÀ ; C¢üPÁj-C¢SÁj ºÉZÀÄÑ «ªÀgÀ ¨ÉÃQzÀÝgÉ ºÀÄzÀAiÀÄ pë ªÁvÉð CvÀÄÛ ¤«ÄµÀ £ÉÆÃr ¸ÁPÀÄ!!!).FUÀ ¸ÀPÁðj ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV zÀÆgÀzÀ±Àð£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ,DPÁ±ÀªÁtÂUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ, PÀ£ÀßqÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ, PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ, £ÁªÀÄ ¥sÀ®PÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ, gÉʯÉéÃAiÀÄ GzÉÆÏõÀuÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÆ®PÀ Erà PÀ£ÁðlPÀzÀ GZÁÑgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤°è¸À¨ÉÃPÀÄ.CzÀPÁÌV F J®è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä «±ÉõÀ vÀ¦à®èzÀ §gÀªÀtÂUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ ºÁUÀÆ vÀ¦à®èzÀ GZÁÑgÀuÉAiÀÄ PÀpt ¥ÀjÃPÉë AiÀÄ°è GwÛÃtðªÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀqÁØAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.FUÁUÀ¯Éà PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ PÀÆqÀ vÉÃUÀðqÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄð.M§â «zÀÄåvï vÀAvÀædÕ vÀ¥ÀÅöà PÉ®¸À ªÀiÁrzÀgÉ «zÀÄåzÁWÁvÀ¢AzÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÁAiÀħºÀÄzÉAzÀÄ CªÀ¤UÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀgÀªÁ£ÀV PÉÆqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß PÀpt ¥ÀjÃPÉëUÉ M¼À¥Àr¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.DzÀgÉ E°è vÀ¥ÀÅöà GZÁÑgÀuÉUÀ½AzÀ MAzÀÄ d£ÁAUÀzÀ ¨sÁµÉ-¸ÀA¸ÀÌöÈw ¸ÁAiÀÄÄwÛzÉ, PÉÆ£ÉUÉ Erà LzÀÄ PÉÆÃn d£ÀUÀ¼À d£ÁAUÀªÉà ¸ÁAiÀÄÄvÀÛzÉ.M§â ¸ÁAiÀÄĪÀÅzÀQÌAvÀ LzÀÄ PÉÆÃn ¸ÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÉZÀÑ®èªÉÃ? ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀvÀÛ ªÀÄÆ® ¨sÀÆvÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ £ÀªÀÄä ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ£ÀÄß G½¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ CZÀÑ PÀ£ÀßrUÀgÉ®ègÀ ºÀPÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀå.

 

30. £ÁªÀÄ ¥sÀ®PÀUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ¯Éèà EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C£Àå ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß dvÉUÉ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÁUÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀæzsÁ£ÀªÁVzÀÄÝ C£Àå¨sÁµÉ CzÀgÀ CrAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CAUÀr ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À PÁ£ÀƤzÀÝgÀÆ eÁjUÉ §gÀÄwÛ®è.D ¤AiÀĪÀÄ ©VAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ: ¥sÀ®PÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ CPÀëgÀUÀ¼ÀÄ C£Àå ¨sÁµÉAiÀÄ «£Áå¸ÀzÀ¯Éèà CAzÀgÉ ±ÉÊ°-zÀ¥Àà-JvÀÛgÀ-§tÚzÀ°èAiÉÄà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ CzÀPÉÌ ¥ÀæzsÁ£ÀvÉ CxÀªÀ PÀ¤µÀÖ ¸ÀªÀiÁ£À £ÉÆÃl ¹UÀÄvÀÛzÉ.FUÀ PÉ®ªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ªÉÄÃ¯É aPÀÌ CPÀëgÀUÀ¼À°è §gÉzÀÄ PɼÀUÉ zÉÆqÀØ CPÀëgÀUÀ¼À°è C£Àå ¨sÁµÉAiÀÄ°è §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CxÀªÁ vɼÀÄ CPÀëgÀ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CxÀªÁ JzÀÄÝ PÁtzÀ §tÚ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ.CzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä ¥sÀ®PÀzÀ MlÄÖ «¹ÛÃtðzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ±ÉÃPÀqÀ 60 gÀ¶ÖgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¸ÀàµÀÖUÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ.¥sÀ®PÀUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°ègÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ FVgÀÄ£ÀAvÉ EAVèõÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ °¦AiÀÄ°è §gÉAiÀÄĪÀÅzÀ®è CzÀÄ PÀ£ÀßqÀPÉÌ ¨sÁµÁAvÀgÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.GzÁ: a®Øç£ï ºÁ¹àl¯ï-ªÀÄPÀ̼À D¸ÀàvÉæAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.;C¯ÉÊAnAUï KjAiÀiÁ-E½AiÀÄĪÀ ¸ÀܼÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.; ºÉÃgï qÉæ¸Àgï-PËëgÀzÀ CAUÀr CxÀªÁ PÉñÁ®APÁgÀ PÀ¯Á«zÀ DUÀ¨ÉÃPÀÄ.EAxÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀgÀªÁ£ÀV PÉÆqÀĪÁUÀ¯Éà ¥Àj²Ã°¸À¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²Ã®£É ¸ÀÄ®¨sÀ DUÀ®Ä ¸ÁªÀiÁ£Àå vÀgÀºÀzÀ ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß »jAiÀÄ ¸Á»wUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÉÆzÀ¯Éà vÀAiÀiÁj¹ EqÀ¨ÉÃPÀÄ.EzÀjAzÀ PÀ£ÁðlPÀzÁzÀåAvÀ MAzÉà vÀgÀºÀzÀ ±À§Ý §¼ÀPÉUÉ vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ.PÉ®ªÀÅ ±À§ÝUÀ½UÉ GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ CxÀªÁ PÀgÁªÀ½ CxÀªÁ ªÀįɣÁr£À°è ¸ÀܽÃAiÀÄ ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß Dj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.K£ÁzÀgÀÆ EAVèõï PÀ®¨ÉgÀPÉ vÀ¥ÀÅöàvÀÛzÉ.Dj¸ÀĪÀ ±À§ÝUÀ¼ÀÄ wÃgÀ ¸Á»wåPÀªÁV CxÀªÁ zÉÆqÀتÁV d£À¦æAiÀÄ ZÀ¯ÁªÀuÉUÉ §gÀzÉà EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä EAxÀ ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀwæPÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæZÀÄgÀ ¥Àr¹ d£ÀgÀ DAiÉÄÌUÉ ©qÀ¨ÉÃPÀÄ.

 

31. C¸ÀAWÀnvÀ PÉëÃvÀæzÀ GzÉÆåÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAWÀn¹ ªÉÄð£À jÃwAiÀÄ°è ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄPÀ̽UÉ £ÁåAiÀÄ MzÀV¸À ¨ÉÃPÀÄ.C°èAiÀĪÀgÉUÉ 1979gÀ CAvÀgÀ gÁdå PÁ«ÄðPÀ ªÀ®¸É PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß ©VUÉƽ¹ ªÀiÁ°PÀgÀ£ÀÄß ºÉÆuÉUÁgÀgÀ£ÁßV ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.

 

32. ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ J¯Áè PÀæªÀÄUÀ¼ÀÆ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV eÁjUÉ vÀgÀ®Ä ºÉZÀÄÑ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è PÁ«ÄðPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀ£ÀÄß £ÉëĸÀ¨ÉÃPÀÄ.M§â DAiÀÄÄPÀÛ ¢£ÀPÉÌ M§â ªÀiÁ°ÃPÀ£À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹zÀgÀÆ ªÀµÀðzÀ°è ºÉZÉÑAzÀgÉ CAzÁdÄ 170 ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À§®è.

 

33. ¤ªÉñÀ£À ªÀÄAdÆgÁw, ¸ÀPÁðj Rað£À°è OµÀzsÉÆÃ¥ÀZÁgÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀÄAwæUÀ¼À «ªÉÃZÀ£Á ªÀÄAdÆgÁw C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß vÀPÀët gÀzÀÄÝ ªÀiÁr E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ gÀPÀëPÀgÁzÀ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ, £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß »AzÀPÉÌ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß HgÀ°è ©lÄÖ UÀrAiÀÄ ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°è fêÀ vÉÃAiÀÄÝ ¸ÉʤPÀ¤UÉà E®èzÀ EªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä E£ÁßjUÀÆ ºÀQÌ®è.EAxÀ ¥Àæ¸ÁzÀUÀ¼Éà PÀ£ÀßqÀPÉÌ PÉÆqÀ° ¥ÉmÁÖVªÉ.

 

34. »jAiÀÄ ¸Á»wUÀ¼À ºÀ¼ÉAiÀÄ PÀÈwUÀ¼À£Éßà ¥ÁvÀæUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ §zÀ°¹ ¸Àé®à ªÀUÀÎgÀuÉ ºÁQ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÀiÁgÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä PÀ£ÀßqÀzÀ »jAiÀÄ ¸Á»wUÀ¼À ¸À«Äw UÀæAxÁ®AiÀÄPÉÌ Rjâ¸ÀĪÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¨ÉÃPÀÄ.E°èAiÀĪÀgÉUÉ DVgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è GUÀæ ²PÉëAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.

 

35. ZÀ®£ÀavÀæUÀ¼À°è jà ªÉÄÃPï ºÁªÀ½ vÀqÉAiÀÄ®Ä avÀægÀAUÀPÉÌ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÉÆqÀĪÀ ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß »jAiÀÄ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀ ¥Àj²Ã®£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ.EzÀjAzÀ ¥ÉæÃPÀëPÀ¤UÉ ªÉÆøÀ«®èªÉA§ £ÀA©PÉ §AzÀÄ ºÉZÀÄÑ avÀæ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ£É.¸ÀzÀåzÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ avÀæUÀ¼ÀÄ £ÀA©PÉ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArªÉ.M¼ÉîAiÀÄ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀjAzÀ avÀæ §AzÀgÀÆ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆøÀzÀ ºÉzÀjPÉ.EzÀ£Éß £ÉªÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀßqÀ avÀægÀAUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁA¸À ¥ÀæzsÁ£ÀªÁzÀ ªÀįÉAiÀiÁ½ avÀægÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀnzÁÝgÉ PÉ® ¨sÀæµÀ× ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀÄ.

 

 

36. avÀægÀAUÀPÉÌ ¸ÀªÀ®vÀÄÛ PÉÆqÀĪÁUÀ ¸ÀܽÃAiÀÄjUÉ GzÉÆåÃUÀ ¤ÃqÀĪÀ ªÉÄð£À PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ eÁjUÉ §A¢zÀÝgÉ ªÀiÁvÀæ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ.

 

 

37. J®è f¯Áè PÉÃAzÀæUÀ¼À°è ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ°ègÀĪÀAvÉ 1500 D¸À£ÀUÀ½gÀĪÀ zsÀé¤ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÀQ£À ªÀåªÀ¸ÉÜ EgÀĪÀ ªÁvÁ£ÀÄPÀÆ°vÀ ¸ÀĸÀfÓvÀ gÀAUÀ ªÀÄA¢gÀUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ¹ £ÁªÀĪÀiÁvÀæ ±ÀÄ®ÌPÉÌ PÉÆlÄÖ £Álå gÀAUÀPÉÌ PÁAiÀÄPÀ®à ¤ÃqÀĪÀÅzÀ®èzÉà GzÉÆåÃUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ׹¸ÀĪÀÅzÀÄ.£ÀAvÀgÀ EªÀ£ÀÄß vÁ®ÆèPÀÄ PÉÃAzÀæUÀ½UÀÆ «¸ÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ.

 

38. DqÀ½vÀzÀ°è ¨sÀæµÁÖZÁgÀªÀ£ÀÄß vÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀ®Ä «±Àé ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸À®ºÉUÀ¼ÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀgÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥ÁgÀzÀ²ðvÁ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸À®ºÉUÀ¼ÀAvÉ £ÀqÉzÀÄ ªÀÄÄA¢£À LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è «±ÀézÀ ¨sÀæµÁÖZÁgÀgÀ»vÀ, CvÀåAvÀ ¥ÁgÀzÀ²ð ¸ÀgÀPÁgÀUÀ¼À°è ªÉÆzÀ® ¸ÁÜ£À ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ E®èªÁzÀgÉ CzÉà C¼ÀvÉUÉÆð£À°è PÀ¤µÀ× ¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÉÆzÀ® ¸ÁÜ£À ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ.

 

39. C£Àå ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀiÁ¦üAiÀiÁUÀ¼À£ÀÄß , vÀPÀët ¨ÉÃgÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ QvÉÆÛUÉAiÀĨÉÃPÀÄ ºÁUÀAvÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁ¦üAiÀiÁUÀ¼ÀÆ ¨ÉÃQ®è.

 

40. ±ÁvÀªÁºÀ£À, PÀzÀA§, ¨ÁzÁ«ÄAiÀÄ ZÁ®ÄPÀå, PÀ¯ÁåtzÀ ZÁ®ÄPÀå, gÁµÀÖçPÀÆlgÀ PÁ®¢AzÀ ZÉÆüÀgÀÄ, ¥ÁAqÀågÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä PÉgÉzÀÄ AiÀÄÄzÀÞPÉÌ §gÀÄwÛzÀÝ PÁgÀtªÉãÀÄ UÉÆvÉÛ? £ÀªÀÄä ¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀÄ §Ä£Á¢AiÀiÁV ºÀ½îUÉÆAzÀÄ EzÀÝ PÉgÉUÀ¼À£ÀÄß MqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ!!! JAxÀ zÀĵÀÖvÀ£À!!! JAxÀ ¤ÃZÀvÀ£À!!! EA¢£À ªÉÊeÁÕ¤PÀ AiÀÄÄUÀzÀ ¨sÁj CuÉÃPÀlÄÖUÀ¼À PÁ®zÀ°èAiÀÄÆ PÀÆqÀ ªÀļÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ±ÉÃPÀqÀ 98 ¥Á®Ä ¸ÀªÀÄÄzÀæPÉÌ ºÀjzÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ.CAzÀgÉ 2000 ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄä PÉgÉUÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ »r¢gÀ§ºÀÄzÀÄ? CvÀå®à CµÉÖÃ!! CªÀgÀÄ vÁªÀÅ PÉgÉUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ¸À§ºÀÄzÁVvÀÄÛ. E®è CªÀgÀ §Ä¢Þ ºÉÃUÉAzÀgÉ £À£Àß MAzÀÄ PÀtÄÚ ºÉÆÃzÀgÀÆ ¥ÀgÀªÁV®è DzÀgÉ ±ÀvÀÄæ«£À JgÀqÀÆ PÀtÄÚ ºÉÆÃzÀgÉ ¸ÁPÀÄ!! EAvÀºÀ §Ä¢ÞAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÁV PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ªÀÄÄAzÁ¯ÉÆÃZÀ£É¬ÄAzÀ PÀnÖ¹zÀ PÀȵÀÚgÁd¸ÁUÀgÀzÀ JvÀÛgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁªÉÃj PÀtªÉAiÀÄ EvÀgÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ ©ænµÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆqÉvÀ PÉÆqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. CzÉà §Ä¢Þ FUÀ®Æ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄÄwÛzÉ.PÉ®ªÀÅ wAUÀ¼À »AzÉ PÀ£ÀßqÀ ºÀ½îUÀ¼À LwºÁ¹PÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀÄ QðPÉÊ §UÉÎ CjwzÀÝ ªÀiÁ£Àå PÀĪÀiÁgÀ §AUÁgÀ¥Àà£ÀªÀgÀÄ PÉgÉUÀ¼À ºÀƼÉwÛ PÁAiÀÄPÀ®à ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀlgÉ, CªÀÄä£ÀªÀgÀÄ CzÀPÉÌ PÀÄj-vÉÆüÀzÀ ¤Ãj£À £ÁåAiÀÄ ªÀiÁr £ÁªÀÅ ºÀƼÉvÀÄÛªÀÅzÀjAzÀ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁrUÉ ¤ÃgÀÄ PÀrªÉÄ ºÀjAiÀÄĪÀÅzÉAzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÄÖ gÁµÁÖç©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ¥À«vÀæ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¤°è¹zÀgÀÄ. DzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ vÀPÀët ºÀ¼ÉAiÀÄ PÉgÉUÀ¼À ºÀƼÉwÛ ¥ÀÅ£ÀgÀÄfÓêÀ£ÀUÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ½îUÉÆAzÀÄ PÉgÉ ¤«Äð¸À¨ÉÃPÀÄ.EAvÀºÀ ºÉÆmÉÖQaÑ£À §Ä¢Þ¬ÄgÀĪÀ zÉêÀgÀÆ CªÀgÀ §Ä¢ÞAiÀÄAvÉÃ: ªÉÆzÀ®Ä ªÉƨÉÊ¯ï ±À¤zÉêÀgÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ £ÀAvÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖzÀgÀÄ.FUÀ eÉÆÃr £ÀjUÀ¼ÀÄ £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃqÀÄ ¤£ÀUÉ AiÉÆÃUÀ §gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ¯Éèà DzÉò¸ÀÄvÀÛªÉ. CAvÀÆ J¯ÉèqÉ PÀ£ÀßqÀ G¥ÀAiÉÆÃV¸À®Ä »AdjAiÀÄĪÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä zÉêÀgÀ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸À¯ÁzÀgÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ.CzÀgÀ CxÀð UÉÆvÁÛVgÀ¨ÉÃPÀ®è? UÀļÉîà £ÀjAiÀÄAvÉ E£ÉÆߧâgÀ C£ÀߪÀ£ÀÄß PÀzÀÄÝ w£ÀÄß JAzÀÄ!! wÃgÀ EwÛÃZÉUÉ §AzÀÄ Cwà ªÉÃUÀzÀ°è CZÀÑ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À®Æè d£À¦æAiÀÄvÉ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ-PÀtÄÚ zÀ馅 UÀt¥Àw. CAzÀgÉ ºÉÆmÉÖ Gj UÀt¥Àw!! PÀ£ÀßrUÀgÁzÀ £ÁªÀÅ 2000 ªÀµÀðzÀ °TvÀ EwºÁ¸ÀzÀ°è ©ænµÀgÀÄ §gÀĪÀªÀgÉUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV £ÀªÀÄä°è EzÀÝ ¸ÀA¥ÀwÛ£À°èAiÉÄà ¸ÀAvÉÆõÀ¥ÀlÖªÀgÀÄ, E£ÉÆߧâgÀ ¸ÀA¥ÀwÛUÉ PÀtÄÚ ºÁQzÀªÀgÀ®è.CzÀPÉÌ wÃgÀ EwÛÃa£À ¸ÁQë JAzÀgÉ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÁªÀiÁædåzÀ°è d£À ¨ÁV°UÉ a®PÀ ºÁPÀzÉà ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÝzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀdæ ªÉÊqsÀÆAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀÄwÛzÀÝzÀÄÝ. F ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ DPÀæªÀÄtzÀ §UÉÎ d£ÀjUÉ w½¸À¨ÉÃPÁVzÉ.KPÉAzÀgÉ EzÀjAzÀ £ÀªÀÄä AiÉÆÃZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ §zÀÄPÀĪÀ ±ÉÊ°AiÉÄà §zÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ-C£ÀßzÀ dvÉ PÀ£ÀßqÀvÀ£ÀªÀ£ÀÆß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÉÝêÉ.

 

41. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è PÀ¢AiÀÄ®ànÖgÀĪÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JA¨sÀvÀÄÛ PÉgÉUÀ¼À£ÀÄß gÁd¸ÁÜ£À GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ wæð£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀÅ£ÀgÀÄfÓêÀ£ÀUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ.

 

42. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¸ÀĨsÁµÀ£ÀUÀgÀzÀ PÉgÉAiÀÄ eÁUÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÀPÁÌV PÉA¥ÉÃUËqÀ §¸ï ¤¯ÁÝt PÀlÖ¯ÁVzÉ.DzÀgÉ £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ºÉƸÀ AiÉÆd£ÉAiÀÄAvÉ ¸ÀĨsÁµÀ£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀAZÁgÀzÀ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀgÀ HgÀÄUÀ¼À ¸ÀgÀPÁj §¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß £Á®ÄÌ ¢QÌ£À°è PÀlÖ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ ºÉƸÀ ¤¯ÁÝtUÀ½AzÀ ©qÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ£ÉUÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.CAzÀgÉ ¥ÀgÀ HgÀÄUÀ¼À §¸ï ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß SÁ¸ÀVAiÀĪÀgÀ PÉÊUÉ CzÀÆ §AUÁgÀzÀ vÀmÉÖAiÀÄ°è PÉÆqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ!! EzÀjAzÀ ºÉÆqÉvÀ ©Ã¼ÀĪÀÅzÀÄ gÁdå gÀ¸ÉÛ ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜUÉ KPÉAzÀgÉ SÁ¸ÀVAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¸ÀĨsÁµÀ£ÀUÀgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ PÀ½¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÆ £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ §A¢®è. dvÉUÉ CzÀgÀ eÁUÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¨É.ªÀÄ.£À.¸Á.¤¯ÁÝtzÀ ªÉÄÃ®Ä ¨sÁUÀ ¸ÉÃj £Á®PÀÄÌ £ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ªÉZÀÑzÀ°è ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß PÀlÖ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. CAzÀgÉ ¸ÀĨsÁµÀ£ÀUÀgÀ PÉgÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß SÁ¸ÀVAiÀĪÀgÀ PÉÊUÉ CzÀÆ §AUÁgÀzÀ vÀmÉÖAiÀÄ°è PÉÆqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ!!EzÀjAzÀ ¸ÀAZÁgÀzÀ E£ÀÆß ºÉZÁÑUÀ°zÉ.DzÀÝjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÀ FUÀ F PÉgÉAiÀÄ eÁUÀªÀ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁr F PÉgÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀgÀÄfÓêÀ£À UÉƽ¸ÀĪÀÅzÉà DVzÉ.EzÀjAzÀ d£ÀjUÉ M¼ÉîAiÀÄ ¸ÀAzÉñÀªÀÇ ºÉÆÃUÀ°zÉ.

 

43. EwÛÃZÉUÉ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÉÆqÀØ CuÉÃPÀlÄÖUÀ½AzÀ ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ DUÀÄwÛgÀĪÀ ºÁ¤AiÀÄ£ÀÄß JwÛ »r¢zÉ. CzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥Àæw CuÉÃPÀmÉÖUÀÆ MAzÀÄ DAiÀÄĸÀÄì EzÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀjAzÀ ºÀƼÀÄ JvÀÛ®Ä DUÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀȵÀÚgÁd¸ÁUÀgÀzÀ DAiÀÄĸÀÄì ªÀÄÄV¢zÉ.ºÀƼÉwÛ ºÁQzÀgÉ £À¢AiÀÄ D¼À PÀrªÉÄAiÀiÁV £À¢AiÀÄ ¥ÁvÀæ CUÀ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀAqÉUÀÄAl ¥ÀæªÁºÀªÀÅAmÁUÀÄvÀÛzÉ.dvÉUÉ CAvÀgÀ gÁdå «ªÁzÀUÀ¼ÀÄ DgÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛªÉ.DzÀÝjAzÀ F vÀPÀët¢AzÀ eÁjAiÀÄ ºÀAvÀzÀ°ègÀĪÀ J¯Áè AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀPÀët ¤°è¸À¨ÉÃPÀÄ.EAvÀºÀzÉà ºÁ¤ £À¢ eÉÆÃqÀuɬÄAzÀ®Æ DUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ JZÀÑjPÉ ªÀ»¸À¨ÉÃPÀÄ.

 

44. gÁeÁåzÀAvÀ PÉƼÀªÉ ¨Á« PÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀPÀët ¤µÉâü¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ¼É PÀÄAiÀÄÄè EgÀĪÀ vÉgÉzÀ ¨Á«UÉ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ.dvÉUÉ gÁeÁåzÀAvÀ vÀqÉ MqÀÄØUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹ ºÉZÀÄÑ ¤ÃgÀÄ EAUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.F PÀæªÀÄUÀ½AzÀ ²ÃWÀæzÀ°è CAvÀgÀ d®zÀ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ¸ÀvÀvÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ §gÀUÁ® vÀqÉAiÀÄĪÀµÀÄÖ Kj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.

 

45. ²æÃ.gÀvÀ£ï mÁmÁ ªÀÄvÀÄÛ qÁ.ªÀVðøÀ PÀÄjAiÀÄ£ïgÀAvÀºÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß §¼À¹ gÉÊvÀgÀ MqÉvÀ£ÀPÉÌ zsÀPÉÌ §gÀzÀ jÃwAiÀÄ°è UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ PÀ£À¹£ÀAvÉ ¸ÁéªÀ®A©Ã ¸ÁªÀÄÆ»PÀ PÀȶAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ DzsÁjvÀ GzÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉ vÀAzÀÄ ºÀ½îAiÀÄ d£ÀjUÉ ºÀ½îAiÀįÉèà PÀ¤µÀ× wAUÀ½UÉ ºÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀA§¼À §gÀĪÀAvÀºÀ ªÀÄAiÀiÁðzÉAiÀÄ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ׸À§ºÀÄzÀÄ.EAvÀºÀ PÀȶ PÉÃAzÀæUÀ¼À°è ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ vÀAiÀiÁj¸À§ºÀÄzÀÄ, £ÉʸÀVðPÀ QÃl £Á±ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸À§ºÀÄzÀÄ, ºÉÊ£ÀÄUÁjPÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ, eÉãÀÄ £ÉÆt ¸ÁPÀuÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ, ªÉÆ® ¸ÁPÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ, PÀÄj ¸ÁPÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ, ºÀtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÆUÀ¼À PÀȶ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ, UÁ½ ªÀÄvÀÄÛ ¸ËgÀ ±ÀQÛ¬ÄAzÀ «zÀÄåvï vÀAiÀiÁj¸À§ºÀÄzÀÄ, ¸ÉUÀt¬ÄAzÀ §AzÀ C¤®zÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀA¥ï ¸Émï wgÀÄV¸À§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ MvÀÛqÀPÉÆ̼À¥Àr¹ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ…..ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀlgÉ C£ÉÃPÀ zÁjUÀ½ªÉ.¤gÀÄzÉÆåÃUÀªÀAvÀÆ ªÀÄlÖ ªÀiÁAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ.CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ EAvÀºÀ PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀvÀ ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ°èzÀÄÝ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ¥ÀÇgÀPÀªÁV PÉ®¸À ªÀiÁrzÀgÉ ¥sÀ® EªÀÄärAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.EAvÀºÀ PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ eÁUÀwPÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ°èzÀÄÝ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ ¨ÉÃrPÉUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV PÀȶ ªÀiÁr GvÀà£ÀߪÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl PÀÆqÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ.F PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ DgÉÆÃUÀå, ²PÀët ªÀÄÄAvÁzÀ EvÀgÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼À£ÀÆß ¤¨sÁ¬Ä¸ÀÄvÀÛªÉ.

 

46. ªÀÄzsÀåªÀwðUÀ½AzÀ gÉÊvÀ£À ±ÉÆõÀuÉ vÀ¦à¸À®Ä ªÀÄzÀgï qÉÊjAiÀÄ vÀgÀPÁj ¸ÀAUÀæºÀuÉ, ²ÃvÁUÁgÀzÀ°è ±ÉÃRgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁlzÀ PÉÃAzÀæUÀ¼À£ÀÄß gÁeÁåzÀåAvÀ vÉgÉAiÀĨÉÃPÀÄ.F eÁ®ªÀ£ÀÄß DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ½UÀÆ §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ.

 

47. §ºÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ vÀA¥ÀÅ ¥Á¤ÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä GvÀà£ÀߪÀ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÆ¯É ªÀÄƯÉUÀÆ vÀ®Ä¦¸ÀĪÀAvÉ, £ÁªÀÅ CªÀÄÄ¯ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀiÁgÁl eÁ®ªÀ£ÀÄß §¼À¹ J¼É ¤ÃgÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦¸À¨ÉÃPÀÄ.¥Àæw ªÀµÀð ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5000 PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ºÀt gÉÊvÀ£À ºÉÆmÉÖUÉ ©zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß vÀA¥ÁV¸ÀĪÀÅzÀ®èzÉà UÁæºÀPÀgÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ£ÀÄß ¦üãÁAiÀįï¤AzÀ G½¸ÀÄvÀÛzÉ.

 

48. PÀ¤µÀ× vÁ®ÆèQUÉ MAzÀgÀAvÉ CAvÀgÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ GavÀ ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß §qÀ ªÀÄPÀ̽UÁV vÉgÉAiÀĨÉÃPÀÄ.


49. «ªÀiÁ£À¢AzÀ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ©wÛ CgÀtåzÀ «¹ÛÃtðªÀ£ÀÄß ²ÃWÀæzÀ°è MlÄÖ «¹ÛÃtðzÀ ±ÉÃPÀqÀ.35PÉÌ vÀgÀĪÀÅzÀÄ.

 

Advertisements

September 17, 2006 - Posted by | Blogroll, KANNADA

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: