Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka,

Kannadigarella ondaagi Kannadavannu ulisona, kalisona and belesona

Ekavi Kannada anusthaana thanda idhe 9ne taareeku, KSRTC Bengaluru Kannada sanghada adhyaksharannu bheti maadi KSRTC/BMTC yalli ee kelakanda bedikegalanna jaarigolisabekendu manavi maadide.

guruprasad mallegowda <cmgpsd@hotmail.com> wrote:
Ekavi Kannada anusthaana thanda idhe 9ne taareeku, KSRTC Bengaluru Kannada sanghada adhyaksharannu bheti maadi KSRTC/BMTC yalli ee kelakanda bedikegalanna jaarigolisabekendu manavi maadide. Haageye idannu vibhaagiya adhikaarigala gamanakke tandide. Ella Sadasyaru KSRTC/BMTC vibhaagiya adhikarigalige, e kelagina vichaaragalanna gamanavittu pratyeka patragalannu kalisidare, hecchu ottada avara mele biddu, olleya phalitamshavanna nireekshisabahudu. Vilaasavannu kelage needalaagidhe.

KSRTC ge,

UÉ,

«¨sÁUÀ ¤0iÀÄAvÀæuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,

PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÉÃAzÀæ «¨sÁUÀ,

PÉAUÀ¯ï ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ0iÀÄå gÀ¸ÉÛ,

±ÁAw£ÀUÀgÀ – 560027

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

1. gÁdåzÀ M¼ÀUÉ ºÁUÀÆ ºÉÆgÀUÉ ¸ÀAZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¥Àæw0iÉÆAzÀÄ ¸ÁjUÉ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀqÁØ0iÀĪÁV PÀ£ÀßqÀ avÀæUÀ¼À£Éß / PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAVÃvÀªÀ£Éß ¥Àæ¸ÁgÀªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. EzÀ£ÀÄß ¸ÁPÁgÀUÉƽ¸À®Ä, ZÁ®PÀjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw ºÁUÀÆ 0iÀÄxÉÃZÀªÁV PÀ£ÀßqÀ r«r/«¹r/J¹r/zsÀ餸ÀÄgÀ½UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæªÉà ¥ÀÇgÉʸÀ¨ÉÃPÀÄ.

2. 0iÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ PÀ£ÀßqÀªÀ®èzÉ, C£Àå ¨sÁµÉ0iÀÄ avÀæzÀ zsÀé¤ CxÀªÀ «ÃrÃ0iÉÆÃUÀ¼À ¸ÀÄgÀ½UÀ¼À£ÀÄß/ ¹r UÀ¼À£ÀÄßß gÁdåzÉƼÀUÉ ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜ0iÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ PÉÆqÀ¨ÁgÀzÀÄ.

3. ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜ0iÀÄ J¯Áè ¥ÁæPÁgÀUÀ¼À®Æè PÀ£ÀßqÀPÉÌ Cw ºÉaÑ£À ¥Áæ±À¸ÀÛ÷å ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀĨsÁµï £ÀUÀgÀzÀ ¸ÁjUÉ ¤¯ÁÝtzÀ°è£À zÉÊvÀå ¥sÀ®PÀUÀ¼À°è, DAUÀè ¨sÁµÉ0iÀÄ°è£À §gÀºÀUÀ¼ÀÄ, zÀÆqÀØzÁV, ¸ÀàµÀÖªÁV PÀtÂÚUÉ gÁZÀÄwÛªÉ. CzÀgÉ PÀ£ÀßqÀ°è£À §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß PÀµÀÖ ¥ÀlÄÖ NzÀ¨ÉÃPÁVzÉ.

4. ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜ0iÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è PÀqÁØ0iÀĪÁV PÀ£ÀßqÀzÀ¯Éèà £ÁªÀÄ ¥sÀ®PÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÄ §¸ïUÀ¼À°è£À ªÀiÁUÀð ¸ÀÆa0iÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ¯Éè ¥ÀæzÀ²ð¸À¨ÉÃPÀÄ.

5. ªÉ¨ï ¸ÉÊmï £À°è PÀ£ÀßqÀ CªÀvÀgÀtÂPÉ vÀPÀëtPÉ eÁj0iÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.

6. ºÉÆgÀ gÁdåzÀ §¸ÀÄìUÀ¼À°è0iÀÄÆ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀ ¥sÀ®PÀªÀ£ÀÄß PÀqÁØ0iÀÄUÉƽ¹.

7. §¸ï£À°è ¥Àæ0iÀiÁtÂPÀjUÉ ¤ÃqÀĪÀ aÃnUÀ¼ÀÄ PÀqÁØ0iÀĪÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀjAzÀ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ¢£À¤vÀåzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À°è §¼À¹zÀ QÃw𠤪ÀÄäzÁUÀ°.

………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..
KSRTCge,

ge,
vibhaaga niyaMtraNaadhikaari gaLu,
ka.raa.ra.saa. saM
beMgaLUru kEMdra vibhaaga,
keMgal hanumaMtayya raste,
shaaMtinagara – 560027
beMgaLUru.

1. raajyada oLage haagU horage saMchaara maaDuva pratiyoMdu saarige vaahanadalli kaDDAyavaagi kannaDa chitragaLanne / kannaDa saMgItavanne prasaaramaaDatakkad du. idannu saakaaragoLisalu, chaalakarige tarabEti haagU yathEchavaagi kannaDa DiviDi/visiDi/ esiDi/dhwanisura LigaLannu maatravE pUraisabEku.
2. yaavudE kaaraNakkU kannaDavallade, anya bhaaSheya chitrada dhvani athava vIDIyOgaLa suraLigaLannu/ siDi gaLannu, raajyadoLage saMcharisuva saMstheya vaahanagaLige khaDDaayavaagi koDabaaradu.
3. saarige saMstheya ellaa praakaaragaLallU kannaDakke ati hecchina praashastya nIDabEku. subhaaSh nagarada saarige nildaaNadallina daitya phalakagaLalli, aaMgla bhaaSheyallina barahagaLu, dooDDadaagi, spaShTavaagi kaNNige raachuttive. adare kannaDallina barahagaLannu kaShTa paTTu OdabEkaagide.
4. saarige saMstheya vaahanagaLalli kaDDaayavaagi kannaDadallE naama phalakagaLannu haagu bas gaLallina maarga soochiyannu kannaDadalle pradarshisabEku.
5. web saiT nalli kannaDa avataraNike takShaNake jaariyaagabEku.
6. hora raajyada bassugaLalliyU kannaDadalli maargavannu soochisuva phalakavannu kaDDAyagoLisi.
6. bas nalli prayaaNikarige neeDuva chITigaLu kaDDaayavaagi kannaDadallirabEku. idariMda kannaDavannu dinanityada kelasagaLalli baLasida kIrti nimmadaagali.

BMTCge,

UÉ,

ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉð±ÀPÀgÀÄ,

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜ,

PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj,

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

«µÀ0iÀÄ: ¸ÀA¸ÉÜ0iÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ C£ÀĵÁÖ£À PÀÄjvÀÄ.

¸Áé«Ä,

PÀgÀÄ£Ár£À°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÀÌöÈw0iÀÄ£ÀÄß JwÛ »r0iÀÄĪÀ PÉ®¸À ¤«ÄäAzÀ DUÀ¨ÉÃQzÉ. ¸ÀA¸ÉÜ0iÀÄ°è PÀ£ÀßqÀzÀ C£ÀĵÁÖ£ÀzÀ PÀÄjvÀÄ F ¥ÀvÀæ. E°è£À ¸ÀªÀĸÀÛ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß G¥À0iÉÆÃV¹PÉƼÀÄîwgÀĪÀ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ, E°è£À ¨sÁµÉ, PÀ¯É, ¸ÀA¸ÀÌöÈwUÉ £Áå0iÀÄ MzÀV¸À¨ÉÃPÀÄ. vÀvÀìA§zsÀÞ F PɼÀV£À PÉÆÃjPÉ / ¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÄß FqÉÃj¸ÀĪÀ°è vÁªÀÅ ¨sÁV0iÀiÁUÀ¨ÉÃPÁV ¥ÁæxÀð£É. J°èAzÀ¯ÉÆà §AzÀªÀgÀÄ E°è£À PÀ£ÀßqÀ CPÀëgÀUÀ¼À£Àß, CAQUÀ¼À£ÀÄß NzÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢®èªÉ£ÀÄߪÀÅzÀÄ PÀÄAlģɥÀ. fêÀ£À ¤ªÀðºÀuÉUÉ E°èUÉ §gÀĪÀ CªÀgÀÄ ¸ÀܽÃ0iÀÄ ¨sÁµÉ, ¸ÀA¸ÀÌöÈwUÉ ªÀÄ£ÀßuÉ PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ, CAxÀªÀgÀÄ dªÁ§ÄzÁj £ÁUÀjÃPÀgÁUÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. ©æmÉÃ£ï ¥ÀPÀÌzÀ¯Éèà EgÀĪÀ ¥sÁæ£ïì, gÀ¶0iÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ zÉñÀUÀ¼À°è CªÀgÀ CªÀgÀ ¸ÀܽÃ0iÀÄ ¨sÁµÉ0iÀÄ£Éßà G¥À0iÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä UÁæ«ÄÃtgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀįÉèà «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ J°èUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ?

1. ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜ0iÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è PÀqÁØ0iÀĪÁV PÀ£ÀßqÀzÀ¯Éèà £ÁªÀÄ ¥sÀ®PÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÄ §¸ïUÀ¼À°è£À ªÀiÁUÀð ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ CAQUÀ¼À£Éß G¥À0iÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæzÀ²ð¸À¨ÉÃPÀÄ. EzÀ£ÀÄß ªÉÇïÉÆéà §¸ÀÄìUÀ¼À°è£À «zÀÄå£Áä£À ¥sÀ®PÀUÀ¼À°è0iÀÄÆ C¼ÀªÀr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

2. ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜ0iÀÄ J¯Áè ¥ÁæPÁgÀUÀ¼À®Æè PÀ£ÀßqÀPÉÌ Cw ºÉaÑ£À ¥Áæ±À¸ÀÛ÷å ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀUÀgÀzÀ ¸ÁjUÉ ¤¯ÁÝtzÀ°è£À ¥sÀ®PÀUÀ¼À°è, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ0iÀÄ°è£À §gÀºÀUÀ¼ÀÄ, zÀÆqÀØzÁV, ¸ÀàµÀÖªÁV PÀtÂÚUÉ gÁZÀĪÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ.

3. ¤ªÀÄä ¥Àæw §¹ì£À°è PÀqÁØ0iÀĪÁV PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAVÃvÀªÀ£Éßà ¥Àæ¸ÁgÀªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. EzÀ£ÀÄß ¸ÁPÁgÀUÉƽ¸À®Ä, ZÁ®PÀjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw ºÁUÀÆ ¸ÀÆZÀ£É0iÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

4. §¸ï £À°è ¥Àæ0iÀiÁtÂPÀjUÉ ¤ÃqÀĪÀ aÃnUÀ¼ÀÄ PÀqÁØ0iÀĪÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ.

………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..

ge,
vyavasthaapaka nirdeshakaru,
beMgaLUru mahaanagara saarige saMsthe,
kEMdra kaChEri,
beMgaLUru.

viShaya: saMstheyalli kannaDa anuShTaana kuritu.
swaami,
karunaaDinalli kannaDa bhaaShe haagU saMskRutiyannu etti hiDiyuva kelasa nimmiMda aagabEkide. saMstheyalli kannaDada anuShTaanada kuritu ee patra. illina samasta saMpanmUlagaLannu upayOgisikoLLutiruv a naavugaLu, illina bhaaShe, kale, saMskRutige nyaaya odagisabEku. tatsaMbadhdha ee keLagina kOrike / salahegaLannu eeDErisuvalli taavu bhaagiyaagabEkaagi praarthane. elliMdalO baMdavaru illina kannaDa akSharagaLanna, aMkigaLannu Odalu aaguvudillavennuvud u kuMTunepa. jeevana nirvahaNege illige baruva avaru sthaLIya bhaaShe, saMskRutige mannaNe koDadiddare, aMthavaru javaabudaari naagarIkaraagalu saadhyavilla. briTEn pakkadallE iruva phraans, raShiya muMtaada dEshagaLalli avara avara sthaLIya bhaaSheyannE upayOgisuttaare. namma graamINaru, kannaDa maadhyamallE vidyaabhyaasa maaDidavaru ellige hOgabEku?
1. saarige saMstheya vaahanagaLalli kaDDaayavaagi kannaDadallE naama phalakagaLannu haagu bas gaLallina maarga saMkhyegaLannu kannaDa aMkigaLanne upayOgisikoMDu pradarshisabEku. idannu vOlvO bassugaLallina vidyunmaana phalakagaLalliyU aLavaDisatakkaddu.
2. saarige saMstheya ellaa praakaaragaLallU kannaDakke ati hecchina praashastya nIDabEku. nagarada saarige nildaaNadallina phalakagaLalli, kannaDa bhaaSheyallina barahagaLu, dooDDadaagi, spaShTavaagi kaNNige raachuvaMtirabEku.
3. nimma prati bassinalli kaDDAyavaagi kannaDa saMgItavannE prasaaramaaDatakkad du. idannu saakaaragoLisalu, chaalakarige tarabEti haagU soochaneyannu koDatakkaddu.
4. bas nalli prayaaNikarige neeDuva chITigaLu kaDDaayavaagi kannaDadallirabEku.

Dhanyavadagalondige ,

Guruprasad C M mathu Sampige Srinivas.

Advertisements

September 11, 2006 - Posted by | EKAVI, EKAVI BIJAPUR

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: