Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka,

Kannadigarella ondaagi Kannadavannu ulisona, kalisona and belesona

IT and Kannada -part- 5 LAST PART by Dr. U. B. Pavanaja

ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÕÁ£ÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ

¨sÁUÀ-5: £ÀÄrzÀAvÉ £ÀqÉAiÀÄzÀªÀgÀÄ

MAzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ GzÉÝñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÁ¸ÀQÛ¬ÄAzÀ GvÀÛªÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä DgÀA©ü¹ CzÀ£ÀÄß J®ègÀÆ ºÉÆUÀ¼À®Ä ¥ÁægÀA©ü¹ F ºÉÆUÀ½PÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉÃj, vÁ£É ¸ÀªÀð¸Àé, vÁ£ÀÄ ªÀiÁrzÉÝ®è ¸Àj JA§ ¨sÁªÀ£É¬ÄAzÀ, DgÀA¨sÀzÀ GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ E£ÉßãÉÆà ªÀiÁqÀĪÀªÀªÀgÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è DUÁUÀ C®è°è PÁtÄvÉÛêÉ. F ¸Á°UÉ ºÉƸÀvÁV ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ (PÀUÀ¥À).

1996£É E¸À«AiÀÄ r¸ÉA§gï wAUÀ¼À°è PÀUÀ¥ÀzÀ ©Ãd ©vÀÛ¯Á¬ÄvÀÄ. PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À°è E®è¢zÀÝ KPÀgÀÆ¥ÀvÉ PÀUÀ¥ÀzÀ GUÀªÀÄPÉÌ £ÁA¢. ºÀ®ªÁgÀÄ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ DUÀ ¥ÀæZÀ°vÀ«zÀݪÀÅ. MAzÀÄ vÀAvÁæA±ÀzÀ°è vÀAiÀiÁj¹zÀ ¥sÉÊ®£ÀÄß E£ÉÆßAzÀÄ vÀAvÁæA±À §¼À¹ vÉgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ DUÀÄwÛgÀ°®è. EzÀPÉÌ PÁgÀt M¨ÉÆâ§âgÀÆ MAzÉÆAzÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ gÀƦ¹PÉÆArzÀÄÝ. MAzÀÄ KPÀgÀÆ¥ÀvÉ EgÀ¢zÀÄÝzÀÄ UÀtPÀUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ vÉÆqÀPÁV ¥Àjt«Ä¹vÀÄÛ. F vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÀAqÀ PÉ®ªÀÅ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ©üªÀiÁ¤UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀtPÀ vÀdÕgÀÄ MAzÁV KPÀgÀÆ¥ÀvÉ §UÉÎ PÉ®¸À ªÀiÁqÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ.

¸ÀgÀPÁgÀªÀÇ F ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ ¸ÀàA¢¹ KPÀgÀÆ¥ÀvÉ  CxÁðvï ²µÀÖvÉ §UÉÎ ²¥sÁgÀ¸ÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä MAzÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß £ÉëĹvÀÄ. F ¸À«ÄwAiÀÄ°è PÀUÀ¥ÀzÀ PÉ®ªÀÅ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è EzÀÝgÀ®èzÉ PÀ£ÀßqÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ CzsÀåPÀëgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛ£À CzsÀåPÀëgÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ MlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JAlÄ d£ÀjzÀÝgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw «¨sÁUÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀgÀÄ F ¸À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁVzÀÝgÀÄ.  F ¸À«ÄwAiÀÄÄ vÀAiÀiÁj¹zÀ KPÀgÀÆ¥À QðªÀÄuÉ «£Áå¸À ªÀÄvÀÄÛ KPÀ¨sÁµÉAiÀÄ ¥sÁAmï (CPÀëgÀ±ÉÊ°) UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ£ÀPÀ JAzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ DeÉÕ ºÉÆgÀr¹vÀÄ. J®è ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÆ F ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀUÀ¥ÀzÀ ¸ÁzsÀ£É JAzÉà §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ.

F ¸À«ÄwAiÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ C¼ÀªÀr¹zÁÝgÉAiÉÄà JAzÀÄ ¥ÀjÃQë¸À®Ä PÀUÀ¥ÀªÀÅ MAzÀÄ ¥ÀjÃPÀëPÀ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹vÀÄ. ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ F vÀAvÁæA±ÀzÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ EzÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¥ÀÆtð¥ÀæªÀiÁtzÀ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¹PÉÆqÀ®Ä PÀUÀ¥ÀªÀ£Éßà PÉýPÉÆArvÀÄ. EAvÀºÀ MAzÀÄ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß GavÀªÁV ºÀAazÀgÉ FUÀ ¥ÀæZÀ°vÀ«gÀĪÀ J®è vÀAvÁæA±À PÀA¥É¤UÀ¼ÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄZÀѨÉÃPÁV §gÀĪÀÅzÀÄ. DUÀ GAmÁUÀĪÀ ¤ªÁðvÀªÀ£ÀÄß PÀUÀ¥À vÀÄA©PÉÆqÀ¨ÉÃPÁV §gÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ DUÀ¯Éà ªÀÄ£ÀªÀjPÉAiÀiÁVvÀÄÛ. ¨sÀ«µÀåzÀ F vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÁj¸À®Ä GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ, ªÀÈwÛ¤gÀvÀ PÀA¥É¤UÀ¼ÀÄ FUÁUÀ¯É ªÀiÁgÀÄwÛgÀĪÀ GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ¥sÁAmïUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ°è PÀrªÉÄAiÀÄ®èzÀ, ¥sÁAmïUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ PÉÆqÀĪÀ ºÉÆuÉAiÀÄ£ÀÆß ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ PÀUÀ¥ÀPÉÌ ªÀ»¹vÀÄ.

¸ÀgÁPÀgÀzÀ EZÉÒAiÀÄAvÉ “£ÀÄr” JA§ ¥ÀÆtð¥ÀæªÀiÁtzÀ vÀAvÁæA±À ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ PÀUÀ¥ÀªÀÅ ¸ÀgÀPÁgÀ ºÉýzÀ PÉ®ªÀÅ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÉvÉà ©nÖvÀÄÛ. GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ¥sÁAmïUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä CzÀPÉÌ ¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è. PÀUÀ¥ÀzÀ°è ºÀ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¥sÁAmï vÀAiÀiÁj¹ C£ÀĨsÀªÀ«gÀĪÀ ¥ÀjtvÀj®è. ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ±ÀºÀ¨Á¸ï VnÖ¸ÀĪÀ DvÀÄgÀzÀ°è PÀUÀ¥ÀªÀÅ MAzÉÆAzÀÄ ¥sÁAnUÀÆ Cw PÀrªÉÄ ºÀt PÉývÀÄÛ. PÀUÀ¥ÀªÀÅ K£ÉãÀÆ C£ÀĨsÀªÀ«®èzÀ PÉ®ªÀÅ «zÁåyðUÀ½UÉ ¥sÁAmï ªÀiÁqÀ®Ä £ÉëĹvÀÄ. EzÀjAzÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è Cw PÉlÖ ¥sÁAmïUÀ¼ÀÄ vÀÄA§ÄªÀAvÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÈwÛ¤gÀvÀ PÀA¥É¤UÀ¼ÀªÀgÀÄ FUÁUÀ¯É ¥sÁAmï vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤°è¹zÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀPÉÌ GvÀÛªÀÄ ¥sÁAmïUÀ¼À PÁ® ªÀÄÄVzÀÄ ºÉÆìÄvÀÄ.

¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ £ÉëĹzÀ ¸À«ÄwAiÀÄÄ KPÀ¨sÁµÉAiÀÄ ¥sÁAnUÉ ªÀiÁvÀæ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¹vÀÄÛ. ¢é¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁvÀÄ §AzÁUÀ ¢é¨sÁµÉAiÀÄ §zÀ®Ä AiÀÄĤPÉÆÃr£À DªÀÈwÛ vÀgÀĪÀÅzÉà ¸ÀÆPÀÛ JA§ ¤tðAiÀÄPÀÆÌ §gÀ¯ÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ PÀUÀ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁgÀ MlÄÖ ¸ÉÃj ºÉÆgÀvÀA¢gÀĪÀ “£ÀÄr”AiÀÄ ªÀÄÆgÀ£Éà DªÀÈwÛAiÀÄ°è ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ DeÉÕ DUÀzÉ EzÀÝ (²µÀÖvÉUÉ §zÀÞªÁUÀ¢gÀĪÀ) ¢é¨sÁµÉAiÀÄ ¥sÁAl£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À¯ÁVzÉ. F ¥sÁAmï£À°è vÀAiÀiÁj¹ ±ÉÃRj¹zÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ K£ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ? PÀ£ÀßqÀzÀ°è ºÀ®ªÀÅ vÀAvÁæA±À ªÀÄvÀÄÛ ¥sÁAmïUÀ½ªÉ. EªÀÅUÀ¼À°è vÀAiÀiÁj¹ ±ÉÃRj¹zÀ ªÀiÁ»wUÀ½UÉ ªÀÄÄAzÉ ¨sÀ«µÀå«®è JAzÀÄ ¸Áj vÀ£ÀßzÉà ²µÀÖ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁj¹zÀ PÀUÀ¥À EzÀgÀ §UÉÎ K£ÀÄ ºÉüÀÄvÀÛzÉ? AiÀiÁPÉ AiÀÄĤPÉÆÃqï DªÀÈwÛAiÀÄ “£ÀÄr” §UÉÎ ªÀiË£ÀªÁVzÉ? (this was written in Oct 2003)

PÀUÀ¥ÀªÀÅ vÀAiÀiÁj¹zÀ “£ÀÄr” vÀAvÁæA±ÀzÀ ªÀÄÆgÀ£É DªÀÈwÛAiÀÄ°è ºÀ®ªÀÅ §UïUÀ½ªÉ (zÉÆõÀ). MAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÁzÀgÉ, £ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸ÀĪÁUÀ ISCIIAiÀÄ°è ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁr MªÉÄä ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ ªÀiÁrzÀÄzÀ£ÀÄß G½¹zÀ (save ªÀiÁr) £ÀAvÀgÀ E£ÉÆߪÉÄä AiÀiÁªÀÅzÉà QðUÀ¼ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. “£ÀÄr” vÀAvÁæA±ÀzÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼À §UÉÎ »ªÀiÁä»w (feedback), vÁAwæPÀ ¸ÀºÁAiÀÄ (technical support), DVAzÁUÉÎ ºÉƸÀ DªÀÈwÛUÀ¼À ©qÀÄUÀqÉAiÀÄ «ªÀgÀ, EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä MAzÀÄ CAvÀgÀeÁ® vÁt ªÀÄvÀÄÛ «-CAZÉAiÀÄ ¸ËPÀAiÀÄð (mailing list) E®è. M§â KPÀ ªÀåQÛ¬ÄAzÀ vÀAiÀiÁgÁzÀ “§gÀºÀ” vÀAvÁæA±ÀPÉÌ F J®è ¸ËPÀAiÀÄðUÀ½gÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ MAzÀÄ ¥ÀjµÀwÛUÉÃPÉ EªÀÅ ¸ÁzsÀåªÁV®è?

¥Àæ¥ÀAZÁzÀåAvÀ ºÀ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ªÀÄÄPÀÛ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß (opensource software) vÀAiÀiÁj¹ d£ÀjUÉ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ. °£ÀPïì EzÀPÉÌ GvÀÛªÀÄ GzÁºÀgÀuÉ. ªÀÄÄPÀÛ vÀAvÁæA±À JAzÀgÉ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁj¸À®Ä §¼À¹zÀ ªÀÄÆ® DPÀgÀ PÀæªÀÄ«¢ü (source code) J®èjUÉ ®¨sÀå. DPÀgÀ PÀæªÀÄ«¢üAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹ ¤ÃªÀÅ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸À§ºÀÄzÀÄ, ºÁUÉ ¸ÀÄzsÁj¹zÀÄzÀ£ÀÄß d£ÀvÉUÉ ºÀAZÀ§ºÀÄzÀÄ. £ÀÄr F ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è®è. °£ÀPïì ¥ÀjtvÀ GvÁì» PÀ£ÀßqÀ ¥ÉæëÄUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ £ÀÄr vÀAvÁæA±ÀzÀ DPÀgÀ PÀæªÀÄ«¢üAiÀÄ£ÀÄß PÉüÀÄwÛzÁÝgÉ. UÀtPÀ ¥ÀjµÀvï E£ÀÆß DPÀgÀ PÀæªÀÄ«¢üAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛªÁV¹®è. £ÀÄr vÀAvÁæA±À ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ C£ÀÄzÁ£À ¥ÀqÉzÀÄ vÀAiÀiÁgÁzÀÄzÀÄ. CAzÀgÉ CzÀgÀ DPÀgÀ PÀæªÀÄ«¢ü ªÉÄÃ¯É d£ÀvÉUÉ ºÀPÀÄÌ EzÉ. »ÃVzÀÆÝ PÀUÀ¥ÀzÀªÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛªÁV¹®è.

¸ÀgÀPÁgÀªÉà PÀ£ÀßqÀzÀ ¥sÁAmï ªÀÄvÀÄÛ QðªÀÄuÉ vÀAvÁæA±À ªÀiÁr GavÀªÁV ºÀAazÀgÉ £ÁªÉãÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ²ß¸À®Ä vÉÆqÀVzÀgÀÄ. CzÀPÉÌ ¸ÀgÀPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀUÀ¥ÀzÀªÀgÀÄ “¤ÃªÀÅ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ £ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹ D£Àé¬ÄPÀ vÀAvÁæA±À (C¦èPÉñÀ£ï ¸Á¥sïÖªÉÃgï) vÀAiÀiÁj¹j” JAzÀÄvÀÛj¹zÀgÀÄ. D£Àé¬ÄPÀ vÀAvÁæA±À JAzÀgÉ CAvÀgÀeÁ® vÁtUÀ¼À ¤ªÀiÁðt, ªÉÃvÀ£À ¥ÀnÖ vÀAiÀiÁjPÉ, UÀæAxÁ®AiÀÄ, ¸ÁjUÉ, ¹.r.UÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉ, EvÁå¢. DzÀgÉ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀjUÉ ¨ÉÃUÀ£É ¨sÀæªÀĤgÀ¸À£À PÁ¢vÀÄÛ. ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ vÀ£Àß PÀ£ÀßqÀzÀ J®è vÀAvÁæA±À CUÀvÀåUÀ½UÉ PÀUÀ¥ÀªÀ£Éßà CªÀ®A©¸ÀvÉÆqÀVvÀÄ. PÀUÀ¥ÀªÀÇ vÀ£Àß ªÀÄÆ® GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß »£É߯ÉUÉ ¸Àj¹ ¥ÀA¥À¨sÁgÀvÀzÀ ¹.r., ªÉÃvÀ£À vÀAvÁæA±À, PÀZÉÃj vÀAvÁæA±À, EvÁå¢UÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉUÉ vÉÆqÀVvÀÄ.

¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À vÀAvÁæA±À½UÉ zÉÆqÀØ VgÁQ ¸ÀgÀPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CgÉ-¸ÀgÀPÁj ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ. G½zÀAvÉ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÉ PÀ£ÀßqÀzÀ D£Àé¬ÄPÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃqÀ. ¸ÀgÀPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÉ-¸ÀgÀPÁj ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ vÀªÉÄä®è DªÀ±ÀåPÀvÉUÀ½UÉ MAzÉà ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß £ÀA©zÀgÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°è vÀAvÁæA±À GzÀåªÀÄ ¨É¼ÉAiÀįÁgÀzÀÄ. 5 PÉÆÃn PÀ£ÀßrUÀjUÉ ¨ÉÃPÁzÀ J®è vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁj¹ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ CUÀvÀå ¸ÀºÁAiÀÄ MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀUÀ¥ÀPÉÌ «ÄÃjzÀ ¸ÀAUÀw. PÀUÀ¥ÀªÀÅ D£Àé¬ÄPÀ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ vÀ£Àß ºÉÆuÉAiÀÄ®è JAzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. ²µÀÖvÉUÀ¼À §UÉÎ ±ÉéÃvÀ¥ÀvÀæUÀ¼À vÀAiÀiÁj, ²µÀÖvÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÉâPÉUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Áæw¤zsÀå, UÀtPÀUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀzÀ C¼ÀªÀrPÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ  ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼À vÀAiÀiÁj (GzÁ: AiÀÄĤPÉÆÃqï £ÀÄr), EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ vÀ£Àß ºÉÆuÉAiÀiÁV¹PÉƼÀî¨ÉÃQvÀÄÛ. DzÀgÉ PÀUÀ¥À EzÀ£Éß®è UÁ½UÉ vÀÆjzÉ. ¸ÀgÀPÁgÀªÉà PÀUÀ¥ÀPÀPÉÌ ªÀ»¹zÀ 14 PÁAiÀÄðAiÉÆÃd£ÉUÀ¼À°è EvÀgÀ PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ½AzÀ £ÀÄrUÉ ¥ÀjªÀvÀðPÀ vÀAvÁæA±À, PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÆÃUÉÆÃ, °£ÀPïì£À°è PÀ£ÀßqÀ, ¸ÁÖgï D¦üù£À PÀ£ÀßqÀ DªÀÈwÛ, EvÁå¢ AiÀiÁªÀŪÀÇ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁV®è.

– qÁ. AiÀÄÄ. ©. ¥ÀªÀ£Àd (pavanaja@vishvakannada.com)

———————————————————————————————

Dr. U.B. Pavanaja

CEO, Vishva Kannada Softech

Think Globally, Act locally

Advertisements

September 4, 2006 - Posted by | Blogroll, KANNADA

3 Comments »

 1. pls change the mistake: hondagi. its ondaagi/ondagi

  Comment by satish bN | September 4, 2006 | Reply

 2. ಪವನಜರೆ,
  ಹೌದು. ಬರಹ KGPಗಿಂತ ಬಹಳ sophisticated.
  ಸರ್ಕಾರ ಕಗಪ ದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಶಿಸಲು ಯಾರನ್ನೂ ನೇಮಿಸಿಲ್ಲವೆ?
  KSRTC ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಠೆಯ ಜಾಲ ತಾಣ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.

  Comment by ಗುರು | September 4, 2006 | Reply

 3. […] IT and Kannada -part- 5 LAST PART by Dr. U. B. Pavanaja […]

  Pingback by KAGAPA Nudidanthe Nadeyadavaru by Dr. U. B. Pavanaja « Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka, | September 18, 2006 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: