Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka,

Kannadigarella ondaagi Kannadavannu ulisona, kalisona and belesona

IT and Kannada -part- 4 by Dr. U. B. Pavanaja

ÀiÁ»w vÀAvÀæeÕÁ£ÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ

¨sÁUÀ-4: ªÀiÁ»w ºÉzÁÝjAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀzÀ UÁr

CAvÀgÀeÁ®PÉÌ ªÀiÁ»w ºÉzÁÝj (information super highway) JA§ ºÉ¸ÀgÀÆ EzÉ. F ºÉzÁÝjAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ UÁrUÀ¼À ZÀ®£ÉAiÀÄ DgÀA¨sÀzÀ ¹AºÁªÀ¯ÉÆÃPÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀåzÀ ¹ÜwUÀwUÀ¼À ¸ÀÆÜ® avÀæt

DgÀA¨sÀzÀ°è EAVèÃµï ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÀßqÀ

1995gÀ°è £Á£ÀÄ vÉʪÁ¤UÉ G£ÀßvÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è DV£ÀÆß CAvÀgÀeÁ® J®èjUÀÆ ®¨sÀå«gÀ°®è. vÉʪÁ¤£À°è £À£ÀUÉ ¥ÀæxÀªÀÄ ¨ÁjUÉ CAvÀgÀeÁ®ªÀ£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀ ¸Ë®¨sÀå zÉÆgɬÄvÀÄ. CAvÀgÀeÁ®zÀ°è £Á£ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ PÀ£ÀßqÀzÀ §UÉUÉ K£ÁzÀgÀÆ EzÉAiÉÄà JAzÀÄ. DUÀ PÀtÂÚUÉ ©zÀÝzÀÄÝ PÉ£ÀqÁzÀ°è «zÁåyðAiÀiÁVzÀÝ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ PÀÄ®PÀtÂðAiÀĪÀgÀÄ ¤«Äð¹zÀ “PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀÄl”. DV£ÀÆß CAvÀgÀeÁ®zÀ°è PÀ£ÀßqÀ CPÀëgÀ±ÉÊ°UÀ¼À (¥sÁAmï) §¼ÀPÉ ¥ÁægÀA¨sÀªÁVgÀ°®è. PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀÄlzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ EAVèÃµï °¦AiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À¯ÁVvÀÄÛ. GzÁºÀgÀuÉUÉ “zsÀgÀt ªÀÄAqÀ® ªÀÄzsÀåzÉƼÀUÉ” JA§ÄzÀÄ “dharaNi maMDala madhyadhoLage” JAzÁVvÀÄÛ.

CAvÀgÀeÁ®zÀ°è «ZÁgÀeÁ®zÀ ¸Ë®¨sÀå«zÉ. EzÀPÉÌ EAVèö£À°è newsgroup J£ÀÄßvÁÛgÉ. EzÉÆAzÀÄ ªÀÄÄPÀÛ UÉÆÃqɧgÀºÀzÀ jÃw PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ EµÀÖ §AzÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ E°è ªÀÄÄPÀÛ §gɺÀ, ¸ÀÆZÀ£É, PÉÆÃjPÉ zÁR°¸À§ºÀÄzÀÄ. «µÀAiÀÄUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ «ZÁgÀeÁ®UÀ½ªÉ. PÀ£ÁðlPÀzÀ §UÉUÉ aAvÀ£É £ÀqɸÀĪÀ «ZÁgÀeÁ®zÀ ºÉ¸ÀgÀÄ soc.culture.indian.karnataka JAzÀÄ. F eÁ®ªÀÇ EAVèö£À¯Éèà PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. 1995-96 gÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀÄ®PÀtÂð, ¹.¦. gÀ«PÀĪÀiÁgï, ªÀĺÉñÀ gÁªï, ¥ÀzÀä£Á¨sÀ ºÉƼÀî, £Á£ÀÄ, »ÃUÉ ºÀ®ªÀgÀÄ F eÁ®zÀ°è ¸ÀQæAiÀĪÁVzÉݪÀÅ. £ÁªÉ®è MlÄÖ ¸ÉÃj MAzÀÄ ºÀgÀmÉPÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß CAvÀgÀeÁ®zÀ°è ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÉ ºÉÃUÉ JA§ D¯ÉÆÃZÀ£É §AvÀÄ. EAlgï£Émï j¯Éà ZÁmï ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß §¼À¹ ¥Àæw ±À¤ªÁgÀ £ÁªÉ®è £ÉÃgÀ ºÀgÀmÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÉݪÀÅ. ºÀgÀmÉ £ÀqɸÀ®Ä §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ °¦ EAVèõï.

“AiÀÄÄgÉÃPÁ!”

»ÃUÉ MAzÀÄ ¢£À ºÀgÀmÉ £ÀqɸÀ®Ä £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÉñÀ gÁªï ªÀiÁvÀæ EzÉݪÀÅ. £Á£ÀÄ DªÁUÀ¯Éà £À£Àß CAvÀgÀeÁ® vÁtªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á®AiÀÄzÀ°è ¤«Äð¹zÉÝ. D vÁtzÀ°è “£ÀªÀĸÁÌgÀ” JA§ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ CPÀëgÀ±ÉÊ°AiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÉ. ªÀĺÉñÀgÁAiÀÄjUÉ D ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß NzÀ®Ä ¨ÉÃPÁzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ CPÀëgÀ±ÉÊ° (¥sÁAmï) PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆmÉÖ. CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ CPÀëgÀ±ÉÊ°AiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä UÀtPÀzÀ°è C£ÀĸÁÜ¥À£É (E£ï¸ÁÖ¯ï) ªÀiÁrzÉÆqÀ£É CªÀgÀ UÀtPÀ ¥ÀgÀzÉAiÀÄ°è “£ÀªÀĸÁÌgÀ” JAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ °¦AiÀÄ°è ªÀÄÆr§AvÀÄ. EzÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ZÁmï ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÀgÀÄ. £ÀªÀÄUÉ AiÀÄÄgÉÃPÁ JAzÀÄ PÀÆUÀĪÀAvÁVvÀÄÛ.

«±Àé PÀ£ÀßqÀ

1996 £ÀªÀA§gï wAUÀ¼À°è £Á£ÀÄ ¨sÁgÀvÀPÉÌ ªÁ¥Á¸ÀÄ §AzÉ. £Á£ÀÄ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝzÀÄÝ DPÀÈw ºÉ¸Àj£À PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±À. F vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ PÀA¥É¤AiÀĪÀgÀÄ FªÁUÀ¯Éà ªÀÄgÁp ¨sÁµÉAiÀÄ°è CAvÀgÀeÁ® vÁtªÉÇAzÀ£ÀÄß ¤«Äð¹zÀÝgÀÄ. CªÀjUÉ PÀ£ÀßqÀzÀ MAzÀÄ ¸ÁåA¥À¯ï ¥ÀÄl ¨ÉÃQvÀÄÛ. £À£ÀUÉ CAvÀºÀ MAzÀÄ vÁt¥ÀÄlªÀ£ÀÄß (web page) vÀAiÀiÁj¹ PÉÆqÀ®Ä DPÀÈw vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁjPÁ PÀA¥É¤AiÀÄ D£ÀAzï CªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß PÉýPÉÆAqÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ CAvÀgÀeÁ® vÁtªÉÇAzÀ£ÀÄß ¤«Äð¸ÀĪÀ D¯ÉÆÃZÀ£É vÉʪÁ¤£À°èzÁÝUÀ¯Éà £À£Àß ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrvÀÄÛ. PÀ£ÀßqÀzÀ MAzÀÄ CAvÀgÀeÁ® vÁt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä £À£ÀVzÀÝ D¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ vÉʪÁ¤£À°è £Á£ÀÄ £ÀqɹzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÆß CªÀjUÉ w½¹zÉ. CªÀgÀ CUÀvÀåPÀÆÌ £À£Àß D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀÆ ¸ÀjºÉÆA¢ DPÀÈw vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀ OzÁAiÀÄð¢AzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ CAvÀgÀeÁ® vÁt ºÁUÀÆ ¥ÀæxÀªÀÄ CAvÀgÀeÁ® ¥ÀwæPÉ “«±Àé PÀ£ÀßqÀ” ªÀÄÆr§AvÀÄ. EzÀÄ £ÀqÉzÀÄzÀÄ 1996gÀ r¸ÉA§gï wAUÀ¼À°è.

¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgÀ ¥ÀzÀQAiÀĪÀgÀÄ “ªÉÄʨÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ” JA§ ºÉ¸Àj£À PÀ£ÀßqÀzÀ vÁtªÉÇAzÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹ CzÀgÀ°è zÉÊ£ÀA¢£À ¸ÀÄ¢ÝUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀAeɪÁt ¢£À¥ÀwæPÉAiÀÄÆ CzÉà ¸ÀĪÀiÁjUÉ avÀæ gÀÆ¥ÀzÀ°è (UÁæ¦üPïì «zsÁ£ÀzÀ°è) CAvÀgÀeÁ®PÉÌ ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. EzÀÄ FUÀ®Æ CzÉà gÀÆ¥ÀzÀ°èzÉ.

qÉÊ£Á«ÄPï ¥sÁAmï

PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è CAvÀgÀeÁ® vÁt ¤ªÀiÁðtPÉÌ DUÀ EzÀÝ ¸ÀªÀĸÉå CPÀëgÀ±ÉÊ°UÀ¼ÀzÀÄÝ. vÁtªÀ£ÀÄß ¤«Äð¹zÀ CPÀëgÀ±ÉÊ° vÁtªÀ£ÀÄß «ÃQë¸ÀĪÀªÀ£À UÀtPÀzÀ®Æè EgÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀPÉÌ ¥ÀjºÁgÀªÁV CPÀëgÀ±ÉÊ°AiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃQzÀݪÀgÀÄ vÀªÀÄä UÀtPÀPÉÌ  E½¹PÉƼÀÄîªÀ (qË£ï¯ÉÆÃqï) ¸ËPÀAiÀÄð ¤ÃqÀ¯ÁVvÀÄÛ. FUÀ®Æ §ºÀÄ¥Á®Ä PÀ£ÀßqÀ vÁtUÀ¼ÀÄ F «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛªÉ. F «zsÁ£ÀzÀ MAzÀÄ vÉÆqÀPÉAzÀgÉ PÀ£ÀßqÀzÀ §ºÀÄvÉÃPÀ CPÀëgÀ±ÉÊ°UÀ¼ÀÄ «AqÉÆøï PÁAiÀiÁðZÀgÀt ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è (operating system) ªÀiÁvÀæ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛªÉ. F  ¸ÀªÀĸÉåUÉ ¥ÀjºÁgÀ ¸ÀéAiÀÄA¤«ÄðvÀ CPÀëgÀ±ÉÊ°AiÀÄ (dynamic font) §¼ÀPÉ. F vÀAvÀæeÕÁ£ÀzÀ°è CPÀëgÀ±ÉÊ°UÀ¼ÀÄ CAvÀgÀeÁ® vÁtzÀ¯Éèà EgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀgÀeÁ® vÁt «ÃPÀëPÀ vÀAvÁæA±ÀªÀÅ (browser software) vÁt¢AzÀ CPÀëgÀ±ÉÊ°AiÀÄ ZËPÀlÖ£ÀÄß ¸É¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CPÀëgÀ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß vÁ£É ¤«Äð¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ. F qÉÊ£Á«ÄPï ¥sÁAmï vÀAvÀæeÕÁ£ÀªÀÅ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ J®è PÁAiÀiÁðZÀgÀt ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. “«±Àé PÀ£ÀßqÀ”ªÀÅ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À¯Éèà ¥Àæ¥ÀæxÀªÀÄ ¨ÁjUÉ qÉÊ£Á«ÄPï ¥sÁAmï §¼À¹zÀ CUÀνPÉUÉ ¥ÁvÀæªÁVzÉ.

PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÀÄVÎ

1999-2001 qÁmï PÁªÀiïUÀ¼À AiÀÄÄUÀ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÀÆ EzÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀ vÀlÖzÉ EgÀ°®è. F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀ®ªÀÅ PÀ£ÀßqÀ vÁtUÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖPÉÆAqÀªÀÅ. PÉ®ªÀÅ PÀ£ÀßqÀ ¢£À¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÆ CAvÀgÀeÁ®PÉÌ ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁzÀªÀÅ. qÁmï PÁªÀiïUÀ¼ÀÄ PÁªÀiï (calm) DUÀÄwÛzÀÝAvÉ PÀ£ÀßqÀzÀ PÉ®ªÀÅ vÁtUÀ¼ÀÆ £Á¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀªÀÅ. E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ C¯Éèà ¤zÉÝ ºÉÆqÉAiÀÄvÉÆqÀVzÀªÀÅ. FUÀ ºÉZÀÄÑ ¸ÀQæAiÀĪÁVgÀĪÀ PÉ®ªÀÅ PÀ£ÀßqÀ vÁtUÀ¼ÀÄ –thatskannada.com, kannadaratna.com, ourkarnataka.com. F vÁtUÀ¼ÀÄ ¥Àæw¢£À ºÉƸÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛªÉ. wAUÀ½UÉƪÉÄä CxÀªÁ C£ÀÄPÀÆ®ªÁzÁUÀ ºÉƸÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀĪÀ vÁtUÀ¼ÀÄ ºÀ®«ªÉ. kannadasaahithya.com F ¥ÀnÖAiÀÄ°è UÀªÀÄ£ÁºÀðªÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ ZÀ®avÀæUÀ½UÉAzÉà «ÄøÀ¯ÁzÀ vÁt chitraloka.com. PÀ£ÀßqÀ CPÀëgÀ±ÉÊ°AiÀÄ£ÀÆß §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ F vÁt EwÛÃZÉUÉ KPÉÆà PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ PÉêÀ® EAVèÃµï ¨sÁµÉAiÀÄ°èzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ SÁåvÀ PÀ¯É AiÀÄPÀëUÁ£ÀPÉÌAzÉà «ÄøÀ¯ÁzÀ yakshagana.com vÁt«zÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ J®è vÁtUÀ¼À ¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß E°è ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀܼÁªÁPÁ±À«®è. E°è ºÉ¸Àj¸ÀzÀ vÁtUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßV®èªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸À¨ÉÃPÁV®è.

«-CAZÉ (email)

PÀ£ÀßqÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà °¦-vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß §¼À¹ PÀ£ÀßqÀzÀ°è «-CAZÉ PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÀÄ. ¤ÃªÀÅ §¼À¹zÀ CPÀëgÀ±ÉÊ° «-CAZÉAiÀÄ£ÀÄß NzÀĪÀªÀ£À UÀtPÀzÀ®Æè EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ CªÀ±Àå. CAvÀgÀeÁ®¢AzÀ¯Éà PÀ£ÀßqÀzÀ°è «-CAZÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ ¸Ë®¨sÀå ¤ÃqÀĪÀ vÁtUÀ¼ÀÆ PÉ®«ªÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ –epatra.com, etapaal.com, kannadaemail.com.

ªÀiÁvÀÄPÀvÉ (chat)

CAvÀgÀeÁ®zÀ°è PÀ£ÀßqÀ °¦AiÀįÉèà ªÀiÁvÀÄPÀvÉ ¸ÁzsÀå. AiÀiÁºÀÆ ªÉĸÉAdgï. JAJ¸ïJ£ï ªÉĸÉAdgï, EvÁå¢UÀ¼ÀÄ CPÀëgÀ±ÉÊ°AiÀÄ£ÀÄß §zÀ°¸ÀĪÀ ¸ÀªÀ®vÀÛ£ÀÄß ¤ÃrªÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ CPÀëgÀ±ÉÊ°AiÀÄ£ÀÄß Dj¹PÉÆAqÀÄ CzÀPÉÌ ¸ÀjºÉÆAzÀĪÀ PÀ£ÀßqÀzÀ QðªÀÄuÉ vÀAvÁæA±À (£ÀÄr, §gÀºÀ, EvÁå¢) §¼À¹ PÀ£ÀßqÀzÀ¯Éèà ZÁmï ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. epatra.com ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀ PÉ®ªÀÅ vÁtUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÁtzÀ¯Éèà PÀ£ÀßqÀzÀ°è ZÁmï ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀ®vÀÛ£ÀÄß ¤ÃrªÉ.

J¯ÁèzÀgÀÄ EgÀÄ JAvÁzÀgÀÄ EgÀÄ JAzÉA¢UÀÄ ¤Ã PÀ£ÀßqÀªÁVgÀÄ JA§ PÀ«ªÁtÂAiÀÄ£ÀÄß CAvÀgÀeÁ®ªÀÅ ¤dªÁV¸ÀÄwÛzÉ.

– qÁ. AiÀÄÄ. ©. ¥ÀªÀ£Àd (pavanaja@vishvakannada.com)

———————————————————————————————

Dr. U.B. Pavanaja

CEO, Vishva Kannada Softech

Think Globally, Act locally

Advertisements

September 4, 2006 - Posted by | Blogroll, KANNADA

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: