Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka,

Kannadigarella ondaagi Kannadavannu ulisona, kalisona and belesona

IT and Kannada -part- 3 by Dr. U. B. Pavanaja

ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÕÁ£ÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ

¨sÁUÀ-3: AiÀÄĤPÉÆÃqï JA§ «±Àé¸ÀAPÉÃvÀ

PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀqÀvÀªÉÇAzÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ d¥Á¤UÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÉ CªÀjUÉ EzÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°èzÉ JAzÀÄ w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? «±ÀéPÉÌ®è MAzÉà ¸ÀAPÉÃvÀ «zsÁ£À EzÀÝgÉ M¼ÉîAiÀÄzÀ®èªÉÃ? EzÀĪÉà AiÀÄĤPÉÆÃqï.

£ÁªÀÅ EAVèö£À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÁUÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è D¯ÉÆÃa¹ EAVè¶UÉ C£ÀĪÁ¢¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÉÛêÀ®èªÉÃ? UÀtPÀUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀåªÀºÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÁV »ÃUÉAiÉÄÃ. ªÀiÁ»wAiÀÄ ¸ÀAUÀæºÀuÉUÉ MAzÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ, vÉÆÃj¸À®Ä E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ. EzÀ£ÀÄß »A¢£À ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è «ªÀj¸À¯ÁVvÀÄÛ. ªÀiÁ»wAiÀÄ ¸ÀAUÀæºÀuÉUÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ½UÉ §¼À¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ E¹ÌAiÀÄ£ÀÄß (ISCII = Indian Script Code for Information Interchange). E¹ÌAiÀÄÄ D¹ÌAiÀÄ£ÀÄß (ASCII = American Standards Code for Information Interchange) DzsÀj¹zÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸Àé®à «ªÀIJð¸ÉÆÃt.

D¹Ì ªÀÄvÀÄÛ E¹Ì

D¹Ì 8 ©mïUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. UÀtPÀzÀ°è ªÀiÁ»wAiÀÄ MAzÀÄ vÀÄtPÉà ©mï (bit = binary digit). «zÀÄåwÛUÉ JgÀqÉà ¸ÁzsÀåvÉUÀ½gÀĪÀÅzÀÄ -EzÉ CxÀªÁ E®è. «zÀÄåvï EzÉ JAzÀgÉ “MAzÀÄ”, E®è JAzÀgÉ “¸ÉÆ£Éß” JAzÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ MAzÀÄ ©mï£À°è 0 CxÀªÁ 1 C£ÀÄß ¸ÀÆa¸À§ºÀzÀÄ. MAzÀÄ CPÀëgÀªÀ£ÀÄß ±ÉÃRj¸À®Ä JgÀqÀÄ ©mïUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ MlÄÖ £Á®ÄÌ ¸ÁzsÀåvÉUÀ½ªÉ –00, 01, 10 ªÀÄvÀÄÛ 11 (¢éªÀiÁ£À). EªÀÅ zÀ±ÀªÀiÁ£À ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è 0, 1, 2, 3 DUÀÄvÀÛªÉ. D¹Ì ªÀÄvÀÄÛ E¹ÌUÀ¼ÀÄ 8 ©mïUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄvÀÛªÉ. 8 ©mïUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAPÉÃwÃPÀgÀt «zsÁ£ÀªÀÅ 256 (28 = 256) CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæªÉà ºÉÆA¢gÀ§®ÄèzÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è 49 CPÀëgÀUÀ½ªÉ. eÉÆvÉUÉ ¸ÀégÀ aºÉßUÀ½ªÉ. EAVèÃµï ¨sÁµÉAiÀÄ°è 26 (ªÀÄvÀÄÛ 26) CPÀëgÀUÀ½ªÉ. §gɪÀtÂUÉAiÀÄ aºÉß, CAPÉ, EvÁå¢UÀ¼É®è MlÄÖ ¸ÉÃjzÀgÀÆ 256QÌAvÀ PÀrªÉÄAiÉÄÃ. ºÁVzÀÝ°è 256 ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÀ®èªÉÃ? E¹ÌAiÀÄ°è ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀĪÁUÀ EAVèÃµï ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ. CAzÀgÉ PÀ£ÀßqÀ, »A¢, vÀ«Ä¼ÀÄ, vÉ®ÄUÀÄ, »ÃUÉ ºÀ®ªÀÅ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß MAzÉà PÀqÀvÀzÀ°è ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀå.

E¹ÌAiÀÄ°è ¨sÁgÀvÀzÀ J®è ¨sÁµÉUÀ½UÉ MAzÉà ¸ÀAPÉÃvÀ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. CAzÀgÉ PÀ£ÀßqÀzÀ “PÀ” ªÀÄvÀÄÛ »A¢AiÀÄ “PÀ” JgÀqÀPÀÆÌ MAzÉà ¸ÀAPÉÃvÀ EzÉ. EzÀjAzÀ PÉ®ªÉǪÉÄä ¯Á¨sÀªÀÇ EzÉ. MAzÀÄ mÉ°¥sÉÆãï qÉÊgÉPÀÖjAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ »A¢ ¨sÁµÉAiÀÄ°è vÀAiÀiÁj¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ, PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ ªÀiÁr, E¹ÌAiÀÄ°è ±ÉÃRj¹, CzÀ£ÀÄß »A¢AiÀÄ ¥sÁAmï£À ¸ÀAPÉÃvÀUÀ½UÉ ¥ÀjªÀwð¹zÀgÉ ¸ÁPÀÄ. DzÀgÉ ¸ÀªÀĸÉå EgÀĪÀÅzÀÄ CPÁgÁ¢ «AUÀqÀuÉAiÀÄ°è. PÀ£ÀßqÀ, vÉ®ÄUÀÄ, ªÀÄgÁp, »A¢, »ÃUÉ J®è ¨sÁµÉUÀ½UÀÆ MAzÉ CPÁgÁ¢ «AUÀqÀuÉAiÀÄ ¸ÀÆvÀæ PÀ°à¸À¯ÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ »A¢AiÀÄ ¸ÀÆvÀæ MAzÉà DVgÀ¨ÉÃPÁV®è. GzÁºÀgÀuÉUÉ E¹ÌAiÀÄ°ègÀĪÀ CPÁgÁ¢ «AUÀqÀuÉ – “AiÀÄ, gÀ ®, ¼À, ªÀ, ±À, µÀ, ¸À, ºÀ”. PÀ£ÀßqÀzÀ°è EzÀÄ “AiÀÄ, gÀ, ®, ªÀ, ±À, µÀ, ¸À, ºÀ, ¼À” DUÀ¨ÉÃPÀÄ.

AiÀÄĤPÉÆÃqï

¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ªÀÄnÖUÉ ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À eÉÆvÉ, aãÁ, d¥Á£ï, CgÉé, AiÀÄÄgÉÆæ£À ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ, »ÃUÉ £ÀÆgÁgÀÄ ¨sÁµÉUÀ½UÉ ¸ÁÜ£À PÀ°à¹ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ®è ªÀÄzÉÝAzÀgÉ 8 ©mïUÀ¼À ¸ÀAPÉÃwÃPÀgÀtzÀ §zÀ°UÉ 16 ©mïUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ. 16 ©mïUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 65,000 ªÀÄƯÁPÀëgÀUÀ½UÉ eÁUÀ ªÀiÁrPÉÆlÖAvÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ §ºÀÄvÉÃPÀ ¨sÁµÉUÀ½UÉ ¸ÁPÀÄ. EzÀĪÉà AiÀÄĤPÉÆÃqï (unicode). AiÀÄĤPÉÆÃqï JA§ÄzÀÄ universal, uniform, uinique ªÀÄvÀÄÛ code (¸ÀAPÉÃvÀ) JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ¥ÀAZÀPÉ̯Áè MAzÉà ¸ÀAPÉÃvÀ «zsÁ£À EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ¥Àæw ¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ CPÀëgÀPÀÆÌ vÀ£ÀßzÉà DzÀ ¥ÀævÉåÃPÀ ¸ÀAPÉÃvÀ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. F J®è ¨ÉÃPÀÄUÀ½UÉ GvÀÛgÀªÉà AiÀÄĤPÉÆÃqï. AiÀÄĤPÉÆÃqï£À°è ¥Àæw ¨sÁµÉUÀÆ vÀ£ÀßzÉà DzÀ ¸ÀAPÉÃvÀ±ÉæÃt EzÉ. EzÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ½UÀÆ C£Àé¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. AiÀÄĤPÉÆÃqï «zsÁ£ÀzÀ°è ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁrzÀgÉ MAzÉà PÀqÀvÀzÀ°è ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ J®è ¨sÁµÉUÀ¼À°è ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ±ÉÃRgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀå. UÀæAxÁ®AiÀĪÉÇAzÀgÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ J®è ¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ½zÀÝ°è CªÀÅUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼À zÀvÀÛ¸ÀAZÀAiÀÄ (database) vÀAiÀiÁj¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ AiÀÄĤPÉÆÃqï «zsÁ£À¢AzÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÁzsÀå.

AiÀÄĤPÉÆÃqï DzsÁjvÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À°è ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV ªÀiÁ»w ±ÉÃRgÀuÉAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀªÁzÀ AiÀÄĤPÉÆÃqï£À¯Éèà ¸ÀAUÀ滹qÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ £ÀÄr, §gÀºÀ, DPÀÈw, ²æð¦, ¹qÁPï, EvÁå¢ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀAvÉ CPÀëgÀ±ÉÊ° (¥sÁAmï) UÀ¼À ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À°è ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæºÀuÉ C®è. ¤ªÀÄä°è AiÀÄĤPÉÆÃqï DzsÁjvÀ PÀ£ÀßqÀzÀ N¥À£ïmÉÊ¥ï ¥sÁAmï EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. AiÀÄĤPÉÆÃqï£À°è vÀAiÀiÁj¹zÀ PÀqÀvÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉƧâjUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÁUÀ PÀqÀvÀzÀ eÉÆvÉ ¤ªÀÄä CPÀëgÀ±ÉÊ°AiÀÄ£ÀÆß PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ CUÀvÀå«®è. ¤ªÀÄä°ègÀĪÀ N¥À£ïmÉÊ¥ï ¥sÁAmï ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä ¸ÉßûvÀgÀ°ègÀĪÀ N¥À£ïmÉÊ¥ï ¥sÁAmï ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß CPÀëgÀ±ÉÊ°AiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À §zÀ°UÉ ªÀÄÆ® ªÀiÁ»wAiÀiÁVAiÉÄà PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀiÁ»w ¸ÀAªÀºÀ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ vÉÆqÀPÀÆ E®è.

AiÀÄĤPÉÆÃqï£À°è ¥Àæw ¨sÁµÉUÀÆ vÀ£ÀßzÉà DzÀ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ½gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®è, ¥Àæw ¨sÁµÉUÀÆ vÀ£ÀßzÉà DzÀ CPÁgÁ¢ «AUÀqÀuÉAiÀÄ ¸ÀÆvÀæªÀÇ AiÀÄĤPÉÆÃqï£À°èzÉ. E¹ÌAiÀÄ°ègÀĪÀ CPÁgÁ¢ «AUÀqÀuÉUÉ AiÀÄĤPÉÆÃqï£À°è ¥ÀjºÁgÀ«zÉ. AiÀÄĤPÉÆÃqï£À ºÀ¼ÉAiÀÄ DªÀÈwÛAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀzÀ CPÁgÁ¢ «AUÀqÀuÉUÉ E¹ÌAiÀÄ°è£À ¸ÀÆvÀæªÀ£Éßà §¼À¸À¯ÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ EwÛÃa£À DªÀÈwÛUÀ¼À°è F ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjºÀj¸À¯ÁVzÉ. F ¸ÀÆvÀæzÀ°è E£ÀÆß MAzÀÄ aPÀÌ vÉÆAzÀgÉ G½zÀÄPÉÆArzÉ. CzÀÄ gÁeï, gÁd, gÁdPÀĪÀiÁgÀ, gÁeïPÀĪÀiÁgï, EvÁå¢ ¥ÀzÀUÀ¼À «AUÀqÀuÉAiÀÄ°èzÉ. CzÉãÀÄ CµÀÄÖ ªÀĺÀvÀézÀ vÉÆAzÀgÉ JAzÀÄ £À£ÀUÉ C¤ß¸ÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄÄAzÉ F ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄÆ ¥ÀjºÁgÀªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ºÁUÉAzÀÄ ºÉý F J®è ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ¥ÀjºÁgÀªÁzÀ ªÉÄïÉAiÉÄà AiÀÄĤPÉÆÃqï£ÀÄß §¼À¸ÀÄvÉÛÃªÉ J£ÀߨÉÃPÁV®è. ªÀiÁ»wAiÀÄ ¸ÀAUÀæºÀuÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄÆ E®è.

¥Àæ¥ÀAZÀzÀ SÁåvÀ UÀtPÀ PÀA¥É¤UÀ¼ÀÄ, vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ, zÉñÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj DVgÀĪÀ MAzÀÄ ¸ÀA¸ÉÜ AiÀÄĤPÉÆÃqï PÀ£ï¸ÉÆÃnðAiÀÄA. ¨sÁgÀvÀ zÉñÀªÀÇ EzÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé ºÉÆA¢zÉ. AiÀÄĤPÉÆÃqï MAzÀÄ PÀA¥É¤AiÀÄ ¸ÀévÀÛ®è. FUÀ £ÁªÀÅ §¼À¸ÀÄwÛgÀĪÀ AiÀÄĤPÉÆÃqï C®èzÀ «zsÁ£ÀPÉÌ ºÉZÉÑAzÀgÉ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ DAiÀÄĵÀå«gÀ§ºÀÄzÀÄ. £ÀAvÀgÀ J®è vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ AiÀÄĤPÉÆÃqï£Éßà §¼À¸ÀÄwÛgÀÄvÀÛªÉ.

ªÉÄÊPÉÆæøÁ¥sïÖ£ÀªÀgÀ «AqÉÆøï JPïì¦ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀðgï 2003 PÁAiÀiÁðZÀgÀt ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À°è (operating system) PÀ£ÀßqÀzÀ AiÀÄĤPÉÆÃqï ¸ÀªÀ®vÀÛ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. «AqÉÆøï ME, 98, 95, EvÁå¢UÀ¼À°è AiÀÄĤPÉÆÃqï£À ¸Ë®¨sÀå (¸ÀjAiÀiÁV) E®èªÉAzÉà ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. PÀ£ÀßqÀ °£ÀPïì GvÁì»UÀ¼ÀÄ £ÉÃgÀªÁV AiÀÄĤPÉÆÃqï£Éßà §¼À¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. CªÀgÀ ªÀÄÄAzÁ¯ÉÆÃZÀ£ÉUÉ ±ÁèX¸À¯Éà ¨ÉÃPÀÄ. zÀÄgÀzÀȵÀÖªÉAzÀgÉ PÀ£ÀßqÀ UÀtQÃPÀgÀtzÀ ¥ÀlÖ¨sÀzÀæ »vÁ¸ÀQÛUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄwÛ®è.

– qÁ. AiÀÄÄ. ©. ¥ÀªÀ£Àd (pavanaja@vishvakannada.com)

—————————————————————————————

Dr. U.B. Pavanaja

CEO, Vishva Kannada Softech

Think Globally, Act locally

Advertisements

September 4, 2006 - Posted by | Blogroll, KANNADA

1 Comment »

  1. tuMba oLLeya maahitipUrNavaada vichaara.

    Comment by Sadashiva | September 4, 2006 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: