Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka,

Kannadigarella ondaagi Kannadavannu ulisona, kalisona and belesona

IT and Kannada -part- 2 by Dr. U. B. Pavanaja

ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÕÁ£ÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ

¨sÁUÀ-2: ²µÀÖvÉAiÀÄ ZËPÀnÖ£À°è £ÀÄr

MAzÀÄ UÀtPÀ¢AzÀ E£ÉÆßAzÀÄ UÀtPÀPÉÌ ªÀiÁ»wAiÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀAªÀºÀ£É DUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ F UÀtPÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ»w ¸ÀAªÀºÀ£ÉAiÀÄ°è ²µÀÖvÉAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. EzÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀiÁ»w ¸ÀAªÀºÀ£ÉUÀÆ C£Àé¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. UÀtPÀUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀzÀ C¼ÀªÀrPÉ ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀPÉ §UÉÎ «ªÀgÀªÁzÀ ¯ÉÃR£ÀªÀiÁ¯ÉAiÀÄ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ PÀAvÀÄ.

CAUÀrUÉ ºÉÆÃV MAzÀÄ §¯ïâ ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉý £ÉÆÃr. CAUÀrAiÀiÁvÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ PÀA¥É¤AiÀÄ ºÉÆîØgï EzÉ JAzÀÄ PÉüÀĪÀÅ¢®è. AiÀiÁPÉAzÀgÉ AiÀiÁªÀ PÀA¥É¤AiÀÄ ºÉÆîØgï DzÀgÉãÀÄ, J®è §¯ïâUÀ¼ÀÄ J®è ºÉÆîØgïUÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. FUÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀtPÀ PÉëÃvÀæPÉÌ §¤ß. ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÀtPÀzÀ°è PÀqÀvÀªÉÇAzÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ¥sÁè¦AiÀÄ°è vÀÄA©¹ CzÀgÀ ¯ÉøÀgï ªÀÄÄzÀætPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ r.n.¦. PÉÃAzÀæPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAzÀÄ ºÉÆÃV. DvÀ ¤ªÀÄä£ÀÄß RArvÀªÁV PÉüÀĪÀ ¥Àæ±ÉßAiÉÄAzÀgÉ “¤ÃªÀÅ AiÀiÁªÀ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁj¹ PÀqÀvÀªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁr¢ÝÃgÁ?”. ¤ÃªÀÅ §¼À¹zÀ vÀAvÁæA±À DvÀ£À UÀtPÀzÀ°è E®è¢gÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀªÉà ºÉZÀÄÑ. PÀ£ÀßqÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß §¼À¹ vÀAiÀiÁj¹zÀ PÀqÀvÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀAvÁæA±ÀzÀ°è NzÀ®Ä ¸ÁzsÀå«gÀ¨ÉÃPÀ®èªÉÃ, EAVèÃµï ¨sÁµÉAiÀÄ°èzÀÝAvÉ, JAzÀÄ ¤ªÀÄUÉ C¤ß¹gÀ¨ÉÃPÀ®èªÉÃ? DzÀgÉ ¤d ¥Àj¹Üw ºÁUÉãÀÆ E®è.

UÀtPÀzÀ ªÀÄÆ® ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀªÀÇ C®è, EAVèõï CAvÀÄ C®èªÉà C®è. UÀtPÀªÀÅ DAvÀjPÀªÁV §¼À¸ÀĪÀ ¨sÁµÉ MAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆ£Éß. DzÀÄzÀjAzÀ¯Éà UÀtPÀPÉÌ rfl¯ï PÀA¥ÀÆålgï JA§ ºÉ¸ÀjgÀĪÀÅzÀÄ. EAVèÃµï ¨sÁµÉAiÀÄ “k” DUÀ°, PÀ£ÀßqÀzÀ “PÀ” DUÀ°, PÉÆ£ÉUÉ CAPÉUÀ¼ÁV ªÀiÁ¥ÀðlÄÖ UÀtPÀzÀ°è ±ÉÃRgÀuÉUÉƼÀÄîvÀÛªÉ.  EAVèÃµï ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß UÀtPÀzÀ°è §¼À¸ÀĪÀ°è MAzÀÄ ªÀÄÄRå ªÀåvÁå¸À«zÉ. EAVèö£À AiÀiÁªÀÅzÉà CPÀëgÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƽî. CzÀ£ÀÄß UÀtPÀzÀ°è ¸ÀAUÀ滹qÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃj¸À®Ä MAzÉà ¸ÀAPÉÃvÀ ¸ÁPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À ¥Àj¹Üw ¨ÉÃgÉ. “PÀ” J£ÀÄߪÀ CPÀëgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹qÀ®Ä MAzÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ ¸ÁPÀÄ. DzÀgÉ JA§ (CPÀëgÀzÀ) avÀæ ªÀÄÆr§gÀ®Ä P ªÀÄvÀÄÛ À JA§ JgÀqÀÄ CPÀëgÀ¨sÁUÀUÀ¼À (glyph) eÉÆÃqÀuÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. F CPÀëgÀ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ ¸ÉÃj CPÀëgÀ±ÉÊ° (font) DUÀÄvÀÛzÉ. EAVèÃµï ¨sÁµÉUÉ F ¸ÀªÀĸÉå E®è. “k” J£ÀÄߪÀ CPÀëgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹qÀ®Ä MAzÀÄ ¸ÀAPÉÃvÁPÀëgÀ ¸ÁPÀÄ. EzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸À®Ä MAzÀÄ CPÀëgÀ¨sÁUÀ ¸ÁPÀÄ. DzÀÄzÀjAzÀ EAVèÃµï ¨sÁµÉAiÀÄ°è ¸ÀAUÀæºÀuÉAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ CPÀëgÀ±ÉÊ°AiÀÄ CPÀëgÀ¨sÁUÀUÀ¼À  ¸ÀAPÉÃvÀ MAzÉà DVgÀÄvÀÛzÉ.

¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ½UÉ JgÀqÀÄ jÃwAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀAUÀæºÀuÉUÉ MAzÀÄ, vÉÆÃjPÉUÉ E£ÉÆßAzÀÄ. ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæºÀuÉUÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ½UÉ MAzÀÄ ²µÀÖvÉ EzÉ. EzÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹ PÁ£ÀÆ£ÀħzÀÞUÉƽ¹zÀªÀgÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀzÀªÀgÀÄ. EzÀ£ÀÄß E¹Ì (ISCII = Indian Script Code for Information Interchange) JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. 

ºÀ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¨sÁµÉAiÀÄ r.n.¦. vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÀÄwÛzÀÝ J®è PÀA¥É¤UÀ¼ÀÄ CPÀëgÀ±ÉÊ°UÀ½UÉ (CªÀÅUÀ¼À°è §¼À¹gÀĪÀ CPÀëgÀ¨sÁUÀUÀ½UÉ) vÀªÀÄäzÉà ¸ÀAPÉÃvÀªÀ£ÀÄß gÀƦ¹PÉÆArzÀÝgÀÄ. EªÀÅUÀ¼À°è MªÀÄävÀ«gÀ°®è. CzÀÆ C®èzÉ AiÀiÁªÀ vÀAvÁæA±ÀªÀÇ ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀuÉAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ½UÉ (E¹ÌUÉ) ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ ªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹qÀĪÀ ¸ÀªÀ®vÀÛ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛgÀ°®è. J®è vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß CPÀëgÀ±ÉÊ°AiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À¯Éèà ¸ÀAUÀ滹qÀÄwÛzÀݪÀÅ. EzÀjAzÁV MAzÀÄ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß §¼À¹ vÀAiÀiÁj¹zÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß E£ÉÆßAzÀÄ vÀAvÁæA±ÀzÀ°è NzÀ®Ä DUÀÄwÛgÀ°®è. ¥ÀæwAiÉƧâ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀ£ÀÆ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß CPÀëgÀ±ÉÊ° ªÀÄvÀÄÛ E¹ÌUÀ½UÉ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀ®vÀÛ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄÆ EgÀÄwÛgÀ°®è. MAzÀÄ vÀAvÁæA±ÀzÀ°è ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß E¹ÌUÉ ¥ÀjªÀwð¹ £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß E£ÉÆßAzÀÄ vÀAvÁæA±ÀzÀ°è N¢ D vÀAvÁæA±ÀzÀ CPÀëgÀ±ÉÊ°UÉ ¥ÀjªÀwð¹ £ÉÆÃqÀ§ºÀÄ¢vÀÄÛ. DzÀgÉ ¤d ¹Üw ºÁVgÀ°®è.

F ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÀAqÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ UÀtPÀUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ¨ÁµÉAiÀÄ C¼ÀªÀrPÉUÉ MAzÀÄ ²µÀÖvÉAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸À®Ä ¸À«ÄwAiÉÆAzÀ£ÀÄß gÀa¹vÀÄ. F ¸À«ÄwAiÀÄÄ PÀ£ÀßqÀzÀ CPÀëgÀ¨sÁUÀUÀ½UÉ (font glyph set) MAzÀÄ ²µÀÖ ¸ÀAPÉÃvÀ ºÁUÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À QðªÀÄuÉ «£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹vÀÄ. ¸ÀgÀPÁgÀzÀ F ²µÀÖvÉUÀ½UÀ£ÀÄUÀÄtªÁV ¸ÀgÀPÁgÀªÉà PÀ£ÀßqÀ D©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¤PÀl¥ÀƪÀð CzsÀåPÀë §gÀUÀÆgÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀ «±ÉõÀ D¸ÀQÛ¬ÄAzÀ PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ¢AzÀ “£ÀÄr” ºÉ¸Àj£À ¸ÀªÀiÁ£À vÀAvÁæA±ÀªÉÇAzÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrvÀÄ. F vÀAvÁæA±À PÀ£ÀßrUÀjUÉ GavÀªÁV zÉÆgÉAiÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁë£À E¯ÁSÉAiÀÄ CAvÀgÀeÁ® vÁtzÀ°è (http://www.bangaloreit.com) EzÀÄ ®¨sÀå. AiÀiÁgÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÄ EzÀ£ÀÄß ¥Àæw ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¸À§ºÀÄzÀÄ.

“£ÀÄr”AiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀzÀ QðªÀÄuÉ vÀAvÁæA±À (keyboard driver), CPÀëgÀ±ÉÊ° ªÀÄvÀÄÛ UÀtPÀ PÀæªÀÄ«¢ü vÀAiÀiÁgÀPÀjUÉ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁjAiÀÄ ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß (software development toolkit) ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. “£ÀÄr” G¥ÀAiÉÆÃV¹ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛ£À ¤WÀAlÄ DzsÁjvÀ PÀæªÀÄzÀ°è ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß CPÁgÁ¢AiÀiÁV «AUÀqÀuÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À¯Éèà ¥Àæ¥ÀæxÀªÀÄ ¨ÁjUÉ F jÃwAiÀÄ ¸ËPÀAiÀÄðªÉÇAzÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ vÀ£ÀßzÉà DzÀ ªÀiÁzÀj vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÀÆ EzÉà ¥ÀæxÀªÀÄ. “£ÀÄr”AiÀÄ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ PÀ£ÀßqÀzÀ°è zÀvÀÛ¸ÀAZÀAiÀÄUÀ¼À (databases) ¤ªÀiÁðt, zÀvÀÛ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉAiÀÄ PÀæªÀÄ«¢üUÀ¼À gÀZÀ£É (database programming) ¸ÁzsÀå.

£ÀÄr vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß §¼À¹ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß CPÀëgÀ±ÉÊ°¬ÄAzÀ ¸ÀAUÀæºÀuÉAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ CAzÀgÉ E¹ÌUÉ §zÀ°¸À§ºÀÄzÀÄ. »ÃUÉ ¸ÀAUÀ滹zÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß E¹ÌAiÀÄ£ÀÄß NzÀ§®è EvÀgÀ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß §¼À¹ NzÀ§ºÀÄzÀÄ. ¹qÁPï£ÀªÀgÀ L.J¸ï.JA. vÀAvÁæA±À ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊPÉÆæøÁ¥sïÖ£ÀªÀgÀ D¦üøï JPïì¦UÀ¼À°è E¹Ì ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß NzÀĪÀ ¸ÀªÀ®vÀÛ£ÀÄß ¤ÃrzÁÝgÉ.

d£À¦æAiÀÄvÉAiÀÄ°è ªÉÆzÀ® ¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀĪÀ §gÀºÀ vÀAvÁæA±ÀzÀ 5.0£Éà DªÀÈwÛAiÀÄ°è ²µÀÖvÉAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À¯ÁVzÉ. CAzÀgÉ §gÀºÀzÀ°è vÀAiÀiÁj¹zÀ PÀqÀvÀªÀ£ÀÄß £ÀÄrAiÀÄ®Æè, £ÀÄrAiÀÄ°è vÀAiÀiÁj¹zÀ PÀqÀvÀªÀ£ÀÄß §gÀºÀzÀ®Æè NzÀ§ºÀÄzÀÄ.

²µÀÖvÉAiÀÄ°è ªÀÄÄRåªÁV ªÀÄÆgÀÄ «zsÀ -QðªÀÄuÉAiÀÄ «£Áå¸À, ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæºÀuÉAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CPÀëgÀ±ÉÊ°AiÀÄ CPÀëgÀ¨sÁUÀUÀ¼À ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼ÀÄ. ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæºÀuÉUÉ E¹Ì ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄĤPÉÆÃqï EªÉ. AiÀÄĤPÉÆÃqï §UÉÎ ¥ÀævÉåÃPÀ ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À ¸ÀAaPÉUÀ¼À°è ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ KPÀgÀÆ¥À QðªÀÄuÉAiÀÄ «£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹ £ÀÄr vÀAvÁæA±ÀzÀ°è C¼ÀªÀr¹zÉ. QðªÀÄuÉAiÀÄ «£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß DAiÀiÁ §¼ÀPÉzÁgÀjUÉ ©lÖgÉ vÀ¥Éàä®è. £ÀªÀÄUÉ ªÀÄÄRåªÁV ¨ÉÃQgÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAªÀºÀ£ÉUÉ ²µÀÖvÉ.

– qÁ. AiÀÄÄ. ©. ¥ÀªÀ£Àd (pavanaja@vishvakannada.com)

———————————————————————————————

Dr. U.B. Pavanaja

CEO, Vishva Kannada Softech

Think Globally, Act locally

Advertisements

September 4, 2006 - Posted by | Blogroll, KANNADA

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: