Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka,

Kannadigarella ondaagi Kannadavannu ulisona, kalisona and belesona

IT and Kannada -part-1 by Dr. U. B. Pavanaja

ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÕÁ£ÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ

¨sÁUÀ-1: CPÀëgÀUÀ½AzÀ DgÀA¨sÀ

CPÀëgÁ¨sÁå¸À«®èzÀªÀ£ÀÄ C«zÁåªÀAvÀ JAzɤ¹PÉƼÀÄîwÛzÀÝ PÁ® ºÉÆìÄvÀÄ. UÀtPÀ UÉÆwÛ®èzÀªÀ£ÀÄ C«zÁåªÀAvÀ J¤¹PÉƼÀÄîªÀ PÁ® §A¢zÉ. UÀtPÀUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀzÀ C¼ÀªÀrPÉ ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀPÉ §UÉÎ «ªÀgÀªÁzÀ ¯ÉÃR£ÀªÀiÁ¯ÉAiÀÄ ªÉÆzÀ® PÀAvÀÄ.

ºÁªÉÆÃð¤AiÀÄA, ¦nîÄ, QèÉÆÃqïð, ¸ÁPÉÆìÃ¥sÉÆãï, VmÁgï, ªÀiÁAqÉÆð£ï – EªÀÅUÀ¼ÀÄ «zÉòà ªÀÄÆ®zÀ ¸ÀAVÃvÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ EªÀÅ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀ°è ºÁ¸ÀĺÉÆPÁÌV ¸ÉÃjPÉÆArªÉ. £ÁªÀÅ ¢£À¤vÀå §¼À¸ÀĪÀ ¥É£ÀÄß PÀÆqÀ «zÉñÀzÉÝÃ. DzÀgÉ CzÀgÀ°è £ÁªÀÅ §gÉAiÀÄĪÀ ¨sÁµÉ £ÀªÀÄä PÀ¸ÀÆÛj PÀ£ÀßqÀ. EzÀ£Éßà gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊAiÀĪÀgÀÄ “ºÉƸÀvÀÄ Q£ÀßjAiÀÄ° ¤£Àß ºÀ¼ÉAiÀÄ ºÁqÀ £ÀÄr¸ÀÄ” JAzÀÄ PÀgÉ¢zÁÝgÉ. EzÉà vÀvÀéªÀ£ÀÄß £Á«ÃUÀ C£ÀĸÀj¸À®Ä ºÉÆgÀngÀĪÀÅzÀÄ E¥ÀàvÀÛ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ CvÀåzÀÄãvÀ D«µÁÌgÀªÁVgÀĪÀ UÀtPÀzÀ°è.

¥ÀzÀ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄl«£Áå¸À (r.n.¦.)

UÀtPÀUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀzÀ §¼ÀPÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀƪÀgÉ zÀ±ÀPÀUÀ¼À »AzÉ DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ §¼ÀPÉ DVgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄzÀæt PÉëÃvÀæzÀ°è. PÉʧgɺÀ¢AzÀ DgÀA¨sÀªÁzÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄÄzÀætªÀÅ ¸ÉÊPÉÆèøÉÖöʯï, ¯Élgï ¥Éæ¸ïUÀ¼À£ÀÄß zÁn FUÀ J®ègÀÆ §¼À¸ÀÄwÛgÀĪÀ D¥sï¸Émï ªÀÄÄzÀætzÀ ºÀAvÀPÉÌ §AvÀÄ. D¥sï¸Émï ªÀÄÄzÀætPÉÌ ¥ÀÄl«£Áå¸À ªÀiÁqÀ®Ä UÀtPÀ ¨ÉÃPÀÄ.

¥ÀzÀ¸ÀA¸ÀÌgÀtªÀÅ (word-processing) EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÆzÀ® ºÀAvÀ. ¥ÀvÀæ, ¯ÉÃR£À, zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä, wzÀÝ®Ä EªÀÅUÀ¼À §¼ÀPÉ DUÀÄwÛzÉ. ¥ÀzÀ¸ÀA¸ÀÌgÀtzÀ PÀæªÀÄ«¢üUÀ¼À°è ºÀ®ªÀÅ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ½ªÉ. MªÉÄä §gÉzÀ ¥ÀvÀæ AiÀiÁ ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB wzÀݧºÀÄzÀÄ; w¢Ý ªÀÄÄ¢æ¸À§ºÀÄzÀÄ; Erà ªÁPÀå CxÀªÁ ¥ÁgÁªÀ£ÀÄß MAzÀÄ eÁUÀ¢AzÀ JwÛ E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉUÉ §zÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ; MAzÉà ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀåQÛUÀ½UÉ CªÀgÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ¸ÉÃj¹ PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÀÄ. ¥ÀzÀ¸ÀA¸ÀÌgÀtzÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀ ¸ËPÀAiÀÄðªÉà r.n.¦. (desktop publishing). ¥ÀoÀåzÀ eÉÆvÉ avÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ, CPÀëgÀzÀ UÁvÀæªÀ£ÀÄß ¸Á«gÀzÉÆAzÀÄ EAa£ÀµÀÄÖ ¤AiÀÄAvÀæuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, vÀ¯É§gÀºÀ, ¥ÁgÁUÀ¼À £ÀÄqÀÄ«£À UÁvÀæ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀgÀ, »ÃUÉ ºÀ®ªÀÅ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼ÀÄ E°èªÉ. FUÀ J®è ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ EzÉà «zsÁ£À¢AzÀ vÀAiÀiÁgÁUÀÄwÛªÉ.

PÀ£ÀßqÀzÀ CPÀëgÀUÀ¼ÀÄ

UÀtPÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ §¼ÀPÉUÉ PÀ£ÀßqÀzÀ CPÀëgÀ±ÉÊ°UÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ. EzÀ£ÀÄß UÀtPÀzÀ ¥Àj¨sÁµÉAiÀÄ°è ¥sÁAmï J£ÀÄßvÁÛgÉ. CPÀëgÀ±ÉÊ°AiÉÆA¢zÀÝgÉ DUÀ°®è. EzÀPÉÆÌAzÀÄ QðªÀÄuÉAiÀÄ vÀAvÁæA±À ¨ÉÃPÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ EAVèö£À “p” JA§ QðAiÀÄ£ÀÄß MwÛzÀgÉ UÀtPÀPÉÌ PÀ£ÀßqÀzÀ “¥À” JA§ CPÀëgÀzÀ ¸ÀAPÉÃvÀªÀ£ÀÄß F vÀAvÁæA±À PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀƪÀgÉ zÀ±ÀPÀzÀ »AzÉ ºÀ®ªÀÅ CPÀëgÀ±ÉÊ° ªÀÄvÀÄÛ QðªÀÄuÉAiÀÄ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ vÀAiÀiÁgÁzÀªÀÅ. PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¹-qÁPï£ÀªÀgÀÄ (CDAC = Centre for Development of Advanced Computing) ªÉÄÊPÉÆæøÁ¥sïÖ qÁ¸ï PÁAiÀiÁðZÀgÀt ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀªÀÇ ¸ÉÃjzÀAvÉ ºÀ®ªÀÅ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹zÀgÀÄ. EzÀ£ÀÄß §¼À¸À®Ä UÀtPÀzÉƼÀUÉ MAzÀÄ ºÁqïðªÉÃgï PÁqÀð£ÀÄß ¸ÉÃj¸À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. ºÀ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ EzÀgÀ «AqÉÆøï DªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹zÀgÀÄ. EzÀ£ÀÄß §¼À¸À®Ä ºÁqïðªÉÃgï PÁrð£À CUÀvÀå«®è. JA§vÀÛgÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è ²æð¦, DPÀÈw, ±À§ÝgÀvÀß, «£ïQÃ, EvÁå¢ ºÀ®ªÀÅ SÁ¸ÀV PÀA¥É¤UÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ CPÀëgÀ±ÉÊ° ªÀÄvÀÄÛ QðªÀÄuÉAiÀÄ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ.

¸À¥ÀÛ¸ÁUÀgÀUÀ¼ÁZÉ

CªÉÄÃjPÁzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄlÄÖºÁQ ¨É¼À¸À®Ä PÁgÀtÂèsÀÆvÀgÁzÀ ²PÁj¥ÀÄgÀ ºÀjºÀgÉñÀégÀ CªÀgÀÄ “CªÉÄjPÀ£ÀßqÀ” JA§ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àȶֹ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ F ¥ÀwæPÉ ªÀÄÄ¢æ¸À®Ä PÀ¸ÀÆÛj gÀAUÁZÁgï CªÀgÀÄ vÀAiÀiÁj¹zÀ “PÀ¸ÀÆÛj” JA§ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀgÀÄ. EzÀÄ £ÀqÉzÀÄzÀÄ 1984-85gÀ°è. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzÉà PÁ®zÀ°è CªÉÄÃjPÁzÀ¯Éèà £É¯É¹zÀÝ «±ÉéñÀégÀ ¢ÃQëvï CªÀgÀÆ MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹zÀÝgÀÄ. ¯Á¸ï KAd°¸ï£À°ègÀĪÀ ¢ÃQëvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ (1999) F vÀAvÁæA±À PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ¥ÀævÀåPÀë £ÉÆÃrzÉÝãÉ. F JgÀqÀÆ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄÊPÉÆæøÁ¥sïÖ qÁ¸ï ªÀÄvÀÄÛ «AqÉÆøïUÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀÅ. ºÀ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ (1996-97) dUÀ¢Ã±ï ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀmÉñï JA§ GvÁì»UÀ¼ÀÄ AiÀÄĤPïì ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ J®è PÁAiÀiÁðZÀgÀt ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ§®è “PÀ¯É” (KALE = KAnnada Lipi Enthusiasists) JA§ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹zÀÝgÀÄ. EzÀÄ ªÉÊeÕÁ¤PÀ ¯ÉÃR£À vÀAiÀiÁj¸À®Ä §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ mÉPï£ÀÄß (TeX) G¥ÀAiÉÆÃV¹ EAVèÃµï °¦AiÀÄ°è §gÉzÀÄzÀ£ÀÄß ¥ÉÆøïÖ¹Ìç¥ïÖ PÀqÀvÀªÀ£ÁßV¹ ªÀÄÄ¢æ¹ PÉÆqÀÄwÛvÀÄÛ. PÉ®ªÀÅ «eÕÁ£ÀzÀ «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß ©lÖgÉ EvÀgÀgÀÄ EzÀ£ÀÄß §¼À¹zÀÄÝ UÉÆwÛ®è. EwÛÃaUÉ vÀÄA§ d£À¦æAiÀĪÁVgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±À “§gÀºÀ”. EzÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹zÀªÀgÀÄ CªÉÄÃjPÀ ªÁ¹AiÀiÁVgÀĪÀ ±ÉñÁ¢æªÁ¸ÀÄ CªÀgÀÄ. §gÀºÀ Cw d£À¦æAiÀĪÁUÀ®Ä ºÀ®ªÀÅ PÁgÀtUÀ½ªÉ -ªÀÄÄzÁÝzÀ CPÀëgÀ±ÉÊ°UÀ½ªÉ, «AqÉÆøï£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ, EzÀÄ GavÀ, EAVèÃµï ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß Hr¸ÀĪÀÅzÀÄ (C¤ªÁ¹UÀ½UÉ EzÀÄ C£ÀÄPÀÆ®), ²µÀÖvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Á°¸ÀÄwÛzÉ, vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀjUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼ÀÆ EªÉ, AiÀÄĤPÉÆÃqï CªÀÈwÛ ®¨sÀå«zÉ, EvÁå¢.

PÉ.¦. gÁªï CªÀgÀ ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÄ

vÀAvÁæA±À ¥ÀjtvÀ PÉ.¦ gÁªï CªÀgÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀ®ªÀÅ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À°è §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ PÀ£ÀßqÀzÀ ««zsÀ QðªÀÄuÉ «£Áå¸ÀUÀ½UÉ KPÀgÀÆ¥ÀvÉ vÀgÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÄ. EAVèÃµï ¨sÁµÉAiÀÄ 26 CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæªÉà §¼À¹ PÀ£ÀßqÀzÀ J®è CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß Hr¸ÀĪÀAvÉ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä «£Áå¸À gÀƦ¹zÀgÀÄ. EzÀgÀ ¸ÀÄzsÁjvÀ gÀÆ¥ÀªÉà FUÀ “£ÀÄr” vÀAvÁæA±ÀzÀ°è C¼ÀªÀr¸À¯ÁVgÀĪÀ QðªÀÄuÉAiÀÄ «£Áå¸À. CªÀgÀÄ “¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÄ” ºÉ¸Àj£À qÁ¸ï£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÆß vÀAiÀiÁj¹ GavÀªÁV ºÀAazÀÝgÀÄ (1992).

£ÀÄr

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¸ÁéªÀÄåPÉÆ̼À¥ÀlÖ “£ÀÄr” vÀAvÁæA±ÀªÀÅ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ CPÀëgÀ±ÉÊ° ªÀÄvÀÄÛ QðªÀÄuÉUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ²µÀÖvÉUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ vÀAiÀiÁj¹gÀĪÀ vÀAvÁæA±À. EzÀgÀ eÉÆvÉ ºÀ®ªÀÅ CPÀëgÀ±ÉÊ°UÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀjUÉ ¨ÉÃPÁzÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÆ (SDK = Software Development Kit) GavÀªÁV ®¨sÀå. EzÀÄ «AqÉÆøï£À°è ªÀiÁvÀæ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ AiÀÄĤPÉÆÃqï DªÀÈwÛ E£ÀÆß vÀAiÀiÁgÁV®è.

°£ÀPïì£À°è PÀ£ÀßqÀ

dUÀwÛ£ÁzÀåAvÀ EwÛÃZÉUÉ d£À¦æAiÀĪÁUÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄÄPÀÛ PÁAiÀiÁðZÀgÀt ªÀåªÀ¸ÉÜ °£ÀPïì. PÉ®ªÀÅ GvÁì»UÀ¼ÀÄ EzÀgÀ°è PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. EzÀÄ E£ÀÆß ¥ÀÆtðªÁV d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ §¼ÀPÉUÉ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ ºÀAvÀPÉÌ §A¢®è.

UÀtPÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß §¼À¸À®Ä EzÀÝ ªÀÄÄRå vÉÆAzÀgÉ JAzÀgÉ CPÀëgÀ±ÉÊ° ªÀÄvÀÄÛ QðªÀÄuÉUÀ¼ÀzÀÄÝ. CªÀÅ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¥ÀjºÁgÀªÁVªÉ. PÀ£ÀßqÀ §¼À¸À®Ä PÉ®ªÀjUÉ FUÀ®Æ EgÀĪÀ PÉÆgÀvÉAiÉÄAzÀgÉ “EZÁÒ±ÀQÛ”. vÀ¤ßZÉÒUÀÆ ¨ÉÆüÀÄvÀ¯ÉUÀÆ ªÀĢݮè.

————————————————————–

Dr. U.B. Pavanaja

CEO, Vishva Kannada Softech

Think Globally, Act locally

Advertisements

September 4, 2006 - Posted by | Blogroll, KANNADA

1 Comment »

  1. Unable to read this coz of the font…Is this font sinhala or tamil ?

    Comment by Lasitha | July 30, 2009 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: