Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka,

Kannadigarella ondaagi Kannadavannu ulisona, kalisona and belesona

Mr. A. Sathyanarayana about KANNADA SOFTWARE DEVELOPMENT.

Kannadigare,

Please read the writing of Mr. A. Sathyanarayana about KANNADA SOFTWARE DEVELOPMENT. I am atatching the document also in this email. He was there at KGP from the begining till he was kicked out when he started asking questions in KGP.

What has happenned at KGP. What Srinatha Shastry, Pandithardhya and Narsimha Murhty has done at KGP and their PIRACY/COPYING of IPR of other person AKRUTI Fonts.

You all have received the Email of VASU, ADMISSION OF GUILT by Shesahdri Vasu of BARAHA.

VASU can tell now all over the world that he is providing FREE SOFTWARE. He is giving it FREE because it does not belong to him and someone else has put sweat equity and he was selling that one in open market. VASU and BARAHA has destroyed that opportunity for AKRUTI Fonts owner Mr. Anand. In the name of FREE KANNADA SOFTWARE BARAHA, VASU has destroyed the growth of KANNADA.


We should question KGP and it’s THREE MAIN Executives, WHY THEY ARE KEEPING SILENT ON THESE ISSUES. They should be held responsible for all the wrong doings in KANNADA SOFTWARE.

BARAHA and NUDI Kannada Fonts, Which are copied/Pirated have destroyed the growth of KANNADA Software. In the name of FREE SOFTWARE Kannadigas have been duped by BARAHA and NUDI.

BARAHA has admitted his guilt. That itslef shows whatever BARAHA is today is because of COPYING and PIRATING the INTELELCTUAL PROPERTY RIGHTS “IPR” of some one elses product. That is how BARAHA started when it released BARAHA 1.0.
BARAHA needs to elaborate and show on it’s efforts on

1. Standardisation of KANNADA.

2. Data Portability to various formats and OS of KANNADA.

BARAHA’s VASU say: “I have focused more on standardization issues and portability of data to various formats and Operating Systems, which was ignored (deliberately for business interests?) by other software vendors.” It is easy for VASU to write this and make this statement to get people’s support. Now he needs to support what he has written here. He needs to write in detail what he has done to make this statement.

NUDI and BARAHA have destroyed the growth of KANNADA. In the name of FREE SOFT WARE BARAHA and FREE WARE NUDI, is jepordising the other SOFTWARE DEVELOPERS coming forward and developing more applications in KANNADA. But still some are doing it. it is very hard.
Thanks
Sincerely

V. M.Kumaraswamy

—————–
Forwarded Message:
Subj: third reply from my side
Date: 7/2/2004 7:44:34 AM Pacific Daylight Time
From: sathya_asn@yahoo.com
To: NovaMed@aol.com
Sent from the Internet (Details)

namaskaara Sir

In continueation to our telephonic conversation and in accordance with my assurance to complete the writeup regarding KGP. Please find herewith attached file named `third reply to vmk.rtf’. This contains text typed using the baraha fonts. I would like to conclude with this.

with regards

yours

A. Sathyanarayana
___________________________________________________________________

PÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«ÄAiÀĪÀjUÉ £ÀªÀĸÁÌgÀ

 

PÀ£ÀßqÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ EgÀĪÀ CrØ-DvÀAPÀUÀ¼À ¤ªÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ vÁªÀÅ ªÀ»¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÁ¼ÀfUÉ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä £À£Àß C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ GzÁÞgÀzÀ ºÉ¸Àj£À°è PÀ£ÀßqÀ PÀA¥ÀÆålgï PÉëÃvÀæzÀ°è £ÀqÉ¢gÀĪÀ CªÀWÀqÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀÄÝUÀzÀÝ®«®èzÉ EwºÁ¸ÀzÀ ¥ÀÄlUÀ¼À°è CqÀVºÉÆÃzÀªÀÅ JAzÀÄ £À£ÀßAvÀºÀªÀgÀÄ ¨sÁ«¹gÀĪÁUÀ¯ÉÃ, ¤ÃªÀÅ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛªÉÄä wgÀÄ«ºÁPÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr¢ÝÃj. CµÉÖà C®èzÉ, £ÀªÀÄäAvÀºÀ PÉ®ªÉà ªÀåQÛUÀ½UÉ w½¢zÀÝ, C¦æAiÀÄ ¸ÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUɼÉAiÀÄĪÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÉÊd PÀ£ÀßqÁ©üªÀiÁ£À¢AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁrgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀzÀ GzÁÞgÀzÀ ºÉ¸Àj£À°è ¸ÁܦvÀ »vÁ¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀªÀgÀ AiÀiÁgÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß eÁUÀwPÀªÁV PÀ£ÀßrUÀjUÉ §AiÀÄ®Ä ªÀiÁr¢ÝÃj. F ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ «±ÉõÀªÁV PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À PÉ®ªÉà ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À §UÉÎ ¹Ã«ÄvÀUÉƽ¹ ºÉüÀ§AiÀĸÀÄvÉÛãÉ. PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À°è £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀßAxÀªÀjUÉ DzÀ PÀ» C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì ºÀUÀÄgÀUÉƽ¹PÉƼÀî®Ä MAzÀÄ CªÀPÁ±ÀªÁ¬ÄvÀÄ JAzÀÄ £Á£ÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÉÛãÉ. C®èzÉ, EzÀjAzÁV PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥ÀÆålgï PÉëÃvÀæPÉÌ £ÁåAiÀÄ MzÀV¸À®Ä ºÉÆÃgÁqÀĪÀªÀjUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁzÀgÉ, £À£Àß F ±ÀæªÀÄ ¸ÁxÀðPÀ JAzÀÄ «£ÀªÀÄæªÁV ¨sÁ«¸ÀÄvÉÛãÉ.

 

F «ZÁgÀªÁV £Á£ÀÄ F PÀAw£À°è J®èªÀ£ÀÆß ºÉý ªÀÄÄV¸À¨ÉÃPÉA¢zÉÝãÉ. G½zÀAvÉ ºÉaÑ£À ªÀiÁ»w CxÀªÁ ¸Àà¶ÖÃPÀgÀtUÀ¼À CUÀvÀå«zÀÝgÉ w½¹.

 

PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À (PÀ.UÀ.¥À.) E§âgÉà ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® ªÉÊAiÀÄQÛPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è ªÀiÁrzÀ ¤tðAiÀÄ¢AzÁV, PÀ£ÀßqÀ °¦ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV zÁj vÀ¦àºÉÆìÄvÀÄ JAzÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß »A¢£À F-ªÉÄïï£À°è §gÉ¢zÉÝ. EzÉà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß FUÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀÄvÉÛãÉ.

 

PÀ£ÀßqÀ °¦ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄÄzÀÝPÀÆÌ £ÀqÉzÀ vÀAvÀæUÁjPÉAiÀÄ »£Éß¯É :

 

¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ, ¸ÀgÀPÁgÀPÁÌVAiÉÄà MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ °¦ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À¨ÉÃPÉA§ AiÉÆÃd£ÉUÉ C£ÀĪÉÆÃzÀ£É ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ zÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄÃ, ¸ÀQæAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjzÀéAiÀÄgÀÄ (a.«. ²æãÁxÀ ±Á¹Ûçà ªÀÄvÀÄÛ f.J£ï. £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð) CzÀgÀ vÀAiÀiÁjPÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ «µÀAiÀÄ-«ZÁgÀ, gÀÆ¥ÀÄ gÉõÉ, C£ÀĵÁ×£À ªÀiÁUÀð EªÉ®èªÀ£ÀÆß ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀ PÀ.UÀ.¥À.zÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ°è ZÀað¸À¨ÉÃQvÀÄÛ. ¥ÀzÁ¢üPÁjzÀéAiÀÄgÀÄ EAvÀºÀ «ZÁgÀzÀ PÀÄjvÁV AiÀiÁªÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ «ªÀgÀªÁV ¥Àæ¸ÁÛ¦¸ÀzÉ, ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ M¨ÉÆâ§âgÉà ¹PÀÌ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥ÀævÉåÃPÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ZÀZÉð £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ, vÀªÀÄä ªÀÄ£ÀzÁ¼ÀzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£Éßà vÉð©qÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è C£ÀĪÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ©qÀĪÀÅzÀÄ EAvÀºÀ vÀAvÀæUÀ¼À£Éßà ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £À£Àß ºÁUÉ £ÉÃgÀ, £ÀÄrAiÀÄ ªÀåQÛvÀézÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ EªÉ®èªÀ£ÀÆß ¸À«ÄwAiÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀÄAr¹ JAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀlÖgÀÆ CªÀgÀÄ ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀ°®è. PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ JA§ÄzÀÄ CAzÀÄ £À£ÀUÉ w½¢gÀ°®è, PÁ®PÀæªÉÄÃt EªÀgÀ vÀAvÀæUÁjPÉUÀ¼ÀÄ CxÀðªÁUÀvÉÆqÀVzÀªÀÅ. ¥ÀjµÀvÀÄÛ ¤dªÁzÀ CxÀðzÀ°è ¥ÀjµÀvÁÛV G½¢®è ªÀÄvÀÄÛ G½AiÀÄĪÀÅ¢®è JAzÀÄ £À£ÀUÉ C¤ß¹zÁUÀ¯É¯Áè £ÉÃgÀªÁV F ¥ÀzÁ¢üPÁjzÀéAiÀÄjUÉ £À£Àß C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ºÉý ¸Àj¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ PÉÆÃjzÀgÀÆ CzÀPÉÌ PÀªÀqÉPÁ¹£À ¨É¯É¬Ä®èzÀAvÁ¬ÄvÀÄ. EªÉ®èzÀgÀ §UÉÎ £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ°è £Á£ÀÄ ¥Àæ¸ÁÛ¦¹zÁUÀ, `±Á¹ÛçÃAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁPÉ »ÃUÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉAiÉÆÃ?’ JAzÀÄ ªÉÆzÀªÉÆzÀ®Ä £À£Àß°è ¥ÉÃZÁrPÉÆAqÀªÀgÀAvÉ £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ ¨ÁåAPï GzÉÆåÃUÀ¢AzÀ ¸ÀéAiÀÄA¤ªÀÈwÛ ¥ÀqÉzÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀÆuÁðªÀ¢üUÉ ¥ÀjµÀwÛ£À°è vÉÆqÀVPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ ¥Àj¹Üw ¸ÀÄzsÁj¸À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ, CzÀÄ ªÀåwjPÀÛªÁ¬ÄvÀÄ. ±Á¹ÛçÃAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀ £ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ. ±Á¹ÛçÃAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉÆÃzsÉÆÃgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ºÉaÑ£À jÃwAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ K£À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. EgÀ°, ºÉZÁÑV ªÀåQÛUÀvÀªÁV ºÉüÀĪÀÅzÀÄ £À£ÀUÉ EµÀÖ«®è. PÀ£ÀßqÀ °¦ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ K¼ÀÄ-©Ã¼ÀÄUÀ¼À PÀÄjvÁV w½¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀÄvÉÛãÉ.

 

PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwUÀÆ J®è «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ w½¢®è! :

 

£Á£ÀÆ, PÀ.UÀ.¥À.zÀ E§âgÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼À°è M§â£ÁVzÉÝ, JµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ ¸ÀQæAiÀÄ£ÁVzÉÝ J£ÀÄߪÀÅzÀQÌAvÀ®Æ, PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è vÀ¥ÀàzÉà ¥Á¯ÉÆμÀÄîwÛzÉÝ JA§ÄzÀÄ E°è zÁR°¸À¨ÉÃPÁzÀ CA±À. PÁgÀtªÉãÉAzÀgÉ, AiÀiÁªÀ «ZÁgÀªÉà DUÀ° ErAiÀiÁV ¸À«ÄwAiÀÄ°è ZÀað¹, wêÀiÁð¤¹, zÁR°¹, £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¹zÀ GzÁºÀgÀuÉ PÀ.UÀ.¥À.zÀ°è MAzÁzÀgÀÆ ¹UÀ°QÌ®è. ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÉÆÃd£É (PÀ£ÀßqÀ °¦ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁjPÉUÉ PÀÄjvÀzÀÄÝ) ªÀÄAdÆgÁzÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß CA¢VgÀ°, EA¢UÀÆ £À£ÀßAvÀºÀ ¸ÀQæAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£Éà PÀuÁÚgÉ £ÉÆÃqÀĪÀ ¸Ë¨sÁUÀå MzÀV§A¢®è JAzÀgÉ ¤ÃªÀÅ £ÀA§ÄwÛÃgÁ? EzÀAvÀÆ ¸ÀvÀå. AiÀiÁªÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÁÝgÉÆà £À£ÀUÀAvÀÆ w½¢®è. PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ AiÀiÁªÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ EzÀ£ÀÄß MAzÀÄ zÁR¯ÉAiÀiÁV ªÀÄAr¹zÀ GzÁºÀgÀuɬĮè. KPÉAzÀgÉ, ²æÃAiÀÄÄvÀgÁzÀ D£ÀAzï, PÉ.f. ZÀAzÀæ±ÉÃRgïgÀAvÀºÀ PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÆ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¥ÀgÀ ¸ÀºÁ£ÀĨsÀÆwAiÀÄļÀîªÀgÀÄ JAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ £Á£ÀÄ, ¥ÀªÀ£ÀdgÀAvÀºÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ PÀ.UÀ.¥À.zÀ ¸À«ÄwAiÀÄ°è EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ UÀÄlÖ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¥ÀzÁ¢PÁjzÀéAiÀÄgÀ ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÁ PÀæªÀĪÁVvÀÄÛ JAzÀÄ £Á£ÁzÀgÀÆ EA¢UÀÆ ¨sÁ«¸ÀÄvÉÛãÉ. ºÁUÉ J®èªÀ£ÀÆß UÀÄlÄÖ UÀÄmÁÖVj¸À®Ä PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ JA§ÄzÀÄ D ¨sÀUÀªÀAvÀ£Éà §®è JAzÀÄ £À£ÀUÉ CAzÀÄ C¤¹vÀÄÛ. DzÀgÉ, EA¢UÉ J®èªÀÇ ¸ÀàµÀÖªÁVªÉ. DzÀgÉ, EA¢UÀÆ £À£ÀUÉ ¸ÀàµÀÖªÁUÀzÀ ºÀ®ªÀÅ «ZÁgÀUÀ¼À°è – PÀ£ÀßqÀ °¦ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁjPÉUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ ¤ÃrzÀ DzÉñÀzÀ «ªÀgÀUÀ¼ÉãÀÄ? «¢ü¹zÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÉãÀÄ? PÉÆqÀªÀiÁqÀ®Ä M¦àPÉÆAqÀ C£ÀÄzÁ£ÀzÀ ªÉÆvÀÛªÉãÀÄ? J®èªÀÇ EA¢UÀÆ GvÀÛgÀ«®èzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÉÃ! MªÉÄä PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß MªÉÄä¯É ªÀÄAr¸À¯ÁVvÀÄÛ JAzÀÄ £É£É¥ÀÄ, CzÀjAzÀ®Æ F ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀ zÉÆgÉAiÀÄ°®è. EA¢UÁzÀgÀÆ w½zÀªÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß «ªÀgÀªÁV w½¹zÀgÉ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ CµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ G¥ÀPÀÈvÀ!.

 

PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ°è ZÀaðvÀªÁUÀ¨ÉÃPÁzÀÄÝ ªÀåQÛUÀvÀ £É¯ÉAiÀÄ°è wêÀiÁð£ÀUÉƼÀÄîwÛzÀÝ §UÉ : MAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉ :

 

       MªÉÄä £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀzÀ D£Àé¬ÄPÀ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ £À£Àß «ÄvÀægÁzÀ ²æà PÉ.f. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï (DUÀ £Á«§âgÀÆ PÀ.UÀ.¥À.zÀ ¸ÁÜ¥ÀPÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVzÉݪÀÅ) PÀ.UÀ.¥À.zÀ PÀZÉÃjUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÉݪÀÅ. DUÀ ²æãÁxÀ ±Á¹ÛçÃAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß GzÉÝò¹ »ÃUÉAzÀgÀÄ. “ºÀµÀð ¥Á¥À vÀÄA¨Á PÀµÀÖ¥ÀlÄÖ F ¸Á¥sïÖªÉÃgï ªÀiÁrzÁÝ£É. DvÀ¤UÉ K£ÁzÀgÀÆ ¥ÀjµÀwÛ£À ªÀw¬ÄAzÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. K£ÀÄ PÉÆqÉÆÃt? £ÁªÀÅ MAzÀÄ ¨ÉÊPï vÉUɹPÉÆqÉÆÃt CAzÀÄPÉÆArzÉÝêÉ. ¤ÃªÉãÀAwÃj?’’ JAzÀgÀÄ. CzÀPÉÌ £Á«§âgÀÆ “¸Ágï, EzÀÄ ¥ÀjµÀwÛ£À PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ°è wêÀiÁð¤¸À¨ÉÃPÁzÀ «µÀAiÀÄ. £ÀªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀÄ ºÁVgÀ°, ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃªÀÅ F «ZÁgÀªÀ£ÀÄß  ¸À«ÄwAiÀÄ°è ªÀÄAr¹ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ZÀZÉðAiÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ¤tðAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄÄA¢£À PÉ®¸À ªÀiÁr’’ JAzÀÄ ºÉýzɪÀÅ. F «µÀAiÀÄ AiÀiÁªÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ°èAiÀÄÆ §gÀ°®è. ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¨ÉÊPï vÉUɹPÉÆlÖgÉÆà CxÀªÁ ºÀtªÀ£Éßà ¤ÃrzÀgÉÆà £À£ÀUÉ EA¢UÀÆ w½¢®è.

 

       F ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ¥Àæ¸ÁÛ¦¸À®Ä PÁgÀtªÉãÉAzÀgÉ, UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ ªÀåQÛUÀvÀªÁV PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹ CªÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ½UÉ C£ÀĪÉÆÃzÀ£É ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. C®èzÉ, CAvÀºÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ MmÁÖVzÁÝUÀ ZÀZÉðUÉà §gÀzÉ, £ÀAvÀgÀzÀ°è ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À ªÀÄ£À¢AVvÀzÀ C£ÀéAiÀÄ ºÉÃUÉ eÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ JA§ ªÁ¸ÀÛªÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¸À®Ä ªÀiÁvÀæ E°è EzÀ£ÀÄß ¥Àæ¸ÁÛ¦¹zÉÝãÉ. EzÀjAzÁV, ¥ÀzÁ¢üPÁjzÀéAiÀÄgÀ PÁAiÀÄð±ÉÊ° ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼À ¸Àé®àªÀÄnÖ£À ¥ÀjZÀAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ.

 

 

EµÀÖ£É߯Áè FUÀ ¤ªÀÄUÉ ºÉüÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÉÄÃAiÀÄ JAzÀgÉ, DgÀA©üPÀªÁV UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ vÀ£Àß PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸À¨sÉ£ÀÄß ºÉÃUÉ £ÀqɸÀÄwÛvÀÄÛ, CzÀgÀ°è ZÀað¸À¯ÁUÀĪÀ «µÀAiÀÄ-«ZÁgÀUÀ¼ÀÄ ºÉÃVgÀÄwÛzÀݪÀÅ. ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀÄð±ÉÊ° K¤vÀÄÛ, UÀÄnÖ£À «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß JµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ UÀÄmÁÖVAiÉÄà Ej¹PÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ EvÀgÉ ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ KPÀ¥ÀæPÁgÀ £ÀA§ÄUÉAiÀÄÄ (¥ÀzÁ¢üPÁjzÀéAiÀÄgÀ PÀÄjvÁV) ºÉÃVvÀÄÛ JA§ÄzÀgÀ PÀÄjvÁzÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¥ÀQë£ÉÆÃlªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä EµÉÖ¯Áè ºÉüÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. C®èzÉ, EzÀÄ PÀ£ÀßqÀ °¦ vÀAvÁæA±À PÀÄjvÁVAiÀÄÆ £ÀqÉ¢gÀĪÀ UÀÄlÄÖ UÀÄlÄÖ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß w½¸ÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ¥ÀƪÀð¨sÁ«AiÀiÁV EzÀ£ÀÄß w½¢gÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀå JAzÀÄ E°è zÁR°¹zÉÝãÉ.

 

`PÀ°vÀ (£ÀÄr) vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ w½zÀµÀÄÖ:

 

EµÁÖzÀ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £ÉÃgÀ «µÀAiÀÄPÉÌ §gÀÄvÉÛãÉ. PÀ£ÀßqÀ °¦ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁjPÉUÁV ¥ÀªÀ£ÀdgÀªÀgÀÄ vÁAwæPÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ ªÀiËTPÀªÁV ZÀaðvÀªÁzÀ «µÀAiÀÄ. D ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ zÀÆgÀzÀ ¸ÀA§A¢ü, ¹-¯ÁåAUÉéÃeï£À°è ¥ÀÆtð ¥Àj±ÀæªÀÄ«gÀĪÀ ZÀÄgÀÄPÀĪÀÄwAiÀÄ, ºÀµÀð JA§ÄªÀªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ¥ÀjµÀwÛUÁ¬ÄvÀÄ. ¥ÀªÀ£ÀdgÀÄ ºÀµÀðjUÉà vÀAvÁæA±ÀzÀ PÉÆÃrAUï ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹zÀgÀÄ. ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀªÀ£ÀdgÉà ºÉÆvÀÛgÀÄ. ¹-¯ÁåAUÉéÃeï£À°è QèÉÆÃqïð qÉæöʪÀgï §gÉAiÀÄĪÀ ªÀÄÆ® ¸ÀAgÀZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÆß ¸ÀºÀ ¥ÀªÀ£ÀdgÀªÀgÀÄ ºÀµÀðjUÉ MzÀV¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀzÀ°è, ºÀµÀðgÀªÀgÉà Erà vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀ°è GvÁìºÀ¢AzÀ vÉÆqÀVPÉÆAqÀÄ ¥ÀªÀ£ÀdgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è CzÀ£ÀÄß CAwªÀÄUÉƽ¹zÀgÀÄ.

 

§ºÀĪÀÄÄRåªÁV UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ MAzÀÄ CA±À«zÉ. CzÉAzÀgÉ, PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁjPÉUÁV JgÀqÀÄ ºÀAvÀUÀ¼À°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ JA§ÄzÀÄ. PÀ¯Á«zÀjAzÀ¯Éà DgÀA¨sÀUÉÆAqÀÄ, vÀAvÀædÕgÀ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆ£ÉUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ CPÀëgÀUÀ¼À ªÀÄÆrPÉUÁV Vè¥sïUÀ¼À (©mïªÀiÁå¥ï gÀÆ¥ÀzÀ°è£À CPÀëgÀ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ) vÀAiÀiÁjPÉ EzÀÄ ªÉÆzÀ® ºÀAvÀ.  ¹zÀÞªÁzÀ PÀ£ÀßqÀ Vè¥sïUÀ¼ÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ ªÀÄÆ®PÀ M¥ÀàªÁV, ¥ÀoÀåªÁV, gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀî®Ä vÀAvÀædÕgÉà ¹-¯ÁåAUÉéÃeï §¼À¹ QèÉÆÃqïð qÉæöʪÀgï ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ EzÀÄ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ºÀAvÀ.

 

WÀn¹zÀ CwzÉÆqÀØ vÀ¥ÀÄà :

 

PÀ£ÀßqÀ °¦ vÀAvÁæA±À ¤ªÀiÁðt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÆzÀ® ºÀAvÀ¢AzÀ DgÀA©ü¸ÀĪÀÅzÀgÀ §zÀ¯ÁV, ªÉÆzÀ°UÉ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ºÀAvÀªÀ£ÀÄß PÉÊUÉwÛPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. PÁgÀtªÉãÉAzÀgÉ, AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÄ §ºÀĨÉÃUÀ ªÀÄÄVAiÀĨÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DzÀµÀÆÖ ²ÃWÀæªÁV PÀ£ÀßrUÀjUÉ, ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ GavÀ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ CvÀÄåvÁìºÀ. EAvÀºÀ CvÀÄåvÁìºÀzÀ°è PÉÊUÉÆAqÀ vÀ¥ÀÄà ¤zsÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃrzÀ vÀAvÀædÕgÀ£ÀÄß ¥ÀjµÀvÀÄÛ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÁgÀtUÀ½UÁV zÀÆgÀ«j¹zÀ PÁgÀt, CªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸À®ºÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ªÀÄ£À«AiÀÄ£ÀÄß UÁ½UÉ vÀÆjzÀ PÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¤ÃrzÀ ¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀzÁ¢üPÁjzÀéAiÀÄgÀÄ UÀA©üÃgÀªÁV ¥ÀjUÀt¸ÀzÀ PÁgÀt J®èªÀÅUÀ½AzÁV ¥ÀjµÀvÀÄÛ `£ÀÄr’ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß PÀzÀÝ DgÉÆÃ¥ÀPÉÌ UÀÄjAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ JA§ÄzÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀ ¸ÀvÀå.

 

vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ºÀAvÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÉÆzÀ® ºÀAvÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ CPÀëgÀ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ (Vè¥sïUÀ¼ÀÄ) ¹zÀÞ«gÀ¨ÉÃPÁzÀÄÝ PÀqÁØAiÀÄ JA§ÄzÀÄ FUÀ ¤ªÀÄUÉ C¤¹gÀĪÀÅzÀÆ ¸ÀºÀ ¤d. EzÀPÁÌV FUÁUÀ¯Éà CAvÀgÀeÁ®zÀ°è ¸ÀÄ®¨sÀªÁV zÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ, ±ÉõÁ¢æ ªÁ¸ÀÄgÀªÀgÀ §ºÀÄd£À¦æAiÀÄ `§gÀºÀ’ GavÀ PÀ£ÀßqÀ °¦ vÀAvÁæA±À¢AzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ CPÀëgÀ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÁªÀÄvÁÛV JwÛPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. §ºÀÄzÉÆqÀØ vÀ¥ÀÄà £ÀqÉzÀÄzÀÄ C°èAiÉÄÃ. EzÀÄ ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ ¢£À vÀªÀÄUÉ CwzÉÆqÀØ zsÀªÀÄð¸ÀAPÀlªÀ£ÀÄß vÀAzÉÆqÀÄتÀ zÉÆqÀØ vÀ¥ÁàUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß DgÀA¨sÀzÀ°è qÁ. ¥ÀªÀ£ÀdgÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÀUÁtzÁzÀgÀÄ.  `§gÀºÀ’¢AzÀ JwÛPÉƼÀî¯ÁzÀ ¥sÁAn£À Vè¥sïUÀ¼À ªÀÄÆ® D¹Ì ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CAvÀºÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ²µÀÖvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ¯Éà ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. PÀ.UÀ.¥À.ªÀÅ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ °¦ vÀAvÁæA±ÀªÀÅ -PÀ£ÀßqÀ CPÀëgÀ¨sÁUÀUÀ½UÉ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ C¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀAPÉÃvÀ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹ ºÉÆgÀr¹zÀ DzÉñÀzÀ C£ÀĸÁgÀ – ²µÀÖvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¯ÉèÉÃPÁzÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉ EvÀÄÛ. CzÀPÁÌVAiÉÄÃ, ¥sÁAmÉÆÃUÁæ¥sÀgï£ÀAvÀºÀ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß §¼À¹ Vè¥sïUÀ¼À D¹Ì PÉÆÃqïC£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸À¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀjAzÁV §gÀºÀzÀ ¥sÁAnVAvÀ CzÀÄ «©ü£ÀߪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÉà vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ¥ÀjªÉ E®èzÀªÀgÉ®ègÀÆ w½¢zÀÝgÀÄ.

 

JZÀÑjPÉAiÀÄ UÀAmÉ ¨Áj¹zÀ qÁ. ¥ÀªÀ£Àd:

 

±ÉõÁ¢æ ªÁ¸ÀÄgÀªÀgÀÄ `§gÀºÀ’ PÉÌ DPÀÈw D£ÀAzïgÀªÀgÀ jÃqï-N¤èà ¥sÁAn£À Vè¥sïUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹zÁÝgÉ. CªÉà ¥sÁAlÄUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÇ §¼À¸À¨ÁgÀzÀÄ, DgÀA¨sÀzÀ°è QèÉÆÃqïð qÉæöʪÀgï gÀa¸À®Ä ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV §¼À¹zÀgÀÆ, vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ PÉÆqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß CxÀªÁ ©qÀÄUÀqÉUÉ ªÀÄÄ£Àß £ÀªÀÄäzÉà DzÀ PÀ£ÀßqÀ CPÀëgÀ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß CAzÀgÉ ¥sÁAmïVè¥sïUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ qÁ. ¥ÀªÀ£ÀdgÀªÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ¸À¨sÉAiÀÄ°è w½¹zÀÝgÀÄ.   CµÀÖgÀ¯ÁèUÀ¯ÉÃ, PÀ.UÀ.¥À.zÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ vÁAwæPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ZÀZÉðUÀ¼À°è £Á£Á PÁgÀtUÀ½UÁV ¥ÀªÀ£Àd ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÁ¢üPÁjzÀéAiÀÄgÀ°è ©ü£ÀߪÀÄvÀ PÁt¹PÉÆAqÀÄ PÁ® PÀæªÉÄÃt ©ü£ÀߪÀÄvÀªÀÅ GvÀÄÛAUÀPÉÌÃjvÀÄÛ. QèÉÆÃqïð qÉæöʪÀgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀzÀ Jrlgï MAzÀÄ ¹zÀÞªÁV CzÁUÀ¯Éà CzÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£À E¯ÁSÉ EªÀÅUÀ¼À ¸ÀAAiÀÄÄPÁÛ±ÀæAiÀÄzÀ°è `PÀ°vÀ’ (PÀ£ÀßqÀ °¦ vÀAvÁæA±À) JA§ C©üzÁ£ÀzÉÆA¢UÉ EzÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¯ÉÆÃPÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ¸ÀªÀĦð¸ÀĪÀ CvÀÄåvÁìºÀ J®ègÀ°è ªÀÄÆrvÀÄÛ.

 

JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ºÀAvÀzÀ PÉ®¸ÀªÁzÀ “PÀ£ÀßqÀzÀ £ÀªÀÄäzÉà ¸ÀéAvÀzÀ CPÀëgÀ¨sÁUÀUÀ¼À ¸ÀÈd£ÉAiÀiÁUÀzÉ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ M¦à¸ÀĪÀÅzÀÄ, ©qÀÄUÀqÉUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ ¹AzsÀĪÀ®è” JAzÀÄ ¥ÀªÀd£ÀgÀªÀgÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ°è ¸ÀºÀ ¥À槮ªÁV ¥Àæw¥Á¢¹zÀgÀÄ. £Á£ÀÆ ¸ÀºÀ CªÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĪÉÆâ¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÉ. DzÀgÀÆ £ÀªÀÄä  C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ½UÉ PÀªÀqÉ PÁ¹£À ¨É¯É ¹UÀ°®è. PÁgÀt, D PÁ®PÁÌUÀ¯Éà SÁ¸ÀV vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÉqÉUÉ ªÀÄÈzÀÄzsÉÆÃgÀuÉ G¼ÀîªÀgÀÄ JA§ ºÀuÉ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß £À£ÀUÉ, ¥ÀªÀ£ÀdjUÉ PÀlÖ¯ÁVvÀÄÛ. C®èzÉ, PÀ£ÀßqÀzÀ GzÁÞgÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß PÀA¥ÀÆålgÀÄUÀ¼À°è G½¹ ¨É¼É¸À®Ä, ¸ÀgÀPÁgÀzÀ°è KPÀgÀÆ¥À Vè¥sï ¸ÀAPÉÃvÀ«gÀĪÀ (AiÀÄƤ¥sÁgÀA Vè¥sï PÉÆÃqï) ¸ÀéAvÀzÀ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß GavÀªÁV §¼ÀPÉUÉ vÀgÀĪÀ ªÀĺÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ GzÁvÀÛ zsÉåÃAiÀÄPÉÌ GavÀªÁVAiÉÄà zÉÆgÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ `§gÀºÀ’zÀ ¥sÁAlÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ªÀĺÁ¥ÀgÁzsÀªÉãÀ®è JA§ ¤tðAiÀÄPÉÌ EvÀgÀgÀÄ §AzÁVvÀÄÛ. £ÁªÉ®ègÀÆ JZÀÑjPÉAiÀÄ PÀgÉUÀAmÉ ¨Áj¹zÁUÀ®Æ JZÉÑvÀÄÛPÉƼÀîzÀªÀjAzÁV EA¢UÀÆ `PÀ°vÀ’ CxÀªÁ `£ÀÄr’AiÀÄÄ PÀzÀÝzÀÄÝ JAzÀÄ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ DgÉÆÃ¥À¢AzÀ ªÀÄÄPÀÛªÁV®è!

 

`PÀ°vÀzÀ ¢VÓdAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀ ¨sÀæªÀĤgÀ¸À£À :

 

`PÀ°vÀ’ CzÀÆÝjAiÀiÁV ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVAiÉÄà ºÉÆìÄvÀÄ. ¤dPÀÆÌ PÀ.UÀ.¥À.zÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjzÀéAiÀÄgÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߢAzÁV DgÀA¨sÀzÀ°è `PÀ°vÀ’ JA§ £ÀAvÀgÀ `£ÀÄr’ JA§ ºÉ¸Àj£À PÀ£ÀßqÀzÀ GavÀ vÀAvÁæA±ÀªÀÅ ¸ÀgÀPÁjà E¯ÁSÉUÀ¼À°è, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ PÀA¥ÀÆålgÀÄUÀ¼À°è £ÀªÉÄä®ègÀ ¤jÃPÉëUÀ½UÀÆ «ÄÃj zÉÆqÀØ ªÀÄlÖzÀ°èAiÉÄà §¼ÀPÉUÉ §AvÀÄ. F J®è ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ°è ¥ÀªÀ£ÀdgÀAvÉAiÉÄà £Á£ÀÆ ¸ÀºÀ ¨sÁVAiÀiÁVzÉÝ.

 

PÀ£ÀßqÀ °¦ vÀAvÁæA±ÀzÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀªÉà CwzÉÆqÀØ UÁæºÀPÀ. K£ÉãÀÆ vÁAwæPÀ ¥ÀjtÂw¬Ä®è¥À PÀ.UÀ.¥À. vÀªÀÄä vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸ÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜ JAzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ WÉÆö¸ÀàmÁÖUÀ DAvÀjPÀªÁV DgÀA¨sÀªÁzÀ C¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÀÅ PÀæªÉÄÃt §»gÀAUÀUÉÆArvÀÄ. `PÀ°vÀ’ CxÀªÁ `£ÀÄr’ CvÀÛ PÀ£ÀßqÀ °¦ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß UÀt¤ÃAiÀĪÁV WÁ¹UÉƽ¹, ¸ÀºÀdªÁVAiÉÄà CªÀgÀ DzÁAiÀÄ PÀĹzÀzÉÝà EzÀPÉÌ ¥ÀæªÀÄÄR PÁgÀt. CzÀµÉÖà C®èzÉ, °¦ vÀAvÁæA±ÀzÀ ªÀiÁgÁlªÀ£ÀÄß PÉÊ©lÄÖ D£Àé¬ÄPÀ vÀAvÁæA±ÀzÀ PÀqÉUÉ UÀªÀÄ£À ºÀj¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀÄlÖzÀ°è £ÀqÉzÀ ««zsÀ ¸À¨sÉUÀ¼À°è vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀjUÉ Q«ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉüÀ¯ÁVvÀÄÛ. CzÀgÀ°è PÀ.UÀ.¥À.ªÀÅ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæªÀÇ ¸ÀºÀ ªÀ»¹vÀÄÛ. DzÀgÉ, D£Àé¬ÄPÀ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁj¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀjUÀÆ CªÀgÀ ¤jÃPÉëAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¨ÉA§® zÉÆgÉAiÀÄ°®è. ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ zÉÆgÉwzÀÝ ¨sÀgÀªÀ¸ÉUÀ¼ÀÄ FqÉÃgÀ°®è. »ÃUÁV, vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ ¨sÀæªÀĤgÀ¸À£ÀUÉÆAqÀgÀÄ.

 

vÀªÉÄä®è ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjºÀj¹PÉƼÀî®Ä J¯Áè ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ MUÀÆÎrzÀgÀÄ. CªÀgÀ°èAiÀÄÆ JgÀqÀÄ ¥ÀAUÀqÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀgÀPÁgÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ JzÀÄgÀÄ ºÁQPÉƼÀî¨ÁgÀzÀÄ, EzÀjAzÁV ¨sÀ«µÀåzÀ°è vÀªÀÄUÉ ¸ÀgÀPÁgÀzÉÆA¢V£À ªÁå¥ÁgÀPÉÌ ªÀåvÀåAiÀĪÁ¢ÃvÉA§ ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ G¼Àî ªÀÄÈzÀÄ zsÉÆÃgÀuÉAiÀÄ MAzÀÄ ¥ÀAUÀqÀ. ªÁå¥ÁgÀPÉÌ zsÀPÉÌAiÉÆzÀVzÀgÀÆ ¥ÀgÀªÁV®è, vÀªÀÄä C¹ÛvÀéPÉÌ ¸ÀAZÀPÁgÀ vÀAzÀªÀgÀ£ÀÄß PÀëtzÀ°è D¥ÉÆñÀ£À vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JA§ PÁæAwPÁgÀPÀ zsÉÆÃgÀuÉ G¼Àî ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥ÀAUÀqÀ. JgÀqÀÆ ¥ÀAUÀqÀUÀ¼À°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀAWÀµÀð. CAwªÀĪÁV, MAzÀÄ ¥ÀAUÀqÀ PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ°è zÀÆgÀ£ÀÄß zÁR°¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ AiÀÄÄzÀÞzÀ PÀºÀ¼É ªÉƼÀV¹AiÉÄà ©nÖvÀÄ. D ¥ÀAUÀqÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR zÀÆgÀÄ £ÀÄr PÀzÀÝzÀÄÝ JA§ÄzÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ, CzÀÄ CzsÀð ¸ÀvÀå JA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄäAvÀºÀ PÉ®ªÉà ªÀåQÛUÀ½UÉ w½¢vÀÄÛ. PÀ.UÀ.¥À.zÀ «gÀÄzÀÞ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛgÀªÀgÉUÀÆ zÀÆgÀÄ ºÉÆìÄvÀÄ. PÉ®ªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÀÆÌ ºÉÆÃUÀĪÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹzÀgÀÄ. ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è DgÉÆÃ¥À ¥ÀævÁågÉÆÃ¥ÀUÀ¼ÀÆ £ÀqÉzÀªÀÅ. DzÀgÉ, EA¢UÀÆ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄÄ §UɺÀj¢®è. vÀªÀÄä DgÉÆÃ¥ÀªÀ£ÀÄß vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ ¸Á©ÃvÀÄ ¥Àr¹®è. PÀ.UÀ.¥À.ªÀÅ DgÉÆÃ¥À¢AzÀ ªÀÄÄPÀÛªÁUÀ®Æ E®è.

 

£ÀÄr PÀzÀÝzÀÄÝ JA§ CzsÀð ¸ÀvÀå :

 

£ÀÄrAiÀÄÄ PÀzÀÝzÀÄÝ JA§ DgÉÆÃ¥ÀªÀÅ CzsÀð ¸ÀvÀå JAzÀÄ ªÉÄÃ¯É £Á£Éà ºÉýzÉ. ¤d ¸ÀAUÀw EµÉÖÃ. £ÀÄrAiÀÄÄ PÀzÀÝzÀÄÝ ºËzÉÆà C®èªÉÇà JA§ÄzÀgÀ ¸ÀàµÀÖ ¤tðAiÀÄPÉÌ §gÀĪÀ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ¸ÀA§A¢ü¹zÀªÀgÉ®èjUÀÆ CªÀgÀªÀgÀ «ªÉÃZÀ£ÉUÉ ©lÄÖ, £À£Àß ¸ÀàµÀÖ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ E°è F ªÀÄÄA¢£ÀAvÉ zÁR°¸ÀÄvÉÛãÉ.

 

“JµÉÖà G£ÀßvÀªÁzÀ zsÉåÃAiÀÄPÉÌ DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¨Ë¢ÞPÀ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß, CzÀÄ AiÀiÁgÀzÉà DVgÀ°, D D¹ÛAiÀÄ MqÉAiÀÄgÁzÀªÀgÀ PÀ¤µÀ× ¸ÀºÀªÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ £ÁåAiÀĸÀªÀÄävÀªÀ®è. ºÁUÉãÁzÀgÀÆ CZÁvÀÄAiÀÄð¢AzÀ¯ÁUÀ°, C¤ªÁAiÀÄðvɬÄAzÀ¯ÁUÀ° CxÀªÁ w½AiÀÄzÉAiÉÆà §¼À¹PÉÆArzÀÝ°è, CzÀ£ÀÄß M¦àPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¤dPÀÆÌ zÉÆqÀØUÀÄt. CzÀgÀ §zÀ¯ÁV, ªÀiÁrzÀ MAzÀÄ vÀ¥Àà£ÀÄß ªÀÄÄaÑPÉƼÀî®Ä vÀ¥ÀÄàUÀ¼À ¸ÀgÀtÂAiÀÄ£Éßà ¸ÀȶֹPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, ¸Àé¥ÀæwµÉ׬ÄAzÀ ªÁzÀUÀ¼À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÈxÁ ªÀÄ£À¸ÁÛ¥À, PÁ®ºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀÆ PÀZÁÑlªÀ£ÀÄß ¤gÀAvÀgÀªÁV eÁjAiÀÄ°èlÄÖPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ AiÀiÁjUÀÆ vÀgÀªÀ®è”

 

PÀ.UÀ.¥À.zÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ°èAiÉÄà EzÀÝ ºÀ®ªÀÅ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀ C¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ªÁj¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÁ PÀA¥À¤AiÀiÁV ªÀiÁ¥ÀðqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÖ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ²æÃUÀuÉñï, JA.J.J¸ï. gÁd£ï ªÀÄvÀÄÛ DPÀÈw D£ÀAzï, ¸ÀħâtÚ ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÄ «ªÀj¹ ºÉýzÀgÀÆ CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ½UÀÆ ¥ÀzÁ¢üPÁjzÀéAiÀÄgÀÄ Q«UÉÆqÀ°®è.

 

£ÀÄr PÀzÀÝzÀÄÝ JA§ DgÉÆÃ¥ÀzÀ »A¢gÀĪÀ ªÁ¸ÀÛªÀ ¸ÀvÀå!

 

“vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ vÁªÀÅ ªÀiÁrgÀĪÀ DgÉÆÃ¥ÀzÀAvÉ, ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀgÀtPÁÌV CªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ½AzÀ £ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß PÀzÀÝzÉÝãÀ®è. ºÁUÉ PÀ¢AiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÀÇ E®è. PÁgÀt; vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÉãÀÆ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀgÀtPÁÌV vÀªÀÄä vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÆøïð PÉÆÃr£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀjµÀwÛUÉ ¤ÃrgÀ°®è. CAvÀºÀzÀ£ÀÄß ¥ÀjµÀvÀÆÛ ¸ÀºÀ ¤ÃqÀĪÀAvÉ PÉÆÃgÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÀÇ E®è.’’ JAzÀÄ £Á£ÀÄ F »A¢£À £À£Àß F-ªÉÄïï£À°è ¸ÀàµÀÖ¥Àr¹zÉÝãÉ. ºÁUÁzÀgÉ, F DgÉÆÃ¥ÀªÀ£ÀÄß vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ »£Éß¯É K£ÀÄ? JA§ÄzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¥Àæ±ÉßAiÀiÁV G½AiÀÄÄvÀÛzÉ.

 

`§gÀºÀzÀ ªÉÆzÀ°£À DªÀÈwÛAiÀÄ°è DPÀÈw ¥sÁAlÄUÀ¼ÀÄ §¼ÀPÉAiÀiÁVzÀݪÀÅ. CªÉà ¥sÁAlÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ.UÀ.¥À.ªÀÅ `PÀ°vÀ’ vÀAvÁæA±ÀPÉÌ §¼À¹vÀÄ. ºÁUÁV, `PÀ°vÀ’zÀ°è DPÀÈwAiÀÄ ¥sÁAlÄUÀ¼ÀÄ §¼ÀPÉAiÀiÁzÀAvÁ¬ÄvÀÄ. ±ÉõÁ¢æªÁ¸ÀÄgÀªÀgÀÄ F ¥sÁAlÄUÀ¼À §¼ÀPÉUÉ AiÀiÁjAzÀ®Æ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉ¢gÀ°®è. CzÉà vÀ¥Àà£ÀÄß PÀ.UÀ.¥À.ªÀÅ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹvÀÄ. ºÁUÁV, DPÀÈw ¥sÁAlÄ PÀ°vÀzÀ°è G¥ÀAiÉÆÃV¸À®àlÄÖ, ¨Ë¢ÞPÀ D¹Û ºÀQÌ£À G®èAWÀ£ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. EAvÀºÀ PÀÈwZËAiÀÄðªÀ£ÀÄß DzsÀĤPÀ PÀA¥ÀÆålgï vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸Á©ÃvÀÄ ¥Àr¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è JAzÉà EA¢UÀÆ ¥ÀzÁ¢üPÁjzÀéAiÀÄgÀÄ §®ªÁV £ÀA©zÁÝgÉ. CzÀPÉÌ PÁgÀt CzÉà DzsÀĤPÀ PÀA¥ÀÆålgï vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ Cj«£À PÉÆgÀvÉ JAzÀÄ £Á£ÀÄ ¥Àæw¥Á¢¸ÀÄvÉÛãÉ. EzÀ£ÀÄß ¸Á©ÃvÀÄ ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ JA§ÄzÀÄ, DPÀÈw D£ÀAzï CªÀjUÉ E£ÀÆß ¸ÀàµÀÖªÁV w½¢zÉ. PÁgÀtªÉãÉAzÀgÉ, CªÀgÀÄ D ¥sÁAn£À ¸Àȶ×PÀvÀðgÀÄ. DzÀÝjAzÀ, EzÀÄ CªÀjUÉ PÁAiÀÄð¸ÁzsÀå. EzÉ®èªÀ£ÀÆß D£ÀAzï CªÀgÀÄ £À£Àß°è ºÉýzÀÝgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÀÄ£À«¥ÀvÀæ ¤Ãr, vÀzÀ£ÀAvÀgÀzÀ°è CUÀvÀå©zÀÝgÉ, £Áå®AiÀÄzÀ ªÉÄnÖ®£ÀÆß ºÀvÀÄÛªÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ. D ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°èAiÉÄà PÀ.UÀ.¥À. ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁjPÁ ¸ÀAWÀzÀ £ÀqÀÄªÉ ¥ÀwæPÁ ¯ÉÃR£À, ºÉýPÉUÀ¼À ¸ÀªÀÄgÀ DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. PÀ.UÀ.¥À.zÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ°è EzÀ£É߯Áè «ªÀgÀªÁV ªÀÄAr¹zÀ ¥ÀªÀ£Àd ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀ «gÉÆÃzsÀ PÀnÖPÉƼÀîzÉ PÀ.UÀ.¥À.ªÀ£ÀÄß ªÀÄÄ£ÀßqɸÀ¨ÉÃPÀÄ, CªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÉÄnÖ®£ÀÄß ºÀvÀÛzÀAvÉ £ÁªÉà CªÀjUÉ PÉÆÃgÀÄvÉÛêÉ. ºÁUÉAiÉÄà “¥ÀwæPÁ ¸ÀªÀÄgÀ ¨ÉÃqÀ ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ºÉüÀ®Ä PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÉÄà ¸ÀÆPÀÛ ªÉâPÉ” JAzÀÄ £Á£ÀÄ D£ÀAzïgÀªÀjUÉ w½¹zÉÝÃ£É JAzÀÄ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ «ªÀj¹zÉ.

 

PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ°èAiÉÄà £ÀqÉzÀ dmÁ¥Àn :

 

PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVzÀÄÝPÉÆAqÉà `£ÀÄr’ PÀzÀÝzÀÄÝ JA§ DgÉÆÃ¥ÀªÀ£ÀÄß §»gÀAUÀªÁV ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀ.UÀ.¥À.ªÀ£ÀÄß zÀÆgÀÄwÛgÀĪÀ D£ÀAzïgÀªÀgÀ PÀæªÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀÄzÀ®è JAzÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ¯Éà ªÀÄÄAzÉ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ MAzÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉAiÀįÁVvÀÄÛ. D ¸À¨sÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀªÀ£ÀdgÀªÀgÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRªÁV vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁgÀPÀgÀ ¥ÀgÀªÁVAiÉÄà ªÀiÁvÀ£Ár, ¨Ë¢ÞPÀ D¹ÛAiÀiÁzÀ EvÀgÀgÀ ¥sÁAlÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ vÀ¥ÀÄà JAzÀÄ ¥Àæw¥Á¢¹zɪÀÅ (DUÀµÉÖà C®èzÉ, EAvÀºÀ ¥Àæw¥ÁzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß  »AzÉ CUÀvÀå«gÀĪÁUÀ¯É¯Áè £ÁªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÉà §A¢zÉݪÀÅ). ¸À¨sÉAiÀÄ°è ±Á¹Ûçà ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ `PÀ°vÀ’zÀ £ÀAvÀgÀzÀ DªÀÈwÛUÀ¼ÁzÀ £ÀÄr.1, £ÀÄr.2 ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À°è £ÁªÀÅ ¥sÁAl£ÀÄß §zÀ°¹zÉÝÃªÉ JAzÉà ºÉýzÀgÀÄ. ºÁUÁzÀgÉ, CAvÀºÀ ¥sÁAlÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä PÀ¯Á«zÀjAzÀ ¤ÃªÀÅ §gɹzÀ CPÀëgÀ¨sÁUÀUÀ¼À PÁUÀzÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁÌöå£ï ªÀiÁrzÀ ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä DPÀÈw D£ÀAzïgÀªÀgÀÄ PÉÆÃjzÀgÀÄ. DUÀ, ºËzÀÄ CAvÀºÀÄzÀÄ EzÀÝgÉ, E°è, ¸À¨sÉAiÀÄ°è CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸À§ºÀÄzÀ®è, CªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹AiÉÄér JAzÀÄ ¥ÀªÀ£ÀdgÀÄ zÀ¤UÀÆr¹zÀgÀÄ. CªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀÅ¢gÀ°, D£ÀAzïgÀªÀgÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¥ÀzÁ¢üPÁjzÀéAiÀÄgÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÆß ¤ÃqÀzÉ eÁjPÉÆAqÀgÀÄ.

 

¥sÁAlÄUÀ¼ÀÄ `PÉÆ¥ÀàzÀ°è vÀAiÀiÁgÁzÀÄÝ! :

 

CAvÀºÀ ¥sÁAlÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀÄUÉ ªÀiÁrPÉÆlÖªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ JA§ ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj¹zÀ £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwðUÀ¼ÀÄ “PÉÆ¥ÀàzÀ°è CªÀ£ÀÄß ªÀiÁr¹zÉÝêɔ JAzÀÄ GvÀÛj¹zÀgÀÄ. AiÀiÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆlÖªÀgÀÄ JA§ÄzÀPÉÌ CªÀgÀ°è GvÀÛgÀ«gÀ°®è. D ¸ÀAzÀ¨sÀðPÉÌ vÀPÀëtzÀ°è CªÀgÀÄ PÉÆ¥ÀàzÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÉýzÀgÀÄ JAzÀÄ £À£ÀUÀÆ C¤ß¹vÀÄ. CA¢UÉ EgÀ°, CAvÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥sÁAlÄUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉƧâjAzÀ vÀAiÀiÁj¹ PÀ.UÀ.¥À.ªÀÅ §¼À¹zÀ PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß EA¢UÀÆ ¸ÀºÀ £ÁªÀÅ £ÉÆÃr®è. AiÀiÁgÁzÀgÀÆ £ÉÆÃrzÀªÀgÀÄ EzÁÝgÁ JA§ §UÉÎ £ÀªÀÄUÉ w½¢®è. J®èªÀÇ EA¢UÀÆ UÀÄlÄÖUÀÄlÄÖ! DPÀÈw D£ÀAzï, ¥ÀªÀ£Àd, £Á£ÀÄ ªÀÄwÛvÀgÀgÀÄ MAzÀÄ ¥ÀPÀë, ¥ÀzÁ¢üPÁjzÀéAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀArvÁgÁzsÀå ªÀÄwÛvÀgÀgÀÄ MAzÀÄ ¥ÀPÀëªÁV, D ¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀiÁw£À dmÁ¥ÀnUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀªÀÅ. PÉÆ£ÉUÉ, “PÀ.UÀ.¥À.ªÀÅÅ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß PÀ¢ÝzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸Á©ÃvÀÄ¥Àr¸ÀĪÀÅzÁzÀgÉ, CzÀPÁÌV D£ÀAzï CªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌà ºÉÆÃUÀ° ©r” JA§ GqÁ¥sÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ ¨Á¬ÄAzÀ D ¸À¨sÉAiÀÄ°è §AvÀÄ. EzÀ£ÀÄß PÉý £Á£ÀÄ ¢UÀãçªÉÄUÉÆArzÀÝAvÀÄ ¤d. PÁgÀt, DzsÀĤPÀ ¸Éʧgï PÁ£ÀƤ£À ¥ÀæPÁgÀ EzÀ£ÀÄß ¸Á©ÃvÀÄ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«zÉ JAzÀÄ £À£Àß Cj«£À ¥Àj«ÄwAiÀÄ°è w½¢zÉÝ. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÀgÀÆ, ¸À¨sÉAiÀÄ°è CAvÀºÀ GqÁ¥sÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ ¨Á¬ÄAzÀ ºÉÆgÀlªÀÅ CAzÀgÉ, RArvÀªÁVAiÀÄÆ EzÀPÉÌà PÁgÀt CªÀgÀ vÁAwæPÀ eÁÕ£ÀzÀ «Äw.

 

CAzÀÄPÉÆAqÀzÉÝÃ DVzÉ :

 

FUÉãÁVzÉ, £ÉÆÃr. `£ÀÄr’ PÀzÀÝzÀÄÝ JA§ «ZÁgÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À ¥ÀzÁ¢üPÁjzÀéAiÀÄgÀ PÀÄjvÀÄ CAvÀgÀeÁ®zÀ°è EµÉÖ¯Áè ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ, ªÁUÀÄåzÀÞUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ;  §gÀºÀzÀ°è DPÀÈwAiÀÄ ¥sÁAlÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸À¯ÁVzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß F »AzÉAiÉÄà `PÀ£ÀßqÀ¥Àæ¨sÀ’ ¥ÀwæPÉ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §A¢gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ F ZÀZÉð ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÉÛ ºÉýzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ – EªÀÅUÀ½AzÁV, `§gÀºÀ’zÀ ±ÉõÁ¢æªÁ¸ÀÄgÀªÀgÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀªÀ£ÀÄß (CAzÀgÉ, §gÀºÀzÀ°è DPÀÈw ¥sÁAl£ÀÄß §¼À¹PÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ) M¦àPÉÆAqÀÄ D£ÀAzïgÀªÀjUÉ F-ªÉÄÃ¯ï ªÀiÁrzÁÝgÉ JAzÀÄ D£ÀAzïgÀªÀgÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÁÝgÉ. DzÀgÉ CzÀÄ PÀzÀÝzÀÄÝ C®è, CzÀPÉÌ PÁ¦gÉÊn®è, vÁªÀÅ vÀ¥Àà£ÉßãÀÆ ªÀiÁr®è JAzÀÄ ¸ÀªÀÄyð¹PÉƼÀÄîªÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ F-ªÉÄî£ÀÄß J®èjUÀÆ ªÁ¸ÀÄgÀªÀgÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÁÛgÉ. JgÀqÀÆ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ «gÀÄzÀÞªÁzÀ F-ªÉÄïïUÀ¼ÁVªÉ. §»gÀAUÀªÁV MAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ, CAvÀgÀAUÀzÀ°è ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ »ÃUÉÃPÉ?

 

`£ÀÄrAiÀÄ°è `§gÀºÀ«zÉ JAzÀÄ ¥ÀjµÀvÀÄÛ §»gÀAUÀªÁV M¦àPÉƼÀî° :

 

£ÀÄrAiÀÄ°è §gÀºÀzÀ ¥sÁAl£Éßà DgÀA¨sÀzÀ°è §¼À¹PÉÆArzÀÄÝ JAzÀÄ M¦àPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ F J¯Áè ZÀZÉðUÉ ªÀÄAUÀ¼À ºÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ, ±ÉõÁ¢æªÁ¸ÀÄ CªÀgÀÄ FUÀ¯ÁzÀgÀÆ M¦àPÉÆAqÀ jÃwAiÀÄ°èAiÉÄà PÀ.UÀ.¥À.ªÀÅ ¸ÀºÀ M¦àPÉÆAqÀÄ F ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ vÉgÉ J¼ÉAiÀÄ° JA§ÄzÀÄ £À£Àß C©ü¥ÁæAiÀÄ. EµÀÖPÀÆÌ ²æãÁxÀ ±Á¹ÛçÃAiÀĪÀgÀÄ `PÀ°vÀ’ CxÀªÁ `£ÀÄr’AiÀÄÄ ¹zÀÞUÉÆArgÀĪÀ »£É߯ÉAiÀÄ£ÀÄß `¥ÀæeÁªÁtÂ’ ¥ÀwæPÉAiÀÄ°èAiÉÄà ¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀiÁ«ÄðPÀªÁV w½¹zÁÝgÉ. ±Á¹ÛçÃAiÀĪÀgÀÄ £ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß `PÀzÀÝzÀÄÝ’ ºÉÃUÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß M¦àPÉÆArgÀĪÀ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀ ¥ÀwæPÁ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ «±Éèö¹ªÀ ªÀÄÆ®PÀ w½¸ÀÄvÉÛãÉ.

 

±Á¹ÛçÃAiÀĪÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ £ÀÄr `PÀzÀÝzÀÄÝ »ÃUÉ! :

 

 ¥ÀæeÁªÁtÂAiÀÄ ¢. 07-09-2002gÀ PÀ£ÁðlPÀ zÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ `¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ’ CAPÀtzÀ PÀqÉUÉ ¤ªÀÄä UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀħAiÀĸÀÄvÉÛãÉ.  vÀAvÁæA±À PÀzÀÝzÀÄÝ JA§ DgÉÆÃ¥À KPÉ §AvÀÄ JA§ ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj¹gÀĪÀ ±Á¹ÛçAiÀĪÀgÀÄ “»AzÉ  ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ GgÀĪÀ®Ä M¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §ºÀ¼À ªÉÃ¼É »rAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. FUÀ PÀÄPÀÌgï PÁ®. ºÁUÉAzÀÄ PÀÄPÀÌgï C£ÀÄß zÀÆjzÀgÉ K£ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃd£À? JAzÀÄ ¥Àæ²ß¹zÁÝgÉ. ªÀÄvÀÄÛ “£ÀªÀÄä CzÀȵÀÖPÉÌ F PÁ®zÀ°è PÀA¥ÀÆålgï PÉëÃvÀæzÀ°è DzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÉÄà £ÀªÀÄä £ÉgÀ«UÉ §AvÀÄ JAzÀÄ ªÀiÁvÀæ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ” JA¢zÁÝgÉ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj¹gÀĪÀ CªÀgÀÄ “°¦ gÀƦ¸ÀĪÀ ¸ÀAPÉÃvÀ d£ÀjUÉ UÉÆvÁÛzÀgÉ AiÀiÁgÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ CzÀ£ÀÄß (®¨sÀå«gÀĪÀ °¦) `¸ÀÄzsÁj¸À§ºÀÄzÀÄ’ vÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀÄAzÀgÀ PÀ£ÀßqÀ °¦AiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¹PÉƼÀî®Ä d£ÀgÀÄ ¸ÀévÀAvÀægÀÄ £ÁªÀÇ F ¢¸ÉAiÀÄ°è PÁgÀå¤gÀvÀgÁVzÉÝêɔ JA¢zÁÝgÉ.

 

²æÃAiÀÄÄvÀ a.«. ²æãÁxÀ ±Á¹ÛçAiÀĪÀgÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß J®ègÀÆ ªÉÄZÀѯÉèÉÃPÀÄ!. KPÉAzÀgÉ F «ZÁgÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ CªÀgÀÄ `£ÀÄr’zÀAvÉ £ÀqÉ¢zÁÝgÉ. ¥ÀæxÀªÀĪÁV ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ `PÀ°vÀ’ vÀAvÁæA±ÀzÀ°è “§gÀºÀ”zÀ PÀ£ÀßqÀ ¥sÁAlÄUÀ¼À D¹Ì ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹ §¼À¸À¯ÁVvÀÄÛ. vÁªÉà ºÉƸÀzÁV ¥sÁAlÄUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀzÉ, EvÀgÀgÀÄ vÀAiÀiÁj¹gÀĪÀ °¦AiÀÄ£ÀÄß DªÀÄƯÁUÀæ ¥Àj²Ã°¹, °¦ gÀƦ¸ÀĪÀ ¸ÀAPÉÃvÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀÆ ¸ÀºÀ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ºÁUÉ (CAzÀgÉ, ²µÀÖvÉ C£ÀĸÁgÀ) gÀƦ¹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÉÆßAzÀÄ ¥sÁAlÄUÀ¼À£ÀÄß `£ÀÄr’ vÀAvÁæA±ÀzÀ ºÉƸÀ DªÀÈwÛAiÀÄ°è ¤ÃrzÁÝgÉ. ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CQÌ, ¨ÉÃ¼É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, CªÀgÀ CAUÀ¼ÀzÀ¯Éèà ¨É¼ÉzÀ vÀgÀPÁjAiÀÄ£ÀÆß ºÉÆvÉÆÛAiÀÄÄÝ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À PÀÄPÀÌj£À°è ¨ÉìĹ CqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßrUÀjUÉ®èjUÀÆ GavÀªÁV §r¹gÀĪÀ zsÀ£ÀåvÁ ¨sÁªÀzÀ°è UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ «ÄA¢zÉ. EzÉ®èªÀ£ÀÆß ªÀiÁqÀ®Ä CªÀjUÉ PÀA¥ÀÆålgï PÉëÃvÀæzÀ°è DzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÉÄà CªÀgÀ £ÉgÀ«UÉ §AvÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÁÝgÉ. CzÀÄ ºÉÃUÉAzÀgÉ, ¥sÁAlÄUÀ¼À CPÀëgÀ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß PÀA¥ÀÆålgïzÀ°è vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À£ÀÄß w½zÀÄ CUÀvÀå«gÀĪÀAvÉ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ §zÀ°¹  zÁR°¸ÀĪÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ®¨sÀ嫪É. CªÀ£Éßà UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ §¼À¹ EvÀgÀgÀÄ vÀAiÀiÁj¹gÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ FUÁUÀ¯Éà ®¨sÀå«gÀĪÀ ¥sÁAlÄUÀ¼À CPÀëgÀUÀ¼À vÀÄAqÀÄUÀ½UÉ ²µÀÖvÉAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹ GavÀªÁV `£ÀÄr’AiÀÄ°è ¸ÉÃj¹ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÉ.

 

PÀ£ÀßqÀzÀ GzÁÞgÀPÁÌV F PÀ£ÀßUÀ¼ÀîvÀ£À ¸ÀjAiÉÄà ? :

 

EzɯÁè `PÀ£ÀßqÀzÀ GzÁÞgÀPÁÌV JA§ÄzÀÄ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À GzÁvÀÛ zsÉåÃAiÀĪÁzÀgÀÆ, EvÀgÀgÀÄ vÀAiÀiÁj¹gÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀPÉUÉ ®¨sÀå«gÀĪÀ °¦AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄAzÀgÀªÁV¸À®Ä d£ÀgÀÄ ¸ÀévÀAvÀægÀÄ JA§ ²æÃAiÀÄÄvÀ a.«. ²æãÁxÀ ±Á¹ÛçAiÀĪÀgÀ D©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ AiÀiÁgÀÆ M¥Àà¯ÁgÀgÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà °¦AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹gÀĪÀªÀgÀÄ CªÀgÀ ¨Ë¢ÞPÀ D¹Û ºÀPÀÌ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¹AiÉÄà wÃgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, CªÀgÀ °¦AiÀÄ£ÀÄß C®à¸Àé®à §¼À¹ CzÀ£Éßà PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ GzÁÞgÀzÀ ºÉ¸Àj£À°è J®èjUÀÆ GavÀªÁV ºÀAZÀĪÀÅzÀÄ £ÁåAiÀÄ ¸ÀªÀÄävÀªÉÃ?. EµÀÖPÀÆÌ vÀAiÀiÁgÀPÀgÀ CxÀªÁ ªÀÄÆ® ªÀiÁ°PÀgÀ M¦àUÉ ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄĪÀ°è PÀ£ÀßqÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛUÉ EzÀÝ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁzÀgÀÆ K£ÀÄ JA§ÄzÀÄ CxÀðªÁUÀzÀ «µÀAiÀÄ. §ºÀıÀ: PÀA¥ÀÆålgï£À°è PÀ£ÀßqÀzÀ §¼ÀPÉ «ZÁgÀ §AzÁUÀ¯É¯Áè zÉÆqÀØtÚ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀĪÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À CºÀA EzÀPÉÌ PÁgÀtªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ.  PÀ£ÀßqÀPÁÌV ªÀÄÆ® ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉÆAqÀÄ ¤dPÀÆÌ zÉÆqÀØtÚ£ÁUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸À°. CzÀ£ÀÄß ©lÄÖ FUÁUÀ¯Éà DVgÀĪÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß “¸ÀÄzsÁj¹” HgÀ zÀ£À PÁzÀÄ zÉÆqÀØ ¨ÉÆÃgÉÃUËqÀ£ÁUÀĪÀ ºÀA§® AiÀiÁPÉ ¨ÉÃPÀÄ. D ªÀÄÆ®PÀ «ªÁzÀUÀ¼À°è ¹®ÄQPÉƼÀÄîªÀÅzÉÃPÉ?

 

GzÉÝñÀzÀAvÉ ªÀiÁUÀðªÀÇ M¼ÉîAiÀÄ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ :

 

¥ÀjµÀwÛ£À `GzÉÝñÀ M¼ÉîAiÀÄ¢vÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ M¼ÉîAiÀÄ¢zÉ JAzÀÄ ¸ÁgÀÄvÁÛ ºÉÆgÀngÀĪÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjzÀéAiÀÄgÀÄ `ªÀiÁUÀðzÀ §UÉÎAiÀÄÆ aAw¸À¨ÉÃQvÀÄÛ. £ÁªÀÅ PÉ®ªÀgÀÄ ºÉýzɪÀÅ “GzÉÝñÀ M¼ÉîAiÀÄzÉà DzÀgÀÆ ¤ªÀÄä ªÀiÁUÀð M¼ÉîAiÀÄzÁV®è, GzÉÝñÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À®Ä ºÉÆgÀl ªÀiÁUÀð JgÀqÀÆ M¼ÉîAiÀÄzÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ’’. F £ÀªÀÄä ¤®Ä«UÉ £ÀªÀÄUÉ ¹PÀÌ ¥Àæw¥sÀ® `¥ÀæeÁ¸ÀvÁÛvÀäPÀ jÃwAiÀÄ°èAiÉÄà UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ¤AzÀ zÉÆgÉvÀ “UÉÃmï¥Á¸ï!’’. ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß ºÉý ¥ÀjµÀwÛ¤AzÀ ºÉÆgÀ§AzÀ £ÀªÀÄUÉãÀÆ  ¥À±ÁÑvÁÛ¥À«®è. £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀßAvÉ PÀ.UÀ.¥À.¢AzÀ ºÉÆgÀ§AzÀªÀgÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀzÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÉà §A¢zÉÝêÉ. ¤dªÁzÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ¥ÀjeÁÕ£À, C£ÀĨsÀªÀ EgÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjµÀvÀÄÛ zÀÆgÀ«j¹zÀgÉ £ÀµÀÖ AiÀiÁjUÉ ? ¥ÀjµÀwÛ£À PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ°è EzÀݵÀÆÖ PÁ® £Á£ÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV J®èªÀ£ÀÆß ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ°è £À£Àß ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß ¤gÀAvÀgÀ eÁjAiÀÄ°ènÖzÉÝ. CzÀPÁÌV J®ègÉÆA¢UÀÆ ªÁUÀÄåzÀÞªÀ£ÀÄß ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÆ GAlÄ. CAvÀºÀ ¤µÀÄ×gÀvÉAiÀÄ PÁgÀt¢AzÀ¯Éà CAzÀÄ UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À ¥ÀzÁ¢üPÁjzÀéAiÀÄjUÉ £À£ÀßAvÀºÀªÀgÀ£ÀÄß ¤ªÁj¹PÉƼÀÄîªÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉ EvÀÄÛ. £À£ÀߣÀÄß ¥ÀjµÀwÛ¤AzÀ ºÉÃUÉ ¤ªÁj¹PÉÆAqÀgÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß F »A¢£À ªÉÄïï£À°è «ªÀj¹zÉÝãÉ. EzÀ£É߯Áè §»gÀAUÀªÁV ºÉý AiÀiÁgÀ£ÀÆß zÀƶ¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀzÀ°è PÁ®ªÀ£ÀÄß ªÀåxÀðUÉƽ¸ÀzÉ, ªÉÊAiÀÄQÛPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀzÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝãÉ. PÀ.UÀ.¥À.zÀ PÀÄjvÁV ºÀ®ªÀÅ «ZÁgÀUÀ¼À §UÉÎ CAvÀgÀeÁ®zÀ°è £ÀqÉ¢gÀĪÀ ZÀZÉðUÉ ¥ÀæwQæ¬Ä¸ÀĪÀAvÉ zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ MvÁ۬ĸÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ vÁªÀÅ £À£ÀߣÀÆß F ZÀZÉðUÉ J¼ÉvÀA¢j. ¥ÀzÁ¢üPÁjzÀéAiÀÄgÀ PÀ¦ªÀÄĶ×AiÀÄ°è ¹®ÄQgÀĪÀ PÀ.UÀ.¥À.zÀ ¸ÀzÀåzÀ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸À§®èªÀgÀÄ ¤dªÁzÀ PÀ¼ÀPÀ½AiÀÄļÀî PÀ.UÀ.¥À.zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀiÁvÀæ.

 

ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À¶ÖªÉ :

 

PÀA¥ÀÆålgï vÀAvÀæeÕÁ£À PÉëÃvÀæzÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® FUÀµÉÖà DgÀA¨sÀUÉÆArªÉ, PÉêÀ® °¦ vÀAvÁæA±À vÀAiÀiÁjPɬÄAzÀ PÀA¥ÀÆålgïUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ §¼ÀPÉAiÀÄÄ ¥Àj¥ÀÆtðvÉ ¸Á¢ü¹zÀAvÁUÀĪÀÅ¢®è. `£ÀÄr’ vÀAvÁæA±ÀzÀ ¯ÉÊ£ÉPïì DªÀÈwÛAiÀÄÄ vÀAiÀiÁgÁUÀ¨ÉÃPÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ°èAiÉÄà ¥ÉÆæÃUÁæ«ÄAUï PÀ°PÉUÉ PÀ£ÀßqÀzÉÝà DzÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄ¢ævÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀåªÀÅ PÀA¥ÀÆålgï ¥ÀoÀåªÁV ¥ÀjªÀwð¸À®Ä `CPÀëgÀeÁt’ vÀAvÁæA±À ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥ÀÆålgï ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß ±À§Ý gÀÆ¥ÀzÀ°è GZÀÒj¸ÀĪÀ `£ÀÄreÁt’ ªÀÄÄAvÁzÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ ¹zÀÞªÁV PÀ£ÀßrUÀgÀ §¼ÀPÉUÉ E£ÀÆß zÉÆgÉAiÀĨÉÃPÁVzÉ. EAvÀºÀ ªÀĺÀvÀéªÁzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÁvÀäPÀ PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÁzÀ UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄÆ® GzÉÝñÀPÉÌ w¯ÁAd° ¤Ãr, D£Àé¬ÄPÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß vÁ£Éà vÀAiÀiÁj¹ «ªÁzÀUÀ½UÉ ¹®ÄPÀĪÀÅzÀÄ EªÀÅUÀ½AzÁV, UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À PÀvÉ “£ÉÃAiÀÄĪÀÅzÀÄ ©lÄÖ £ÉUÉzÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÀAvÉ” JA§ UÁzÉAiÀÄAwzÉ. E®è ¸À®èzÀ «ªÁzÀUÀ¼À°è ¹®ÄQ ªÀÄÆ® GzÉÝñÀªÉà UÁ½UÉ vÀÆjzÀgÉ ºÉÃUÉ?

 

DvÁäªÀ¯ÉÆÃPÀ£À CUÀvÀå :

 

PÀA¥ÀÆålj£À°è PÀ£ÀßqÀzÀ GzÁÞgÀªÀ£ÀÄß vÁªÉà UÀÄwÛUÉUÉ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀAvÉ ªÀwð¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß E£ÁßzÀgÀÆ F ¥ÀzÁ¢üPÁjzÀéAiÀÄgÀÄ ©lÄÖ, ªÀÄÆ® ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ°è UÀtPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ vÀ£ÀߣÀÄß vÁ£Éà vÉÆqÀVPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ°è D¸ÀQÛ vÉÆÃgÀ°. EzÀPÁÌV UÀtPÀ ¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ºÁ° PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀÄÄRªÁV ¥ÀzÁ¢üPÁgÀzÀéAiÀÄgÁzÀ ²æÃAiÀÄÄvÀ a.«. ²æãÁxÀ ±Á¹Ûçà ªÀÄvÀÄÛ f.J£ï. £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ ¤dªÁzÀ DvÁäªÀ¯ÉÆÃPÀ£À ªÀiÁrPÉƼÀî° JAzÀÄ w½¸ÀÄvÁÛ £À£Àß n¥ÀàtÂAiÀÄ£ÀÄß E°èUÉ ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛãÉ.

thirdreplytovmk.zip thirdreplytovmk.zip (41k) Scan and Save to Computer Save to Yahoo! Briefcase


Advertisements

September 4, 2006 - Posted by | Blogroll, KANNADA

Leave a Comment »

  1. […] Mr. A. Sathyanarayana about KANNADA SOFTWARE DEVELOPMENT. […]

    Pingback by KANNADIGAS need to know about Kannada Software Development problems « Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka, | November 4, 2006 | Reply

  2. […] Mr. A. Sathyanarayana about KANNADA SOFTWARE DEVELOPMENT. […]

    Pingback by KANNADIGAS need to know about Kannada Software Development problems « Kannada, Kannadiga, Kannadigaru, Karnataka, | November 4, 2006 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: